Gemeenteraad Hoe werkt de raad?

raadsleden in raadszaal

Besturen van de stad

De gemeenteraad vertegenwoordigt inwoners bij het besturen van de stad. De gemeenteraadsleden hebben contact met inwoners, ondernemers en organisaties. Ze verzamelen ideeën, discussiëren daarover en nemen besluiten.

Vervolgens voert het college van burgemeester en wethouders (het dagelijks bestuur van de stad) dit uit en de gemeenteraad controleert of en hoe de gemaakte afspraken zijn nagekomen.

Integriteit

In de Jaarrapportage Integriteit 2020/2021 laten raadsleden op hun eigen manier zien, dat integriteit onderdeel is van hun wijze van werken. Via video en/of een korte tekst rapporteren zij over integriteit, hun nevenfuncties en eventuele geschenken die zij hebben ontvangen. De rapportage van 2019/2020 kunt u ook bekijken.

Gekozen

Inwoners van Utrecht kiezen iedere 4 jaar 45 raadsleden. De Utrechtse gemeenteraad bestaat sinds de verkiezingen in maart 2018 uit 12 fracties (politieke partijen).

Coalitie

De partijen van GroenLinks, D66, en ChristenUnie vormen het college van Utrecht (dit zijn de coalitiepartijen). Zij hebben na de verkiezingen in 2018 een verbond gesloten. Uit zo’n verbond volgt een akkoord over de plannen voor de stad. Dat heet een coalitieakkoord.

Oppositie

De partijen die niet in de coalitie zitten, zijn het soms oneens met de plannen. Ze voeren oppositie. Partijen die nu in de oppositie zitten, zijn VVD, PvdA, CDA, Partij voor de Dieren, DENK, Student & Starter, SP, PVV en Stadsbelang Utrecht.

Openbaar

Vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U bent dus altijd van harte welkom om ze bij te wonen. In de agenda van de gemeenteraad vindt u een overzicht van de komende bijeenkomsten. Veel van deze bijeenkomsten kunt u ook online volgen. Wij maken foto- en filmopnames van bijeenkomsten, die worden getoond, uitgezonden en bewaard op internet. Als u aanwezig bent, kunt u in beeld komen. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacyregels gelden in alle landen van de Europese Unie.
Lees meer over hoe de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens
Lees meer over de AVG

Inwoners praten mee tijdens een raadsinformatiebijeenkomst

Voordat de gemeenteraad een beslissing neemt over plannen, vraagt hij vaak aan mensen in de stad wat zij van de plannen vinden. Dit doet de gemeenteraad op een raadsinformatiebijeenkomst.

De raad belegt regelmatig bijeenkomsten. Over onderwerpen waar ze meer informatie over willen hebben. Bijvoorbeeld over stadsverwarming. Dan zijn meepraters welkom. Inwoners, ondernemers of vertegenwoordigers van organisaties.

Meer informatie over raadinformatiebijeenkomsten

Raadscommissies

In de raadscommissie vormen raadsleden en soms fractiemedewerkers hun mening en worden besluiten voorbereid. Dat doen zij door debat te voeren over voorstellen en allerlei andere onderwerpen. 

Er zijn 6 commissies:

 • Ruimtelijke ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed
 • Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport
 • Onderwijs, Werk en Economie
 • Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen
 • Veiligheid, Bestuur en Financiën
 • Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte

Raadsvergadering 

In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over voorstellen en andere onderwerpen.

Over sommige voorstellen zijn de politieke partijen het al eens, voordat de raadsvergadering plaatsvindt. Dat noemt de raad een A-stuk: het voorstel wordt ter goedkeuring aangenomen, zonder dat de raad daar nog over praat. 
Er zijn ook voorstellen waar de politieke meningen nog verschillen. Daarover wordt in de raad een debat gevoerd, voordat de raad een besluit neemt.

Gast van de raad

De raadszaal is voorlopig gesloten voor bezoekers. Dat vinden we heel jammer, want normaal zijn belangstellende Utrechters van harte welkom om als Gast van de raad aanwezig te zijn bij een raadsvergadering. Voordat de vergadering begint, worden de gasten door 3 raadsleden ontvangen. De raadsleden vertellen over hun raadswerk en beantwoorden vragen. Daarna volgt een korte rondleiding. Als u interesse heeft om een keer langs te komen kunt u dat al wel aangeven via griffie.gemeenteraad@utrecht.nl. Zodra de raad weer gasten kan ontvangen, nemen we contact met u op.


Gemeenteraad vlog: Gast van de raad

Het is ontzettend leuk en interessant om een keertje 'gast van de raad' te zijn. Dat kunnen wíj wel zeggen maar is dat ook zo? Joyce en Marlijne zochten het voor je uit...

Bekijk de vlogs van de raad op YouTube


Griffie

Om alles in goede banen te leiden ondersteunt, adviseert en faciliteert de griffie de gemeenteraad, de individuele raadsleden en de voorzitter van de raad.
De griffie plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert onder andere over voorstellen en werkwijzen. De griffie is hierin onafhankelijk en neutraal. Aan het hoofd van de griffie staat de griffier. De Utrechtse griffier is Merel van Hall.   

Wat doet de griffie?

De belangrijkste taak van de griffie is het adviseren en logistiek ondersteunen van de gemeenteraad. De griffiemedewerkers:

 • zorgen ervoor dat vergaderingen (raadsinformatiebijeenkomsten, commissievergaderingen en de raadsvergaderingen) in goede banen worden geleid;
 • verzorgen de informatievoorziening;
 • stellen de vergaderagenda’s samen;
 • ondersteunen en adviseren de voorzitters bij het uitoefenen van hun voorzitterschap;
 • helpen raadsleden bij het formuleren van moties, amendementen, vragen en initiatiefvoorstellen;
 • helpen inwoners bij al hun contacten met de gemeenteraad.

 

Hulp en contact Gemeenteraad

Telefoon

030 - 286 10 69

E-mail

griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadhuisbrug 1

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht