Samenleven (welzijn) Kleinschalige woonvoorziening De Meern

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil aan de Meentweg 168 in De Meern een kleinschalige woonvoorziening vestigen. Hier komen maximaal 20 minderjarige asielzoekers te wonen.

Het gaat om het laatste huis aan de Meentweg, daarachter ligt het Mauritspark. De woning moet worden verbouwd en geschikt gemaakt om deze jongeren te kunnen huisvesten.

Waarom wil het COA een nieuwe kleinschalige woonvoorziening openen? De vluchtelingenstroom neemt toch juist af?

In de tweede helft van 2018 nam het aantal asielaanvragen weer iets toe. De voorspelling voor 2019 is dat er 2500 nieuwe plekken nodig zijn. Daarvan is ook een aantal voor jongeren. Het COA bekijkt dit elk half jaar.

Waarom is voor deze woning in De Meern gekozen?

Het COA heeft in Utrecht gekeken naar beschikbare panden die geschikt zijn om een dergelijke woonvoorziening te maken en is daarbij op het pand in De Meern uitgekomen.

De woning is groot genoeg om als kleinschalige woonvoorziening gebruikt te worden. Met kleine aanpassingen kan het als opvang van jongeren gebruikt worden.

  • Er zijn veel slaapkamers en een grote woonkamer.
  • Rondom het gebouw is een voldoende grote tuin.
  • Het gebouw aan de Meentweg ligt aan de rand van een woonwijk.
  • Het gebouw ligt op fietsafstand van het asielzoekerscentrum Utrecht en de diverse scholen waar de jongeren onderwijs krijgen.  

Het COA wil graag meer kleinschalige woonvoorzieningen voor alleenstaande minderjarige asielzoekers realiseren. Zo willen ze voor jongeren een situatie creëren die zoveel mogelijk aansluit bij een normale gezinssituatie. Kleinschalige woonvoorzieningen in de wijk en met 24-uurs begeleiding.

Ook de gemeente vindt het principe van kleinschalige woonvormen voor deze groep jongeren een goede zaak. Dat geeft meer stabiliteit en betere begeleidingsmogelijkheden, zodat deze kwetsbare jongeren zich ook kunnen ontwikkelen.
 

Wie zijn de jongeren die er komen te wonen?

In de woonvoorziening komen 16 tot 20 jongeren te wonen. Dit kunnen jongens en meisjes zijn, maar de meeste minderjarige asielzoekers zijn jongens. Het gaat om jongeren tussen de 14 en 18 jaar. De meeste jongeren die op dit moment in Nederland komen, zijn jongeren uit Eritrea, Afghanistan, Noord- en West-Afrika.

Wat doen de jongeren in de woonvoorziening? Waar gaan ze naar school en hoe worden ze begeleid?

De jongeren gaan overdag naar school. Ze starten meestal bij de Internationale Schakel Klas (ISK) en afhankelijk van niveau en/of leertempo stromen zij door naar vervolgonderwijs, bijvoorbeeld beroepsonderwijs binnen een ROC.  

De medewerkers van het COA begeleiden de jongeren. Dit zijn professionals die opgeleid zijn om deze doelgroep te begeleiden. Elke jongere krijgt een mentor van het COA toegewezen. COA-medewerkers zijn 24 uur per dag in de locatie aanwezig waardoor zij de kinderen goed kennen. Er zijn altijd minimaal 2 begeleiders aanwezig op de locatie.

De begeleiders van het COA helpen de jongeren met hun schoolwerk en problemen waar ze tegenaan lopen. Ze organiseren ook educatieve- en vrijetijdsactiviteiten, zoals trainingen en voorlichting: toekomst, zelfzorg, weerbaarheid. Deze activiteiten worden ook vaak samen met vrijwilligers gedaan.

De COA-medewerkers leren de jongeren hoe we in Nederland met elkaar omgaan en hanteren huisregels. Zo moeten de jongeren uiterlijk om 22.00 uur ’s avonds thuis zijn. Ook eventueel bezoek moet dan weer vertrekken. De jongeren koken samen en doen zelf boodschappen. In het weekend gaan de jongeren vaak sporten of zijn er andere activiteiten.

Voor medische zorg kunnen de jongeren gebruikmaken van de faciliteiten die er zijn op het asielzoekerscentrum aan de Joseph Haydnlaan.

Daarnaast heeft iedere jongere een voogd van het Nidos. De voogd helpt de jongere in zijn ontwikkeling met als doel dat de jongere zelfredzaam is op het moment dat hij of zij 18 jaar wordt. Ook begeleidt het Nidos de jongere bij de asielprocedure.

Gaat het om jongeren die een verblijfsvergunning hebben?

Het gaat om jongeren die (nog) geen verblijfsvergunning hebben. Zij doorlopen nog een procedure hiervoor of hebben een definitieve afwijzing gekregen. In het laatste geval wordt een jongere niet direct teruggestuurd naar het land van herkomst. Dat is in internationale verdragen zo afgesproken. De jongere krijgt opvang en begeleiding op de kleinschalige woonvoorziening tot het 18e jaar.

Gaan de jongeren sporten bij de buurtverenigingen en naar het buurthuis?

Het is de bedoeling dat jongeren zoveel mogelijk gebruikmaken van de bestaande voorzieningen en onderdeel gaan uitmaken van de buurt. Ze nemen deel aan bijvoorbeeld sportclubs of culturele voorzieningen. Hierbij zal, zeker in het eerste contact, begeleiding bij aanwezig zijn.

Hoe worden omwonenden betrokken?

Er was een informatieavond op 22 mei. Op die avond beantwoordden medewerkers van de gemeente en het COA uw vragen.

Verder kunt u uw voorstellen en ideeën geven over de verdere invulling van deze woonvorm. Het COA realiseert de kleinschalige woonvoorziening graag in goed overleg met buurtbewoners.

Verder moet het COA nog een aantal vergunningen aanvragen om de woonvoorziening op deze plek te kunnen realiseren. Hier staan de gebruikelijke procedures voor bezwaar en beroep open.

Waarom heeft het COA de locatie al aangekocht voordat de buurt is ingelicht?

De gemeente heeft een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat voorzieningen voor groepen als bijvoorbeeld daklozen, verslaafden en ook asielzoekers een goede plek krijgen in de stad. Dit soort voorzieningen leiden vaak tot vragen en zorgen bij omwonenden. Overleg met de buurt is daarom belangrijk, maar voor dit soort voorzieningen wordt het overleg vrijwel altijd pas opgestart nadat een pand is aangekocht of gehuurd.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de komst van de kleinschalige woonvoorziening in De Meern?

Het COA moet voor de kleinschalige woonvoorziening 3 vergunningen aanvragen:

  • omgevingsvergunning voor de verbouwing
  • vergunning voor brandveilig gebruik van de woning
  • vergunning om de bestemming van de woning te wijzigen van een woonbestemming naar een maatschappelijke bestemming

Daarnaast is gebleken dat waarschijnlijk een onttrekkingsvergunning is vereist.

Er zijn berichten verschenen dat deze vergunningen al zijn aangevraagd, maar dat klopt niet. Wel hebben het COA en de gemeente contact gehad over welke procedure het COA bij de gemeente moet doorlopen om deze kleinschalige woonvoorziening te kunnen realiseren.

U kunt na het aanvragen van deze vergunningen schriftelijk bezwaar maken: de aanvragen voor deze vergunningen worden gepubliceerd op de website Officiële bekendmakingen. Om de aanvragen niet te missen, kunt u zich daar aanmelden voor een e-mailservice en aangeven voor welk gebied u informatie wilt ontvangen. U leest daar ook hoe u een schriftelijke reactie kunt indienen.

Het college van B en W beoordeelt of de schriftelijke reacties een reden geven om de gevraagde vergunningen niet te verlenen. Bent u het niet eens met de beslissing van het college? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het college kan op basis hiervan haar besluit heroverwegen. Dat geldt voor de vergunningen voor de verbouwing en de wijziging van de bestemming van het gebouw naar een maatschappelijke bestemming.

Tegen de beslissing op de vergunningsaanvraag voor brandveilig gebruik kunt u een beroepsschrift indienen bij de rechtbank.

In dit schema wordt het hele proces van de vergunningsaanvragen toegelicht (pdf, 97 kB).

Is het voor omwonenden mogelijk om een planschadeclaim indienen?

Het is mogelijk om geleden planschade te claimen bij de gemeente. De gemeenteraad heeft hier een planschadeverordening voor vastgesteld. De gemeente geeft hier op de webpagina Planschade informatie over.

Als vast komt te staan dat omwonenden planschade lijden als gevolg van de omgevingsvergunning om tijdelijk asielzoekers op te vangen, dan kunnen zij dat claimen bij de gemeente. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvraag.

Het college zal deze claims, via een planschadeverhaalsovereenkomst, doorberekenen aan het COA. Het COA heeft aangegeven bereid te zijn een planschadeverhaalsovereenkomst met de gemeente aan te gaan.

Kunnen we hier ook overlast verwachten zoals bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel?

Een grootschalig asielzoekerscentrum zoals in Ter Apel is niet te vergelijken met een kleinschalige woonvoorziening zoals nu het voornemen is in De Meern.

Welke maatregelen neemt het COA en de gemeente om overlast te voorkomen?

Er zijn altijd 2 of meer begeleiders van het COA aanwezig op de locatie. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor omwonenden. U kunt bij hen terecht met al uw vragen of als u klachten hebt. Als de woonvoorziening in gebruik is, verspreiden we in de buurt een telefoonnummer dat u kunt bellen als u overlast ervaart. Begeleiders spreken de jongeren aan als ze overlast veroorzaken. Daarnaast overlegt het COA met de wijkagent.

Verder werkt het COA met een omwonendencommissie. Dat is een groep van bewoners en ondernemers uit de buurt. Met hen en de gemeente wordt besproken hoe het gaat. Of er knelpunten zijn en hoe deze opgelost gaan worden. U kunt zich aanmelden om deel te nemen aan deze commissie.

Wat zijn de ervaringen met overlast op de huidige locatie van het COA aan de Joseph Haydnlaan?

Er zijn geen klachten van omwonenden over overlast op het asielzoekerscentrum aan de Joseph Haydnlaan.

Dalen de huizenprijzen van woningen in de buurt door de komst van de woonvoorziening?

Er is een onderzoek over woningen in plaatsen waar een asielzoekerscentrum is (dus geen kleinschalige woonvoorziening). In 2015 verzamelde NU.nl de gegevens van ruim 4.300 woningen uit plaatsen waar sinds het jaar 2000 asielzoekerscentra zijn geplaatst. Vervolgens zijn de prijsverschillen voor en na de plaatsing bekeken en zijn de prijsverschillen dichtbij en verder weg van het asielzoekerscentrum met elkaar vergeleken:

  • de prijzen van woningen worden nauwelijks beïnvloed door de komst van een asielzoekerscentrum
  • woningen dichtbij een opvanglocatie staan niet langer op de markt dan woningen die verder weg staan

Dit is uiteraard een algemeen onderzoek, niet specifiek gericht op een kleinschalige woonvoorziening en de situatie in De Meern.

Deze vragen en antwoorden worden de komende tijd steeds aangevuld. Hebt u een vraag die hier niet is beantwoord? Mail de vraag naar vluchtelingenvragen@utrecht.nl.

Meer informatie over alleenstaande minderjarige asielzoekers staat ook op de website van het COA.

Hulp en contact Opvang Meentweg

Hulp en contact

Telefoon

14 030

 

E-mail

vluchtelingenvragen@utrecht.nl

Uw mening