Koninklijke onderscheidingen

Lintje

Tijdens de Lintjesregen 2022 kregen 28 Utrechters een koninklijke onderscheiding.

Ik wil iemand voordragen voor volgend jaar

Mevrouw Bakker – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Helen Bakker zet zich al jaren in voor psychologie, met name kind- en jeugdpsychologie, zowel op professioneel gebied als vrijwillig. In 1993 sloot zij zich aan bij het Nederlands Instituut van Psychologen, de landelijke beroepsvereniging van ruim 14.000 psychologen. Zij is hier tot op heden zeer actief en heeft verschillende (bestuurs)functies vervuld. Ook vertegenwoordigt zij namens de vereniging het vakgebied in internationaal verband, onder andere voor de EFPA (European Federation of Psychologists Associations) waar zij sinds 1999 lid van is. Zij is al ruim 20 jaar betrokken bij de ISPA (International School Psychology Association) en vervuld daar verschillende functies op internationaal niveau. Sinds 2009 is mevrouw Bakker hoofdopleider van de postmasteropleiding Schoolpsycholoog. De huidige vorm en het succes van deze opleiding worden toegeschreven aan haar inspanningen. Vanuit deze rol is zij ook voorzitter van de congrescommissie van het Landelijk Schoolpsychologencongres in Amsterdam. Zij is van grote betekenis in het veld van kinder- en jeugdpsychologie en het opleiden van psychologen in dit vakgebied. Naast haar inzet gerelateerd aan haar functie is mevrouw Bakker betrokken bij wereldkoor Malaika, waar zij een aantal jaar penningmeester is geweest.

De heer Bannink – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Gijs Bannink is een bekend gezicht in de wijk Oog in Al. Als actief betrokken wijkbewoner trad hij in 2007 aan als penningmeester van Wijk- en Oranjevereniging Oog in Al. Hij professionaliseerde de financiën van de vereniging en wist een sterk netwerk op te bouwen van ondernemers in de buurt voor sponsoring en hulp in natura. Ook na terugtreding uit het bestuur in 2013 is hij zeer betrokken gebleven bij onder andere de lustrumvieringen. Sinds 2014 neemt hij deel aan het wijkoverleg Oog in Al, wat later werd omgezet naar de Wijkraad west. Ook is hij mede-initiatiefnemer van het project Stolpersteine in Oog in Al. In 2015 werd de heer Bannink secretaris van het Utrechts Oranje Comité, een overkoepelend (advies)orgaan van alle Oranjeverenigingen in de stad. Hij is direct aanspreekpunt voor de verenigingen en doet veel meer dan er vanuit zijn rol verwacht mag worden. Op sportief gebied is hij sinds 2014 actief bij Zwaluwen Utrecht. Eerst als hulptrainer voetbal, daarna als coach en sinds 2019 als lid van de technische commissie. Ook hier stort hij zich vol enthousiasme op zijn werkzaamheden en is hij zeer betrokken.

Mevrouw Bassa - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1999 is mevrouw Heiltje Bassa directeur van Stichting Pluspunt Rotterdam, een expertisecentrum voor senioren en participatie. Ze is voor het lokale welzijnswerk, door haar bestuurlijke inzicht en inzet, een belangrijke drijvende kracht en factor. Met de vele betekenisvolle projecten heeft mevrouw Bassa haar stempel weten te drukken in de Rotterdamse samenleving, maar in het bijzonder bij de diverse senioren in Rotterdam om deze kwetsbare groepen meer zelfredzaam te maken. Ook heeft zij met haar enorme inzet, Pluspunt door moeilijke financiële tijden geleid. Mede hierdoor, en door de grote hoeveelheid vrije tijd die mevrouw Bassa altijd heeft geïnvesteerd hebben deze projecten altijd doorgang kunnen vinden. Hiernaast is zij ook penningmeester van Stichting Art Age en was zij bestuurslid van Stichting Europlus Songfestival.

Mevrouw Beerkens – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Beerkens is naast haar werk in haar eigen praktijk als kinder- en jeugd gezondheidszorgpsychologe, sinds 2000 actief als vrijwilliger voor verschillende organisaties gericht op jongeren. Vanaf 2000 heeft mevrouw Beerkens gedurende 10 jaar zich ingezet als vrijwilliger bij de Coeliakievereniging. Daarnaast heeft zij gedurende 10 jaar Stichting De Ster geholpen met het opzetten en vormgeven van een vakantiekampen-lijn. Tevens heeft mevrouw Beerkens in 2004 de stichting Check Zeewolde en als vervolg daarop de stichting ‘Evellius’ opgericht. Momenteel is ze daar als adviseur bij betrokken. Ook hielp zij als bestuurslid vanaf 2005 geholpen bij het opzetten van Stichting Emergo. Daarnaast is mevrouw Beerkens sinds 2016 mede-initiatiefnemer, uitvoerder en ontwikkelaar van het Griefelprogramma waarin jongere kinderen worden ondersteund om te leren ontspannen. In 2018 heeft zij de Stichting VeerKracht in ontwikkeling opgericht. Met deze stichting wil ze kinderen en volwassen helpen om binnen de GGZ de aandacht te verleggen naar preventie i.p.v. naar het behandelen van symptomen (gedrag, stemming etc.). Naast dit alles is mevrouw Beerkens van 2012 tot 2019 vrijwilliger geweest van de Lionsclub Utrecht Host (LCUH).

De heer Van den Berg – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Al sinds de jaren ’70 is de heer Van den Berg een bekend gezicht voor de LHBTQI+ gemeenschap in Utrecht onder andere in de horeca en bij het COC. Hij is sinds 1997 nauw betrokken bij het opzetten en de organisatie van het midzomergrachtfestival in Utrecht. In 2001 startte hij als beleidsondersteuner en later adviseur op het gebied van LHBTQI+ bij de gemeente Utrecht. Vanuit deze functie, maar vooral dankzij zijn grote netwerk en grote aantal vrijwillige uren heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan vele initiatieven in de stad waaronder roze zaterdag in 2013. Op artistiek gebied heeft hij lange tijd in voorstellingen voor theater Stut gespeeld, waarbij het hele land werd doorgereisd en is hij lid van de raad van toezicht van theater aanZ. Tot op heden zet hij zich in het bijzonder in voor oudere LHBTQI+’ers. Hij ontplooit vele initiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Onder andere De Roze Loper, een officieel keurmerk waarmee zorg- en welzijnsinstellingen laten zien dat LHBTQI+'ers bij hen zichzelf kunnen zijn is van zijn hand. Sinds zijn pensionering in 2016 is hij bestuurslid van artikel 1 Midden Nederland, het Volksbuurtmuseum en commissielid van de adviescommissie van de gemeente Utrecht op het gebied van LHBTQI+.

Mevrouw van Bommel – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Alma van Bommel trad in 2007 aan als rector van het Ds. Pierson college in Den Bosch. Zij staat bekend als een innovatieve bestuurder die naast haar gewone werkzaamheden als rector verschillende initiatieven heeft ontplooid. Ze betrok andere partijen bij de school door het organiseren van een bezinningsdag voor het personeel, de kerstpersoneelsbijeenkomst en het initiëren van de Pierson lezing voor de stad. Als voorzitter van DOVO (directeuren overleg voortgezet onderwijs), POVO (primair onderwijs voortgezet onderwijs), samenwerkingsverband de Meijerij en het ORION netwerk heeft mevrouw Van Bommel een stimulerende rol gespeeld in beter en vernieuwend onderwijs in de stad. Zij is trekker van de ontwikkeling van 10-14 scholen in Den Bosch, een nieuwe onderwijsvorm welke in 2017 als proef is begonnen vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Nergens wordt deze nieuwe vorm zo breed gedragen als in Den Bosch, wat wordt toegeschreven als verdienste van mevrouw Van Bommel. Sinds 2016 draagt zij bij aan de ontwikkeling het landelijke onderwijsbeleid als bestuurslid van de VO-raad.

Daarnaast is mevrouw Van Bommel lid en luider van het klokkenluidersgilde waar zij sinds 2020 ook voorzitter is. Zij trekt de vereniging naar een hoger plan in deze rol en is betrokken bij de organisatie van de driejaarlijkse Jhr. Jacob van Eyckprijs van het gilde. Sinds 2015 zet zij zich in als Diaken voor de kerkenraad van protestantse wijkgemeente Nicolaikerk in Utrecht. Zij verbindt jong en oud met elkaar in een special diaconaal project en houdt zich bezig met het actualiseren van het beleid en gemeenschapsvorming in de vorm van bezinningsdagen voor de gemeente.

Mevrouw van den Bosch – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Annette van den Bosch is een zeer betrokken bewoner van de wijk Overvecht. Sinds 1996 is zij bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren Trinidaddreef, de VvE van het complex waar zij woont. Vanwege het experimentele karakter van de combinatie van woonvormen in het appartementencomplex, namelijk deels koop, deels huur met per verdieping een gemeenschappelijke ruimte, zorgt de lange staat van dienst van decoranda in het bestuur voor harmonie. Vanaf 1997 is mevrouw Van den Bosch trekker van de werkgroep Verkeer van wijkplatform/bewonersplatform/wijkraad Overvecht. Zij praat en denkt mee over de verkeerssituatie en (her)inrichting van de openbare ruimte in de wijk. Ook schrijft zij adviezen over deze en aangrenzende onderwerpen aan de gemeente. Inmiddels zijn er al 25 adviezen van haar hand verschenen. Voor het grootste verkeersvraagstuk in de wijk, de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU), zit mevrouw Van den Bosch sinds de oprichting in de adviescommissie voor de gemeente. Ze onderhoudt de contacten en geeft bewoners een stem.

De heer Van Bruggen – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Wim van Bruggen is al 40 jaar vrijwilliger bij de Schaats Vereniging Utrecht. Eerst als betrokken ouder, later haalde hij zijn trainersdiploma en gaf hij training aan andere leden, waaronder Jochem Uytdehaage, die later Olympisch kampioen werd. Toen zijn eigen kinderen stopten met de schaatssport, pakte de heer Van Bruggen door en werd hij actief lid van de technische commissie en de baancommissie. Nog altijd is hij actief vrijwilliger bij de vereniging. Sinds 2000 is de heer Van Bruggen lid van het Dagelijks bestuur van het Gewest Noord-Holland/Utrecht van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond. Hij begon in de technische commissie Langebaan en nam later zitting in het bestuur van dit Gewest.

Mevrouw Can-Sevinc – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Hatice Can-Sevinç raakte al voor de oprichting van het 3-Generatiecentrum als zelfstandige stichting in 2007 betrokken bij het centrum vanuit haar functie als leidster van de kindergroep. De afgelopen 15 jaar heeft zij deels vanuit verschillende betaalde functies haar bijdrage geleverd aan het centrum maar vooral als vrijwilliger. Het 3-Generatiecentrum is opgericht als ontmoetingsplek voor vrouwen in de buurt waar zij zich welkom voelen en kunnen ontwikkelen. Mevrouw Can-Sevinç heeft verschillende projecten opgezet om hieraan bij te dragen waaronder een catering, naaiatelier en cursussen om de opvoeding te ondersteunen. Als lid van de coördinerende bruggroep zorgt zij samen met 3 andere vrijwilligers voor de activiteiten en het beheer van het centrum. In 2016 startte zij samen met mevrouw Landolf een soepproject voor de naastgelegen flat wat een groot succes is geworden. Tot de dag van vandaag zorgt het project voor verbinding in de buurt en de betrokkenheid van ouderen bij het 3-Generatiecentrum. Vanuit haar functie organiseert zij sinds enkele jaren de goedbezochte Turkse Ouderensoos, haar ondersteuning van deze ouderen gaat veel verder dan het organiseren van de activiteit. Naast haar inzet voor het 3 Generatiecentrum is mevrouw Can-Sevinç ook actief voor de moskee (Islamitische Stichting Nederland Eyup Sultan Utrecht). Ze is initiatiefneemster van de gezondheidsdagen en organiseert acties om geld in te zamelen voor waterputten en voor slachtoffers in rampgebieden.

Mevrouw Debipersad – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Florie Debipersad is al ruim 36 jaar actief als vrijwilliger bij Stichting Arya Samaj Utrecht. Zij helpt mee bij het organiseren van activiteiten, zorgt voor een warm welkom voor de deelnemers en collecteert voor goede doelen. Daarnaast is zij betrokken bij stichting Asha en vaak te vinden in buurtcentrum Oase. Zij houdt zich bezig met projecten voor (Hindoestaande) ouderen. Zij organiseert al 28 jaar voorlichtingsbijeenkomsten over verschillende onderwerpen waaronder gezondheid, taal en gevoelige onderwerpen zoals orgaandonatie. Wekelijks verzorgt zij een gezonde lunch voor ruim 120 ouderen en ze organiseert muziekbijeenkomsten. Sinds 2016 bezoekt zij voor De Emigratie Generatie scholen waar zij haar levensverhaal vertelt aan leerlingen. Ze helpt nieuwe vrijwilligers op weg en heeft in het verlengde van dit project meegewerkt aan een voorstelling van STUT waarin zij vertelde over haar emigratie van Suriname naar Nederland.

