Verkeersprojecten Noordelijke Randweg Utrecht

De gemeente wil de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) vernieuwen. De NRU is het noordelijke deel van de Ring Utrecht. Nu zorgt de verkeersdruk hier vaak voor files en overlast voor de bewoners van Overvecht.

Bij de vernieuwing van de NRU worden de gelijkvloerse kruisingen bij de 3 verkeerspleinen vervangen door 3 ongelijkvloerse kruisingen. De huidige inrichting met verkeerslichten verdwijnt. Vooralsnog is er budget voor één onderdoorgang, bij het Robert Kochplein (de rotonde het dichtst bij de aansluiting op de A27).

Minder autoverkeer door de stad

Het is de bedoeling dat het verkeer dat niet in de stad hoeft te zijn via de ring gaat rijden, en niet door de stad. Hiervoor is een goede doorstroming op de NRU nodig. Ook autoverkeer van en naar de stad moet zo lang mogelijk via de ring rijden om alleen het eerste of laatste stuk door de stad te rijden. Zo hebben mensen in de stad minder last van geluidsoverlast, slechte luchtkwaliteit en onveiligheid door druk autoverkeer. Het college heeft het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp hiervoor aangeboden aan de gemeenteraad.

Onderdoorgangen

We willen het liefst onderdoorgangen, omdat dit tot minder geluid leidt voor omwonenden. Ook blijft hierbij vanuit Overvecht goed zicht op het Noorderpark en kunnen er aantrekkelijke oversteekplaatsen komen voor fietsers en voetgangers. Gemeente en provincie maken zich bij het Rijk sterk voor extra geld dat hiervoor nodig is.

Zoektocht naar extra geld

In augustus 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat laten weten dat zij geen mogelijkheden ziet om extra geld vrij te maken voor de 22 en 3e onderdoorgang. Het college zet  de zoektocht naar extra geld voor onderdoorgangen voort. De gemeente heeft, samen met een aantal partners, in augustus 2018 een voorstel ingediend bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het sluiten van een zogeheten Regio Deal met het rijk. In dit voorstel wordt onder andere een bijdrage gevraagd voor het verbeteren van de verbinding tussen Overvecht en het Noorderpark door de aanleg van een onderdoorgang bij het Dunantplein.

Inspraak

Van 3 november tot 14 december 2017 konden mensen zienswijzen op de plannen indienen. De meeste inspraakreacties gaan over de wens voor realisatie van 3 onderdoorgangen. De voordelen die hierbij genoemd zijn: minder geluid, sociale veiligheid, ecologie en inpassing in de omgeving. Een adviesgroep van omwonenden, ondernemers en belangengroeperingen denkt mee en adviseert het college over vernieuwing. Ook deze adviesgroep is sterk voorstander van 3 onderdoorgangen.

Naar verwachting besluit de raad  in november 2018 over het Integraal Programma van Eisen en het Functioneel Ontwerp.

kaart met Noordelijke Randweg Utrecht erop aangegeven
Op de tekening is het tracé van de NRU te zien met de drie pleinen. Van de aansluiting op de Zuilense Ring aan de westzijde bij het Gandhiplein ter hoogte van Fort de Gagel naar het Robert Kochplein en de aansluiting op de Einthovendreef/A27 bij Tuincentrum Overvecht. De NRU wordt in ieder geval bij het Robert Kochplein verdiept aangelegd.

Beelden van de NRU

artist impressie van de onderdoorgang Robert Kochplein, verkeer rijdt onder de rotonde door
Bij het Robert Kochplein (het verkeersplein het dichtst bij de aansluiting op de A27, rechtsonder in beeld) rijdt het verkeer op de NRU onder de rotonde door.
artistimpressie onderdoorgang Gandhiplein
De NRU met een viaduct over het Gandhiplein.
artistimpressie viaduct Gandhiplein
De NRU onder het Gandhiplein door. Of de NRU bij het Gandhiplein en bij het Henri Dunantplein over een viaduct of onder het plein door gaat, is afhankelijk van het beschikbaar budget.

Hoe ziet het plan eruit?

  • Het verkeer gaat voortaan vanaf de Franciscus-, Einstein- en Darwindreef via een rotonde de NRU op en af. Het doorgaande verkeer op de NRU rijdt onder die rotondes door (via een onderdoorgang) of er overheen (via een viaduct). De verkeerslichten verdwijnen.
  • Het blijft een weg met twee rijstroken in beide richtingen. De maximumsnelheid gaat naar 80 km/uur (is nu 70).
  • De aansluiting op de Moldaudreef verandert. Auto’s kunnen voortaan alleen nog vanaf de NRU rechtsaf naar de Moldaudreef, en vanaf de Moldaudreef rechtsaf richting A27.
  • Er komt stil asfalt.
  • Fietsers en voetgangers kunnen op méér plekken snel en veilig de NRU oversteken. Hierdoor wordt ook het Noorderpark beter bereikbaar.
  • Voor de aanleg van de NRU moeten we bomen kappen. Langs de weg en in de directe omgeving komen nieuwe bomen.

Hoewel het verkeer de komende jaren toeneemt, wordt de luchtkwaliteit beter. Schoon vervoer (elektrische
bussen, vrachtwagens en auto's, vaker lopen en fietsen) levert hier een belangrijke aan.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
DatumWat
November 2018Besluit gemeenteraad IPvE/FO
2020Start eerste werkzaamheden
31 december 2025Werkzaamheden (uiterlijk) klaar

Hulp en contact NRU

Telefoon

14 030

E-mail

nru@utrecht.nl