Samenleven (welzijn) Informatie voor vluchtelingen en andere nieuwkomers in Utrecht

Asiel aanvragen

Wilt u in Nederland verblijven? Of wilt u Nederlander worden? Meld u dan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND regelt de asielprocedure. De IND verleent een verblijfsvergunning of wijst een asielverzoek af.

Opvang

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang aan asielzoekers op verschillende plaatsen in Nederland.
In Utrecht heeft het COA een asielzoekerscentrum (AZC) op de Joseph Haydnlaan 2 in Oog in Al.
Utrecht heeft met het project Plan Einstein een nieuwe en vernieuwende aanpak rond de opvang en integratie van vluchtelingen in het asielzoekerscentrum.

Inburgeren

Woont u in Nederland? Dan moet u inburgeren. Lees hoe u kunt inburgeren in Nederland. En wat moet u doen om het inburgeringsexamen voor te bereiden.

De Rijksoverheid is verantwoordelijkheid voor inburgering van statushouders. Gemeenten gaan deze taak vanaf 2021 overnemen.

Participatieverklaring

Bent u op of na 1 oktober 2017 begonnen met inburgeren? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan doet u ook mee aan het participatieverklaringstraject. U leert hoe de samenleving in Nederland werkt. En u ondertekent de participatieverklaring. Daarmee bewijst u dat u mee wilt doen in onze samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland.

Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland zorgt voor ondersteuning en behartigt uw belangen. Hier kunt u terecht met vragen over gezondheid, inburgering, vrijwilligerswerk, asielprocedures, huisvesting, financiën en sport. Vluchtelingenwerk is aanwezig op de opvanglocaties en heeft in Utrecht een kantoor op Telingstraat 2 en Gruttersdijk 9 voor ex-alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Pharos

Pharos houdt zich ook bezig met de gezondheid van vluchtelingen. Dit kenniscentrum richt zich op professionals en op vluchtelingen; die worden meestal aangesproken in hun eigen taal.

Nederlands leren

Hoeft u niet in te burgeren of hebt u dat al gedaan? Als u (beter) Nederlands wilt leren, of hulp wilt bij het werken op de computer, kijk dan op de pagina Hulp bij taal en digitaal.

Syriërs gezond

Op de Facebookpagina ‘Syriërs gezond’ beantwoorden Nederlandse en Syrische artsen elke dag vragen in het Arabisch.

Statushouders

De gemeente en Vluchtelingenwerk Midden-Nederland zorgen samen voor begeleiding op maat naar werk, studie, stage, werkervaringsplek of vrijwilligerswerk.

Welkom in Utrecht

De organisatie Welkom in Utrecht verbindt en coördineert het brede aanbod aan sociale en culturele activiteiten in Utrecht voor vluchtelingen en wijkbewoners om elkaar te leren kennen. Lees de verhalen of bekijk de Facebook-pagina.

VC Utrecht (vrijwilligerscentrale)

Wilt u vrijwilligerswerk doen? VC Utrecht heeft vacatures voor vrijwilligerswerk en brengt vrijwilligers en organisaties bij elkaar.

UAF (stichting voor vluchteling-studenten)

Bent u op zoek naar een studie of baan? UAF helpt hoogopgeleide vluchtelingen daarbij.

Ongedocumenteerden

Nederland biedt opvang aan ongedocumenteerde vreemdelingen. Dat zijn vluchtelingen die geen verblijfsvergunning hebben gekregen, maar die door omstandigheden niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Over deze opvang hebben het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en een aantal gemeenten, waaronder Utrecht, in 2019 een akkoord gesloten. 

Pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)

We gaan de komende tijd meedoen aan de pilot ‘Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)’. Dit geeft Utrecht de kans de lokale succesvolle opvang voor ‘Bed, Bad, Brood en Begeleiding’ door te ontwikkelen. Dit gebeurt in samenwerking met het Rijk. We willen dat er hierdoor sneller een oplossing komt voor de vluchtelingen: door betere samenwerking tussen betrokken organisaties.