Verkeersprojecten Noordelijke Randweg Utrecht

Fase project
In voorbereiding

Start werkzaamheden
2020

De gemeente wil de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) vernieuwen en de doorstroming verbeteren. De NRU is het noordelijke deel van de Ring Utrecht. Nu zorgt de verkeersdruk hier vaak voor files en overlast voor de bewoners van Overvecht.

Wat komt er en waarom?

Het is de bedoeling dat het verkeer dat niet in de stad hoeft te zijn via de ring gaat rijden, en niet door de stad. Hiervoor is een goede doorstroming op de NRU nodig. Ook autoverkeer van en naar de woonwijken moet zo lang mogelijk via de ring rijden. Alleen voor het eerste of laatste stuk hoef je dan door de wijken. Voor bewoners betekent dit minder last van geluid, slechte lucht en onveiligheid.

De NRU blijft een weg met 2 rijstroken in beide richtingen. Dit verandert er:

 • de maximumsnelheid wordt 80 km/uur (is nu 70).
 • het verkeer gaat voortaan vanaf de Franciscus-, Einstein- en Darwindreef via een rotonde de NRU op en af. Het doorgaande verkeer op de NRU rijdt onder die rotondes door (via een onderdoorgang) of er overheen (via een viaduct). De verkeerslichten verdwijnen.
 • er komt stil asfalt.
 • de aansluiting op de Moldaudreef verandert. Auto’s kunnen voortaan alleen nog vanaf de NRU rechtsaf naar de Moldaudreef, en vanaf de Moldaudreef rechtsaf richting A27.
 • fietsers en voetgangers kunnen op méér plekken snel en veilig de NRU oversteken. Hierdoor wordt ook het Noorderpark beter bereikbaar.
 • voor de aanleg van de NRU moeten we bomen kappen. Langs de weg en in de directe omgeving komen nieuwe bomen.
 • hoewel het verkeer de komende jaren toeneemt, wordt de luchtkwaliteit beter. Schoon vervoer (elektrische bussen, vrachtwagens en auto's, vaker lopen en fietsen) levert hier een belangrijke bijdrage aan.
 • de groenstroken aan beide kanten van de NRU worden opnieuw ingericht. Bestaande bomen, perken en parken blijven bestaan waar dat kan. Waar dit niet mogelijk is, vervangen we deze door nieuw groen.

Lees meer over de inrichting van de NRU met onderdoorgangen en viaducten

Interactieve beelden van de toekomstige situatie

De toekomstige NRU

Bestemmingsplan

Voor de vernieuwing van de weg is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Hierin staat hoe het gebied straks gebruikt mag worden. Hier leest u ook hoe we omgaan met onder andere loop- en fietsroutes, geluid, water, bomen en groen. Van 18 januari tot en met 28 februari 2019 kon u dit plan inzien en hierop reageren. Wij zijn nu bezig met het beantwoorden van de ingediende zienswijzen (reacties). Hierna moet de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststellen.

De Raad van State heeft onlangs een uitspraak gedaan over het zogenoemde Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit heeft gevolgen voor de planning van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt pas ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad, als er meer duidelijk is over de gevolgen van deze uitspraak.

Bekijk het bestemmingsplan NRU

Bekijk de geluidsbelasting per adres en de luchtkwaliteit in de omgeving

Meedenken

Sinds 2015 denkt een adviesgroep van bewoners, ondernemers en belangengroepen, actief mee over de nieuwe inrichting van de NRU. Ook denken werkgroepen met de gemeente na over de inrichting van het groen langs de NRU. Daarnaast zijn er allerlei bijeenkomsten en inloopmomenten op winkelcentra waar omwonenden kunnen meepraten of zich laten informeren over de plannen, bereikbaarheid tijdens de uitvoering en inrichting van de groenstroken langs de NRU.

Lees meer over meedenken over de NRU

Planning
DatumWat
2020Start eerste werkzaamheden (verleggen kabels en leidingen)
2022Start bouwwerkzaamheden

Wat is er al gebeurd?

 • Januari 2019: ontwerpbestemmingsplan en Milieueffectrapportage voor vernieuwing NRU ter inzage.
 • December 2018: het Kabinet om extra geld gevraagd voor een tweede onderdoorgang Noordelijke Randweg Utrecht (NRU).
 • November 2018: het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp vastgesteld.
 • Juni 2015: herstart project. Informatiebijeenkomst over voorkeursvariant voor vernieuwing NRU. Oprichting adviesgroep van bewoners en ondernemers.
 • Maart 2014: voorkeursvariant voor de NRU vastgesteld. De weg krijgt 2 x 2 rijstroken, een maximum snelheid van 80 km/uur en 3 ongelijkvloerse kruisingen.
 • 2013: uitstelling verbetering NRU door bezuinigingen van het Rijk.
 • 2010: voorkeursalternatief voor de Ring Utrecht vastgesteld.
 • 2008: start plan vernieuwing NRU. Komt voort uit planstudie Ring Utrecht om bereikbaarheid en leefbaarheid Midden Nederland te verbeteren. Bekijk de Startnotitie Ring Utrecht - Stand van zaken juli 2019 op a27a12ringutrecht.nl.

Waar ligt de NRU?

De NRU is het noordelijke deel van de Ring Utrecht. De NRU verbindt de A27 met de Zuilense ring, die vervolgens aansluit op de A2. De weg ligt aan de rand van Overvecht en bestaat uit de volgende straten:

 • Karl Marxdreef
 • Albert Schweitzerdreef
 • Einthovendreef

Hulp en contact NRU

Telefoon

14 030

E-mail

nru@utrecht.nl

Uw mening