Wijkaanpak Overvecht

Samen met bewoners, professionals en ondernemers in Overvecht hebben we de wijkaanpak Samen voor Overvecht ontwikkeld. Deze aanpak is het vervolg op het plan de Versnelling van Overvecht.

Samen voor Overvecht

In de afgelopen 3 jaar is door gemeente, bewoners en maatschappelijke partners gewerkt aan het vergroten van de leefbaarheid en de veerkracht van Overvecht en haar bewoners. Dit noemden we toen ‘de Versnelling Overvecht’.

De aanpak van de Versnelling wordt nu versterkt en uitgebreid naar een brede wijkaanpak: Samen voor Overvecht. Kansen voor Overvecht staan centraal in deze aanpak.

De aanpak gaat over:

 • wonen, leefomgeving en buurten
 • veiligheid
 • welzijn en gezondheid
 • meedoen (werk, scholing, ondernemerschap)

Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen.

Ambitiedocument

In het ambitiedocument staat:

 • wat we willen bereiken
 • welke kansen er in de wijk liggen
 • hoe we op de lange termijn werken aan de wijk
 • hoe we communiceren over Overvecht en de wijkaanpak

Hieronder leest u in het kort wat er in het ambitiedocument staat.

Bekijk het ambitiedocument Samen voor Overvecht (pdf, 4 MB)

Actieprogramma

In het actieprogramma staat:

 • hoe we werken aan onze ambities en kansen
 • welke stappen zijn gezet
 • welke initiatieven in 2020 gaan lopen

Samen voor Overvecht bundelt krachten met bewoners en partners van Overvecht die het verhaal van Overvecht vertellen. En meedenken met de plannen voor Overvecht en de ontwikkeling van de wijk. Het actieprogramma is op 6 december 2019 naar de gemeenteraad verstuurd.

Bekijk het actieprogramma Samen voor Overvecht (pdf, 1 MB)

Resultaten voorjaar 2024

In Overvecht wordt hard en met veel enthousiasme gewerkt aan een wijk waar mensen prettig samenleven, iedereen mee kan doen en gelijke kansen heeft. Sinds 2019 focust de wijkaanpak Samen voor Overvecht op 5 ambities: ‘plezierig wonen in een meer gemengde wijk’, ‘perspectief voor de jeugd versterken’, ‘veilige buurten’, ‘zorg en ondersteuning dichtbij en op maat’ en ‘meedoen en ondernemen’.
In de wijkaanpak staat samenwerking, binnen én tussen de ambities, centraal. Hierdoor is er in Overvecht een brede beweging ontstaan van betrokken bewoners, professionals en wijkambassadeurs die hier elk op hun eigen manier een waardevolle bijdrage aan leveren. 
We zien dat de wijkaanpak zijn vruchten afwerpt en dat de cijfers op de indicatoren een voorzichtige positieve trend laten zien. We realiseren ons echter ook dat de weg naar positieve verandering nog maar net is ingezet en dat we te maken hebben met een proces van de lange adem.

 • Er wordt volop gebouwd aan de Vader Rijndreef en de Camera Obscuradreef. Project de Mix bestaat uit 179 middeldure huurwoningen. Het plein is al opnieuw ingericht en de speeltuin wordt goed gebruikt door kinderen uit de buurt. 
 • Er is hard gewerkt aan de omgevingsvisie Overvecht die in concept klaar is. Er wordt een toekomstbeeld voor Overvecht in beschreven voor 2040 op het gebied van wonen, werken, voorzieningen, mobiliteit, groen en duurzaamheid
 • Het mentorprogramma Big Friends Utrecht ondersteunt kinderen van 6 tot 18 jaar die opgroeien in kwetsbare situaties. De kinderen ontmoeten hun mentor minimaal een keer 
  per week gedurende een jaar. In Overvecht waren er 55 matches. Dit is 47 procent van het totaal van de aanmeldingen uit de stad.
 • In september is Stagebureau Overvecht geopend in 03Office. Het stagebureau ondersteunt jongeren bij het vinden van een 
  stageplek. In totaal zijn 76 jongeren geholpen aan een stageplek.
 • Met het project Eenheid organiseren JoU en SVO De Dreef naast voetbaltrainingen, sport, coaching en educatie activiteiten voor jongeren tussen de 12-27 jaar. Ouders, rolmodellen en de omgeving worden hierbij betrokken. Met het project zijn 40 jongeren begonnen met sporten. Er zijn 5 workshops georganiseerd en 30 jongeren deden mee. 
 • Met het Voorkom Erger Potje zijn 25 verschillende hulpvragen opgelost in Overvecht. Het potje biedt uitkomst voor vraagstukken waar geen andere financieringsregeling voor beschikbaar is.
 • Inwoners die vragen hadden waar zij zelf niet uitkwamen, konden terecht bij het laagdrempelige spreekuur in de bibliotheek. Het spreekuur is een initiatief van Buren Helpen Buren, Buurtteam, Taal doet Meer, DigiWijs, gemeente Utrecht Werk en Inkomen, Sport Utrecht, NiZu en Spaarkring. In totaal zijn 573 vragen van bewoners opgepakt.  
 • De winkel van de Voedselbank in Overvecht deelt per week aan 180 tot 200 huishoudens voedsel uit. Hiermee worden 480 tot 540 bewoners geholpen. In 2023 hebben 403 huishoudens in Overvecht gebruik gemaakt van de Voedselbank. Je vindt de Voedselbank in NOA bij Tamarinde.
 • Op 8 basisscholen in Overvecht is in 2023 het lesprogramma ‘Kapot Sterk’ gedraaid, met een afsluiting bij FC Utrecht. Met het programma willen gemeente, politie en Openbaar Ministerie (OM) de jonge jeugd bewust maken van de minder aantrekkelijke kanten van een 
  loopbaan in de drugscriminaliteit. Ruim 200 Overvechtse kinderen zijn hierdoor bereikt. 
 • Ondernemingen in de autobranche op bedrijventerrein Nieuw-Overvecht vallen sinds 2022 onder een vergunningsplicht. Er zijn in 2023 96 controles uitgevoerd op het bedrijventerrein en 75 ‘Knock & Talk’ gesprekken gevoerd met ondernemers, met speciale aandacht voor vragen van ondernemers, signalen van ondermijnende criminaliteit en het belang van het maken van een melding. 
 • Jongeren met een persoonsgerichte aanpak kunnen instromen bij The Colosseum Gym. Deze sportschool in Overvecht zet sport in als middel om positief gedrag aan te leren, zoals discipline, op tijd komen, sociale vaardigheden en werken aan een doel en in een structuur. In 2023 sportten hier 17 jongeren met een persoonsgerichte aanpak. 
 • In 2023 heeft NOA haar deuren geopend. Een plek waar de voedselbank, het Leger des Heils, UW, WIJ 3.0, ROC MN en de Werkwinkel bewoners ondersteunen met voedsel, zingeving, werk en meer. De Werkwinkel heeft vorig jaar 230 bezoekers gehad en 66 mensen zijn gestart met  (vrijwilligers)werk, een opleiding of beroepsgerichte cursus.
 • In 2023 hebben 57 bewoners gebruik gemaakt van het digitaal inloopspreekuur van Digiwijs, dat plaatsvindt bij de Werkwinkel in NOA. Zij zijn geholpen met het maken van een CV, het afleggen van een competentietest of het online zoeken naar vacatures.  
 • Stichting Krachtwijken, SVO De Dreef, Stichting JoU, Durf te Dromen, BOKS Cultuurhuis, ROC MN, Plan Einstein, Stichting Morgen beter dan Vandaag en Project O hebben in 2023 350 jongeren middels Maatschappelijke Diensttijd de mogelijkheid geboden zichzelf te ontwikkelen door zich in te zetten voor anderen. 
 • Het Ondernemersloket Nieuw Overvecht heeft in 2023 meer dan 100 contactmomenten 
  met ondernemers gehad. Dat heeft ondernemers verder geholpen bij hun vragen of plannen. 
  Het heeft ook het ondernemersnetwerk op het bedrijventerrein versterkt en de veiligheid vergroot.

Ambities

Met de wijkaanpak Samen voor Overvecht werken we aan 5 ambities.

Plezierig wonen in een meer gemengde wijk

 • Meer woningaanbod voor verschillende mensen
 • Een schone, groene, gezonde en veilige woonomgeving

Perspectief voor jeugd versterken

 • Inzet op taal en ontwikkeling, van zwangerschap tot 4 jaar
 • Mogelijkheden voor de toekomst voor jongeren vergroten, in school en werk

Veilige buurten

 • Jongeren kiezen het goede pad en jongerenoverlast neemt af
 • Tegengaan van ondermijnende criminaliteit

Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat

 • Een stevige sociale basis
 • Extra aandacht voor bereiken van alle inwoners
 • Snellere en betere aanpak geldzorgen
 • Een goede samenwerking tussen hulpverleners zodat bewoners gezond blijven en goede zorg en ondersteuning krijgen

Meedoen en ondernemen

 • Aantrekkelijk ondernemersklimaat maken
 • Meer kansen voor werk, scholing en ondernemerschap

Principes

Samen mét Overvechters

Plannen, acties, ontwikkelingen en resultaten bespreken we mét bewoners en ondernemers van Overvecht. We vragen Overvechters naar hun behoeften, welke kansen er zijn en werken mee aan ideeën en initiatieven van de wijk. Ook bespreken we samen de resultaten en de ontwikkelingen van de wijkaanpak Samen voor Overvecht.

Denken vanuit mogelijkheden

We zien kansen, uitdagingen en mogelijkheden. Op creatieve en positieve manieren zoeken we naar nieuwe en duurzame mogelijkheden om de problemen in de wijk aan te pakken.

Meerdere ambities

Alle activiteiten die wij samen in Overvecht uitvoeren dragen bij aan meerdere ambities.

Verbetering laten zien

We laten letterlijk zien op plekken in Overvecht dat er samen wordt gewerkt aan een betere wijk en maken elk jaar een verslag van de voortgang. We werken aan concrete en zichtbare resultaten in de wijk.

Positieve communicatie

Wij communiceren positief over Overvecht om het imago van de wijk te versterken. Communicatie heeft als doel om bewoners en professionals te verbinden, enthousiasmeren en activeren om zich samen in te zetten voor de wijk.

Aanpak

In 10 jaar krachtwijkenaanpak en 3 jaar Versnelling Overvecht hebben we veel geleerd over wat wel en niet werkt in Overvecht. Deze lessen nemen we mee. De kern van Samen voor Overvecht is dat we werken aan verbinden van kansen en partijen vanuit een concrete plek in de wijk. We hanteren het motto: ‘plek, kans, coalitie’.

Plek

Werken op buurt, straat of portiekniveau.

Kans

Kansen op sociaal, fysiek, veiligheid en economisch vlak verbinden waardoor ze meer effect hebben (1+1 = 3). Elke kans draagt bij aan meerdere ambities.

Coalitie

Coalities per kans sluiten om samen een zo groot mogelijk effect te realiseren.

Kansen voor Overvecht

We gaan aan de slag met 10 concrete kansen in Overvecht. Met deze kansen werken we aan het bereiken van de ambities die we in Overvecht hebben.

Centrumgebied Overvecht

In het centrumgebied van Overvecht ontwikkelen en bouwen we samen met de eigenaren van het winkelcentrum, ondernemers, bewoners en andere vastgoedeigenaren een nieuw centrumgebied.

Bedrijventerrein Nieuw-Overvecht

Ondernemers, gemeente en politie werken samen aan een veiliger terrein en een aantrekkelijker ondernemersklimaat. Ze hebben daarvoor samen een ontwikkelrichting met 5 actielijnen opgesteld. 

Energie voor jongeren

Bouw = Wouw en de Ontdekhal in de wijk maken jonge Overvechters enthousiast en moedigen ze aan voor werk of opleiding in bouw of duurzame techniek. 

Sociaal renoveren en snel en slim wegnemen van geldzorgen

Tijdens de renovatie van 10-hoogflats in Overvecht krijgen bewoners, die dat nodig hebben, hulp aangeboden op het gebied van schulden, gezondheid en werk.

Buurtaanpakken

In de buurtaanpakken Zambesidreef, 3S-dreven en THEMA-dreven werken bewoners, ondernemers en professionals samen aan een buurt waar bewoners prettig en veilig samenleven. Een buurt waarin de kracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen.

Project O

Project O werkt samen met Overvechters, Ondernemers, Organisaties en Overheid aan Opgaven in de wijk. Bijvoorbeeld vervoersarmoede, van het gas af.

NOA bij Tamarinde

NOA is een ontmoetingscentrum waar Leger des Heils, ROC Midden Nederland, UW bedrijven, Voedselbank Overvecht, Werkwinkel en WIJ 3.0 samenwerken en inwoners terecht kunnen  voor voedsel, werk en zingeving.

Ontwikkelingen rondom Gagelsteede

Rondom Gagelsteede werkt de gemeente samen met partners om de omgeving te verbeteren. De vernieuwing van Gagelsteede, nieuwbouw voor Careyn, het Groene Lint en een onderzoek naar woningbouw door Werkplaats Overvecht.

Sportpark Vechtzoom

De verenigingen SV Vechtzoom, UNO en UFO hebben plannen uitgewerkt voor sportpark Vechtzoom. Daarmee willen ze de verbinding met de bewoners van het Antoniuskwartier, andere Overvechters en de maatschappelijke partners versterken.

Sporten en bewegen

Sportaanbieders, SportUtrecht en partners zetten zich in om bewoners te laten sporten en bewegen. SportUtrecht is onderdeel van het netwerk in de wijk en organiseert en ondersteunt sport- en beweegactiviteiten waaraan iedereen mee kan doen.

Meedoen?

Hebt u een goed idee voor Overvecht dat aansluit bij de ambities waaraan we werken? Of wilt u aansluiten bij een van de 10 kansen? Neem dan contact met ons op via overvecht@utrecht.nl.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Met de nieuwsbrief van wijk Overvecht houden we u op de hoogte over de aanpak, en over wat er nog meer speelt in de wijk.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Netwerkbijeenkomst Samen voor Overvecht - 7 oktober 2019

Met elkaar kijken we terug op het eerste jaar Samen voor Overvecht. Hoe staan we ervoor en wat is er al bereikt? Maar vooral kijken we vooruit. Wat is er nodig om nog meer resultaat te boeken voor Overvecht? Bekijk hieronder een impressie van de dag.


Hulp en contact Wijkbureau Overvecht

Telefoon

14 030

E-mail

overvecht@utrecht.nl

Wijkwethouder

Rachel Streefland
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Zamenhofdreef 17, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

Maandag: 11.00 – 17.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 – 17.00 uur