De heer Van Dijk – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Gerard Van Dijk is sinds zijn pensionering in 1980 actief als vrijwilliger. Hij bracht jarenlang maaltijden rond voor Tafeltje Dekje bij ouderen die zelfstandig thuis woonden maar niet in de gelegenheid waren zelf te koken. Naast het bezorgen van maaltijden signaleerden vrijwilligers ook hoe het met de ouderen ging en was er tijd voor een praatje. Vanaf 2005 verzorgt de heer Van Dijk de logistiek rond de inzameling van het oud papier voor Dienstencentrum De Roef. Met zijn aansturing haalt de groep vrijwilligers het papier op diverse locaties op, wordt het opgeslagen en aangeboden aan het verwerkingsbedrijf. Hij motiveert zijn medevrijwilligers en is verantwoordelijk voor de goede sfeer. Met de opbrengst van het oud papier worden meermaals per jaar evenementen georganiseerd voor de bewoners van seniorencomplex De Zonnewijzer.

Mevrouw Van Dijk-Versteeg – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Riet van Dijk-Versteeg is sinds 1971 actief als vrijwilliger in de Rooms-Katholieke Licht van Christus parochie in Vleuten, de voormalige Willibrordparochie. Zij startte hier als lectrice, is lange tijd lid geweest van het adviesorgaan van het parochiebestuur, verzorgde gebedsvieringen in woonzorgcentrum Jozefzorg, maakte de kerk lange tijd schoon en brengt tot op heden wekelijks het parochieblad rond. Daarnaast is al ruim 35 jaar collectant voor de Nierstichting. In het verleden is mevrouw Van Dijk-Versteeg 25 jaar vrijwilliger geweest bij zorgorganisatie de Rijnhoven, locatie Parkhof, waar zij wekelijks koffie schonk en een luisterend oor bood aan de bewoners.

De heer Heidweiller – Officier in de Orde van Oranje Nassau

De heer Anthony Heidweiller begon zich 25 jaar geleden, naast zijn baan als operazanger, te ontplooien in het vakgebied van operamaker. Zijn doel was en is om door middel van de jeugd en het onderwijs, verbinding te creëren tussen opera en de samenleving. Hij startte deze missie als artistiek leider bij Buffo Operamakers en vervolgens bij Yo! Opera. Hier ontplooide hij verschillende succesvolle operaprojecten waaronder Opera in het Winkelhart, Opera in de Bus en De Operaflat. Deze projecten kregen veel (inter)nationale belangstelling waardoor hij vanaf 2011 voor Stichting Operamakers zowel in binnen- als buitenland nieuwe projecten opzette met maatschappelijke thema’s zoals klimaat en vrede. In 2017 nam hij het initiatief tot het Utrechtse muziekeducatieproject Vocal Statements in het VMBO en MBO. Zijn innovatieve en maatschappelijke oeuvre is onder andere bekroond met de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs en de Cultuurprijs Utrecht. Naast deze activiteiten is de heer Heidweiller bijna een decennium lang betrokken geweest bij de adviescommissie van het Prins Bernhard Cultuurfonds, een rol die hij sinds 2018 ook voor European Network Opera Academies vervuld. Hij is bestuurslid van het Ricotti Ensemble, lid van de Academie voor Kunsten, lid van de medezeggenschapsraad van het Geert Groote college en voorzitter van de bewonersvereniging van De Uylenburgh in Amsterdam.

De heer IJkema – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Dick Ykema is sinds 1984 actief als vrijwilliger bij Schaatsvereniging Utrecht. Tot op heden is hij vanuit de jurering betrokken bij het toer- en wedstrijdschaatsen op de Vechtse Banen. In 1986 is hij toegetreden tot het bestuur van de toenmalige Baancommissie, de huidige Baan Vereniging Utrecht. Binnen de Baancommissie heeft de heer IJkema de belangen van de Technische Commissie behartigd en de overstap van handmatig geklokte tijden naar een professioneel elektronisch tijdmeet systeem gerealiseerd. Na zijn pensionering was zijn functie als systeembeheerder tijdswaarneming bijna een fulltime baan en hoewel hij in 2019 formeel afscheid nam van deze functie is hij nog altijd zeer betrokken en actief. Voor de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond) is de heer IJkema sinds 2004 secretaris van het Dagelijks Bestuur van het Gewest Noord-Holland/Utrecht. Voor dit grote gewest met 5 ijsbanen en 170 schaatsverenigingen houdt hij onder andere de website en het archief bij.

De heer James - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Trevor James heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de emancipatie van met name huurders van sociale huurwoningen. Als bewonersadviseur in dienst van Vannimwegen (sinds 1999) en als pleitbezorger voor de belangen van de bewoners was hij actief bij het verbeteren of beheren van de woningen. Hij slaagde erin de emancipatorische ideeën op de agenda van beleidsbepalers te krijgen en introduceerde het ‘right to manage’ in de Nederlandse woningmarkt. Hij stimuleerde bewoners zo om zelf het beheer van hun wooncomplex te voeren. De manier waarop hij gedurende zijn hele leven invloed uitoefende op de emancipatie van bewoners is uniek en van groot belang voor inwoners die minder taalvaardig of uitgesproken zijn. Hij bood regelmatig zijn diensten onbezoldigd aan. Doordat hij zowel thuis was in de wereld van bewonersinitiatieven als in die van de volkshuisvesting wist hij bruggen te slaan tussen deze 2 werelden. Hij maakte indruk met zijn vasthoudende manier van werken en bleef vasthouden waar anderen loslieten. Nog steeds is de heer James acties als bestuurslid bij Stichting Het Wilde Westen en voorzitter van Cooplink; een kennisnetwerk van wooncoöperaties.

Mevrouw Kastelein – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Willemien Kastelein ontplooide al vroeg in haar carrière verschillende nevenactiviteiten. Zo is zij vanaf 1987 tot haar pensionering in april betrokken geweest als redacteur en hoofdredacteur bij het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht. Daarnaast is zij lid geweest van de Gezondheidsraad en lid van de Commissie Evaluatie Regelgeving van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMW), wat opereert in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van 2013 tot 2020 was zij vicevoorzitter van de Regionale toetsingscommissie voor Euthanasie Noord-Holland. Verder was zij 10 jaar lang onbezoldigd als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij heeft verschillende publicaties op haar naam staan in het gezondheidsrecht, het vak onderwezen aan studenten en verschillende cursussen verzorgd aan juristen en hulpverleners in het zorgveld.

De heer Klein Gunnewiek - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hendrikus Johannes Klein Gunnewiek is al vanaf 1986 actief in diverse vrijwilligersrollen bij Scouting Hoograven. Hij helpt bij het organiseren van activiteiten en verricht onderhoudswerkzaamheden. Sinds 2016 draagt hij bij aan het in stand houden van de natuur in het beheergebied Haarzuilen. Ook is de heer Klein Gunnewiek medeoprichter en voorzitter van Stichting Moestuin De Haar. Deze stichting heeft als doel het zonder winstoogmerk exploiteren van de voormalige moestuin van kasteel De Haar door het telen van groente, fruit, bloemen en kruiden, waarbij de historische relatie wordt teruggebracht tussen het kasteel en het dorp Haarzuilens.  Hiernaast is hij ook penningmeester van Vereniging van Beheer terrein Paul Cezannehof. In het verleden was de heer Klein Gunnewiek voorzitter van de Kopersvereniging Zwarte Woud en vrijwilliger bij woonzorgcentrum De Drie Ringen.

Mevrouw Landolf – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Carla Landolf is sinds de oprichting van het 3-generatiecentrum betrokken als beheerder en was daarvoor al actief in het buurthuis. Met volle overgave is mevrouw Landolf dagelijks bezig voor het centrum. Ze neemt het onderhoud voor haar rekening en is aanspreekpunt voor de bezoekers, die ze allemaal bij naam kent. Het 3-Generatiecentrum is opgericht als ontmoetingsplek voor vrouwen in de buurt waar zij zich welkom voelen en kunnen ontwikkelen. Mevrouw Landolf zette ze verschillende projecten op om hieraan bij te dragen, waaronder een catering waar bezoekers van het centrum aan de slag konden. Ook begeleidde zij een tijd lang een AMWAHT groep: Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst. Als lid van de coördinerende bruggroep zorgt zij samen met 3 andere vrijwilligers voor de activiteiten en het beheer van het centrum. In 2016 startte zij samen met mevrouw Can-Sevinç een soepproject voor de naastgelegen flat wat een groot succes is geworden. Tot de dag van vandaag zorgt het project voor verbinding in de buurt en de betrokkenheid van ouderen bij het 3-Generatiecentrum.

De heer Moroz – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Moroz is al 50 jaar actief als vrijwilliger bij verschillende organisaties. Van 1971 tot 2008 was hij hoofdinspecteur bij de vrijwillige Politie Utrecht. Ook heeft de heer Moroz in 1977 de schietsportvereniging Ultrajectum opgericht, waar hij veel jaren o.a. voorzitter, secretaris en trainer is geweest. De heer Moroz is nog steeds actief bij de schietsportvereniging Ultrajectum, sinds kort als vrijwilliger baangriffierdiensten. Na zijn pensionering in 2004 heeft de heer Moroz de Stichting Vrienden van de Oostvaarderskliniek opgericht, waar hij nog steeds als voorzitter actief is. Tevens is de heer Moroz vanaf 2016 als koormanager verbonden aan het Utrechtse Politie Mannenkoor Excelsior waar hij, naast zijn werkzaamheden als koormanager, ook de muziekbibliotheek beheert. Daarnaast is hij sinds 2018 als vrijwilliger in politie-uniform 2 dagen in de week actief in de Verkeerstuin Utrecht waar jong en oud, met of zonder beperking en van verschillende culturen en achtergronden op hun eigen tempo vertrouwd kunnen raken met verkeer. Dit gebeurt op een speelse en leerzame manier.

Mevrouw Ogink – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Alice Ogink is al bijna 30 jaar actief voor scouting Nederland. De afgelopen 20 jaar heeft zij zich als vrijwilliger op verschillende terreinen van de scouting ingezet. Zo organiseerde ze een jaarlijks evenement met Pasen en heeft ze jongerenreizen georganiseerd binnen een partnership tussen Scouting Nederland en een Scouting & Guiding organisatie in Zuid Afrika. Ze is 4 jaar lang voorzitter geweest van het HRM-team, dat de verantwoordelijkheid draagt voor het vrijwilligersbeleid van de vereniging. In 2013 raakte ze betrokken bij Scouting Talent, een traineeprogramma voor Scoutingjongeren om op landelijk niveau als projectleider aan de slag te kunnen gaan. Sinds 2019 is mevrouw Ogink hier voorzitter van.
Naast haar vrijwilligerswerk voor de Scouting is zij samen met haar partner weekendpleegouder. Eens per 2 weken in het weekend en tijdens vakanties nemen zij de verzorging van een jongen over van het vaste pleeggezin.

De heer Ramsoekh – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Ramsoekh is al 40 jaar actief als vrijwilliger bij verschillende stichtingen. Van 1977 tot 2010 was hij penningmeester bij Stichting Shi Sanatan Dharma. Daarnaast is hij vanaf 1998 Hindoepriester bij Stichting Shri Sanatan Dharm Nieuwegein, sinds 1992 bij Stichting ASHA en vanaf 2006 bij Stichting Shri Shiv Mandir. Hij organiseert onder andere religieuze diensten waaronder spirituele- en meditatieve diensten. Verder leidt hij de inzegeningen van huwelijken, verzorgt de geboorte- en overlijdensrituelen en begeleidt zieken. De heer Ramsoekh bezoekt hiervoor ook verzorgings- en verpleeghuizen. Sinds 2010 is de heer Ramsoekh ook Geestelijke (pandit) bij Stichting Shri Vishnu Mandir, daar initieert hij opleidingen voor priesters (geestelijke verzorgers) en biedt hij een platform voor iedereen die de behoefte heeft om het Hindoeïsme te belijden.

De heer Van Schaik – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Van Schaik is al 20 jaar een zeer actieve vrijwilliger voor de Sint Martinus parochie in Utrecht. Hij begon in de drukkerij waar wekelijks de boekjes voor de liturgie en het parochieblad werden gedrukt. Vervolgens werd hij redactielid, zorgde voor onder andere de distributie en hield het ledenbestand bij. Ook is hij lid van de technische werkgroep en zorgt met deze groep voor het onderhoud van het gebouw en terrein. Hij telt het collectegeld, brengt het naar de bank, brengt jaarlijks kerststukjes naar ouderen en mensen die het zwaar hebben. Hij heeft gezorgd dat de kerk coronaproof werd en 1 keer per 5 weken heeft hij wachttelefoon van de parochie. Daarnaast is hij actief bij woonzorgcentrum De Bijkershoek. Hij bezorgde maaltijden voor mensen in de wijken die niet zelfstandig konden koken en is secretaris voor het ‘reisbureau’ van het zorgcentrum. Hij is wekelijks in de Bijkershoek te vinden om bewoners te informeren over dagjes uit, houdt de administratie bij en de planning van de vrijwilligers.

De heer Schevers – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Schevers is al 20 jaar vrijwilliger in het St. Antonius Ziekenhuis. Van 2001 tot 2014 is hij vrijwilliger geweest bij de vieringen in de ziekenhuizen Oudenrijn en Overvecht in Utrecht als beddenrijder. Hij haalde en bracht patiënten voor aanvang van de viering op en bracht ze naar de kerkzaal. Na afloop dronk hij koffie met hen en was er tijd voor persoonlijke aandacht. Daarnaast is hij vanaf 2001 patiëntenvervoerder. Hij is altijd bereid om in te vallen of om extra diensten te draaien. In het verleden was hij 6 jaar actief bij voetbalvereniging UVV als EHBO'er. Daarnaast is de heer Schevers ongeveer 23 jaar mantelzorger geweest voor diverse familieleden die zijn hulp nodig hadden.

De heer Six – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Six was cardioloog en bedacht een methodiek voor het vroegtijdig analyseren van mogelijk hartfalen. Hij is tevens de bedenker van de Heart Score. Dit is een klinische score die over de hele wereld inmiddels wordt toegepast om een inschatting te maken van het risico bij een patiënt met pijn op de borst. Zijn leerboek 'de Cardiologie Vereenvoudigd' is het meest gebruikte Nederlandstalig leerboek voor artsen en ondersteunend personeel. Naast zijn medische activiteiten is de heer Six actief in diverse bestuursfuncties. Zo is hij sinds 2002 lid van de Johanniter Orde in Nederland. Dit is een vereniging die als doel heeft om hulpbehoevenden te helpen. Regelmatig ging hij mee tijdens vakantieweken als dokter waar hij zorgde voor de mindervalide senioren. Ook was hij als bestuurslid betrokken bij Het Evert Zoudenbalch Huis, Stichting Noodhulp Utrecht en de Harmine Wolters Stichting. Vanaf 2010 is de heer Six als vrijwilliger verbonden aan het Bartholomeus Gasthuis en sinds 2015 als Lid van de Raad van Toezicht. Als voormalig cardioloog ziet hij toe op de zorgverlening en geeft daarnaast als portefeuillehouder veel aandacht aan het in stand houden van het cultureel erfgoed. Zowel qua historische kennis als in het werven van fondsen speelt hij een grote rol. In 1994 heeft hij van de gemeente Utrecht een vervallen woning gekocht. Tijdens de renovatiewerkzaamheden van zijn woonhuis, stuitte bij op de restanten van het 16e eeuws bastion Sterrenburg, aangelegd in opdracht van Karel V. Zonder beroep te doen op enige subsidie heeft de heer Six het bastion uitgegraven en laten onderzoeken. Sinds zijn ontdekking heeft de stad Utrecht drie van de oorspronkelijk bastions grotendeels weer terug.

Mevrouw Smits – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Smits heeft sinds 1999 het voorzitterschap van de Stichting Help Ghana vervuld. Dit was een rechtstreeks gevolg van haar werk als verpleegkundige in het Wenchi Methodist Hospitaal te Brong Ahafo in Ghana, waar zij was gedetacheerd. Gedurende meer dan 20 jaar heeft mevrouw Smits zich ingezet voor de stichting. Zij zette haar netwerk voor de fondsenwerving in Nederland, volgde projecten ter plaatse, verzorgde de terugkoppeling naar donateurs en de publiciteit. Als voorzitter was zij in staat om de voorlichting over de levensomstandigheden van de lokale bevolking voor het voetlicht te brengen, met name ten aanzien van de vele betrokken onderwijsinstellingen, meewerkende fondsen, vrijwilligersorganisaties, en de reguliere individuele donateurs. Ze voerde de redactie over de media die hen ter beschikking staan, maar was ook persoonlijk aanwezig op diverse evenementen om haar ervaringen met anderen te delen.

