Werkwijze Rekenkamer

De Rekenkamer volgt bij onderzoek een stappenplan, dat start met de onderwerpselectie en eindigt met raadsbehandeling en verantwoording. Voor een uitgebreidere uitleg: download het stappenplan.

De taken, bevoegdheden en de werkwijze van de Rekenkamer Utrecht zijn in verschillende formele documenten vastgelegd: de Verordening Rekenkamer Utrecht, het Reglement van orde voor de vergadering, de Gedragscode voor de leden van de rekenkamer, de Spelregel behandeling rekenkamerrapporten en het Kwaliteitshandvest G4+1 Rekenkamers. Het kwaliteitshandvest vormt de basis voor kwaliteitstoetsing- en verbetering door evaluatie en onderlinge visitatie.

Download de Verordening Rekenkamer Utrecht (pdf)

Download het Reglement van orde voor de vergadering (pdf)

Download de Gedragscode voor de leden van de rekenkamer (pdf)

Download de Spelregel behandeling rekenkamerrapporten (pdf)

Download het Kwaliteitshandvest G4+1 Rekenkamers (pdf)

De wijze waarop wij omgaan met privacygevoelige informatie (zoals persoonsgegevens) is vastgelegd in onze privacyverklaring (pdf).

Als u niet tevreden bent over het handelen van de Rekenkamer, dan kunt u hierover een klacht indienen. Voor meer informatie: klachtenregeling Rekenkamer Utrecht (pdf).

De Rekenkamer Utrecht is lid van de NVRR (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies).