Veranderen verkeerssituatie Halve Maan

We veranderen de verkeerssituatie in de buurt Halve Maan. De belangrijkste wijzigingen zijn het opheffen van het zuidelijk deel van de Johan Wagenaarkade. En er komt een knip ter hoogte van de Dafne Schippersbrug. Dat heeft gevolgen voor het verkeer in Halve Maan-Zuid en in Halve Maan-Noord.

Wat doen we en waarom?

Het bouwproject Johan Wagenaarkade 1-10 bis is ontworpen om woningen en groen toe te voegen. Dit is mogelijk door het opheffen van het zuidelijk deel van de Johan Wagenaarkade en het maken van de knip bij de Dafne Schippersbrug. Dit betekent dat ter hoogte van het bouwplan groene openbare ruimte wordt toegevoegd. Het is belangrijk dat als er meer woningen komen, er ook genoeg goede openbare ruimte is.

Deze aanpassingen hebben gevolgen voor het verkeer in de buurt.

Voor de zomervakantie heeft de concept-bouwenvelop voor het bouwplan ter inzage gelegen. Hierover zijn reacties binnengekomen en de wethouder heeft de buurt bezocht. We hebben nu het voorstel voor de verkeerssituatie aangepast. Hieronder leest u het aangepaste voorstel.
Het aangepaste voorstel voor de verkeerscirculatie wordt onderdeel van de bouwenvelop. U kunt hier tot en met donderdag 5 november op reageren.

Verkeer in Halve Maan-Zuid

Autoverkeer uit Halve Maan-Zuid kan in de nieuwe situatie niet meer van de Johan Wagenaarkade naar de Hendrika van Tussenbroeklaan rijden. Ook kan het autoverkeer geen gebruik meer maken van de uitgangen in Halve Maan-Noord. Verkeer dat de buurt wil verlaten, moet gebruik maken van de Catharina van Renneslaan.

Knip bij de Dafne Schippersbrug

De knip betekent dat in de nieuwe situatie autoverkeer tussen de buurten Halve Maan-Noord en Halve Maan-Zuid niet meer mogelijk is via de Johan Wagenaarkade.

Door het aanbrengen van de knip rijdt er in de nieuwe situatie alleen nog bestemmingsverkeer in de buurt. Dat zorgt voor minder autoverkeer, beter rijgedrag en de minder overlast.

Verkeer vanuit de buurten wordt zo snel mogelijk naar ontsluitingswegen geleid. Sluipverkeer is niet meer mogelijk en de verwachting is dat er minder hard wordt gereden. Het verkeersbeleid van de gemeente is daar ook op gericht. De knip draagt bij aan die wens en komt tegemoet aan de wensen van bewoners.

Bereikbaarheid Halve Maan-Zuid

De buurt blijft bereikbaar vanaf de Joseph Haydnlaan. In de nieuwe situatie rijdt er alleen nog bestemmingsverkeer in de buurt. Met een verkeersmodel kunnen we berekenen hoeveel verkeerbewegingen er zullen zijn. Voor het inkomende en uitgaande verkeer verwachten we ongeveer 600 bewegingen per etmaal.

Voor de Petristraat betekent dit dat er minder verkeer rijdt. Voor de Catharina van Renneslaan verwachten we meer verkeer. Een onderzoek naar vergelijkbare straten in Utrecht geeft aan dat het karakter en de veiligheid van een straat vergelijkbaar blijft als dit aantal onder de 1.000 bewegingen blijft. Dit is hier het geval.

Verkeer in Halve Maan-Noord

Knip bij de Dafne Schippersbrug

Er komt volgens het plan een knip voor autoverkeer in de Johan Wagenaarkade ter hoogte van de Dafne Schippersbrug. Door de knip kan autoverkeer niet meer via de Johan Wagenaarkade van Halve Maan-Noord naar Halve Maan-Zuid rijden en andersom. Er is dan minder sluipverkeer over de Johan Wagenaarkade. Er zal ook minder hard gereden worden. De leefbaarheid verbetert hierdoor.

Bereikbaarheid Halve Maan-Noord

De buurt blijft goed bereikbaar vanaf de Joseph Haydnlaan. Er zijn 5 ingangen:

 • Everard Meijsterlaan/Victor Hugoplantsoen
 • Jakob Grimmstraat
 • Herderplein
 • Von Kleistlaan
 • Kanaalweg

En 3 uitgangen:

 • Jakob Grimmstraat
 • Herderplein
 • Von Kleistlaan

We verwachten dat de aansluiting van het Herderplein en de Jakob Grimmstraat de belangrijkste ontsluitingen van Halve Maan-Noord worden. Met het verkeersmodel en aantal woningen kunnen we de hoeveelheid verkeer berekenen. We verwachten weinig autoverkeer en de hoeveelheid verkeer blijft ruim onder de normen. In de nieuwe situatie verandert er daardoor niet veel. Het heeft geen gevolgen voor het karakter en verkeersveiligheid van deze straten.

Aangepaste tekst in hoofdstuk 4 van de bouwenvelop Johan Wagenaarkade

Concept, 14 oktober 2020

4.4.    Verkeer en parkeren

Opheffen wegvak en knip

Het opheffen van de verbinding tussen de Johan Wagenaarkade en de Hendrika van Tussenbroeklaan en het aanbrengen van de knip hebben gevolgen voor de ontsluiting van zowel Halve Maan-Zuid als Halve Maan-Noord. Het verkeersbeleid van de gemeente Utrecht is erop gericht het verkeer zo snel mogelijk naar ontsluitingswegen te leiden en woonstraten te ontlasten. De gewijzigde verkeerscirculatie en het realiseren van de knip dragen hieraan bij, verminderen de verkeersintensiteit in de wijk als geheel, voorkomt sluipverkeer door de wijk en onveilige situaties als gevolg van te hard rijden. Deze verkeersgevolgen zijn hieronder toegelicht.

Ontsluiting Halve Maan-Zuid

Doordat de verbinding tussen de Petristraat en de Hendrika van Tussenbroeklaan niet terugkomt vervalt de Hendrika van Tussenbroeklaan als ontsluitingsweg voor de wijk. De toekomstige ontsluiting is weergegeven op onderstaande afbeelding.

Afbeelding: Situatie toekomstige ontsluiting Halve Maan-Zuid. Het rode kruis geeft bij benadering de locatie van de ‘knip’ aan.

Voor de beoordeling van de ontsluiting van de wijk zijn de huidige en toekomstige intensiteiten beoordeeld. Hiervoor is het verkeersmodel van de gemeente Utrecht gebruikt. Dit model bevat een berekening (prognose) van de hoeveelheid verkeer op basis van de aanwezige functies (zoals wonen, winkels en onderwijs) voor 2030. Op basis van recente ervaring (zeer beperkte toename van het autogebruik binnen de ring van de stad) worden deze getallen ook als representatief voor de huidige situatie gezien.

Het model gaat er vanuit dat zowel noord als zuid afzonderlijk ontsloten worden op de Lessinglaan respectievelijk de Joseph Haydnlaan; de grens ligt ter hoogte van de Everard Meijsterlaan (Dafne Schippersbrug). Het model houdt onbedoeld al rekening met een knip ter hoogte van de Dafne Schippersbrug (er is in het model geen relatie tussen het noordelijke en zuidelijke deel van de wijk). Op basis van dit model kunnen we bepalen hoeveel verkeer gebruik zal maken van de ontslui-tingswegen: de Petristraat en de Catharina van Renneslaan.

Verkeersintensiteiten Halve Maan-Zuid

De Petristraat en de Catharina van Renneslaan hebben en houden een belangrijke rol in de ontsluiting van de wijk Halve Maan-Zuid. Het grootste deel van de wijk (circa 250 woningen) zal gebruik maken van deze 2 wegen om de wijk in en uit te gaan. Door de knip in de Johan Wagenaarkade rijdt er vrijwel uitsluitend be-stemmingsverkeer in de wijk. In de wijk heeft alleen de basisschool een beperkte aantrekkende werking voor verkeer van buiten de wijk. Het gaat daarbij om enke-le tientallen auto’s per haal-/brengmoment.

Afbeelding: Uitsnede verkeersmodel Utrecht prognosejaar 2030, Halve Maan-Zuid

Het model geeft aan dat er circa 1.900 voertuigbewegingen de wijk in en uitgaan. Deze voertuigbewegingen zijn gerelateerd aan 402 woningen binnen deze zone. Gemiddeld genereert een woning daarmee 4,72 verkeersbewegingen per etmaal.

In deze zone bevinden zich ook woningen die (in de toekomstige situatie) weinig tot geen relatie hebben met het gebied tussen de Petristraat en de Catharina van Renneslaan. Het gaat hier om de woningen langs de Joseph Haydnlaan, Hendrika van Tussenbroekplantsoen, de Hendrika van Tussenbroeklaan en de woningen Johan Wagenaarkade 1-10Bis, die in de toekomst gesloopt worden. Bewoners van deze woningen parkeren langs de respectievelijke straten. Voor de ontsluiting wordt vooral gebruik maken van de Joseph Haydnlaan en/of het Hendrika van Tussenbroekplantsoen.
Deze woningen, totaal circa 154, worden daarom buiten beschouwing gelaten.

Onderzoeksgebied

In het gebied tussen de Petristraat en de Catharina van Renneslaan zijn en blijven in de toekomstige situatie circa 250 woningen aanwezig. De bouw van extra wo-ningen aan de Johan Wagenaarkade heeft geen invloed op deze getallen, omdat deze woningen ontsluiten via de Hendrika van Tussenbroeklaan.

Deze 250 woningen genereren per huishouden gemiddeld 4,72 bewegingen per etmaal. Dit is een totaal van circa 1200 verkeersbewegingen per etmaal. Dit betekent ongeveer 600 voertuigen de wijk in via de Petristraat en ongeveer 600 voertuigen de wijk uit via de Catharina van Renneslaan. Binnen de wijk zijn immers weinig bestemmingen waarvoor men de auto zal gebruiken.

Ingaand verkeer

In de huidige situatie gebruikt ingaand verkeer doorgaans al de Petristraat en de Galeslootstraat. In de toekomstige situatie wijzigt dit feitelijk niet. Deze straten worden naar verwachting rustiger doordat er minder verkeer richting Halve Maan-Noord en richting de woningen Johan Wagenaarkade 1-10bis door deze straten zal rijden.

Uitgaand verkeer

Voor het uitgaande verkeer verandert er meer. De route Johan Wagenaarkade/Hendrika van Tussenbroeklaan verdwijnt en ook richting het noorden kan men de Jo-han Wagenaarkade niet meer gebruiken vanwege de knip ter hoogte van de Dafne Schippersbrug. Dit verkeer gebruikt in de nieuwe situatie de Catharina van Renneslaan. Zoals hierboven reeds becijfert komen deze aantallen ongeveer op 600 uit. In landelijke richtlijnen (vanuit het CROW) is voor dit soort straten een boven-grens van maximaal 1.000 voertuigbewegingen pet etmaal gesteld. CROW is een Nederlandse stichting die zich opstelt als kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid. Hierbij is uitgegaan van een woonerf (waarbij het uitgangspunt is dat kinderen op straat moeten kunnen spelen) waarmee de leefbaarheid en verkeersveiligheid gegarandeerd kan worden. Gezien de te verwachte verkeersintensiteiten worden daarom geen problemen verwacht op het gebied van leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Er is sprake van een toename van de hoeveelheid verkeer in de Catharina Van Renneslaan. Deze toename is een direct gevolg van het aanbrengen van de knip en het opheffen van een deel van de Johan Wagenaarkade. Om deze stijging in perspectief te plaatsen is ook gekeken naar het huidig gebruik. Door de huidige alternatieven is het gebruik van de Catharina van Renneslaan relatief beperkt. Met name bewoners uit deze straat en de Noltheniusstraat zullen de straat gebruiken.

Gebruik door direct aanwonenden

Op basis van de verkeerscijfers uit het verkeersmodel en het aantal aanwezige woningen in de Noltheniusstraat  en Catharina van Renneslaan is becijferd hoeveel verkeer er nu naar verwachting in de Catharina van Renneslaan rijdt. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het deel van de Catharina van Renneslaan tussen de Johan Wagenaarkade en de Noltheniusstraat en het deel tussen de Noltheniusstraat en de Joseph Haydnlaan. Ook voor de Noltheniusstraat is onderscheid gemaakt tussen de woningen die verplicht zijn om via de Catharina van Renneslaan uit te rijden en de woningen die een keuze hebben om eventueel via de Averkamplaan weg te rijden. Van deze laatste groep woningen is aangenomen dat ongeveer 2/3 alsnog gebruik maakt van de Catharina van Renneslaan om de wijk te verlaten.
Op basis van deze uitgangspunten is het aantal verkeersbewegingen in de Catharina van Renneslaan becijfer op circa 175 verkeersbewegingen per etmaal op het deel tussen de Noltheniusstraat en de Joseph Haydnlaan en op het gedeelte tussen de Johan Wagenaarkade en de Noltheniusstraat op circa 90 verkeersbewegingen.

Ander gebruik

Ook andere wijkbewoners gebruiken de Catharina van Renneslaan. Bijvoorbeeld om de winkels aan de Händelstraat te bereiken of om de Joseph Haydnlaan te be-reiken. Naar schatting gaat het hier om circa 50 tot 100 voertuigen per etmaal.

Totaal gebruik

Het totale gebruik van de Catharina van Renneslaan in de huidige situatie wordt op basis van het bovenstaande geschat op ongeveer 225-275 voertuigbewegingen per etmaal. Hierbij ligt het zwaartepunt op het gedeelte tussen de Noltheniusstraat en de Joseph Haydnlaan.

Toekomstige ontwikkelingen

Er is geen rekening gehouden met het feit dat de verwachting is dat op termijn betaald parkeren kan worden ingevoerd en is ook nog geen rekening gehouden met het mobiliteitsbeleid van de gemeente Utrecht, dat naar verwachting tot 2040 een reductie van het aantal autobewegingen van maximaal 10% tot gevolg zal hebben. Met de algehele verwachting dat de verkeersintensiteiten in de wijk op termijn nog verder zullen dalen is bij onderstaande conclusie nog geen rekening gehouden.

Conclusie:
De verwachtte verkeersintensiteiten blijven ruim onder de maximale intensiteiten uit de richtlijnen die het CROW voor dergelijke woonstraten stelt. De verwachtte intensiteiten zijn volgens deze normen acceptabel in een woonerf, waar kinderen geacht worden op straat te kunnen spelen. De leefbaarheid en verkeersveiligheid van de straten in dit gebied is, ondanks een relatief forse toename, daarmee nog steeds voldoende gewaarborgd.

Verkeersveiligheid Halve Maan zuid

De uitrit bij de Catharina van Renneslaan is druk, maar het is door de brede uitritconstructie mogelijk om meer naar rechts op te stellen waardoor het zicht op het naderende verkeer goed is. De Catharina van Renneslaan sluit op de Joseph Haydnlaan aan middels een uitritconstructie waardoor de snelheid ter plaatse laag ligt. Een halterende bus kan het zicht tijdelijk verminderen. Dit gebeurt in de spits ongeveer 4 keer per uur. Ook dan kan men meer naar recht opstellen voor beter zicht. De overige momenten heeft men hier goed zicht op het naderende verkeer.
Gezien de eerder omschreven verkeersintensiteiten en het feit dat veel straten door de beperkte breedte niet uitnodigen tot hoge snelheden worden geen bijzon-dere verkeersveiligheidsrisico’s verwacht.

Ontsluiting Halve maan noord

Voor de wijk Halve Maan-Noord heeft het realiseren van de knip ter hoogte van de Dafne Schippersbrug ook gevolgen. De Johan Wagenaarkade is voor veel bewoners van het noordelijke deel van een wijk de route om de wijk in- en uit te gaan. Deze mogelijkheid is in de nieuwe situatie niet meer mogelijk voor de bewoners die aan de noordkant van de Dafne Schippersbrug wonen.
Naast de knip in de Johan Wagenaarkade verandert er feitelijk niets aan de ontsluiting van de wijk. Doordat bewoners niet meer via de zuidkant de buurt uit kunnen rijden zullen ze via bestaande straten in Halve Maan Noord de buurt uitrijden. Dit zorgt naar verwachting tot een beperkte toename van de hoeveelheid auto-verkeer in de straten die het noordelijke deel van de wijk ontsluiten.

Verkeersintensiteiten Halve Maan Noord

Verkeersmodel

Voor een inschatting van de hoeveel verkeer is gebruik gemaakt van het verkeersmodel. Tevens is op basis van de adressen en “expert judgement” een inschatting gemaakt van de meest waarschijnlijke verdeling van deze verkeersbewegingen over de verschillende aansluitingen van deze wijk op de Lessinglaan.

Afbeelding: Uitsnede verkeersmodel gemeente Utrecht, prognosejaar 2030, Halve Maan Noord

Uit het verkeersmodel blijkt dat de hoeveelheid verkeerswegingen de wijk in en uit voor het noordelijke deel van Halve Maan voor 2030 circa 4.000 voertuigbewegingen per etmaal zal bedragen. Dit aantal is berekend op basis van 887 woningen in dit gebied. Dat komt neer op circa 4,51 verkeersbewegingen per etmaal, per woning. Hierbij zijn echter de woningen langs de Lessinglaan ook volledig meegerekend. Als we deze woningen (105 stuks) maar voor de helft tot de wijk rekenen (parkeren gebeurt deels langs de Lessinglaan maar ook deels in de wijk) is de totale verkeersgeneratie van de wijk komt daarmee 236 verkeersbewegingen lager uit op circa 3.800.

Dat betekent dat er per dag ongeveer 1900 voertuigbewegingen de wijk in en 1900 voertuigbewegingen de wijk uit gaan.

Verdeling verkeer

Halve Maan Noord kent 5 aansluitingen. De verwachting is dat het ingaande en uitgaande verkeer niet gelijk over de aansluitingen verdeeld zal worden. We nemen aan dat de bewoners van de wijk meer oriëntatie richting het 24 oktoberplein hebben en de verbindingen richting het zuiden daarom drukker zullen zijn. Voor de berekening houden we rekening met de verhouding 1/3 naar en vanuit het Noorden en 2/3 naar en vanuit het Zuiden.

 1. Kanaalweg/Cervanteslaan. Deze weg is alleen te gebruiken door verkeer uit noordelijke richting dat de wijk in wil. De verkeersfunctie van de Cervanteslaan is hierdoor beperkt. Naar schatting maakt circa 13% van het ingaande verkeer gebruik van deze weg.
 2. Von Kleistlaan. Deze weg mag in 2 richtingen gebruikt worden maar heeft geen verbinding met de oostelijke rijbaan van de Lessinglaan. Hierdoor is deze weg alleen vanuit noordelijke richting te gebruiken als toegangsweg om de wijk in te gaan en kan men alleen in zuidelijke richting de wijk verlaten (ter hoogte van het Herderplein kan eventueel gekeerd worden). Deze weg is maar voor een klein deel van de wijk interessant. Mede gezien de nabijgele-gen aansluiting Herderplein. Naar schatting maakt circa 5% van het ingaande verkeer en circa 10% van het uitgaande verkeer gebruik van deze weg.
 3. Herderplein. Deze weg is in 2 richtingen te gebruiken en voor een groot deel van de wijk de meest waarschijnlijke route om in de toekomst te gebrui-ken. Het Herderplein heeft een volledige aansluiting met de Lessinglaan waardoor naar schatting 48% van het ingaande verkeer en 55% van het uitgaande verkeer gebruik maakt van deze aansluiting.
 4. Jakob Grimmstraat. Deze weg is net als het Herderplein in 2 richtingen te gebruiken en heeft een volledige ontsluiting. Voor het zuidelijk deel van Hal-ve Maan Noord is dit de voornaamste en kortste route de wijk uit. Tevens wordt verondersteld dat een deel van het ingaande verkeer uit zuidelijke richting zal kiezen voor een route via de Everard Meijsterlaan. Naar schatting maakt 30% van het ingaande verkeer en 35% van het uitgaande verkeer gebruik van deze weg.
 5. Everard Meijsterlaan. Deze weg kan alleen gebruikt worden om de wijk in te rijden. Voor de woningen rond het Victor Hugoplantsoen is dit de voornaamste (en deels enige) toegangsweg. Bovendien is deze weg het meest zuidelijk gelegen waardoor gebruik ervan aantrekkelijk is voor verkeer uit zuidelijke rich-ting. De aanwezigheid van veel fietsers wordt gezien als een factor die het gebruik ontmoedigt. Bovendien zal het gebruik van deze kruising in de toekomst afnemen als het project ‘Westelijke stadsboulevard’ gerealiseerd wordt volgens het functioneel ontwerp. In dit ontwerp wordt de linksafbeweging vanuit zuidelijke richting naar de Everard Meijsterlaan opgeheven en vervangen door een keerlus verderop. Dit zal meer verkeer richting de meer noordelijk gelegen aansluitingen sturen waardoor voornamelijk bewoners rond het Evert Cornelisplein deze aansluiting zullen gebruiken. Naar schatting maakt daar-om maar 4% van het ingaande verkeer gebruik van deze weg.

Afbeelding: Ontsluitingswegen Halve Maan-Noord.

Op basis van bovenstaande verdeling zijn de verkeersintensiteiten per aansluiting naar schatting al volgt:

 1. Cervanteslaan: circa 247 voertuigen per etmaal
 2. Von Kleistlaan: circa 285 voertuigen per etmaal
 3. Herderplein: circa 1.957 voertuigen per etmaal
 4. Jakob Grimmstraat: circa 1.235 voertuigen per etmaal
 5. Everard Meijsterlaan: circa 76 voertuigen per etmaal.

Op basis van bovenstaande analyse van het verkeersmodel is de verwachting dat de aansluiting van het Herderplein en de Jakob Grimmstraat de voornaamste ont-sluiting van Halve Maan Noord zullen vormen.  

De verwachtte aantallen blijven ruim onder de maximale intensiteiten uit de richtlijnen die het CROW landelijk hanteert. Het CROW geeft een streefwaarde van maximaal 5.000-6.000 motorvoertuigen per etmaal voor erftoegangsweg met een maximum snelheid van 30 km/h.

Spitsuurintensiteit

Het is een gebruikelijke aanname dat in het drukste uur van de avondspits ongeveer 10% van de totale hoeveelheid van de dag passeert. Dit betekent bijvoorbeeld voor het kruispunt Herderplein/Lessinglaan ongeveer 200 voertuigen dit kruispunt gebruiken. In de avondspits zal meer verkeer de wijk in gaan dan er uit komt. We veronderstellen dat deze verdeling 75/25 is. Dat zou betekenen dat ongeveer 150 voertuigen de wijk in willen. Dit komt neer op circa 5 auto’s per 2 minuten. Het kruispunt kan deze intensiteiten zonder problemen verwerken; ook als er rekening wordt gehouden met de verhouding van zuidelijke- en noordelijke oriëntatie.

Gelet op bovenstaande kan voor Halve Maan-noord geconcludeerd worden dat de gevolgen voor de ontsluiting van de wijk op basis van de hoeveelheid verkeer klein zijn en dat er geen knelpunten op dit vlak te verwachten zijn.

Verkeersveiligheid

Op basis van een analyse van de ongevallencijfers en de huidige inrichting is vastgesteld dat in de straten Herderplein en Jakob Grimmstraat geen sprake is van onveilige situaties. Ter hoogte van het Herderplein kan een halterende bus het zicht tijdelijk verminderen. Dit gebeurt in de spits ongeveer 4 keer per uur. Op dat moment heeft een weggebruiker voldoende ruimte om meer naar rechts op te stellen om zijn zicht zo te vergroten. De overige momenten heeft men hier goed zicht op het naderende verkeer. In de Jakob Grimmstraat kan het zicht belemmerd worden door de geparkeerde auto’s langs de Lessinglaan. Echter, de uitrit heeft voldoende breedte, waardoor men zich zo kan opstellen dat het zicht vergroot wordt. Deze situatie is niet onveilig.

Situatie basisschool

De knip in de Johan Wagenaarkade heeft ook gevolgen voor de ontsluiting van de Openbare basisschool aan het Victor Hugoplantsoen. De Johan Wagenaarkade is nu nog de voornaamste plek voor het brengen en halen van leerlingen met de auto. De auto’s rijden aan de Johan Wagenaarkade langs de school. Het breng en haal gedrag is heel divers. Kinderen worden afgezet, waarna direct wordt doorgereden of gekeerd. Andere auto’s worden geparkeerd, waarna de kinderen naar school worden begeleid. Ook deze auto’s rijden door of keren.
In de nieuwe situatie is het niet meer mogelijk om aan de Johan Wagenaarkade langs de school te rijden. De verwachting is dat de meeste ouders ervoor zullen kiezen om de kinderen rond het Victor Hugoplantsoen af te zetten en het laatste stukje te lopen. Verder blijft het mogelijk om aan de Johan Wagenaarkade te parkeren.

De Johan Wagenaarkade ter hoogte van de nummers 39 t/m 45 is in de toekomstige situatie doodlopend. Het is mogelijk om hier te parkeren, te stoppen en te keren, maar dit is niet aantrekkelijk en ook niet wenselijk. Dit gebruik wordt daarom ook niet gefaciliteerd door bijvoorbeeld een keerlus aan te leggen. Aan de zuidkant kan men een parkeerplaats zoeken langs de Johan Wagenaarkade of de Catharina van Renneslaan. Omdat de loopafstanden hier beperkt zijn is dit een redelijk alternatief.
Tijdens verschillende observaties rond het ingaan van de school in de ochtend zijn in totaal circa 35 auto’s geteld van die kinderen kwamen brengen of halen. De auto’s kwamen voor ongeveer 50% uit noordelijke richting en ongeveer 50% uit zuidelijke richting. Dergelijke aantallen zorgen naar verwachting net als nu voor enige drukte rond het ingaan en uitgaan van de school.

Hulp en contact Johan Wagenaarkade 1-10