De heer Struik – Officier in de Orde van Oranje Nassau

Gedurende zijn 34 jarige carrière als hoogleraar gewasfysiologie aan de WUR heeft Paul Struik een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van zijn vakgebied en in het verbinden van verschillende vakgebieden. Hij was zeer betrokken bij betere samenwerking tussen universiteiten in binnen- en buitenland. Hij begeleidde meer dan 100 PhD studenten van over de hele wereld. Daarmee heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het opleiden van het huidige intellectueel kader in de landbouwwetenschappen in veel minder ontwikkelde landen. In het verleden is hij actief geweest als voorzitter van het bestuur van de Vereniging Christelijk Middelbaar Onderwijs Midden-Betuwe. Ook was hij lange tijd de drijvende kracht achter tijdschrift NJAS (Netherlands Journal of Agrucultural Science). Als hoofdredacteur heeft Paul Struik in de jaren 90 en vooral in het begin van deze eeuw het draagvlak en de reikwijdte van het tijdschrift sterk vergroot en het opengesteld voor een internationaal publiek. Hij is lid geweest van de Commissie Deskundige Meststoffenwet van 2005 tot ammoniakbeleid en sinds 2013 lid van de subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten van de COGEM.

Mevrouw Swart-van Rooijen – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds de jaren ’80 is Miep Swart-van Rooijen actief als vrijwilliger. Zij begon met het geven van taallessen vanuit haar kerk in De Meern, nog voordat de interkerkelijke Stichting Kerken en Buitenlanders (ISKB), later Taal Doet Meer werd opgericht. Vanuit het Vrouwen Ontmoetings Project (VOP) hielp zij vrouwen bij het leren van de Nederlandse taal waarbij ze zelf taal- en woordspellen ontwikkelde. Vanuit haar activiteiten binnen het ISKB en VOP raakte zij betrokken bij Maal met een Verhaal, waar zij jarenlang samen met andere vrijwilligers en een gastkok maandelijks een maaltijd kookte in de wijk Lombok. Voor stichting Abrona organiseerde zij jarenlang activiteiten voor activiteitensoos De klepel en woongroep Zuiderbreedte. In 2011 verhuisde zij naar haar huidige woning, waar zij onderdeel uitmaakt van de tuingroep, verantwoordelijk voor het onderhoud van de gezamenlijke tuin. Ook is zij sinds 2016 betrokken bij de Vlindertuin in het Maximapark. De afgelopen jaren heeft decoranda haar vrijwillige werkzaamheden verder uitgebreid. Zo geeft mevrouw Swart-van Rooijen sinds rondleidingen voor Kerken Kijken Utrecht, leidt zij de vrijwillige kookbrigade van De Wereldkeuken in De Weide Wereld, brengt zij als beddenrijder patiënten naar de kerkdienst in het st. Antonius ziekenhuis en is zij recentelijk betrokken geraakt als maatje voor eenzame ouderen bij het maatjesproject van Humanitas.

De heer Wijnen – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Wijnen is sinds begin jaren ’60 actief als vrijwilliger in de Johannescentrumgemeente in Overvecht. Al op zeer jonge leeftijd zat hij achter het orgel om de kerkdiensten te begeleiden. Dit heeft hij bijna 50 jaar gedaan, tot 2012. Daarnaast is hij op vele andere gebieden actief (geweest) voor de gemeente. Zo heeft hij lange tijd leerhuisavonden georganiseerd waarbij theologen vanuit het hele land werden uitgenodigd en droeg hij, als lid werkgroep vieringen/liturgie, tot voorkort bij aan de inhoudelijke voorbereiding van de vieringen van de gemeente. Sinds 2005 is de heer Wijnen ouderling. Hij was voorzitter van de kerkenraad en is sinds 2018 moderamen en lid van de algemene kerkenraad. In september 2021 stopt hij met deze taak. Tenslotte is hij in 2017 betrokken geraakt bij spirituele gemeenschap De Fluisterstille Stem. Hij heeft voor de gemeenschap beleid ontwikkeld, fondsen geworven en bijeenkomsten georganiseerd en in de corona periode succesvolle online samenkomsten verzorgd.


Eerder uitgereikte koninklijke onderscheidingen vindt u terug in het webarchief van Utrecht.

Hulp en contact Onderscheidingen

Telefoon

14 030

E-mail

kabinet@utrecht.nl

Ook voor vragen over het Predicaat Koninklijk of Hofleverancier, de Koninklijke Erepenning en het Carnegie Heldenfonds.