Samenleven (welzijn) Opvang asielzoekers

Locatie Einstein Haydn

Utrecht wil een bijdrage blijven leveren aan de opvang van asielzoekers in Nederland. U leest hier meer over de Utrechtse aanpak als het gaat om opvang en integratie van nieuwkomers.

COA biedt opvang

In Nederland is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verantwoordelijk voor opvang van, basisvoorzieningen en begeleiding aan asielzoekers. In een asielopvangcentrum delen meerdere bewoners een kamer. In de opvangcentra zijn gemeenschappelijke keukens om (samen) te koken en te eten en ruimtes voor ontmoeting. Op de website van het COA staat meer informatie over wonen in een asielzoekerscentrum. Het COA biedt in Utrecht een permanente opvanglocatie voor ongeveer 600 mensen aan de Joseph Haydnlaan 2 in de wijk West, Oog in Al.

Plan Einstein Haydn

Utrecht kent met het project Plan Einstein een nieuwe en vernieuwende aanpak rond de opvang en integratie van vluchtelingen in het asielzoekerscentrum. Zij integreren vanaf de eerste dag met (buurt)bewoners via ontmoeting, uitwisseling, cursussen en activiteiten (zoals Nederlands, Engels, ondernemerschap). Terwijl hun aanvraag voor verblijf loopt, gaan vluchtelingen verder met het investeren in hun toekomst. Waar die dan ook is. Leerplichtige kinderen gaan naar school.

De gemeente werkt hierin samen met veel verschillende organisaties, waaronder het COA. De eerste succesvolle versie van Plan Einstein vond van begin 2017 tot eind 2018 plaats. Dat was in Overvecht naast een tijdelijke azc op de Einsteindreef. Aansluitend is met Plan Einstein Haydn een doorstart gemaakt in de wijk West aan de Joseph Haydnlaan 2A naast het azc. 

Wanneer vluchtelingen een verblijfstatus krijgen, komen zij in aanmerking voor huisvesting in Utrecht of de regio als zij dat willen. Zo biedt Utrecht nieuwkomers een doorgaande lijn in integratie.

Nieuwe opvanglocaties

Om voorbereid te zijn op een toekomstige vraag werkt de gemeente Utrecht aan een voorstel om nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers vorm te geven. Het college heeft eind 2019 een voorstel met uitgangspunten aan de gemeenteraad voorgelegd. Via onder andere een (digitaal) bewonerspanel en stadsgesprekken met inwoners, vluchtelingen, statushouders en andere belanghebbenden is input geleverd aan dat voorstel. Utrecht wil een eventuele nieuwe locatie qua huisvesting flexibel kunnen invullen, afhankelijk van een toename of terugloop van het aantal asielzoekers. Daarvoor staat de aanpak Plan Einstein model, gezien de positieve ervaringen daarmee in Utrecht. Deze zijn bevestigd in de eindevaluatie van Plan Einstein 2016-2019 door Oxford University. Deze aanpak voorziet in gedeelde huisvesting voor asielzoekers en andere woningzoekenden zoals jongeren of alleenstaanden. Asielzoekers en buurtbewoners kunnen bovendien samen meedoen aan gezamenlijke activiteiten en cursussen, wat ontmoeting, wederzijds begrip en integratie bevordert.

Uitgangspunten

Voor de invulling van nieuwe opvangplekken heeft Utrecht enkele uitgangspunten opgesteld. Lees voor meer informatie het voorstel van het college van B en W aan de gemeenteraad. De aanpak Plan Einstein staat model. Daarmee heeft Utrecht de afgelopen jaren goede ervaringen opgedaan. Dat blijkt onder meer uit onderzoek door Oxford University. Lees meer over het onderzoek door Oxford University (december 2019).

In de toekomst is Utrecht bereid de opvang van asielzoekers uit te breiden met zo'n 250 tot 300 nieuwe plekken. Deze zijn gebaseerd op een gemengde woonvorm: flexibele asielopvang met huisvesting aan andere groepen, als buffer voor schommelingen in het aantal asielzoekers.

 

Hulp en contact Opvang asielzoekers