Onderzoek en cijfers Verkeerscijfers

Hoeveel verkeer rijdt er in de stad Utrecht? Is er iets veranderd in de aantallen auto’s en fietsers in de stad afgelopen jaar? Wat is de prognose voor de komende jaren? Om terug te kijken gebruiken we verkeerstellingen en om vooruit te kijken hebben we een verkeersmodel.

Verkeerstellingen

Op de website Verkeerscijfers gemeente Utrecht vindt u informatie over het aantal motorvoertuigen en fietsers op de wegen van de gemeente. Het geeft de situatie van dit moment weer. U kunt ongeveer 1 jaar terugkijken.

Parkeertellingen fietsenstallingen

Hoe worden de gemeentelijke openbare fietsenstallingen in de binnenstad gebruikt? Hoe is de bezetting ervan? En zijn die cijfers veranderd ten opzichte van vorig jaar? Elk jaar brengt de gemeente Utrecht dit in beeld. De informatie kunt u teruglezen in de Monitor fietsenstallingen binnenstad 2018 (pdf, 1,15 MB).

Verkeersmodel

Een verkeersmodel is een instrument dat de hoeveelheid verkeer in de toekomst beschrijft. Hierdoor weten we wat er in de stad gaat gebeuren wanneer we nieuwe woonwijken of kantoren gaan bouwen. Of als we op het gebied van verkeer en vervoer maatregelen willen nemen. Het verkeersmodel bevat een prognose van de hoeveelheid (vracht)auto’s, fietsen en bussen/trams op de hoofdinfrastructuur van de stad in 2030. Dit model wordt onder andere gebruikt voor:

  • berekenen van de hoeveelheid verkeer bij het aanleggen van wegen óf woon- en werkgebieden in de stad
  • beoordelen en toetsen van ruimtelijke plannen en vergunningen aan milieunormen, in het bijzonder aan de voorwaarden voor lucht- en geluidskwaliteit
  • opstellen van de jaarlijkse monitoringsrapportage voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
  • verkennen van nieuwe fietsverbindingen of onderzoek naar maatregelen aan het openbaar vervoer
  • bepalen van gevolgen van veranderingen in de infrastructuur

Nieuw verkeersmodel

Eens in de paar jaar wordt het verkeersmodel bijgewerkt met de nieuwste informatie. Het gaat dan om verkeerstellingen, maar ook om verkeers- en bouwprojecten. Sinds 1 oktober 2018 is het nieuwe verkeersmodel VRU 3.4 in gebruik, met als basisjaar 2015 en prognosejaar 2030. In het prognosejaar zijn de plannen opgenomen waarover het college heeft besloten.

Meer informatie in de raadsbrief en de uitgangspuntennotitie

Rapportages

  • Acceptatieverslag (pdf, 5,6 MB), hierin is vastgelegd hoe het resultaat is beoordeeld.

Meer onderzoeksgegevens over verkeer

In de monitor mobiliteitsplan staat wat de gevolgen van het verkeersbeleid zijn. Het geeft ook aan hoe de mobiliteit in de stad zich ontwikkelt. De monitor maken we elk jaar.

Lees de samenvatting monitor mobiliteitsplan

Ook in de Utrecht Monitor staan cijfers over verkeer. Bijvoorbeeld over het auto- en fietsbezit en de tevredenheid over het openbaar vervoer in de stad.

Ga naar het onderdeel ‘fysieke-leefomgeving’ van de Utrecht Monitor

Hulp en contact Onderzoek en cijfers