Herinrichtingsplannen rond Shoppingcenter Overvecht

Voor de herinrichting van de openbare ruimte rond het Shoppingcenter Overvecht heeft de gemeente Utrecht een Integraal Programma van Eisen (inclusief functioneel ontwerp) opgesteld. In overleg met een klankbordgroep met wijkraad, bewoners en ondernemers is bepaald dat de zuidzijde van het gebied bij de Roelantdreef, Seinedreef en Zamenhofdreef als eerste aangepakt wordt. Het doel van deze herinrichting is het gebied veiliger te maken voor voetgangers en fietsers, gezien de toenemende drukte. De herinrichting zal ook bijdragen aan een prettiger omgeving. In de plannen is expliciet aandacht geweest voor de toegankelijkheid van het gebied voor mindervaliden.

 

"We hebben bij de planvorming speciale aandacht besteed aan de inbreng van vertegenwoordigers van de wijkraad Overvecht, Verkeerswerkgroep Bewonersplatform Overvecht en ondernemers van Shoppingcenter Overvecht," zegt wethouder Kees Geldof (Openbare Ruimte). "Het gebied vormt het centrum van Overvecht. Met de komst van de nieuwbouw langs de NPD-strook krijgt dit centrum een enorme impuls. De openbare ruimte van het bestaande deel kunnen we mooi optrekken aan de nieuwe NPD-strook."

Verkeersveiligheid
Knelpunten voor de voetganger, fietser, het openbaar vervoer, de auto en bevoorrading concentreren zich vooral rond de vier toegangen van het Shoppingcenter Overvecht. De herinrichtingsplannen moeten leiden tot een grotere verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. Voor de verkeersveiligheid wordt het snelheidsregime verlaagd van 50 naar 30 km per uur, veilige routes voor langzaam verkeer met verhoogde oversteekplaatsen. Bij de herinrichting is er plek voor minimaal 188 fietsparkeerplaatsen en circa 20 extra parkeerplaatsen voor auto’s.

Kwaliteit openbare ruimte
De openbare ruimte wordt ook aangepakt om het verblijf in het gebied aangenamer te maken. Het vergroenen van de openbare ruimte draagt bij aan een verbetering van de verblijfskwaliteit en klimaatbestendigheid. Om het gebied te ontharden, wordt onder meer gekozen voor grotere boomsoorten die een ruimere boomspiegel (grond rond de voet van de boom) hebben. In verband met de infrastructuur onder de grond (kabels en leidingen) zal op een aantal plekken verplaatsbare bakken met groen worden neergezet.

Afkoppelen
De gemeente wil zo veel mogelijk regenwater door infiltratie in de bodem verwerken, mede door de aanleg van een infiltratieriool. De kosten van de uitvoering van het plan voor de herinrichting openbare ruimte is geraamd op ongeveer 3,1 miljoen euro.

Meer info: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/centrum-overvecht-opnieuw-inrichten-gebied/herontwikkeling-openbare-ruimte.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht