Cultuurnota

De gemeente geeft subsidie aan culturele instellingen die van Utrecht een lokaal en (inter)nationaal aantrekkelijke cultuurstad maken. In de cultuurnota staat de actuele cultuurvisie tot 2030 en het cultuurbeleid voor de periode 2021-2024.

Culturele instellingen zoals musea, podia, wijkcultuurhuizen, festivals, stichtingen en verenigingen kunnen op basis van deze nota subsidie aanvragen. Een commissie van externe deskundigen op het gebied van kunst en cultuur adviseert het college van B en W.

Kunst kleurt Utrecht

In de Cultuurnotaperiode 2021-2024 zorgen de plannen van 63 Utrechtse culturele organisaties samen voor een kleurrijk, veelzijdig en kwalitatief hoogstaand cultuuraanbod. Er voor iedereen wat te genieten, te beleven of te doen. De plannen sluiten goed aan bij de koers van de stad de komende jaren.

Lees de subsidienota (pdf, 494 kB)

Cultuurnota 2025-2028

Op 21 september heeft de gemeenteraad de nieuwe Cultuurnota ‘Kleur Bekennen’ voor 2025-2028 vastgesteld. Tussen 1 december 2023 en 31 januari 2024 kunnen makers en organisaties hun aanvragen indienen. De komende periode staat een solidaire, eigenzinnige en uitnodigende cultuursector centraal. Door scherpe keuzes en een heldere visie werken we aan een weerbaar en gezond cultureel ‘ecosysteem’ voor de toekomst. De nadruk in de nota ligt aan de ene kant op de kracht en de eigenheid van de organisaties en makers in de stad. En aan de andere kant op het belang van een aanbod voor álle inwoners. In het Utrechtse beleid staat diversiteit voor rijkdom.

De nota bouwt door op de 4 pijlers van de Cultuurvisie 2030 ‘Kunst kleurt de stad’: een pluriform aanbod, een inclusieve cultuursector, creatief vermogen stimuleren en ruimte voor ontwikkeling.

Lees Cultuurnota 2025-2028 ‘Kleur Bekennen’

Subsidie aanvragen

Wilt u subsidie aanvragen vanuit de Cultuurnota 2025-2028? Dat kan van 1 december 2023 tot en met 31 januari 2024.

Meer over de subsidie Cultuurnota 2025-2028

Belangrijke datums voor aanvragers

 • 1 december 2023: start aanvragen subsidie.
 • 31 januari 2024, 17.00: sluiting aanvragen subsidie.
 • Juni/juli 2024: advies van de adviescommissie over de subsidies. En het collegebesluit over dit advies.

Visitatie wordt verkenning

We kozen voor deze cultuurnotaperiode we voor een nieuwe aanpak. De nadruk ligt op uitdagingen en kansen voor Utrecht. We verkennen waar we staan bij belangrijke thema’s voor de hele Utrechtse cultuursector. De resultaten van deze verkenning namen we mee in de beleidsvoorbereiding voor de komende periode (2025-2028).

Vragen bij verkenning

 • Waar staat de culturele sector van Utrecht in 2022 ten opzichte van de Cultuurvisie 2030 en de beleidsprioriteiten van 2021-2024?
 • Hoe staat de sector er nu voor op belangrijke thema’s zoals inclusie, fair practice, makersklimaat en een pluriform ofwel veelvormig aanbod, in het licht van de nasleep van de Covid-19 pandemie en de economische uitdagingen van deze tijd?
 • Wat zijn aandachtspunten – kansen en bedreigingen – voor het beleid 2025-2028?

We stelden een onafhankelijke adviescommissie in om de verkenning uit te voeren, met Mei Li Vos als voorzitter. Adviesbureaus Blueyard en &Maes ondersteunden de commissie. De adviescommissie schreef de cultuurverkenning ‘Ruim baan. Cultuur als aanjager in een veranderende stad’.

De belangrijkste conclusies in de cultuurverkenning zijn:

 • Er is meer (fysieke) ruimte nodig voor cultuur in de stad.
 • Een sterkere samenhang tussen cultuur en andere sectoren (zoals onderwijs) kan veel opleveren.
 • De cultuursector moet een betere afspiegeling van de samenleving zijn.
 • Het culturele aanbod moet aansluiten bij álle Utrechters.
 • De commissie vindt dat álle scholen cultuur als verplicht vak moeten aanbieden.

We namen deze resultaten mee in de voorbereiding van het beleid voor de komende periode (2025-2028).

Cultuurnota 2021-2024 Kunst kleurt de stad

Lees de Cultuurnota 2021-2024 (pdf, 5,7 MB)

Veelzijdig en inclusief

De eerste pijler van het cultuurbeleid is dat het Utrechtse culturele aanbod bestaat uit verschillende disciplines, genres en allerlei mengvormen daartussen. De Utrechtse kunst en cultuur zijn uitdagend, kritisch, vernieuwend en verbindend. Deze veelzijdigheid zorgt er ook voor dat de kunst in deze stad van, voor en door iedereen is. Een inclusieve cultuursector betekent dat bewoners en kunstenaars samen cultuur maken, tonen en beleven en dat er ruimte is voor verschillende perspectieven. Inclusiviteit is de tweede belangrijke pijler van het Utrechtse beleid voor de komende jaren. Daarnaast moet er volop ruimte zijn voor artistieke en internationale ontwikkeling, het stimuleren van creatief vermogen en het verstevigen van de verbindingen met publiek.

Hulp en contact Cultuurnota 2025-2028