Noordelijke Randweg Utrecht

Fase project
In voorbereiding

Start werkzaamheden
Nog niet bekend

De Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) is het noordelijk deel van de Ring Utrecht. De weg is erg druk en er zijn vaak files. We vernieuwen de weg. Hiermee verbeteren we de bereikbaarheid èn de leefbaarheid van de naastgelegen wijk Overvecht.

Waarom de Noordelijke Randweg Utrecht aanpakken?

We willen:

 • dat het autoverkeer op de NRU beter doorstroomt;
 • dat fietsers en voetgangers veilig en makkelijk kunnen oversteken, van stad naar Noorderpark;
 • de leefbaarheid in Overvecht verbeteren door minder overlast van geluid en fijnstof;
 • kansen voor groen- en natuurontwikkeling en het opwekken van energie zo goed mogelijk kunnen benutten, en rekening houden met klimaatverandering.

Wat doen we?

Samen met de provincie en het rijk werken we aan de NRU. In 2014 is afgesproken dat de weg vernieuwd wordt, de maximumsnelheid naar 80 km/uur gaat en het verkeer op de NRU ongehinderd door kan rijden. In 2020 is een voorlopig ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de weg. De grote verkeerspleinen zouden worden vervangen door 2 tunnels en een viaduct. Uit nieuw onderzoek naar de kosten blijkt dat dit plan veel te duur is. Ook mogelijkheden met 2 of 1 tunnel zijn te duur.

Onderzoek naar andere mogelijkheden

In 2021 hebben we, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht, onderzocht of er andere mogelijkheden zijn voor het verbeteren van de weg. We onderzochten maatregelen aan de weg zelf en maatregelen om reizigers vaker met de fiets of het openbaar vervoer te gaan en de drukke spits te vermijden. We hebben breed gekeken naar oplossingen: van het verbeteren van fietsroutes en het verbeteren van het openbaar vervoer tot het invoeren van 30 km/u en betaald parkeren in Overvecht. Dit onderzoek noemen we variantenstudie Spoor 2.

Bij het onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de kennis en ideeën die tot nu toe zijn ingebracht. Ook door bewoners die zich hebben verenigd in de Adviesgroep NRU.

Uitkomsten onderzoek

De variantenstudie is begin december 2021 afgerond en leverde de volgende 2 hoofdconclusies op:

 • De bereikbaarheid verbeterd niet genoeg als we alleen de weg vernieuwen. We zullen er in alle gevallen voor moeten zorgen dat er minder verkeer komt op deze weg.
 • Voor het Voorlopig Ontwerp wat in 2020 is gemaakt, zijn er verschillende andere mogelijkheden. Deze kunnen uitgevoerd worden binnen het beschikbare budget.

In november 2021 hebben we onderzoek gedaan of er maatregelen zijn die we al eerder en tegen lagere kosten kunnen invoeren. Het onderzoek was gericht op maatregelen om overlast te beperken en de oversteekbaarheid en bereikbaarheid te verbeteren. Alle resultaten hiervan zullen we gebruiken bij de verdere plannen. Om overlast te beperken zouden we bijvoorbeeld geluidswering langs de weg kunnen plaatsen en een lagere maximumsnelheid in kunnen voeren.

Adviesgroep bewoners

De Adviesgroep NRU (bewoners uit de omgeving van Overvecht) heeft in november een advies uitgebracht over de resultaten van de variantenstudie. De hoofdlijn van het advies is:

 • Laat het concept met 3 onderdoorgangen (de eerste ambitie voor de NRU uit 2014) niet los voordat er een echt goed alternatief ligt. Maak dus nu niet overhaast een keuze voor een alternatief.
 • Maak nu wel werk van de vraagbeïnvloedingssopgave
 • Ga aan de slag met quick wins om de overlast voor Overvecht op korte termijn te verminderen.

Hoe gaan we verder?

Er moet een besluit genomen worden over het vervolg van het project NRU. Dit heeft vertraging opgelopen door de demissionaire status van het huidige kabinet. De gesprekken vervolgen we in 2022 met de nieuwe minister. Het volledige rapport van de variantenstudie, het advies van de Adviesgroep NRU en het onderzoek naar de quick wins vindt u als bijlagen bij de raadsbrief.

Lees de raadsbrief over de resultaten van het onderzoek

Bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan is verouderd. Daarom is het proces voor het bestemmingsplan en de bijbehorende Milieu Effect Rapportage (MER) voor de eerdere plannen stopgezet. Als er een definitieve keuze is gemaakt voor de vernieuwing van de NRU dan beginnen we het proces opnieuw.

Meer informatie over het onderzoek naar alternatieven

Planning

Wat gebeurt wanneer?
DatumWat
voorjaar - eind 2021onderzoek naar alternatieven voor aanpassing van de NRU (spoor 2)
najaar 2021besluitvorming door college van B en W, gemeenteraad, provincie en rijk

Wat is er al gebeurd?

 • April 2021: raad geïnformeerd over aangepaste kostenraming en het onderzoek naar kansrijke alternatieven voor spoor 1 van de NRU.
 • September 2020: raad geïnformeerd over financiële tekorten voor vernieuwing NRU.
 • Juli 2020: raadsbesluit uitvoering eerste verkenning naar een alternatieve oplossing voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) waarbij het uitgangspunt van ongelijkvloerse kruisingen wordt losgelaten
 • Mei 2020: raad geïnformeerd over kostenraming NRU (omvangrijk tekort budget) en voornemen om alternatieven te verkennen.
 • Maart 2020: raad geïnformeerd over naderend financieel tekort door tegenvallende kostenraming en aanhoudende zorgen rond stikstof.
 • Februari 2020: raad geïnformeerd over aanpak stikstofdepositie. 
 • Mei 2019: Vertraging in bestemmingsplanprocedure door uitspraak Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof.
 • Februari 2019: besluit Provinciale Staten extra bijdrage, motie ‘Mosterd na de maaltijd’.
 • Januari 2019: ontwerpbestemmingsplan en Milieueffectrapportage voor vernieuwing NRU ter inzage.
 • December 2018: het kabinet om extra geld gevraagd voor een 2e onderdoorgang Noordelijke Randweg Utrecht (NRU).
 • November 2018: raadsbesluit Vaststellen Integraal Programma van Eisen (IPvE) en Functioneel Ontwerp (F) en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet.
 • November 2018: motie 'Boter bij de vis deel 2'.
 • Mei 2016: amendement 16 over geen verbreding NRU.
 • Juli 2015: collegebesluit Plan van aanpak Opwaardering NRU.
 • Juni 2015: herstart project. Informatiebijeenkomst over voorkeursvariant NRU. Oprichting adviesgroep van bewoners en ondernemers.
 • Maart 2014: raadsbesluit Vaststellen voorkeursvariant NRU.
 • 2013: uitstel verbetering NRU door bezuinigingen van het Rijk.
 • 2010: voorkeursalternatief voor de Ring Utrecht vastgesteld.
 • 2008: start plan vernieuwing NRU. Dit komt voort uit de planstudie Ring Utrecht om de bereikbaarheid en leefbaarheid in Midden Nederland te verbeteren. Bekijk de Startnotitie Ring Utrecht - Stand van zaken juli 2019 op a27a12ringutrecht.nl.

Meedenken

Sinds 2015 denkt een adviesgroep van bewoners, ondernemers en belangengroepen mee over de aanpassing van de NRU. Daarnaast zijn er wijkberichten, bijeenkomsten en inloopmomenten waar omwonenden en andere belangstellenden kunnen meepraten of zich laten informeren over de plannen.

Waar ligt de NRU?

De NRU is het noordelijke deel van de Ring Utrecht. De NRU verbindt de A27 met de Zuilense ring, die vervolgens aansluit op de A2. De weg ligt aan de rand van Overvecht en bestaat uit de volgende straten:

 • Karl Marxdreef
 • Albert Schweitzerdreef
 • Einthovendreef

Hulp en contact NRU

Telefoon

14 030

E-mail

nru@utrecht.nl