Verkeersprojecten Noordelijke Randweg Utrecht

De gemeente wil de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) vernieuwen. De NRU is het noordelijke deel van de Ring Utrecht. De NRU verbindt de A27 met de Zuilense ring, die vervolgens aansluit op de A2. De weg ligt aan de rand van Overvecht. Nu zorgt de verkeersdruk hier vaak voor files en overlast voor de bewoners van Overvecht.

Bestemmingsplan

Voor de vernieuwing van de weg is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. In het bestemmingsplan legt de gemeente vast hoe het gebied straks gebruikt mag worden. Hier leest u ook meer over hoe we omgaan met onder andere loop- en fietsroutes, geluid, water, bomen en groen.

Van 18 januari tot en met 28 februari 2019 kon u dit plan en de bijbehorende documenten inzien en hierop reageren. Wij gaan de komende tijd aan de slag met het beantwoorden van de ingediende zienswijzen (reacties). Hierna moet de gemeenteraad het bestemmingsplan samen met de zienswijzen en antwoorden vaststellen. Mensen die een zienswijze hebben ingediend ontvangen dan een brief met een link naar het rapport.

Bekijk het bestemmingsplan en lees hoe u kunt reageren

Bekijk de geluidsbelasting per adres en de luchtkwaliteit in de omgeving

Wat komt er en waarom?

De NRU blijft een weg met 2 rijstroken in beide richtingen. Dit verandert er:

 • De maximumsnelheid wordt 80 km/uur (is nu 70).
 • Het verkeer gaat voortaan vanaf de Franciscus-, Einstein- en Darwindreef via een rotonde de NRU op en af. Het doorgaande verkeer op de NRU rijdt onder die rotondes door (via een onderdoorgang) of er overheen (via een viaduct). De verkeerslichten verdwijnen.
 • Er komt stil asfalt.
 • De aansluiting op de Moldaudreef verandert. Auto’s kunnen voortaan alleen nog vanaf de NRU rechtsaf naar de Moldaudreef, en vanaf de Moldaudreef rechtsaf richting A27.
 • Fietsers en voetgangers kunnen op méér plekken snel en veilig de NRU oversteken. Hierdoor wordt ook het Noorderpark beter bereikbaar.
 • Voor de aanleg van de NRU moeten we bomen kappen. Langs de weg en in de directe omgeving komen nieuwe bomen.
 • Hoewel het verkeer de komende jaren toeneemt, wordt de luchtkwaliteit beter. Schoon vervoer (elektrische bussen, vrachtwagens en auto's, vaker lopen en fietsen) levert hier een belangrijke bijdrage aan.

Minder autoverkeer door de stad

Het is de bedoeling dat het verkeer dat niet in de stad hoeft te zijn via de ring gaat rijden, en niet door de stad. Hiervoor is een goede doorstroming op de NRU nodig. Ook autoverkeer van en naar de woonwijken moet zo lang mogelijk via de ring rijden. Alleen voor het eerste of laatste stuk hoef je dan door de wijken. Hierdoor is er minder autoverkeer in de wijken. Voor bewoners betekent dit minder last van geluid, slechte luchtkwaliteit en onveiligheid.

Ongelijkvloerse kruisingen

De 3 huidige pleinen met verkeerslichten vervangen we door ongelijkvloerse kruisingen. De NRU gaat dan met een onderdoorgang onder het plein door of met een viaduct erover heen.

Kochplein bij tuincentrum Overvecht

Hier komt een onderdoorgang.

Dunantplein, aansluiting met de Einsteindreef

De kans is groter geworden dat bij het Dunantplein ook een onderdoorgang komt. De Tweede Kamer heeft hiervoor extra geld van het Kabinet gevraagd. Rond de zomer van 2019 wordt duidelijk of de onderdoorgang er komt.


Impressie van de aansluiting Einsteindreef op het Dunantplein met de onderdoorgang voor de NRU
Impressie van een fietsersoversteek over de onderdoorgang van de NRU bij het Dunantplein.

Gandhiplein bij fort de Gagel

Voor het Gandhiplein is nog geen geld voor een onderdoorgang. We gaan bij de verdere planvorming uit van een viaduct. Volgens het bestemmingsplan blijft wel een onderdoorgang mogelijk. Meer hierover leest u in de raadsbrief van 7 december 2018.

Meedenken

Adviesgroep NRU

Sinds 2015 denkt een groep van bewoners, ondernemers en belangengroepen, actief mee over de nieuwe inrichting van de NRU. De adviesgroep adviseert het college van burgemeester en wethouders over de plannen. Ook in de komende periode praat de gemeente met de adviesgroep over de plannen. Het gaat dan onder andere over de inrichting van de groenstrook langs de NRU en het bereikbaarheidsplan tijdens de uitvoering.

Meedenken over de groenstrook naast de NRU

Begin november 2018 spraken bewoners en vertegenwoordigers van de gemeente over hoe het gebied langs de NRU er straks uit moet komen te zien. In totaal bezochten 35 belangstellenden 1 van de 3 bijeenkomsten. In elk van deze bijeenkomsten werd een deel van het gebied rond de NRU besproken. Tijdens de bijeenkomsten bespraken deze bewoners hun ideeën, aandachtspunten en zorgen met elkaar en met medewerkers van de gemeente.

Waar ging het gesprek over?

Het gebied ziet er strak anders uit. Langs het hele traject zullen bomen/groen en inrichting moeten verdwijnen als gevolg van de tijdelijke en definitieve situatie. Het gebied langs de NRU krijgt een nieuwe groene inrichting waarbij ook de fiets- en voetgangersvoorzieningen terug komen. Waar ook weer in veel gevallen nieuwe bomen voor terugkomen.

De 3 bijeenkomsten zijn bedoeld om de toekomstige inrichting van het gebied te bespreken. De belangrijkste onderwerpen die zijn besproken zijn:

 • Zorgen over het groen dat verdwijnt, het nieuwe tracé en de mogelijke tijdelijke voorzieningen.
 • Behoud zoveel mogelijk de aanwezige bomen. Vooral door het inpassen van waterberging op plaatsen waar nu weinig bomen staan. Dit geldt vooral voor de groenzone rond het fort Blauwkapel.
 • Voorkom of beperk het zicht op de weg door het aanbrengen van een verhoging met (lage) beplanting. Houd daarbij wel aandacht voor voldoende overzichtelijkheid, zodat het voldoende sociaal veilig is.
 • Geef de groenzones een rustig en natuurlijk karakter, dat vooral uitnodigt om er doorheen te wandelen. Probeer bestaand groen in de omgeving in de wandelroutes te betrekken.
 • Handhaaf bestaande verblijfs- en speelplekken zoveel mogelijk of pas deze opnieuw in. Dit geldt vooral voor het plantsoen aan de Dommeringdreef en de Centaurusdreef.
 • Let op voldoende sociale veiligheid rond wandel- en fietsroutes, vooral op stille plekken en in onderdoorgangen.

Hoe gaat het verder?

De gemeente gaat de inrichting van de groenstrook in het plan voor de nieuwe NRU verder uitwerken. Daarbij maken ze gebruik van de bijdragen, die tijdens de bijeenkomsten zijn verzameld.

Het voorlopige plan leggen we in de bijeenkomsten - naar verwachting midden januari 2019 - voor aan de omwonenden die zich hebben opgegeven voor de werkgroepen. Aan hen vragen we  dan om een reactie op het voorlopige plan.

Functioneel ontwerp en integraal programma van eisen

Het functioneel ontwerp bestaat uit:

Planning
DatumWat
Januari 2019

Vervolg werkgroepgesprekken over groen langs NRU.

Januari/februari 2019Mogelijkheid om te om te reageren op het bestemmingsplan.
Voorjaar 2019Beantwoording zienswijzen en waar nodig aanpassing bestemmingsplan. Indieners worden geïnformeerd over de reactie van het college van burgemeester en wethouders op de zienswijzen. 
Medio 2019Gemeenteraad beslist over bestemmingsplan en milieueffectrapport.
2020Start eerste werkzaamheden (verleggen kabels en leidingen)
2022Start bouwwerkzaamheden

Wat is er al gebeurd?

 • In december 2018 heeft de Tweede Kamer extra geld gevraagd aan het Kabinet om een tweede onderdoorgang voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) mogelijk te maken.
 • In november 2018 heeft de gemeenteraad het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp vastgesteld.
 • In juni 2015 heeft het project een herstart gekregen. Er was een informatiebijeenkomst over voorkeursvariant voor vernieuwing NRU. De adviesgroep van bewoners en ondernemers werd opgericht.
 • In maart 2014 heeft de gemeenteraad de voorkeursvariant voor de NRU vastgesteld. De weg krijgt 2 x 2 rijstroken, een maximum snelheid van 80 km/uur en 3 ongelijkvloerse kruisingen.
 • In 2013 werd de verbetering van de NRU uitgesteld vanwege bezuinigingen van het Rijk.
 • In 2010 hebben de rijksoverheid, de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht het Voorkeursalternatief voor de Ring Utrecht vastgesteld.
 • In 2008 start het plan voor vernieuwing van de NRU. Het komt voort uit de planstudie Ring Utrecht, een gezamenlijk initiatief van de het rijk, de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht voor de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Midden Nederland.

Hulp en contact NRU

Telefoon

14 030

E-mail

nru@utrecht.nl