nieuwsbericht gemeente Utrecht

De gemeente heeft de ambitie om de wijk Overvecht te versterken. Daarvoor loopt de wijkaanpak Samen voor Overvecht. Ook heeft Utrecht een flinke opgave om meer woningen toe te voegen aan de stad, en dus ook in deze wijk. De gemeente heeft samen met de Werkplaats Overvecht twee Intentiedocumenten ondertekend om haalbaarheidsonderzoeken in Overvecht Noord te starten. Het doel is de kansen voor wijkverbetering door ruimtelijke ingrepen te onderzoeken. Bijvoorbeeld door het toevoegen van meer woningen, meer aantrekkelijke groene verblijfsplekken, meer ruimte om te sporten en te spelen, en extra maatschappelijke voorzieningen. De Werkplaats is één van de partners waar de gemeente mee samenwerkt voor de wijkaanpak Samen voor Overvecht.

THEMA-dreven en TiZa-dreven
Vanuit de wijkaanpak lopen in Overvecht Noord twee buurtaanpakken waarin gemeente, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties samenwerken. Het doel is om de buurten veiliger en schoner te maken en om kansen te vergroten om met plezier te wonen in een gemengde wijk. De twee buurtaanpakken lopen in de THEMA-dreven en in de Zambesidreefbuurt. Ook gaan woningcorporaties op diverse plekken in de wijk aan de slag met het renoveren van flats, waaronder  in deze twee buurten.

De Werkplaats ziet kansen om bij te dragen aan de opgaven van de buurtaanpakken, en de verdichtingsopgave van Utrecht. Daarom heeft de Werkplaats het initiatief genomen voor twee haalbaarheidsonderzoeken in Overvecht Noord: rond de THEMA-dreven (tussen de Rio Brancodreef en de Haifadreef - Klopvaart - Gangesdreef)  en de TiZa-dreven (de Zambesibuurt en de Tigrisbuurt rondom Park de Gagel) in Overvecht Noord. 

De Werkplaats Overvecht is een samenwerking tussen de drie woningcorporaties Mitros, Portaal en Bo-Ex, vier ontwikkelaars en drie beleggers. Zij willen de leefbaarheid in de wijk verbeteren, zodat mensen er op een prettige manier kunnen wonen, werken en verblijven. Dit wil ze doen door de huidige woningen te renoveren, nieuwe woningen te bouwen en de openbare ruimte en het groen op te knappen. 

Ambities van de gemeente
De gemeente Utrecht ondersteunt het initiatief, omdat het aansluit bij de ambities van de gemeente. Wethouder Kees Diepeveen: “Met de wijkaanpak Samen voor Overvecht werken we onder meer aan de ambitie ‘plezierig wonen in een meer gemende wijk’. Ook hebben we een opgave om meer woningen bij te bouwen, ook in Overvecht. Dit hebben we beschreven in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. Mochten de haalbaarheidsonderzoeken van de Werkplaats leiden tot een gebiedsontwikkeling, dan sluiten ze hier mooi bij aan.” De ambities voor de wijk Overvecht staan vastgelegd in de wijkaanpak Samen voor Overvecht.

Hoe ziet het onderzoek eruit?
De Werkplaats gaat de komende negen maanden onderzoeken of hun ideeën haalbaar en wenselijk zijn. Dit doen zij samen met bewoners en organisaties in de wijk. Het onderzoek van de Werkplaats loopt tot eind 2021. Op basis van het onderzoek, volgt er een plan. Eind 2021 beoordeelt de gemeente de haalbaarheid ervan op vier punten: draagt het bij aan het versterken van de bestaande de buurt, sluit het aan bij de ambities van de gemeente, wat vinden buurtbewoners ervan en zijn de ideeën financieel haalbaar? Als blijkt dat dit zo is, gaan de Werkplaats en de gemeente de plannen voor het gebied samen verder uitwerken.

Omgevingsprogramma en Wijkakkoord
Momenteel is de gemeente bezig met aan het Omgevingsprogramma voor Overvecht. Hierin worden de ambities van de wijkaanpak vertaald naar concrete, fysieke wijkverbeteringen per buurt. Belangrijk daarbij zijn ook de opgaven uit de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040, zoals  ‘de 10 minutenstad’ met zoveel mogelijk voorzieningen op loopafstand en het principe ‘bouwen voor en met de buurt’. Het opstellen van het Omgevingsprogramma gebeurt samen met bewoners en organisaties in de wijk en zal uiteindelijk door de gemeenteraad worden vastgesteld. 

Verder wordt er gewerkt aan een Wijkakkoord, als uitwerking van het Stadsakkoord Wonen gericht op het hele ruimtelijke domein. In dit Wijkakkoord maakt de gemeente met een aantal partners afspraken over een langjarige inzet in Overvecht. Deze partners zetten zich nu al in voor Overvecht, maar met het Wijkakkoord zoeken de betrokkenen nog nadrukkelijker de samenwerking op. Dat gaat bijvoorbeeld over gezamenlijk ambities en hoe elke partij bijdraagt aan het realiseren ervan. Het is dus een vertrekpunt voor intensievere samenwerking in de komende jaren. De eerste gesprekken hierover vinden plaats met de provincie, rijk, Werkplaats Overvecht, woningcorporaties en met bewoners. 
 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht