Verkeer Verkeersveiligheid

De stad Utrecht groeit en het wordt steeds drukker op straat. Dit vraagt bewust verkeersveilig gedrag van automobilisten, fietsers en voetgangers. We vragen iedereen om rekening te houden met elkaar. Door met aandacht de weg op te gaan en rustig te rijden. Waar dat kan en nodig is, passen we drukke en/of onoverzichtelijke straten aan. Maar een verkeersveilige woonomgeving krijgen we niet alleen met borden, drempels of verkeerslichten.

Bekijk de verkeers(veiligheids)projecten per wijk
Lees meer over het verkeersbeleid

Wat kunt u doen?

U kunt zelf ook iets doen om het verkeer in Utrecht veiliger te maken. Bijvoorbeeld een onveilige verkeerssituatie doorgeven.

Meld verkeersonveilige situatie

Wat doen wij met uw melding en wat kunt u nog meer doen?

Wat doen wij?

We pakken onveilige verkeerssituaties aan en onderzoeken ook waar het beter kan. Hiervoor gebruiken we ook uw meldingen en voorstellen. Naast fysieke maatregelen zetten we ook in op communicatie en educatie om verkeersveilig gedrag te bevorderen.

Wat doen wij nog meer?

1 juli 2021: verkeersveiligheid blijft aandacht vragen, meer projecten richting uitvoering

Ieder half jaar kijken we naar de stand van zaken rondom verkeersveiligheid. Bekijk hieronder de hoofdpunten uit de rapportages van 1 juli 2021, 1 januari 2021, 1 juli 2020 en 1 januari 2020.

 • De coronamaatregelen hadden weer effect op de verkeersveiligheid. In het begin van het 2021 waren de coronamaatregelen het strengst en was er veel minder verkeer op de weg. Het aantal ongelukken daalde en er waren ook minder ongelukken met gewonden. Toen het verkeer toenam, steeg ook het aantal ongevallen weer. Het aantal gewonden bleef nog wel lager.
 • In het afgelopen halfjaar hebben we weer op veel plekken in de stad gewerkt aan een verkeersveiligere inrichting van de weg. In de volgende straten is het werk afgerond:
  • Oudwijkerdwarsstraat (nieuwe inrichting, gecombineerd met groot onderhoud; na vragen uit de buurt kijken we nu of er nog meer kan)
  • Cortezlaan (30km/uur drempel)
  • Waterlinieweg (geleiderails zijn aangebracht, nu gaan we de borden verbeteren)
  • Kruising Van Heuven Goedhartlaan-Beneluxlaan
  • Burgemeester Middelweerdbaan-Europaweg (bebording verbeterd bij rotonde).
 • De afgelopen maanden zijn de maatregelen op de Laan van Chartroise, Zambesidreef en Neckardreef geëvalueerd samen met bewoners. We gaan nu nog 5 verkeersveiligheidsprojecten evalueren.
 • Van de 18 verkeersveiligheidsprojecten die nu in voorbereiding zijn, kunnen we er dit jaar ongeveer 9 in uitvoering brengen:
  • Laan van Chartroise (verbeteringen uit de evaluatie)
  • Rapenburchdreef e.o./ Muylenborchdreef
  • Eisenhowerlaan
  • Universiteitsweg/ Hoofddijk
  • Musicallaan/Rijnkennemerlaan
  • Paranadreef
  • Van Heuven Goedhartlaan
  • Bebording Waterlinieweg
 • De verbeteringen op de Moldaudreef en de tramkruising Weg der Verenigde Naties - Overste den Oudenlaan staan gepland voor de tweede helft van 2022. De overige 7 projecten verwachten we in de eerste helft van 2022 te starten of tot uitvoering te brengen. Dit zijn:
 • Er is geld eerder beschikbaar gekomen, daardoor kunnen we in 2021 extra projecten en acties uitvoeren:
  • 30 km/uur-inrichting met ‘eenvoudige maatregelen’ op de Sweder van Zuylenweg
  • Veilige voetgangersoversteek Zandweg-Europaweg
  • Aanpassen middeneilanden Beneluxlaan – Adm. Helfrichlaan – Van Heuven Goedhartlaan
  • Snelheidsremmende maatregelen bij oversteek Hoofddijk over Universiteitsweg
  • Bijdrage aan onderzoek naar ‘Geluidsflitspaal’ door TNO
  • Verkeersonderzoek Koekoekstraat en omgeving
  • Uitbreiden 30 km/uur-zone Van Heuven Goedhartlaan
  • Op het kruispunt Oranjerivierdreef/Einsteindreef/Humberdreef de verkeerslichten beter afstellen en een afscheiding tussen rijbaan en fietsstrook.
 • In de top 15 van meest onveilige locaties zijn er 5 nieuwe locaties, we onderzoeken waardoor het hier onveilig is en of er maatregelen nodig zijn. Dit zijn:
  • Lange Viestraat, tussen de St. Jacobsstraat en de Oudegracht
  • Socratesbrug/ Socrateslaan
  • Einsteindreef/ Seinedreef
  • Plompetorengracht/ Voorstraat
  • Lucasbolwerk/ Nobelstraat
  • We willen in Utrecht zoveel mogelijk straten van 50 naar 30 km per uur herinrichten. Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid en ook aan de leefbaarheid. Met geld vanuit de Impuls straten 30km dragen we in 2022 bij aan: uitvoering Prijsvraag 30 km, goed idee, Orinocodreef, Bastionweg, Bernadottelaan en Taagdreef/Rhônedreef. Dit jaar gaat het om Amzonekwartier, Prijsvraag ‘30 km goed idee’, Alexander Numankade en Bernadottelaan.
 • De afgelopen maanden zijn er weer diverse fiets- en educatieprojecten op de scholen en in de wijken. In het komende half jaar gaan we op 4 locaties schoolzones realiseren. Na de proef op 2 locaties (bij de Nolenslaan en bij de Eiffel) willen we meer ‘schoolstraten’ mogelijk maken. Tijdens haal- en brengtijden sluiten we dan de straat af zodat kinderen veilig met de fiets naar school kunnen gaan.
 • Er zijn 2 campagnes gehouden om mensen bewust te maken van verkeersveilig gedrag: de MONO-campagne en een snelheidscampagne.
 • Op de Gloriantdreef zijn nieuwe lijnen op het wegdek aangebracht, waardoor de weg smaller lijkt. We meten en kijken samen met bewoners of automobilisten dan minder hard rijden.
 • In Kanaleneiland op de Columbuslaan is een lichtgevend zebrapad aangelegd om het autoverkeer te attenderen op voetgangers. We kijken later dit jaar wat het effect hiervan is.
 • De Berezinadreef en de Kadaïdreef zijn als meest geschikte wegen naar voren gekomen om de winnende ideeën van de  Prijsvraag 30 km, goed idee uit te voeren. Dit gaan we verder voorbereiden samen met de begeleidingsgroep van bewoners.
 • Tussen 1 januari en 1 juli 2021 heeft de politie 268 verkeershandhavingsacties gehouden voor veilig fietsen. Daarbij zijn in totaal 11.750 bekeuringen uitgedeeld. Daarvan waren er 10.243 vanwege de rijsnelheid, 632 voor door rood rijden en 568 voor niet handsfree bellen.
 • Boa’s hebben tot 1 juli in totaal 9.237 bekeuringen uitgedeeld wegens onveilig verkeersgedrag. In februari startte een proef waarbij deze gemeentelijke handhavers fietsers ook controleren op verlichting, door rood rijden en ongestoord rijden (MONO). Zij gaven de meeste boetes voor zonder licht rijden (1.538), door rood rijden (1.339) en parkeren op de stoep of fietspad (1.284).
 • De 9 flitspalen hebben in de periode van 1 mei t/m 30 april 2021 in totaal 9.215 keer geflitst op te hard rijden en 2.661 keer op door rood rijden.

Lees meer in de voortgangsrapportage verkeersveiligheid van 1 juli 2021

 • In 2020 is het aantal verkeersslachtoffers in Utrecht opnieuw gedaald. We zien al 7 jaar een dalende trend. Landelijk neemt het aantal verkeersslachtoffers juist iets toe. De coronamaatregelen hadden nauwelijks effect op de verkeersveiligheid. Tijdens de perioden van lockdown waren er wel duidelijk minder ongevallen en slachtoffers dan in de rest van het jaar.
 • De beleving van verkeersveiligheid door bewoners laat nog geen verbetering zien. We blijven inzetten op maatregelen en onderzoek om de tevredenheid te verbeteren.
 • De proef met registratie van ongevallen bij de ziekenhuizen geeft nieuwe informatie over ongevallen met fietsers en voetgangers. Daarmee kunnen we betere maatregelen nemen. Provincie en gemeenten gaan hier de komende 4 jaar mee door.
 • In het afgelopen halfjaar hebben we weer op veel plekken in de stad gewerkt aan een verkeersveiligere inrichting van de weg. Op de volgende straten is het werk afgerond:
  • Op de Carnegiedreef/Paranádreef (fase 1: verbeteren bebording)
  • Cartesiusweg (veiligere oversteek)
  • Dorpsstraat/Parkweg (meer veiligheid voor voetgangers en fietsers)
  • Heldammersingel (30 km/uur-drempels, veiligere oversteek)
  • Topaaslaan/Barnsteenlaan (30 km/uur-drempels)
  • Zambesidreef (30 km/uur-maatregelen, veilige oversteek)
 • Op dit moment werken we aan de Oudwijkerdwarsstraat. We voeren groot onderhoud uit aan onder andere het riool, en vernieuwen de inrichting van de weg en de Neckardreef (30 km/uur-maatregelen, veilige oversteek).
 • De afgelopen periode zijn de maatregelen op de Prinses Irenelaan/Pionstraat geëvalueerd. In 2021 gaan we 5 verkeersveiligheidsprojecten evalueren.
 • We willen in Utrecht zoveel mogelijk straten van 50 naar 30 km per uur herinrichten. Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid en ook aan de leefbaarheid. Met geld vanuit de Impuls straten 30 km is bijgedragen aan verschillende 30 km/uur-projecten: Amazonekwartier, Alexander Numankade en de Trumanlaan noordelijk deel, de Adenauerlaan noordelijk deel, en het Attleeplantsoen.
 • Van de 10 verkeersveiligheidsprojecten die nu in voorbereiding zijn, kunnen we er in 2021  ongeveer 7 uitvoeren: Bastionweg, Bottensteinweg/Pastoor Ohllaan, Cortezlaan, Musicallaan/Rijnkennemerlaan, Rapenburchdreef/Muylenborchdreef, Theemsdreef/Humberdreef/Moezeldreef en Waterlinieweg. Ook op de Eisenhowerlaan nemen we dit jaar maatregelen. De projecten Moldaudreef en Orinocodreef starten in 2022 en van het project Carnegiedreef/ Paranádreef kunnen we nog geen planning geven.
 • In de top 16 van meest onveilige locaties zijn er 4 nieuw:
  • Janskerkhof/ Korte Jansstraat
  • Cartesiusweg/ Thomas à Kempisplantsoen/ Thomas à Kempisweg
  • Catharijnesingel/ Daalsesingel/ HOV-Vredenburgbaan/ Smakkelaarsveld
  • Antonius Matthaeuslaan/ Kardinaal de Jongweg/ Mr.Tripkade
  We onderzoeken waardoor het hier onveilig is en of er maatregelen nodig zijn. Dat doen we ook voor de locatie Brailledreef/ Loevenhoutsedijk/ Taagdreef.
 • Dankzij het gemeentelijke corona-investeringspakket is er al in 2021 en 2022 geld voor de 30 km/uur-herinrichting van de Donaudreef en een betere 30 km/uur-inrichting op de Bernadottelaan/Marshalllaan.
 • We hebben subsidies van provincie en rijk ontvangen voor projecten om de openbare ruimte en verkeersveiligheid te verbeteren op onder andere Amsterdamsestraatweg, Moldaudreef, Kanaleneiland-Noord en Taagdreef. De uitvoering staat bij de meeste projecten voor 2021 en 2022 gepland. Samen met het geld van de gemeente kunnen we zo meer voor elkaar krijgen.
 • Als gevolg van de coronamaatregelen waren er ook het afgelopen half jaar heel weinig educatieprojecten op de scholen en in de wijken. Op 2 locaties (bij de Nolenslaan en bij de Eiffel) zijn we een proef gestart met een ‘schoolstraat’. Tijdens haal- en brengtijden sluiten we de straat af, zodat kinderen veilig met de fiets naar school kunnen gaan. Begin 2021 evalueren we de proef met bewoners, ouders, kinderen en schoolleiding.
 • Er zijn 3 campagnes gehouden om mensen bewust te maken van verkeersveilig gedrag: ‘wij gaan weer naar school’, een fietsverlichtingscampagne en een BOB-campagne.
 • De uitvoering van de 2 winnende ideeën van de prijsvraag ’30 km, goed idee' verwachten we in 2e helft van 2021. Het afgelopen half jaar hebben we hier samen met de prijswinnaars verder aan gewerkt. Een begeleidingsgroep met bewoners helpt ons bij het bepalen van de locaties.
 • Van juni t/m december 2020 heeft de politie in Utrecht 361 verkeershandhavingsacties gehouden. Daarbij zijn in totaal 14.623 bekeuringen uitgedeeld. Daarvan waren er onder meer 14.561 gerelateerd aan snelheid, 779 aan door rood rijden en 834 aan niet handsfree bellen.
 • Boa’s hebben in het jaar 2020 13.309 bekeuringen uitgedeeld bij stilstaand verkeer wegens onveilig verkeersgedrag. In 2021 start een proef waarbij deze gemeentelijke handhavers fietsers ook controleren op verlichting, door rood rijden en ongestoord rijden (MONO).
 • De 3 nieuwe flitspalen die in het voorjaar zijn geplaatst, hebben in de periode van 1 mei t/m 31 augustus 2020 totaal 7481 keer geflitst op te hard rijden en 1008 keer op door rood rijden.

Lees meer in de voorgangsrapportage Verkeersveiligheid op 1 januari 2021

 • Door de coronamaatregelen was er de afgelopen maanden veel minder verkeer op de weg. Het aantal ongelukken daalde en er waren ook minder ongelukken met gewonden. Omdat het rustiger was op de weg waren er naar verhouding meer snelheidsovertredingen. De politie deelde hiervoor vaker bekeuringen uit.
 • In het afgelopen half jaar hebben we weer op veel plekken in de stad gewerkt aan een verkeersveiligere inrichting van de weg. Op de Prinses Irenelaan-Pionstraat, Kanaalstraat/Damstraat en Afrikalaan is het werk afgerond.
 • Op dit moment passen we de Oudwijkerdwarsstraat aan. Later deze zomer voeren we op de Topaaslaan, Cartesiusweg en Heldammersingel maatregelen door. De Waterlinieweg staat later dit jaar gepland.
 • De afgelopen periode is voor 3 projecten de verkeersveiligheid geëvalueerd: Rijnkennemerlaan/Musicallaan, Afrikalaan en Laan van Chartroise.
 • In de top 15 van meest onveilige locaties zijn er 3 nieuw:
  • Einsteindreef-Seinedreef
  • 2e Daalsedijk, Amsterdamsestraatweg, Korenbloemstraat
  • Hollandse Toren, Lange Viestraat, St.-Jacobsstraat, Vredeburg
  We onderzoeken waardoor het hier onveilig is en of er maatregelen nodig zijn
 • Als gevolg van de coronamaatregelen waren het afgelopen half jaar nauwelijks educatieprojecten mogelijk op de scholen en in de wijken. Met de versoepeling van de maatregelen per 1 juli worden er meer praktijkfiets- en verkeerslessen gegeven.
 • Er zijn 2 campagnes gehouden om mensen bewust te maken van verkeersveilig gedrag: een BOB-campagne en een snelheidscampagne om automobilisten te wijzen op de maximumsnelheden.
 • De winnende ideeën van de prijsvraag ’30 km, goed idee’ zijn tijdens een digitale bijeenkomst van Wijkplatform Overvecht bekendgemaakt en de ontwerpfase ingegaan. Hier betrekken we bewoners verder bij.
 • Tussen 1 januari en 1 juni 2020 heeft de politie in Utrecht 135 verkeershandhavingsacties gehouden. Daarbij zijn in totaal 14.623 bekeuringen uitgedeeld. Daarvan waren er onder meer 13.799 gerelateerd aan snelheid, 346 aan door rood rijden en 243 aan niet handsfree bellen. Boa’s hebben tot 1 juli 6473 bekeuringen uitgedeeld wegens onveilig verkeersgedrag.
 • Tot 1 mei is op de al bestaande 6 locaties met flitspalen binnen de gemeente 6998 maal geflitst op te hard rijden en 2081 maal op door rood rijden. In april/mei zijn de 3 aangekondigde nieuwe flitspalen, 2 in Kanaleneiland en 1 in Overvecht, geplaatst en aangezet. Hiervan zijn nog geen resultaten beschikbaar.

Lees meer in de voortgangsrapportage verkeersveiligheid van 1 juli 2020

 • Het aantal ongevallen op gemeentelijke wegen in Utrecht is in 2019 gedaald ten opzichte van de jaren ervoor.
 • In het afgelopen halfjaar hebben we weer op veel plekken in de stad gewerkt aan een verkeersveiliger inrichting van de weg. Op een aantal wegen is het werk afgerond: Wilhelminalaan, Rijnkennemerlaan/Musicallaan, Afrikalaan (bij Marco Poloschool), Van Bijnkershoeklaan, Nobelstraat, Universiteitsweg/Leuvenlaan en Westkanaaldijk.
 • Op dit moment wordt het werk op de Prinses Irenelaan/Pionstraat uitgevoerd. Van de negentien projecten die nu in voorbereiding zijn, kunnen er in de eerste helft van 2020 waarschijnlijk 9 beginnen. De Waterlinieweg staat gepland voor uitvoering in de tweede helft van 2020.
 • We doen op 21 locaties onderzoek, omdat we signalen hebben gekregen dat de verkeerssituatie hier niet veilig is.
 • In de wijk West is onderzoek gedaan naar hoe bewoners de verkeersveiligheid beleven. Naar aanleiding daarvan worden maatregelen voorbereid om op enkele verkeerspunten in de wijk (Kanaalstraat/Damstraat, Cartesiusweg) de verkeersveiligheid te verbeteren.
 • Bij de Everard Meijsterlaan worden verkeersbrigadiers (klaar-overs) ingezet.
 • In november 2019 was de start van de prijsvraag ‘30 km, goed idee’. We hebben hierop al meer dan 100 ideeën gekregen, vooral om de wegen in de wijk Overvecht verkeersveiliger te maken. U kunt tot 2 maart stemmen op de ideeën via utrecht.onzewijk.nl.
 • Daarnaast zet de gemeente in op het bevorderen van verkeersveilig gedrag. Veruit de meeste ongevallen komen namelijk door onveilig rijgedrag. Via educatie en bewustwording is er aandacht voor veiliger verkeersgedrag, zoals met de campagne ‘Rij MONO, ga ongestoord onderweg’ en door fietsers te wijzen op het belang van een goede verlichting. Eind april 2020 start een verkeerssimulator waarmee mensen kunnen ervaren wat de gevolgen zijn van alcohol en drugs in het verkeer. Ook wordt de omgeving van scholen veiliger gemaakt door het maken van schoolzones.
 • In april 2020 zijn er 3 nieuwe flitspalen geplaatst. De flitspalen zijn vanaf 1 mei aan. Wie wordt geflitst, krijgt een boete. Dit gebeurt om de verkeersveiligheid in de stad te verbeteren. De flitspalen staan in Kanaleneiland en Overvecht. 2 flitspalen staan in Kanaleneiland. De eerste staat op de kruising van de Beneluxlaan met de Van Heuven Goedhartlaanen. De tweede staat op de Beneluxlaan ter hoogte van de Bernadottelaan. De flitspaal in Overvecht staat op de plek waar de Humberdreef uitkomt op de Einsteindreef. De flitspalen moeten te hard rijden en door rood rijden tegengaan. In totaal staan er in Utrecht nu 9 flitspalen. Daarnaast staan er snelheidsborden om automobilisten te waarschuwen als ze te hard rijden.

Lees meer in de voortgangsrapportage verkeersveiligheid van 1 januari 2020

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl