Samenleven (welzijn) Kleinschalige woonvoorziening De Meern

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil aan de Meentweg 168 in De Meern een kleinschalige woonvoorziening vestigen. Hier komen maximaal 20 minderjarige asielzoekers te wonen.

Het gaat om het laatste huis aan de Meentweg, daarachter ligt het Mauritspark. De woning moet worden verbouwd en geschikt gemaakt om deze jongeren te kunnen huisvesten.

In de nieuwsbrieven leest u meer over de aanvraag van het COA en over de vergunningen. De komende tijd is er vooral nieuws over het verbouwen van het huis.

Vragen en antwoorden

In de tweede helft van 2018 nam het aantal asielaanvragen weer iets toe. De voorspelling voor 2019 is dat er 2500 nieuwe plekken nodig zijn. Daarvan is ook een aantal voor jongeren. Het COA bekijkt dit elk half jaar.

Het COA heeft in Utrecht gekeken naar beschikbare panden die geschikt zijn om een dergelijke woonvoorziening te maken en is daarbij op het pand in De Meern uitgekomen.

De woning is groot genoeg om als kleinschalige woonvoorziening gebruikt te worden. Met kleine aanpassingen kan het als opvang van jongeren gebruikt worden.

  • Er zijn veel slaapkamers en een grote woonkamer.
  • Rondom het gebouw is een voldoende grote tuin.
  • Het gebouw aan de Meentweg ligt aan de rand van een woonwijk.
  • Het gebouw ligt op fietsafstand van het asielzoekerscentrum Utrecht en de diverse scholen waar de jongeren onderwijs krijgen.  

Het COA wil graag meer kleinschalige woonvoorzieningen voor alleenstaande minderjarige asielzoekers realiseren. Zo willen ze voor jongeren een situatie creëren die zoveel mogelijk aansluit bij een normale gezinssituatie. Kleinschalige woonvoorzieningen in de wijk en met 24-uurs begeleiding.

Ook de gemeente vindt het principe van kleinschalige woonvormen voor deze groep jongeren een goede zaak. Dat geeft meer stabiliteit en betere begeleidingsmogelijkheden, zodat deze kwetsbare jongeren zich ook kunnen ontwikkelen.
 

In de woonvoorziening komen 16 tot 20 jongeren te wonen. Dit kunnen jongens en meisjes zijn, maar de meeste minderjarige asielzoekers zijn jongens. Het gaat om jongeren tussen de 14 en 18 jaar. De meeste jongeren die op dit moment in Nederland komen, zijn jongeren uit Eritrea, Afghanistan, Noord- en West-Afrika.

De jongeren gaan overdag naar school. Ze starten meestal bij de Internationale Schakel Klas (ISK) en afhankelijk van niveau en/of leertempo stromen zij door naar vervolgonderwijs, bijvoorbeeld beroepsonderwijs binnen een ROC.  

De medewerkers van het COA begeleiden de jongeren. Dit zijn professionals die opgeleid zijn om deze doelgroep te begeleiden. Elke jongere krijgt een mentor van het COA toegewezen. COA-medewerkers zijn 24 uur per dag in de locatie aanwezig waardoor zij de kinderen goed kennen. Er zijn altijd minimaal 2 begeleiders aanwezig op de locatie.

De begeleiders van het COA helpen de jongeren met hun schoolwerk en problemen waar ze tegenaan lopen. Ze organiseren ook educatieve- en vrijetijdsactiviteiten, zoals trainingen en voorlichting: toekomst, zelfzorg, weerbaarheid. Deze activiteiten worden ook vaak samen met vrijwilligers gedaan.

De COA-medewerkers leren de jongeren hoe we in Nederland met elkaar omgaan en hanteren huisregels. Zo moeten de jongeren uiterlijk om 22.00 uur ’s avonds thuis zijn. Ook eventueel bezoek moet dan weer vertrekken. De jongeren koken samen en doen zelf boodschappen. In het weekend gaan de jongeren vaak sporten of zijn er andere activiteiten.

Voor medische zorg kunnen de jongeren gebruikmaken van de faciliteiten die er zijn op het asielzoekerscentrum aan de Joseph Haydnlaan.

Daarnaast heeft iedere jongere een voogd van het Nidos. De voogd helpt de jongere in zijn ontwikkeling met als doel dat de jongere zelfredzaam is op het moment dat hij of zij 18 jaar wordt. Ook begeleidt het Nidos de jongere bij de asielprocedure.

Het gaat om jongeren die (nog) geen verblijfsvergunning hebben. Zij doorlopen nog een procedure hiervoor of hebben een definitieve afwijzing gekregen. In het laatste geval wordt een jongere niet direct teruggestuurd naar het land van herkomst. Dat is in internationale verdragen zo afgesproken. De jongere krijgt opvang en begeleiding op de kleinschalige woonvoorziening tot het 18e jaar.

Het is de bedoeling dat jongeren zoveel mogelijk gebruikmaken van de bestaande voorzieningen en onderdeel gaan uitmaken van de buurt. Ze nemen deel aan bijvoorbeeld sportclubs of culturele voorzieningen. Hierbij zal, zeker in het eerste contact, begeleiding bij aanwezig zijn.

Omwonenden worden over de voortgang geïnformeerd en betrokken in het proces. Op verzoek van bewoners is na de eerste informatiebijeenkomst (22 mei 2019) een klankbordgroep opgericht. Deze bestaat uit bewoners en vertegenwoordigers van de gemeente, het COA en de politie. Op verzoek schuiven anderen aan voor een toelichting over een bepaald onderwerp of thema, bijvoorbeeld een jongerenwerker. U kunt voorstellen en ideeën aandragen voor de invulling van deze woonvorm. Het COA realiseert de kleinschalige woonvoorziening graag in goed overleg met buurtbewoners. Het COA heeft een aantal vergunningen aangevraagd om de woonvoorziening op deze plek te kunnen realiseren. Hiervoor staan de gebruikelijke procedures voor bezwaar en beroep open.

Het college van B en W heeft 7 januari 2020 een voorlopig besluit genomen. Dit besluit gaat over de aanvraag van het COA voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen, uitbreiden en voor de duur van 10 jaar gebruiken van een woning. Deze woning is bedoeld voor de huisvesting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan de Meentweg 168 in De Meern.

Op 9 januari 2020 zijn raadsleden hierover met bewoners in gesprek gegaan. Ook vertegenwoordigers van het COA, de gemeente, de politie, NIDOS en JoU waren daarbij aanwezig om vragen te beantwoorden.

Op 16 januari staat het onderwerp op de agenda van de commissie Mens en Samenleving. Een week later op 23 januari staat het op de agenda van de gemeenteraad. Op 28 januari volgt besluitvorming door het college.

De gemeente heeft een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat voorzieningen voor groepen als bijvoorbeeld daklozen, verslaafden en ook asielzoekers een goede plek krijgen in de stad. Dit soort voorzieningen leiden vaak tot vragen en zorgen bij omwonenden. Overleg met de buurt is daarom belangrijk, maar voor dit soort voorzieningen wordt het overleg vrijwel altijd pas opgestart nadat een pand is aangekocht of gehuurd.

Op 28 januari 2020 heeft het college van B en W ingestemd met het verlenen van de omgevingsvergunning aan het COA. Na bekendmaking van deze beslissing start de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken. Meer informatie daarover vindt u op www.utrecht.nl/omgevingsvergunningbezwaar

Het COA heeft eind oktober 2019 de vergunning aangevraagd. Deze kunt u inzien op Officiële Bekendmakingen (kenmerk HZ_WABO-19-34587). Alle stukken zijn ook op afspraak in te zien op het stadskantoor, informatiebalie 2 van de gemeente. Maak hiervoor een afspraak via www.utrecht.nl/afspraakplannenbekijken

Bekijk het schema met toelichting van het hele proces van de vergunningsaanvragen (pdf, 97 kB).

Hebt u nog vragen? Stuur dan een mail naar: vluchtelingenvragen@utrecht.nl

Het is mogelijk om geleden planschade te claimen bij de gemeente. De gemeenteraad heeft hier een planschadeverordening voor vastgesteld. De gemeente geeft hier op de webpagina Planschade informatie over.

Als vast komt te staan dat omwonenden planschade lijden als gevolg van de omgevingsvergunning om tijdelijk asielzoekers op te vangen, dan kunnen zij dat claimen bij de gemeente. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvraag.

Het college zal deze claims, via een planschadeverhaalsovereenkomst, doorberekenen aan het COA. Het COA heeft aangegeven bereid te zijn een planschadeverhaalsovereenkomst met de gemeente aan te gaan.

Een grootschalig asielzoekerscentrum zoals in Ter Apel is niet te vergelijken met een kleinschalige woonvoorziening zoals nu het voornemen is in De Meern.

Om medewerking te kunnen verlenen, heeft het college met betrokken partijen, zoals het COA, (extra) afspraken gemaakt. Omwonenden en gemeenteraadsleden hebben daartoe opgeroepen. Het college geeft daar gehoor aan.

Het COA heeft een beheerplan en een inpassingsplan opgesteld. Er zijn afspraken gemaakt over duidelijke communicatie vanuit vaste aanspreekpunt(en), snelle uitwisseling van gegevens en snelle terugkoppeling bij een overlastmelding. Er komt een schouw met omwonenden en de klankbordgroep. Verder zijn extra afspraken gemaakt tussen organisaties om de zorg rondom de jongeren zo goed mogelijk te regelen. Een half jaar na ingebruikname van de opvanglocatie volgt een evaluatie. Ook is afgesproken dat de maximaal 20 kinderen gefaseerd gehuisvest worden.

Er zijn altijd 2 of meer begeleiders van het COA aanwezig op de locatie. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor omwonenden. U kunt bij hen terecht met al uw vragen of als u klachten hebt. Als de woonvoorziening in gebruik is, verspreiden we in de buurt een telefoonnummer dat u kunt bellen als u overlast ervaart. Begeleiders spreken de jongeren aan als ze overlast veroorzaken. Daarnaast overlegt het COA regelmatig met de politie en gemeente. Een half jaar na ingebruikname volgt een evaluatie van de woonvoorziening. Tot slot zijn afspraken gemaakt over eventuele voortijdige sluiting, als uiterste middel.

De gemeente en het COA blijven met de buurt in gesprek via de klankbordgroep en na ingebruikname met het omwonendenoverleg. Dat is een groep van bewoners en ondernemers uit de buurt, het COA en de gemeente om elkaar op de hoogte te houden over de situatie en ontwikkelingen. We blijven u informeren via de website www.utrecht.nl/asielzoekers en via de digitale Nieuwsbrief Kleinschalige woonvoorziening De Meern. Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief via vluchtelingenvragen@utrecht.nl

Er zijn geen klachten van omwonenden over overlast op het asielzoekerscentrum aan de Joseph Haydnlaan.

Er is een onderzoek over woningen in plaatsen waar een asielzoekerscentrum is (dus geen kleinschalige woonvoorziening). In 2015 verzamelde NU.nl de gegevens van ruim 4.300 woningen uit plaatsen waar sinds het jaar 2000 asielzoekerscentra zijn geplaatst. Vervolgens zijn de prijsverschillen voor en na de plaatsing bekeken en zijn de prijsverschillen dichtbij en verder weg van het asielzoekerscentrum met elkaar vergeleken:

  • de prijzen van woningen worden nauwelijks beïnvloed door de komst van een asielzoekerscentrum
  • woningen dichtbij een opvanglocatie staan niet langer op de markt dan woningen die verder weg staan

Dit is uiteraard een algemeen onderzoek, niet specifiek gericht op een kleinschalige woonvoorziening en de situatie in De Meern.

Deze vragen en antwoorden werken we steeds bij. Hebt u een vraag die hier niet is beantwoord? E-mail de vraag naar vluchtelingenvragen@utrecht.nl.

Meer informatie over alleenstaande minderjarige asielzoekers staat ook op de website van het COA.

Hulp en contact Opvang Meentweg

Telefoon

14 030

E-mail

vluchtelingenvragen@utrecht.nl