Opvang voor nieuwkomers

Utrecht wil bijdragen aan een veilige en menselijke opvang van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Ook willen we dat deze nieuwkomers zo zelfstandig mogelijk zijn. En dat ze goed verspreid over Utrecht komen te wonen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers in Nederland. De gemeente ondersteunt het COA met het zoeken naar nieuwe, tijdelijke opvangplekken. Deze blijven nodig, naast het huidige aanbod. Meer uitleg over opvang (in onze regio) ziet u in dit RTV Utrecht-filmpje.

Uitgangspunten

In onze gemeente hebben we verschillende opvangplekken voor asielzoekers en (Oekraïense) vluchtelingen. Hiervoor geldt:

  • De plekken zijn zoveel mogelijk verspreid over de stad.
  • Alle plekken voldoen aan de eisen van de brandweer en de GGD.
  • Als er kinderen met leerplicht verblijven, gaan zij naar school.

Opvang en ondersteuning Oekraïners

In opdracht van het Rijk organiseren we de tijdelijk opvang en de ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen. We zorgen voor goede opvang. Dit betekent zo huiselijk en veilig mogelijke woonplekken. Daarnaast willen we dat deze Oekraïners zo min mogelijk hoeven te verhuizen en zo zelfstandig mogelijk zijn.

Zie ook de info voor Oekraïense vluchtelingen

Plan Einstein: doorgaand bouwen aan de toekomst

Utrecht heeft een vernieuwende aanpak van opvang en integratie van vluchtelingen in het asielzoekerscentrum (azc). Dit is het project Plan Einstein. Hierin komen azc-bewoners vanaf dag 1 in contact met (buurt)bewoners via activiteiten en cursussen (zoals Nederlands, Engels of ondernemerschap). Terwijl hun aanvraag voor verblijf loopt, gaan ze door met het investeren in hun toekomst. Waar die ook is. Leerplichtige kinderen gaan naar school.

We werken hierin samen met veel verschillende organisaties, waaronder het COA. Wanneer vluchtelingen een verblijfsstatus krijgen, komen zij in aanmerking voor huisvesting in Utrecht of de regio. Zo bieden we nieuwkomers een doorgaande lijn in hun integratie.

Lees meer over Plan Einstein

Flexibel en gemengd wonen

Utrecht vindt het belangrijk om asielzoekers huisvesting voor langere duur te kunnen bieden. De gemeente wil ze flexibel én gemengd met andere groepen gaan opvangen. Zo kunnen we schommelingen in het aantal asielzoekers beter opvangen. De aanpak van Plan Einstein staat hiervoor model, gezien de positieve ervaringen hiermee. Deze zijn bevestigd in het onderzoek (Engels) hiernaar (2016-2019) door de Universiteit van Oxford.

Opvang voor mensen zonder verblijfsvergunning

Mensen zonder verblijfsvergunning krijgen opvang en begeleiding in enkele Nederlandse gemeenten — waaronder Utrecht. Samen met andere (overheids)organisaties werken we aan goede oplossingen voor deze groep. Bijvoorbeeld: iemand mag alsnog in Nederland blijven of vertrekt zelf naar een ander land. Dit doen we in de vorm van de proef Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV).

Wilt u voor deze opvang in aanmerking komen? Meldt u zich dan bij het Aanmeldloket LVV aan de Johannes Camphuysstraat 10. Geopend:

  • maandag en vrijdag: 10.00 - 12.30 uur
  • dinsdag: 13.00 -15.30 uur

Veiligheid en leefbaarheid

Gemeente, politie, COA, personeel op de opvangplekken en ondernemers in de buurt. Zij werken allemaal samen om de opvang voor iedereen goed en veilig te laten verlopen. Daarmee willen ze ook overlast voor bezoekers en de omgeving voorkómen. Ook legt het COA of de sociaal beheerder aan de bewoners in de opvang uit wat de regels en afspraken zijn in en rondom de opvang. Bij signalen van onveiligheid volgen maatregelen.

Meld gevaar, overlast of onveilige situaties

Nog vragen?

Hebt u (als omwonende) vragen over opvang, begeleiding, procedures of de regels van het Nederlandse asielbeleid? Hiermee kunt u terecht bij het COA.

Hulp en contact Opvang asielzoekers

Telefoon

14 030

E-mail

vluchtelingenvragen@utrecht.nl