Aanvullende jeugdhulp

Veel ouders hebben vragen over de opvoeding of ontwikkeling van hun kind. Soms is hulp van vrienden, familie, een vrijwilliger, of van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) niet genoeg. Dan kan het buurtteam u helpen. Als het nodig is kunt u (tijdelijk) extra hulp krijgen.

Op deze pagina:

Wat is jeugdhulp?

In de Jeugdwet staat dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat er jeugdhulp beschikbaar is. Hieronder leggen we kort uit wat er in de wet staat:

 • jeugdhulp is hulp en zorg voor kinderen jonger dan 18 jaar en hun ouders of verzorgers. Deze hulp en zorg zijn bedoeld om de gevolgen van problemen te verminderen, stabiel te maken, te behandelen of op te lossen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan psychische problemen, gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van een kind, opvoedingsproblemen, of problemen die te maken hebben met adoptie. Jeugdhulp is niet bedoeld om problemen te voorkomen.
 • jeugdhulp kan ervoor zorgen dat kinderen jonger dan 18 jaar met een lichamelijke, verstandelijke, of zintuigelijke beperking beter mee kunnen doen in de maatschappij
 • jeugdhulp helpt kinderen jonger dan 18 jaar met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, of met een psychiatrische aandoening om persoonlijke verzorging zelf te leren.

De gezinswerker van het buurtteam biedt jeugdhulp. Als dat nodig is vraagt de gezinswerker om advies of kennis van organisaties die aanvullende jeugdhulp bieden. De gezinswerker kan een verwijzing geven voor aanvullende jeugdhulp.

Voorbeelden van aanvullende jeugdhulp

 • Behandeling door een psycholoog of psychiater.
 • Begeleiding van het gezin door een (systeem)therapeut.
 • Dagbesteding van kinderen met een verstandelijke beperking.
 • Pleegzorg.
 • Wonen van kinderen buiten het eigen gezin.

Aanvullende jeugdhulp gebeurt vaak in een groep met kinderen en ouders die dezelfde vragen of zorgen hebben. Soms werken hulpverleners hierbij samen met andere organisaties, zoals het buurtteam of jongerenwerk. Als het nodig is, krijgt een kind aanvullende jeugdhulp alleen, bijvoorbeeld thuis. Het kan zijn dat vak- of speltherapie onderdeel is van een behandeling of onderzoek door aanvullende jeugdhulp.

Blijkt uit gesprekken met het buurtteam (de huisarts, jeugdarts of medisch specialist) dat uw kind aanvullende jeugdhulp nodig heeft? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

 • U kunt voor passende hulp terecht bij KOOS Utrecht of Spoor030.
 • U vraagt een persoonsgebonden budget (pgb) aan om zelf hulp in te kopen. Verderop op deze pagina leest u meer over het persoonsgebonden budget.

Koos Utrecht en Spoor030

KOOS en Spoor030 werken in uw buurt samen met het buurtteam, de school, de huisarts of jeugdarts, en andere organisaties. Hulp van KOOS of Spoor030 is gratis na een verwijzing van het buurtteam, de jeugdarts, de huisarts, medisch specialist, Samen Veilig Midden Nederland (Gecertificeerde instelling) of een uitspraak van een rechter.

Soms moet u helaas wachten op aanvullende jeugdhulp. Het buurtteam kijkt dan samen met u en KOOS of Spoor030 of er (tijdelijk) andere hulp mogelijk is terwijl u moet wachten.

Uw keuzevrijheid

We vinden het belangrijk dat u een hulpverlener krijgt die bij u past en die u vertrouwt. Bij KOOS en Spoor030 werken mensen met verschillende soorten kennis en ervaring. KOOS en Spoor030 proberen een hulpverlener te vinden die het best past bij de hulp die u nodig hebt.

Vrijgevestigden

Vrijgevestigden zijn zelfstandige hulpverleners. Zij werken niet bij een organisatie. KOOS en Spoor030 hebben contracten met een aantal vrijgevestigden. Als u dat wilt, kan uw buurtteammedewerker (of huisarts of jeugdarts) met u kijken welke vrijgevestigden hulpverleners in de buurt werken en samenwerken met KOOS en Spoor030. Ook daarvoor geldt dat de jeugdhulp gratis is.

Welke zorgaanbieder werkt in welke wijk?

 • KOOS werkt in: Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern, West, Zuidwest
 • Spoor030 werkt in: Binnenstad, Noordoost, Noordwest, Oost, Overvecht, Zuid

Uw kind wordt 18 jaar

Krijgt uw kind (aanvullende) jeugdhulp en wilt u weten hoe deze hulp doorgaat na het 18e jaar? Neem dan op tijd contact op met het buurtteam in uw wijk. Of kijk op de pagina Regelhulp van het ministerie van Volksgezondheid

Vragen over Extr@Utrecht

Van 2017 tot en met 2019 was er een proef van de gemeente Utrecht samen met verschillende aanbieders van jeugdhulp. De proef heette Extr@Utrecht. Hebt u hulp gekregen via Extr@Utrecht en hebt u een vraag over uw dossier? Bijvoorbeeld als u uw dossier wilt inzien, een kopie van het dossier wilt krijgen, of het dossier wilt laten wijzigen of vernietigen. Stuur uw vraag dan naar de jeugdhulpaanbieders van nu: KOOS en Spoor030. Weet u nog wie uw behandelaar was? Noem deze dan.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Hebt u een verwijzing voor aanvullende jeugdhulp? En wilt u deze hulp krijgen van een aanbieder waar wij geen contract mee hebben? Dan kunt u  misschien persoonsgebonden budget (pgb) krijgen.

Met een pgb kiest u zelf wie u helpt en bepaalt u zelf wat deze hulp betekent. U sluit contracten met hulpverleners af, maakt een planning en zorgt dat de hulpverleners betaald krijgen. U doet ook zelf de administratie. U vertelt zelf aan de hulpverleners wat voor zorg of hulp u wilt hebben. Wel zijn er regels als u een pgb aanvraagt of beheert.

Wilt u weten of een pgb iets voor u is? Het is belangrijk dat u weet waar u voor u kiest.

 • Een gezinswerker van het buurtteam kan u vertellen wat het voor u betekent als u kiest voor een pgb.
 • Op de website van Per Saldo vindt u meer informatie en kunt u trainingen en cursussen volgen.

Voorwaarden bij een pgb

 • Uw kind of gezin heeft recht op aanvullende jeugdhulp.
 • U (of uw vertegenwoordiger) kunt duidelijk uitleggen waarom de jeugdhulp die de gemeente Utrecht heeft geregeld, niet past bij uw situatie.
 • U (of uw vertegenwoordiger of pgb-beheerder) kunt een pgb beheren. U weet bijvoorbeeld hoe u de administratieve taken doet. Het buurtteam kan u vragen om dit te controleren. Kijk bijvoorbeeld naar de 10-punten pgb vaardigheid.
 • U (of uw vertegenwoordiger) kunt zelf jeugdhulp inkopen. U weet hoe dit moet.
 • U (of uw vertegenwoordiger) kunt beoordelen of de jeugdhulp van goede kwaliteit is en of de jeugdhulp veilig is. U kunt hulpverleners opdrachten geven, zodat u de juiste jeugdhulp van de hulpverleners krijgt. Samen met uw gezinswerker controleert u voordat de hulpverlening start of de zorg van goede kwaliteit is en of de diploma’s en registraties die nodig zijn, er ook zijn.
 • U maakt afspraken met het buurtteam om samen te bespreken hoe het gaat met de jeugdhulp die u heeft ingekocht en of het lukt om de doelen te behalen.
 • U vult het formulier ‘pgb plan jeugd’ helemaal in en levert dit in bij uw gezinswerker.

Een pgb aanvragen

De gezinswerker maakt samen met u (jeugdige en/of ouders) een gezinsplan. Hierin staat bijvoorbeeld:

 • welke hulp nodig is
 • of er aanvullende jeugdhulp nodig is

Als aanvullende hulp nodig is, dan meldt de gezinswerker in het gezinsplan of u hulp krijgt van KOOS/Spoor030 of dat u hulp inkoopt met een pgb. Als de gezinswerker het met u eens is dat een pgb bij u past, krijgt u van de gezinswerker het formulier pgb-plan Jeugd.

Stappenplan formulier pgb-plan Jeugd

 1. U vult het formulier compleet in. U kunt uw gezinswerker vragen om u hierbij te helpen. Daarna geeft dit formulier aan uw gezinswerker.
 2. De gezinsmedewerker ondertekent het formulier ook.
 3. U stuurt het formulier pgb-plan Jeugd en het gezinsplan met de bijlagen die nodig zijn naar het pgb-specialistenteam. U hoort van het buurtteam waar deze documenten naartoe moeten.
 4. Dat team controleert alles. Ze kijken bijvoorbeeld of u alles hebt opgestuurd wat er nodig is, zoals diploma’s.
 5. Na deze controlegeeft het team het besluit door aan onze backoffice WMO. 

Hoe mag u het pgb besteden?

 • U hebt een gezinsplan waarin doelen staan. U (of uw vertegenwoordiger) mag alleen jeugdhulp kiezen die helpt om de doelen in uw gezinsplan te bereiken. De jeugdhulp moet ook van goede kwaliteit zijn.
 • U mag het pgb alleen gebruiken om de jeugdhulp te betalen die het buurtteam heeft goedgekeurd. U kunt het pgb niet gebruiken voor andere kosten zoals reiskosten of administratie-of bemiddelingskosten.
 • De hulpverlener mag niet meer dan 48 uur in de week werken.
 • Hebt u een pgb-budgetbeheerder? Deze persoon mag dan niet uw hulpverlener zijn of werken bij de organisatie die u helpt.

Regels bij hulp uit uw eigen omgeving

U mag ook hulp vragen van iemand in uw sociale kring. Zoals een familielid, vriend of kennis. Dan zijn er meer voorwaarden:

 • U kunt duidelijk uitleggen waarom de persoon uit uw eigen omgeving u net zo goed kan helpen om de doelen in uw gezinsplan te bereiken, als een professionele hulpverlener.
 • De persoon laat weten dat het helpen niet te zwaar is voor deze persoon.
 • In de Jeugdwet staat welke taken alleen een professionele hulpverlener mag doen. De persoon uit uw eigen omgeving mag deze taken niet doen. Een voorbeeld is een behandeling door een psychiater. Of verpleegkundige handelingen.
 • De persoon uit uw sociale kring laat zien dat hij/zij goede hulp kan bieden.
 • De persoon levert een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit hoeft niet als deze persoon een partner, ouder (ook adoptie- en stiefouder), schoonouder, opa, oma, zus, broer, kind (ook adoptie- en stiefkinderen), kleinkind, schoondochter of -zoon van u of kind is.
 • De persoon houdt zich aan de meldcode voor huiselijk geweld. Hij/zij meldt het meteen aan het buurtteam als er iets gebeurt en werkt aan de doelen in het gezinsplan.

Pgb-tarieven

Het buurtteam bepaalt welk bedrag aan pgb u krijgt. Dit doet het buurtteam met het formulier ‘pgb plan Jeugd’ dat u hebt ingevuld. Het buurtteam maakt een berekening op basis van de uren of dagdelen die u nodig hebt om passende hulp in te kopen.

De kosten voor hulpverleners verschillen van elkaar. Het kan gebeuren dat u voor de ene hulpverlener meer geld betaalt dan voor een andere. Dit komt door verschillen in opleiding van de hulpverleners. Ook hangen de kosten (die noemen we tarieven) af van het soort hulp dat uw kind krijgt.

Er zijn 3 verschillende soorten pgb-tarieven:

 1. Instellingstarief: u koopt de jeugdhulp in bij een zorginstelling waar deskundige jeugdhulpmedewerkers in loondienst zijn.
 2. ZZP-tarief: u koopt de jeugdhulp in bij iemand die een opleiding heeft gedaan voor dit werk en werkt als zelfstandige.
 3. Informeel tarief: u koopt de jeugdhulp in bij iemand uit uw eigen omgeving, zoals een familielid, kennis of vriend. Ook als het familielid een professionele hulpverlener bij een jeugdhulpinstelling is of werkt als zelfstandige in de jeugdhulp.

Betaalt u een instellingstarief of ZZP-tarief, dan laat u dit zo zien:

 • De zorginstelling of zelfstandige is ingeschreven in het Handelsregister..
 • U vraagt een arbeidsovereenkomst op (alleen bij instellingstarief). Hierin zijn persoonsgegevens anoniem.
 • SKJ-of BIG registratienummer van de hulpverlener. Of als er geen registratie is: een geschikt diploma.
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van de hulpverlener. Dit gaat om screeningsprofiel ’75 (gezins)voogd bij voogdij-instellingen, reclasseringswerker, raadsonderzoeker en maatschappelijk werker’, of de opvolger daarvan. Deze verklaring is bij de start van de jeugdhulp niet ouder dan 12 maanden. De hulpverlener of u betaalt de kosten voor deze verklaring zelf.

U kunt jeugdhulp inkopen bij de partner, ouder (ook adoptie- en stiefouder), schoonouder, kind (ook adoptie- en stiefkinderen), schoondochter- en zoon van uzelf of uw kind. In dat geval geldt het informele tarief. Ook als het familielid een professionele hulpverlener bij een jeugdhulpinstelling is of werkt als zelfstandige in de jeugdhulp.

Er zijn maximumtarieven voor de verschillende vormen van jeugdhulp. In de Verordening Jeugdwet gemeente Utrecht 2024 staan deze maximale pgb-tarieven. We betalen via het pgb nooit meer dan vergelijkbare jeugdhulp kost die wij zelf hebben ingekocht. Wilt u jeugdhulp die duurder is? Dan betaalt u de extra kosten zelf.

Een overeenkomst sluiten met uw hulpverlener

Via een brief (ook wel beschikking genoemd) hoort u van ons of u een pgb krijgt. Krijgt u een pgb? Dan staat in de brief wanneer het pgb geldig is (toekenningsperiode), het aantal uur/dagdelen/dagen, en het pgb-tarief (het bedrag dat u krijgt). Daarna sluit u een zorgovereenkomst af met uw hulpverlener(s).

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vindt u alle informatie over pgb’s en zorgovereenkomsten.

Bezwaar maken tegen een besluit

Krijgt u geen pgb en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken. In de brief staat hoe u dit doet. U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.

Veranderingen in uw situatie

Verandert er iets in uw situatie?

Neem dan contact op met de gezinswerker van het buurtteam. De verandering heeft misschien gevolgen voor uw pgb. Verandert er iets in uw zorgovereenkomst? Ook dan moet het buurtteam dit weten. Neem daarom contact op met het buurtteam om te vertellen wat er is veranderd en geef daarna de wijzigingen door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wilt u tijdens de toekenningsperiode veranderen van zorgverlener?

Neem dan eerst contact op met de gezinswerker van het buurtteam. Als de gezinswerker het goed vindt dat u verandert van zorgverlener, stuurt u een nieuwe zorgovereenkomst naar de SVB. Hebt u geen goedkeuring van de gezinswerker, dan kunt u via de SVB de nieuwe hulpverlener niet betalen.

Uitbetaling pgb

U krijgt het geld van uw pgb niet op uw eigen rekening. Wij maken uw pgb over aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U stuurt de rekeningen van uw hulpverlener(s) naar de SVB. Dat doet u via het SVB Portaal. De SVB betaalt dan uw hulpverleners.

Tijdelijk stopzetten van de betaling

Wij kunnen de SVB vragen om de betaling tijdelijk stop te zetten. U krijgt in dat geval een brief. Dit kunnen wij doen als:

 • We een goede reden hebben om te denken  dat u zich niet houdt  aan de voorwaarden van het pgb.
 • U het pgb anders besteedt dan afgesproken. 
 • U verkeerde of niet alle gegevens hebt aangeleverd.
 • Uw kind langer dan 2 maanden in een Wet langdurige zorg (Wlz)-of Zorgverzekeringswet (Zvw)-instelling verblijft.

Stopzetten pgb: wanneer kan dat?

Wij kunnen besluiten uw pgb stop te zetten. Dit kunnen wij doen als:

 • U (of uw vertegenwoordiger) verkeerde of niet alle gegevens hebt doorgegeven. Bijvoorbeeld dat u geen of minder pgb krijgt.
 • Uw kind of gezin geen aanvullende jeugdhulp of pgb meer nodig heeft.
 • De aanvullende jeugdhulp of het pgb niet meer past bij wat uw gezin nodig heeft.
 • U (of uw vertegenwoordiger) niet aan de voorwaarden voldoet voor aanvullende jeugdhulp of het pgb.
 • Uw kind langer dan 2 maanden verblijft in een Wet langdurige zorg (Wlz)-of Zorgverzekeringswet (Zvw)-instelling.
 • U niet langer voldoet aan de voorwaarden van het pgb.
 • U niet binnen 6 maanden jeugdhulp hebt ingekocht. Het buurtteam bekijkt samen met u waarom dat niet is gelukt en of u/uw kind de jeugdhulp (nog) nodig heeft.

Het buurtteam laat het u weten als we uw pgb stopzetten.

Medewerkers van de gemeente Utrecht, die daar toestemming voor hebben, kunnen onderzoek doen. Zij kijken dan naar de gegevens die u hebt opgegeven toen u het pgb ging aanvragen. Zo weten we of u het pgb op de goede manier gebruikt.

Zorg in natura

Toch liever gebruikmaken van de hulp die de gemeente Utrecht heeft geregeld? Dit noemen we zorg in natura. Neem dan contact op met uw gezinswerker.

Hulp en contact Jeugd en gezin

Telefoon

14 030

E-mail

jeugd@utrecht.nl