nieuwsbericht gemeente Utrecht

Utrechtse schoolbesturen en de gemeente presenteren een gezamenlijk plan voor een verandering in het aanmelden op de basisschool in Utrecht. Dit plan moet bijdragen aan gelijke kansen voor ieder kind. Volgens de nieuwe kaders melden alle ouders hun kind centraal aan via één aanmeldformulier zodra een kind drie wordt. Alle aangemelde kinderen worden gelijktijdig en automatisch toegewezen aan de beschikbare plaatsen. En de scholen volgen een vaste procedure als ze meer aanmeldingen hebben dan beschikbare plaatsen. De nieuwe aanpak wordt nog voorgelegd aan alle scholen en de gemeenteraad en zou na de zomervakantie in kunnen gaan.

“Het aanmelden op de basisschool in Utrecht moet eerlijk, open en eenvoudig zijn”, zegt wethouder Anke Klein (onderwijs). “Door te zorgen voor gelijke omstandigheden voor iedereen, krijgen alle kinderen evenveel kans om zich aan te melden op een school van hun voorkeur. We doen er alles aan om dat vanaf de zomervakantie voor elkaar te krijgen. Ouders, onderwijsprofessionals, raadsleden en de schoolbesturen hebben veel waardevolle inbreng geleverd. Wachtlijsten én vooraanmeldingen behoren straks tot het verleden. Hier ben ik ontzettend trots op.”

 “Wij zijn blij dat we in Utrecht overgaan op een stedelijk aanmeldsysteem. Een transparant en eerlijk systeem vergroot de kansengelijkheid voor alle Utrechtse kinderen en geeft rust bij ouders en scholen. Een grote stap voorwaarts voor het basisonderwijs in onze stad.”, aldus Thea Meijer (SPO Utrecht), Fawzia Nasrullah (PCOUWillibrord), Karin Monnink (KSU) en Marjan van der Haak (RK basisscholen VDMH) namens een aantal schoolbesturen.

Hoe werkt het in de praktijk?
Alle beschikbare plaatsen op Utrechtse basisscholen worden gelijktijdig verdeeld via een centraal systeem, waarmee ook een eventuele loting wordt uitgevoerd. Als een school voldoende plekken heeft krijgen alle kinderen een plek toegewezen. Als er meer aanmeldingen dan plekken zijn, worden eerst de kinderen met voorrang geplaatst. Denk hierbij aan kinderen die al een broertje of zusje op school hebben en voorrang op een gelijk aantal scholen in de buurt. Zijn er daarna nog plaatsen over dan wordt gekeken naar de rest van de aanmeldingen. Als het nodig is komt er een loting. Na het toewijzen van plekken kijken scholen of ze ook de benodigde ondersteuning kunnen bieden aan een kind en nemen een besluit over toelating. Voor scholen die een overwegend stedelijk of regionale functie hebben is buurtvoorrang niet van toepassing. Voor aanmeldingen voor speciaal (basis) onderwijs, de Internationale School Utrecht of kinderen die op latere leeftijd van school wisselen gelden andere afspraken.  

Vervolg
Samen met een aantal schoolbesturen heeft de gemeente gewerkt aan een overeenkomst die nu aan alle schoolbesturen is voorgelegd. Zij leggen de komende tijd de voorgestelde kaders voor aan hun medezeggenschapsraden voor advies. In maart wordt de definitieve besluitvorming van de schoolbesturen over de samenwerkingsovereenkomst verwacht en worden afspraken gemaakt met alle samenwerkende partners. Daarnaast zal de gemeenteraad nog een besluit nemen over de kaders voor de rol van de gemeente. Vanaf het nieuwe schooljaar 2021-2022 (na de zomervakantie) kunnen ouders hun kind op de nieuwe manier aanmelden.

 

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht