Gemeente Utrecht: regeerakkoord goed nieuws voor Amelisweerd

Het vandaag gepresenteerde regeerakkoord biedt aanknopingspunten voor de uitdagingen waar Utrecht als een van de snelst groeiende steden in Nederland voor staat. “Utrecht is ontzettend blij dat het Utrechtse alternatief voor de verbreding van de A27 in het regeerakkoord staat,” zegt burgemeester Sharon Dijksma.

“Utrecht houdt van Amelisweerd. Het voornemen van het vorige kabinet om de A27 bij Amelisweerd te verbreden, heeft mensen in Utrecht en ook ver buiten Utrecht de afgelopen jaren flink bezig gehouden. We gaan dit samen met het Rijk verder uitwerken.” Dit zegt de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma namens het Utrechtse college van B&W in een eerste reactie op het regeerakkoord.


Stad voor iedereen
Utrecht groeit en staat de komende jaren voor een aantal grote uitdagingen. Onder het motto 'gezond stedelijk leven voor iedereen' wil Utrecht een stad voor iedereen blijven: een stad waarin iedereen mee kan doen. Met betaalbare woningen en waarin de openbare ruimte en voorzieningen beschikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. Het afschaffen van de verhuurderheffing is een belangrijke stap voor Nederland waardoor woningcorporaties meer kunnen investeren in sociale woningbouw en waardoor Utrecht een flinke stap kan zetten met het verduurzamen van huizen. 

Uit het regeerakkoord blijkt dat de verstedelijkingsopgave van grote steden als Utrecht onderschrijven. Er komt onder meer geld beschikbaar voor de 14 verstedelijkingsgebieden zoals het Utrechtse Groot Merwede. “We zien dit als een steun voor onze koers,” aldus Dijksma. “Utrecht werkt als belangrijkste knooppunt van Nederland graag samen met het toekomstige kabinet om meer betaalbare woningen toe te voegen, deze bereikbaar te maken en de leefbaarheid verder te vergroten.” Hier sluit ook de aanpak voor vitale binnensteden en winkelgebieden naadloos bij aan.


Aanpak georganiseerde drugscriminaliteit
Net als Utrecht onderkent dit regeerakkoord de omvang en de urgentie van de problematiek van ondermijning en drugs gerelateerde criminaliteit. Dijksma: “De genoemde speerpunten sluiten aan bij onze nota Grenzen stellen, perspectief bieden. We zien een effectieve balans tussen de repressieve aanpak van drugscriminaliteit en de preventieve aanpak om te voorkomen dat jongeren in de drugscriminaliteit raken en doorgroeien. Streng met een helpende hand.”


Wietexperiment
Het college vindt het goed dat het kabinet werk wil maken van een progressiever drugsbeleid en dat er een grote stad wordt toegevoegd aan het wietexperiment. Dijksma: “Utrecht wil hier graag een rol in vervullen. We kijken ernaar uit om dit samen met het kabinet verder uit te werken.”


Klimaat
Topprioriteiten van het Utrechtse college zijn klimaat en energie. Het Utrechtse college is daarom tevreden dat er een klimaat- en transitiefonds wordt opgericht voor verduurzaming. “Het is goed dat het kabinet oog heeft voor het versterken van de financiële positie van steden en van inwoners om werk te maken van de klimaatdoelen. “Als gemeenten hebben we al veel eerder gezegd: we gaan ervoor. Maar we kijken wel goed hoe de plannen worden uitgewerkt en hoe dit uitpakt voor de gemeente en vooral voor onze inwoners.”
 

Gelijke kansen voor kinderen
In het regeerakkoord is veel aandacht voor onderwijs. Gelijke kansen voor alle kinderen is een belangrijk speerpunt voor Utrecht en onderwijs speelt daarin een cruciale rol,” aldus de Utrechtse burgemeester. “We vinden het mooi om te zien dat het kabinet herkent hoe we in Utrecht het aanmelden op scholen dusdanig hebben ingericht dat iedereen dezelfde kansen krijgt."


Tijd voor actie
Dijksma benadrukt ook het belang van de paragraaf in het regeerakkoord over de relatie tussen burger en de overheid. “Als gemeente zijn wij het eerste aanspreekpunt van de inwoners. Wij merken dat er behoefte is aan een Rijksoverheid die betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is. Goed dat hiervoor nadrukkelijk aandacht is in het regeerakkoord."

Tot slot benadrukt dat Utrecht de komende jaren vooral met het Rijk wil samenwerken: “Utrecht heeft oplossingen voor de maatschappelijke problemen van nu. Deze oplossingen zullen we de komende jaren natuurlijk steeds blijven bieden. Daar horen ook structurele afspraken over de financiële positie van gemeenten bij.” 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht