Noordelijke Randweg Utrecht

Fase project:
in voorbereiding

Start werkzaamheden (verwacht):
september - december 2024

We maken plannen om de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) te verbeteren. Deze plannen zijn voor in 2024 en 2025 en ook voor daarna.

Wat gaan we doen?

We verbeteren de NRU omdat het belangrijk is dat:

 • de leefbaarheid in Overvecht verbetert door onder andere minder overlast van geluid
 • fietsers en voetgangers beter kunnen oversteken
 • de bereikbaarheid voor Overvecht met de auto verbetert

Maatregelen

We willen na de zomer beginnen met de maatregelen die we snel kunnen uitvoeren. Deze maatregelen pakken we samen met het onderhoud aan de NRU op.

 • We vervangen het asfalt en vernieuwen de verkeerslichten en openbare verlichting.
 • We zetten dan alvast stappen om de situatie te verbeteren. Dit doen we door het aanbrengen van een andere soort asfalt waardoor het geluid van verkeer minder hard is.
 • Ook passen we de verkeerslichten aan waardoor je als fietsers en voetganger sneller de weg kan oversteken. Hiervoor passen we de weg bij de verkeerspleinen iets aan.

Nadat we het eens zijn met de plannen, willen we starten met het verbeteren van de 2 buitenste verkeerspleinen, het Gandhiplein en het Robert Kochplein.

Onderzoek verbeteren NRU na 2025

We willen de NRU ook voor de lange termijn verbeteren. Dit doen we samen met de provincie en het Rijk. We willen in 2024 opnieuw een aantal mogelijkhedenvarianten onderzoeken.

Lees meer over dit onderzoek

We weten nog niet wanneer we deze plannen uitvoeren. Daarvoor is extra geld nodig. We moeten hier nog afspraken over maken met het Rijk en Provincie Utrecht.

Bereikbaarheid

Voor we met het werk starten overleggen we onder andere met Rijkswaterstaat over de bereikbaarheid en omleidingen. Rijkswaterstaat gaat over de snelwegen rondom Utrecht. Ook informeren we de omgeving.

Planning

Wanneer doen we wat?
WanneerWat
Mei - juli 2024Beslissen over de maatregelen in 2024 en 2025
Na de zomer 2024Start met het eerste onderhoudswerk en maatregelen in 2024 en 2025

Wat is er al gebeurd?

 • Maart 2024: brief aan de raad met voorstel voor maatregelen NRU 2024 en 2025 en voorstel voor onderzoek naar lange termijn maatregelen na 2025.
 • Oktober 2023: advies over de maatregelen 2024 en 2025 door de Adviesgroep NRU (bewoners omgeving NRU).
 • September/oktober 2023: voorstel voor maatregelen in 2024 en 2025 af.
 • Juni 2023: Bestuurlijk Overleg Leefomgeving. Rijksbijdrage aan de NRU (spoor 1) staat op de lijst van te pauzeren projecten. Dat betekent dat het Rijk de komende jaren geen financiële bijdrage wil leveren aan de NRU.
 • 11 november 2022: afspraak gemaakt om het gereserveerde geld voor de NRU vast te houden tot het Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) in het najaar van 2023. Dit is een afspraak tussen gemeente Utrecht, provincie Utrecht en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Tijdens dit BO MIRT besluiten we hoe we doorgaan met het project voor de volgende jaren.
 • 23 februari 2022: brief aan de raad met hoe het project gaat en hoe we in 2022 verder gaan met het maken van de plannen.
 • Najaar 2021: beslissen over de plannen voor het verbeteren van de NRU door gemeente, raad, provincie en rijk.
 • 15 december 2021: rapport met het onderzoek naar de mogelijkheden (variantenstudie spoor 2) en het rapport over verbetermaatregelen NRU (quick scan) naar de raad.
 • November 2021: advies over de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden door de Adviesgroep NRU. De belangrijkste punten van het advies zijn:
  • laat spoor 1 met 3 onderdoorgangen (het eerste plan voor de NRU uit 2014) niet los voordat er een echt goed ander plan ligt. Maak dus nu niet te snel een keuze voor een andere mogelijkheid.
  • verminder snel de overlast voor Overvecht.
 • Voorjaar - eind 2021: onderzoek naar andere mogelijkheden voor aanpassing van de NRU (spoor 2).
 • April 2021: raad geïnformeerd over aangepaste inschatting van kosten en het onderzoek naar andere mogelijkheden die veel kans hebben voor spoor 1 van de NRU.
 • September 2020: raad geïnformeerd over financiële tekorten voor vernieuwing NRU.
 • Juli 2020: raadsbesluit uitvoering eerste onderzoek naar een andere oplossing voor de NRU waarbij we het uitgangspunt van ongelijkvloerse (niet op dezelfde hoogte) kruisingen loslaten.
 • Mei 2020: raad geïnformeerd over inschatting van kosten (groot tekort budget) en plan om om andere mogelijkheden te onderzoeken.
 • Maart 2020: raad geïnformeerd over financieel tekort door tegenvallende inzicht in kosten en zorgen rond stikstof.
 • Februari 2020: raad geïnformeerd over aanpak stikstof. 
 • Mei 2019: vertraging in bestemmingsplanprocedure door uitspraak Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof.
 • Februari 2019: besluit Provinciale Staten extra bijdrage, motie ‘Mosterd na de maaltijd’.
 • Januari 2019: reageren op ontwerpbestemmingsplan en Milieueffectrapportage voor vernieuwing NRU.
 • December 2018: het kabinet om extra geld gevraagd voor een tweede onderdoorgang Noordelijke Randweg Utrecht (NRU).
 • November 2018: raadsbesluit over vaststellen eisen en wensen voor het plan en beschikbaar stellen geld voor voorbereiding.
 • November 2018: motie 'Boter bij de vis deel 2'.
 • Mei 2016: amandement 16 over geen verbreding NRU.
 • Juli 2015: collegebesluit over Plan van aanpak Opwaardering NRU.
 • Juni 2015: nieuwe start project. Informatiebijeenkomst over voorkeuren voor andere mogelijkheden NRU. Oprichting adviesgroep van bewoners.
 • Maart 2014: raadsbesluit over vaststellen onderzoek naar voorkeuren voor andere mogelijkheden NRU.
 • 2013: uitstel verbetering NRU door bezuinigingen van het Rijk.
 • 2010: voorkeur andere mogelijkheden voor de Ring Utrecht vastgesteld.
 • 2008: start plan vernieuwing NRU. Dit komt uit de planstudie Ring Utrecht om de bereikbaarheid en leefbaarheid in Midden Nederland te verbeteren. Bekijk de Startnotitie Ring Utrecht - Stand van zaken juli 2019 op a27a12ringutrecht.nl.

Waar ligt de NRU?

De NRU is het noordelijke deel van de Ring Utrecht. De NRU verbindt de A27 met de Zuilense ring. Die sluit aan op de A2. De weg ligt aan de rand van Overvecht en bestaat uit de volgende straten:

 • Karl Marxdreef
 • Albert Schweitzerdreef
 • Einthovendreef

Hulp en contact NRU

Telefoon

14 030

E-mail

nru@utrecht.nl