Adviezen over verdeling Utrechtse cultuursubsidie bekend

2 commissies hebben vandaag hun adviesrapport aan wethouder Anke Klein (Cultuur) aangeboden. De adviezen gaan over de verdeling van cultuursubsidie in Utrecht voor de komende vier jaar. Er is bij de beoordeling gelet op onder andere (artistieke) kwaliteit.

Aanvragen
Eens in de 4 jaar wordt een nieuwe cultuurnota opgesteld. In deze nota staat wat de gemeente belangrijk vindt voor kunst en cultuur in de stad. De cultuurnota 2021-2024 met de titel ‘Kunst kleurt de stad’ werd in oktober 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis van de uitgangspunten die in de cultuurnota zijn opgeschreven is een adviescommissie onder leiding van Ernestine Comvalius aan de slag gegaan met het beoordelen van 85 aanvragen die bij de gemeente waren binnengekomen. Het totaal beschikbare subsidiebudget bedraagt 13,85 miljoen euro. Het Centraal Museum, de Stadsschouwburg en TivoliVredenburg zijn wel inhoudelijk beoordeeld, maar over de financiering van deze instellingen zijn langjarige afspraken gemaakt die buiten dit budget vallen.
Wethouder Anke Klein: ‘Dit advies helpt ons de juiste beslissingen te nemen voor Utrecht. Kunst kleurt de stad en biedt ons hoop en perspectief. En dat is juist nu wat we hard nodig hebben.’

‘Rijkgeschakeerd palet aan kunst en cultuur'
De Adviescommissie Cultuurnota 2021-2024 moest ingewikkelde keuzes maken om de beschikbare middelen zo goed mogelijk te verdelen. De plannen zijn afzonderlijk én in samenhang beoordeeld. ‘We kunnen ons verheugen op initiatieven die de stad de komende 4 jaar gaan inkleuren, met voldoende ruimte voor verfspatten buiten de lijntjes die de stad een eigen karakter geven. Met deze instellingen bieden we Utrecht een rijk geschakeerd palet aan kunst en cultuur van hoogwaardige kwaliteit,’ aldus Ernestine Comvalius. Het gaat om instellingen die steeds meer aandacht besteden aan inclusie; kunst van en voor iedereen. Van de 85 aanvragen die door de cultuurnotacommissie zijn behandeld, zijn er 63 (deels) subsidiabel bevonden en 22 niet subsidiabel.

TivoliVredenburg
Voor TivoliVredenburg is op verzoek van de gemeenteraad een ander proces gevolgd. Daar heeft een commissie onder leiding van Carolien Gehrels zich gebogen over het meerjarenplan 2021-2024 van TivoliVredenburg. Een commissie in vrijwel dezelfde samenstelling bracht al eerder, in 2016, advies uit over de mogelijkheden van het in 2014 geopende muziekgebouw.  
Het oordeel van de commissie is lovend: ‘TivoliVredenburg is een plek waar inmiddels meer dan 1 miljoen mensen jaarlijks van de meest uiteenlopende muziek kunnen genieten’, aldus Gehrels. De organisatie presteert met 70% eigen publieksinkomsten goed. Het is een plek waar Utrecht terecht trots op is. De commissie noemt ook enkele aandachtspunten; zo ondersteunt de commissie de ambitie van TivoliVredenburg voor meer (culturele) diversiteit in de programmering en de omspanningen om onderscheidend en aanvullend te blijven en publieksgroepen te bereiken die TivoliVredenburg nu nog niet weten te vinden. De commissie adviseert dan ook om nog aanvullend in versterking van de programmering en zakelijke aspecten te blijven investeren.

Besluitvorming
Beide adviescommissies hebben in overleg met de gemeente Utrecht besloten om de (nog onbekende) gevolgen van het coronavirus voor de cultuursector geen rol te laten spelen in de adviezen. De volgende stap is dat het college van b en w een besluit over de cultuursubsidies en over het rapport over TivoliVredenburg. Na goedkeuring van de Programmabegroting 2021 in november 2020 door de gemeenteraad weten de culturele instellingen definitief hoeveel geld zij van de gemeente kunnen verwachten.

De adviesrapporten zijn te vinden op www.utrecht.nl/cultuurnota2021-2024

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht