Hoe werkt de raad?

Besturen van de stad

De gemeenteraad vertegenwoordigt inwoners bij het besturen van de stad. De gemeenteraadsleden hebben contact met inwoners, ondernemers en organisaties. Ze verzamelen ideeën, discussiëren daarover en nemen besluiten.

Vervolgens voert het college van burgemeester en wethouders (het dagelijks bestuur van de stad) dit uit en de gemeenteraad controleert of en hoe de gemaakte afspraken zijn nagekomen. 

Gekozen

Inwoners van Utrecht kiezen iedere 4 jaar 45 raadsleden. De Utrechtse gemeenteraad bestaat sinds de verkiezingen in maart 2022 uit 16 fracties (politieke partijen).

Coalitie

De partij GroenLinks heeft de meeste stemmen gekregen en heeft een coalitie (een verbond) gevormd met D66, PvdA, ChristenUnie en Student & Starter. Uit zo’n verbond volgt een akkoord over de plannen voor de stad. Dat heet een coalitieakkoord.

Oppositie

De partijen die niet in de coalitie zitten, zijn het soms oneens met de plannen. Ze voeren oppositie. Partijen die in de oppositie zitten, zijn VVD, CDA, Partij voor de Dieren, Volt, DENK, BIJ1, EenUtrecht, UtrechtSolidair, Stadsbelang Utrecht, UtrechtNu! en Horizon.


Besluitvorming in de raad

De gemeenteraad neemt allerlei besluiten. Hoe doen ze dat? We leggen het uit in deze video.


Inwoners praten mee tijdens een raadsinformatiebijeenkomst

Voordat raadsleden een beslissing nemen over plannen, vragen zij vaak aan mensen in de stad wat zij van de plannen vinden. Dit doet de gemeenteraad op een raadsinformatiebijeenkomst. Dan zijn meepraters welkom. Inwoners, ondernemers of vertegenwoordigers van organisaties.

Meer informatie over raadsinformatiebijeenkomsten

Raadscommissies

In de raadscommissie vormen raadsleden en commissieleden hun mening en worden besluiten voorbereid. Dat doen zij door debat te voeren over voorstellen en allerlei andere onderwerpen. 

Er zijn 6 commissies:

 • Ruimtelijke ordening en Grondzaken
 • Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport
 • Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie
 • Energie(transitie), Duurzaamheid Vastgoed en Wonen
 • Veiligheid, Bestuur en Financiën
 • Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte

Meer informatie over commissies

Raadsvergadering 

In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over voorstellen en andere onderwerpen.

Over sommige voorstellen zijn de politieke partijen het al eens, voordat de raadsvergadering plaatsvindt. Dat noemt de raad een A-stuk: het voorstel wordt ter goedkeuring aangenomen, zonder dat de raad daar nog over praat. 
Er zijn ook voorstellen waar de politieke meningen nog verschillen. Daarover wordt in de raad een debat gevoerd, voordat de raad een besluit neemt.

Openbaar

Vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U bent dus altijd van harte welkom om ze bij te wonen. In de agenda van de gemeenteraad vindt u een overzicht van de komende bijeenkomsten. Veel van deze bijeenkomsten kunt u ook online volgen.

Wij maken foto- en filmopnames van bijeenkomsten, die worden getoond, uitgezonden en bewaard op internet. Als u aanwezig bent, kunt u in beeld komen.

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacyregels gelden in alle landen van de Europese Unie.
Lees meer over hoe de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens
Lees meer over de AVG

Gast van de raad

Alle Utrechters zijn van harte welkom om als gast van de raad aanwezig te zijn bij een raadsvergadering. Voordat de vergadering begint, worden de gasten door enkele raadsleden ontvangen. De raadsleden vertellen over hun raadswerk en beantwoorden vragen. Daarna wordt een stuk van de vergadering gevolgd en krijgt u een rondleiding door het stadhuis. 

De eerstvolgende data waarop u welkom bent als gast van de raad zijn 28 maart, 25 april, 23 mei en 6 en 27 juni. De bijeenkomsten zijn altijd op donderdagmiddag of donderdagavond.

Als u interesse heeft, kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar democratie@utrecht.nl

Rondleiding

U kunt op de eerste donderdag van de maand ook aansluiten bij een rondleiding door het oude Stadhuis (Stadhuisbrug 1). Deze start om 13.30 uur bij de koffiebar op de begane grond en duurt ongeveer een uur. Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen.

In het reces vergadert de gemeenteraad niet. Daarom is er de eerste donderdag van augustus geen rondleiding. 


Dagelijks bestuur van de raad

De gemeenteraad bestaat uit zestien fracties die samen de gemeenteraad vormen. Soms is het nodig om beslissingen te nemen voor de gemeenteraad als geheel. Dat doet het dagelijks bestuur van de raad (DB). Het dagelijks bestuur van de raad zorgt ervoor dat de dagelijkse gang van zaken op orde is. Zo besluiten zij bijvoorbeeld over wanneer er vergaderingen zijn en welke regels er gelden tijdens een debat. Het dagelijks bestuur neemt geen besluiten over de stad. Op dit moment zijn Gert Dijkstra, Julia Kleinrensink en Mahmut Sungur lid van het dagelijks bestuur. In een raadsperiode wisselen de leden van het dagelijks bestuur een aantal keer.

Griffie

Om alles in goede banen te leiden ondersteunt, adviseert en faciliteert de griffie de gemeenteraad, de individuele raadsleden en de voorzitter van de raad.
De griffie plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert onder andere over voorstellen en werkwijzen. De griffie is hierin onafhankelijk en neutraal. Aan het hoofd van de griffie staat de griffier. De Utrechtse griffier is Merel van Hall.   

Wat doet de griffie?

De belangrijkste taak van de griffie is het adviseren en logistiek ondersteunen van de gemeenteraad. De griffiemedewerkers:

 • zorgen ervoor dat vergaderingen (raadsinformatiebijeenkomsten, commissievergaderingen en de raadsvergaderingen) in goede banen worden geleid;
 • verzorgen de informatievoorziening;
 • stellen de vergaderagenda’s samen;
 • ondersteunen en adviseren de voorzitters bij het uitoefenen van hun voorzitterschap;
 • helpen raadsleden bij het formuleren van moties, amendementen, vragen en initiatiefvoorstellen;
 • helpen inwoners bij al hun contacten met de gemeenteraad.

 

Hulp en contact Griffie

Telefoon

030 - 286 10 69

E-mail

griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadhuisbrug 1

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht