Opvang voor nieuwkomers

Utrecht draagt bij aan een veilige en menselijke opvang van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Ook willen we dat deze nieuwkomers een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers in Nederland. De gemeente ondersteunt het COA met het zoeken naar nieuwe opvangplekken. Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen is de gemeente verantwoordelijk.

Opvangplekken

Sinds 1990 is er in Utrecht een asielzoekerscentrum op de Joseph Haydnlaan. Daarnaast zijn er 2 tijdelijke opvangcentra in de stad: in de Voorveldse polder (tot medio 2026) en op de Pahud de Mortangesdreef (tot begin 2026). We vinden het belangrijk om in de toekomst meer permanente opvangplekken te hebben in de stad. Het gaat om 400 opvangplekken, verdeeld over minimaal 2 gebouwen. Dit kunnen al bestaande of nieuwe gebouwen zijn. Heeft u een idee voor een permanente opvangplek? We komen graag met u in contact via vluchtelingenvragen@utrecht.nl

Uitgangspunten

In onze gemeente hebben we verschillende opvangplekken voor asielzoekers en (Oekraïense) vluchtelingen. Hiervoor geldt:

  • Maximaal 300 opvangplekken per locatie
  • De plekken zijn zoveel mogelijk verspreid over de stad.
  • Alle plekken voldoen aan de eisen van de brandweer en de GGD.
  • Als er kinderen met leerplicht verblijven, gaan zij naar school.
  • Asielopvang: werken volgens plan Einstein: samen werken, samen leren, samen wonen

Opvang en ondersteuning Oekraïners

In opdracht van het Rijk organiseren we de tijdelijk opvang en de ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen. Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen in gemeentelijke opvanglocaties, waar een deel van de tijd ook een beheerder aanwezig is. We streven ernaar dat deze Oekraïners zo zelfstandig mogelijk zijn.

Zie ook de info voor Oekraïense vluchtelingen

Plan Einstein: samen wonen, samen leren, samen werken

Utrecht heeft een vernieuwende aanpak van opvang en integratie van vluchtelingen in het asielzoekerscentrum (azc). Dit heet Plan Einstein. Hierin komen azc-bewoners vanaf dag 1 in contact met (buurt)bewoners via activiteiten en cursussen (zoals Nederlands, Engels of ondernemerschap). Terwijl hun aanvraag voor verblijf loopt, gaan ze door met het investeren in hun toekomst, waar die ook is. Ook buurtbewoners kunnen hier gebruik van maken. Leerplichtige kinderen gaan naar school.

We werken hierin samen met veel verschillende organisaties, waaronder COA, Welkom in Utrecht en Vluchtelingenwerk. Wanneer vluchtelingen een verblijfsstatus krijgen, komen zij in aanmerking voor huisvesting het liefst in Utrecht of de regio.

Lees meer over Plan Einstein

De aanpak van Plan Einstein wordt zoveel mogelijk toegepast, gezien de positieve ervaringen hiermee. Deze zijn bevestigd in het onderzoek (Engels) hiernaar (2016-2019) door de Universiteit van Oxford.

Opvang voor mensen zonder verblijfsvergunning

Mensen zonder verblijfsvergunning worden onder strikte voorwaarden opgevangen en krijgen begeleiding in enkele Nederlandse gemeenten — waaronder Utrecht. Samen met andere (overheids)organisaties werken we aan goede oplossingen voor deze groep. Dit doen we in de vorm van de proef Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV).

Wilt u voor deze opvang in aanmerking komen? Meldt u zich dan bij het Aanmeldloket LVV aan de Johannes Camphuysstraat 10. Geopend:

  • maandag en vrijdag: 10.00 - 12.30 uur
  • dinsdag: 13.00 -15.30 uur

Veiligheid en leefbaarheid

Gemeente, politie, COA, personeel op de opvangplekken ondernemers en bewoners werken allemaal samen om de opvang voor iedereen goed en veilig te laten verlopen. Ook legt het COA of de sociaal beheerder aan de bewoners in de opvang uit wat de regels en afspraken zijn.

Meld gevaar, overlast of onveilige situaties

Nog vragen?

Hebt u (als omwonende) vragen over opvang, begeleiding, procedures of de regels van het Nederlandse asielbeleid? Neem dan voor Oekraineopvang contact op met vluchtelingenvragen@utrecht.nl en voor asielopvang met het COA.

Hulp en contact Opvang asielzoekers

Telefoon

14 030

E-mail

vluchtelingenvragen@utrecht.nl