Noordelijke Randweg Utrecht

Fase project:
in voorbereiding

Start werkzaamheden:
nog niet bekend

We maken plannen om de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) te verbeteren. Deze plannen zijn voor in 2024 en ook voor daarna. We willen de leefbaarheid en de bereikbaarheid verbeteren. Ook willen we dat fietsers en voetgangers makkelijk en veiliger kunnen oversteken.

Wat gaan we doen?

We beginnen met de maatregelen die we snel kunnen uitvoeren. Een deel van deze maatregelen pakken we samen met het onderhoud aan de NRU op. We zetten dan alvast stappen om de situatie van nu te verbeteren. We werken nu aan deze plannen.  

We werkten eerder ook aan de plannen die we later gaan uitvoeren ('spoor 1 en 2' plannen). Wij verwachten in het najaar 2023 meer te kunnen vertellen over hoe we verdergaan met deze plannen. 

Waarom de NRU aanpakken?

We willen:

 • de leefbaarheid in Overvecht verbeteren door onder andere minder overlast van geluid  
 • dat fietsers en voetgangers beter de NRU kunnen oversteken  
 • de bereikbaarheid voor Overvecht verbeteren
 • kansen pakken om groen en natuur te ontwikkelen en rekening houden met klimaatverandering

Planning

Wat gebeurt wanneer?
DatumWat
2 en 4 augustus 2023Technisch onderzoek op de NRU voor het bepalen van onderhoudsmaatregelen aan de NRU. Autoverkeer kan tijdens het onderzoek gebruik blijven maken van de weg. Wel is er mogelijk beperkt verkeershinder omdat we tijdens de werkzaamheden 1 rijstrook afsluiten. 
November 2023Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT)
Begin 2024Raadsbesluit kortetermijnmaatregelen 2024
Eerste 3 maanden 2024Start voorbereiding aanbesteding en uitvoering werkzaamheden

Wat is er al gebeurd?

 • Juni 2023: Bestuurlijk Overleg Leefomgeving. Rijksbijdrage aan de NRU (spoor 1) staat op de lijst van te pauzeren projecten. De gevolgen van deze stap zijn nu nog niet duidelijk
 • 11 november 2022: we hebben afgesproken om het gereserveerde geld voor de NRU vast te houden tot het BO MIRT in het najaar van 2023. Dit is een afspraak tussen gemeente Utrecht, provincie Utrecht en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Tijdens dit BO MIRT besluiten we hoe we doorgaan met het project voor de volgende jaren. Het BO MIRT is het Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Hier bespreken het Rijk, provincies, gemeenten, vervoerregio’s en waterschappen projecten en programma’s. Deze programma’s gaan over de bereikbaarheid, veiligheid en ruimtelijke inrichting van Nederland.
  De Rijksoverheid wil de bereikbaarheid, veiligheid en ruimtelijke inrichting van Nederland verbeteren. Rijksprojecten en –programma’s hiervoor staan in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). Het Rijk werkt veel samen met provincies, gemeenten, vervoerregio's en waterschappen aan de projecten.
 • 23 februari 2022: brief aan de raad met hoe het project gaat en hoe we in 2022 verder gaan met het maken van de plannen.
 • Najaar 2021: besluitvorming door college van B en W, gemeenteraad, provincie en rijk
 • 15 december 2021: rapportage van de variantenstudie spoor 2 en de rapportage Quick scan verbetermaatregelen NRU naar de raad.
 • November 2021: de Adviesgroep NRU (bewoners omgeving NRU) heeft een advies gemaakt over de resultaten van de variantenstudie in spoor 2. De belangrijkste punten van het advies zijn:
  • Laat spoor 1 met 3 onderdoorgangen (het eerste plan voor de NRU uit 2014) niet los voordat er een echt goed ander plan ligt. Maak dus nu niet te snel een keuze voor een andere mogelijkheid.
  • Verminder snel de overlast voor Overvecht.
 • Voorjaar-eind 2021: onderzoek naar andere mogelijkheden voor aanpassing van de NRU (spoor 2).
 • April 2021: raad geïnformeerd over aangepaste inschatting van kosten en het onderzoek naar andere mogelijkheden die veel kans hebben voor spoor 1 van de NRU.
 • September 2020: raad geïnformeerd over financiële tekorten voor vernieuwing NRU.
 • Juli 2020: raadsbesluit uitvoering eerste onderzoek naar een andere oplossing voor de NRU waarbij we het uitgangspunt van ongelijkvloerse (niet op dezelfde hoogte) kruisingen loslaten.
 • Mei 2020: raad geïnformeerd over inschatting van kosten (groot tekort budget) en plan om om andere mogelijkheden te onderzoeken.
 • Maart 2020: raad geïnformeerd over financieel tekort door tegenvallende inzicht in kosten en zorgen rond stikstof.
 • Februari 2020: raad geïnformeerd over aanpak stikstof. 
 • Mei 2019: vertraging in bestemmingsplanprocedure door uitspraak Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof.
 • Februari 2019: besluit Provinciale Staten extra bijdrage, motie ‘Mosterd na de maaltijd’.
 • Januari 2019: ontwerpbestemmingsplan en Milieueffectrapportage voor vernieuwing NRU ter inzage.
 • December 2018: het kabinet om extra geld gevraagd voor een tweede onderdoorgang Noordelijke Randweg Utrecht (NRU).
 • November 2018: raadsbesluit Vaststellen Integraal Programma van Eisen (IPvE) en Functioneel Ontwerp (F) en beschikbaar stellen geld voor voorbereiding.
 • November 2018: motie 'Boter bij de vis deel 2'.
 • Mei 2016: amendement 16 over geen verbreding NRU.
 • Juli 2015: collegebesluit Plan van aanpak Opwaardering NRU.
 • Juni 2015: herstart project. Informatiebijeenkomst over voorkeursvariant NRU. Oprichting adviesgroep van bewoners en ondernemers.
 • Maart 2014: raadsbesluit Vaststellen voorkeursvariant NRU.
 • 2013: uitstel verbetering NRU door bezuinigingen van het Rijk.
 • 2010: voorkeursalternatief voor de Ring Utrecht vastgesteld.
 • 2008: start plan vernieuwing NRU. Dit komt uit de planstudie Ring Utrecht om de bereikbaarheid en leefbaarheid in Midden Nederland te verbeteren. Bekijk de Startnotitie Ring Utrecht - Stand van zaken juli 2019 op a27a12ringutrecht.nl.

Waar ligt de NRU?

De NRU is het noordelijke deel van de Ring Utrecht. De NRU verbindt de A27 met de Zuilense ring. Die sluit aan op de A2. De weg ligt aan de rand van Overvecht en bestaat uit de volgende straten:

 • Karl Marxdreef
 • Albert Schweitzerdreef
 • Einthovendreef

Hulp en contact NRU

Telefoon

14 030

E-mail

nru@utrecht.nl