Wijken Wijkaanpak Overvecht

De gemeente heeft samen met bewoners, professionals en ondernemers in Overvecht de wijkaanpak Samen voor Overvecht ontwikkeld. Deze aanpak is het vervolg op het plan de Versnelling van Overvecht.

Samen voor Overvecht

In de afgelopen 3 jaar is door gemeente, bewoners en maatschappelijke partners gewerkt aan het vergroten van de leefbaarheid en de veerkracht van Overvecht en haar bewoners. Dit noemden we toen ‘de Versnelling Overvecht’.

De aanpak van de Versnelling wordt nu versterkt en uitgebreid naar een brede wijkaanpak: Samen voor Overvecht. Kansen voor Overvecht staan centraal in deze aanpak.

De aanpak gaat over:

 • wonen, leefomgeving en buurten
 • veiligheid
 • welzijn en gezondheid
 • meedoen (werk, scholing, ondernemerschap)

Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen.

Ambitiedocument

In het ambitiedocument staat:

 • wat we willen bereiken
 • welke kansen er in de wijk liggen
 • hoe we op de lange termijn werken aan de wijk
 • hoe we communiceren over Overvecht en de wijkaanpak

Hieronder leest u in het kort wat er in het ambitiedocument staat.

Bekijk het ambitiedocument Samen voor Overvecht (pdf, 4 MB)

Actieprogramma

In het actieprogramma staat:

 • hoe we werken aan onze ambities en kansen
 • welke stappen zijn gezet
 • welke initiatieven in 2020 gaan lopen

Samen voor Overvecht bundelt krachten met bewoners en partners van Overvecht die het verhaal van Overvecht vertellen. En meedenken met de plannen voor Overvecht en de ontwikkeling van de wijk. Het actieprogramma is op 6 december 2019 naar de gemeenteraad verstuurd.

Bekijk het actieprogramma Samen voor Overvecht (pdf, 1 MB)

Resultaten voorjaar 2021

 • Aan de Brailledreef zijn 343 huurwoningen met deels middenhuur opgeleverd. Dit draagt bij aan een diverser woningaanbod. De eerste nieuwe huurders wonen inmiddels hier.
 • Het aantal autokraken in het centrumgebied van Overvecht is gedaald van 120 autokraken in 2019 naar 53 in 2020.
 • Bewoner van Overvecht en profvoetballer Redouan el Yaakoubi startte stichting Durf te Dromen. Inmiddels is het aantal kinderen dat huiswerkbegeleiding en vaardigheidstrainingen krijgt in 2021 verdubbeld naar 200. De stichting kreeg een startsubsidie van Samen voor Overvecht.
 • Medewerkers van FOCUS begeleiden jongeren van 18-23 jaar die niet op school zitten, geen baan en geen uitkering hebben. Hierdoor gingen in 2020 40 jongeren terug naar school en 27 zijn gestart met een baan.
 • FC Utrecht, Sport Utrecht en ROC Midden Nederland werken sinds kort samen in de wijk om jongeren aan te moedigen meer te sporten en hun talenten te ontwikkelen.
 • De Ontdekhal aan de Gageldijk is in 2020 geopend. Kinderen en jongeren kunnen kennismaken met bouw en techniek. Leerlingen van basisschool Op Dreef en de Schakel brachten dit jaar een bezoek aan de locatie.
 • Kinderen, ouders en jongeren krijgen in 2021 extra taalondersteuning door een Taalimpuls op de THEMAdreven van Taal doet meer.
 • Verschillende partners organiseerden 2 edities van Urban Street Games in Overvecht. 500 jongeren deden mee aan sport- en spelactiviteiten.
 • Het concept ‘Koffie met een wijkagent’ bij de McDonald’s in shoppingcenter Overvecht is uitgebreid naar winkelcentrum Gagelhof (Zambesibuurt) en de Vulcanusdreef. Ook is er een spreekuur met wijkboa’s gestart.
 • In april heeft de burgemeester een woning aan de Van Brammendreef gesloten nadat politie daar drugs en geld aangetroffen. De wijkagent ging hierover in gesprek met buurtbewoners.
 • 117 bewoners uit de wijk hebben de Werkwinkel gevonden en hebben stappen gezet richting werk of scholing.
 • Aan de Nigerdreef krijgen 15 huishoudens met betalingsachterstanden hulp aangeboden op het gebied van schulden, gezondheid en werk.
 • 20 moeders van kinderen die aan de THEMA-dreven wonen worden opgeleid tot eerstehulpverlener bij mentale problemen. De eerste 10 moeders zijn volledig opgeleid en hebben hun certificaat gehaald.
 • Sinds de start van de Beroepentuin hebben 13 kandidaten een opleiding in bouw of techniek afgerond, 9 van hen hebben inmiddels een betaalde baan. Een 2e groep van 10 kandidaten is gestart.
 • Pozitive heeft in totaal 41 mensen geholpen bij het vinden van een baan, stage of opleiding.
 • Op Fietshub Overvecht, bij sportpark De Dreef kunnen volwassen U-pas houders voor € 30 een fiets aanschaffen.
  Inmiddels zijn de eerste 130 fietsen verkocht.

Voortgangsrapportages

Elk jaar maken we in het voorjaar een voortgangsrapportage. In de voortgangsrapportage staat:

 • welke ontwikkelingen er zijn in Overvecht
 • welke resultaten er zijn behaald
 • welke stappen we nog gaan nemen

Bekijk de voortgangsrapportage Samen voor Overvecht mei 2021 (pdf, 611 kB)

Bekijk het overzicht met de behaalde resultaten en te nemen stappen december 2020 (pdf, 524 kB)

Bekijk de voortgangsrapportage Samen voor Overvecht april 2020 (pdf, 2 MB)

Ambities en resultaten tot nu toe

Met de wijkaanpak Samen voor Overvecht werken we aan 5 ambities.

Plezierig wonen in een meer gemengde wijk

 • Meer woningaanbod voor verschillende mensen.
 • Een schone, groene, gezonde en veilige woonomgeving.

Perspectief voor jeugd versterken

 • Inzet op (taal)achterstand 0-4 jaar.
 • Toekomstperspectief in school en werk

Veilige buurten

 • Minder (jongeren)overlast.
 • Minder (ondermijnende) criminaliteit.

Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat

 • Laagdrempelige zorg en ondersteuning in de buurt.
 • Snellere en betere aanpak van geldzorgen.

Meedoen en ondernemen

 • Aantrekkelijk ondernemersklimaat.
 • Meer kansen voor werk, scholing en ondernemerschap.

Principes

 • Samen mét Overvechters
  Plannen, acties, ontwikkelingen en resultaten bespreken we mét bewoners en ondernemers van Overvecht. We vragen Overvechters naar hun behoeften, welke kansen er zijn en werken mee aan ideeën en initiatieven van de wijk. Ook bespreken we samen de resultaten en de ontwikkelingen van de wijkaanpak Samen voor Overvecht.
   
 • Denken vanuit mogelijkheden
  We zien kansen, uitdagingen en mogelijkheden. Op creatieve en positieve manieren zoeken we naar nieuwe en duurzame mogelijkheden om de problemen in de wijk aan te pakken.
   
 • Meerdere ambities realiseren
  Alle activiteiten die wij samen in Overvecht uitvoeren dragen bij aan meerdere ambities.
   
 • Verbetering laten zien
  We laten letterlijk zien op plekken in Overvecht dat er samen wordt gewerkt aan een betere wijk en doen jaarlijks verslag van de voortgang. We werken aan concrete en zichtbare resultaten in de wijk.
   
 • Positieve communicatie
  Wij communiceren positief over Overvecht om het imago van de wijk te versterken. Communicatie heeft als doel om bewoners en professionals te verbinden, enthousiasmeren en activeren om zich samen in te zetten voor de wijk.

Aanpak

In 10 jaar krachtwijkenaanpak en 3 jaar Versnelling Overvecht hebben we veel geleerd over wat wel en niet werkt in Overvecht. Deze lessen nemen we mee. De kern van Samen voor Overvecht is dat we werken aan verbinden van kansen en partijen vanuit een concrete plek in de wijk. We hanteren het motto: ‘plek, kans, coalitie’.

Plek

Werken op buurt, straat of portiekniveau.

Kans

Kansen op sociaal, fysiek, veiligheid en economisch vlak verbinden waardoor ze meer effect hebben (1+1 = 3). Elke kans draagt bij aan meerdere ambities.

Coalitie

Coalities per kans sluiten om samen een zo groot mogelijk effect te realiseren.

12 kansen voor Overvecht

We gaan aan de slag met 12 concrete kansen in Overvecht. Met deze kansen werken we aan het bereiken van de ambities die we in Overvecht hebben.

 • Centrumgebied Overvecht
  In het centrumgebied van Overvecht ontwikkelen en bouwen we samen met de eigenaren van het winkelcentrum en andere vastgoedeigenaren een nieuw centrumgebied.
 • Bedrijventerrein Nieuw-Overvecht

  Ondernemers, gemeente en politie werken samen aan een veiliger terrein en een aantrekkelijker ondernemersklimaat. De kracht en de weerbaarheid van ondernemers staat centraal en er is meer toezicht en handhaving.

 • Energie voor jongeren
  Meerdere initiatieven in de wijk enthousiasmeren en motiveren jonge Overvechters voor werk of opleiding in bouw of duurzame techniek.
 • Sociaal renoveren en snel en slim wegnemen van geldzorgen
  Tijdens de renovatie van verschillende flats in Overvecht krijgen bewoners, die dat nodig hebben, hulp aangeboden op het gebied van schulden, gezondheid en werk.
 • Buurtaanpakken
  In de buurtaanpakken Zambesidreef en THEMA-dreven werken bewoners, ondernemers en professionals samen aan een buurt waar bewoners prettig en veilig samenleven. Een buurt waarin de kracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen.
 • Groen lint door de wijk
  Bewoners geven invulling aan een groene looproute zodat het groen en verschillende plekken in de wijk beter met elkaar worden verbonden en uitnodigen tot bewegen.
 • Project O
  Project O werkt samen met Overvechters, Ondernemers, Organisaties en Overheid aan Opgaven in de wijk.
 • Gezondheidscentrum Amazonedreef
  In gezondheidscentrum de Amazone houdt de Werkwinkel spreekuren voor bewoners die willen werken of een opleiding willen volgen. Ook krijgen bewoners hulp bij schulden.
 • Ontwikkelingen rondom Gagelsteede
  Rondom Gagelsteede werken verschillende partijen samen om de omgeving te verbeteren. De verbouwing van Gagelsteede, Rosendael, de 10-hoog flats in de buurt van THEMA-dreven en het Groene Lint in Gagelpark worden in samenhang ontwikkeld.
   
 • Ivoordreef
  De 10-hoog-flat aan de Ivoordreef wordt gesloopt. Daarvoor in de plaats komen er 160 sociale huurwoningen,
  75 middelhuurappartementen en 70 koopwoningen.
   
 • Pouwercollege
  De omgeving en de uitstraling van het Pouwer College en Ithaka worden verbeterd. Zo ontstaat er voor studenten een betere leeromgeving en meer sociale veiligheid.
   
 • FC Utrecht
  Met de komst van FC Utrecht naar Overvecht organiseren we activiteiten om kinderen aan te moedigen meer te sporten en te bewegen.

Meedoen?

Hebt u een goed idee voor Overvecht dat aansluit bij de ambities waaraan we werken? Of wilt u aansluiten bij een van de 12 kansen? Neem dan contact met ons op via overvecht@utrecht.nl.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Met de nieuwsbrief van wijk Overvecht houden we u op de hoogte over de aanpak, en over wat er nog meer speelt in de wijk.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Netwerkbijeenkomst Samen voor Overvecht - 7 oktober 2019

Met elkaar kijken we terug op het eerste jaar Samen voor Overvecht. Hoe staan we ervoor en wat is er al bereikt? Maar vooral kijken we vooruit. Wat is er nodig om nog meer resultaat te boeken voor Overvecht? Bekijk hieronder een impressie van de dag.


Hulp en contact Wijkbureau Overvecht

Telefoon

14 030

E-mail

overvecht@utrecht.nl

Wijkwethouder

Kees Diepeveen
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Zamenhofdreef 17, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 12.00 uur