nieuwsbericht gemeente Utrecht

Het Utrechtse college van B en W neemt een aantal extra maatregelen om de stad zo goed mogelijk door de coronacrisis te helpen. Net als veel andere steden is ook Utrecht hard geraakt door corona. Sommige inwoners hebben te maken met het verlies van dierbaren. Ook komen bewoners in financiële problemen, door verlies van inkomsten of door werkloosheid. Veel ondernemers, instellingen, stichtingen en verenigingen zijn in zwaar weer geraakt. De extra regels die deze week door het kabinet werden aangekondigd, zijn voor velen een teleurstelling. Het college stelt daarom een samenhangend pakket aan maatregelen voor. De maatregelen zijn gericht op bestaanszekerheid voor mensen die hard worden getroffen. Toekomstbestendige investeringen moeten bijdragen aan een goed herstel uit de crisis. Tegelijkertijd blijft het college werken aan de ambities voor een gezonde, leefbare stad waarin iedereen mee kan doen.

Dit staat in de begroting voor 2021 die vandaag is gepresenteerd door wethouder financiën Anke Klein. In de kaderbrief die eind juni verscheen, schetste het college al de grote lijnen van de plannen. In deze begroting zijn die nader uitgewerkt. De begroting is pas definitief na vaststelling door de gemeenteraad. 

Coronacrisis 
Door de crisis heeft de gemeente dit en komend jaar te maken met extra uitgaven. Daarnaast is onzeker hoe het virus zich verder ontwikkelt en wanneer er een vaccin of medicijn is. Dat betekent dat de gemeente genoeg financiële armslag moet hebben om mogelijke nieuwe tegenvallers op te kunnen vangen. Omdat de afgelopen jaren een solide financieel beleid is gevoerd, kunnen we de klappen deels opvangen door geld uit onze reserves in te zetten. 

Financiële steun Rijk noodzakelijk
De extra kosten en gederfde inkomsten als gevolg van corona komen bovenop de financiële positie van gemeenten die toch al steeds kwetsbaarder wordt. De gedeeltelijke compensatie van de financiële gevolgen van corona door de Rijksoverheid geeft lucht, maar is niet volledig dekkend en het is onduidelijk wat de herijking van het gemeentefonds gaat opleveren. “Er moet structureel iets veranderen om weer tot eerlijke en effectieve financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten te komen”, aldus wethouder Klein.

Keuzes
Vanwege de financiële omstandigheden moet een aantal lastige keuzes gemaakt worden. Zo stelt het college voor het tarief voor parkeervergunningen voor bewoners in en rond het centrum (zones A1 en A2) te verhogen. Dit levert 1,2 miljoen euro op. Met een deel van dit geld wil het college stimuleren dat mensen gebruikmaken van openbare garages, deelauto’s en P+R. 

Afvalstoffenheffing 
Naast het geld dat de gemeente kwijt is aan de gevolgen van de coronacrisis, zijn er ook andere kosten die stijgen. De tarieven voor de afvalstoffenheffing gaan volgend jaar omhoog met ongeveer 4,95 euro per huishouden per maand. Deze verhoging is een gevolg van stijgende kosten. Zo is de inzameling en het verwerking van afval duurder geworden.

Dunne lijn
Het is duidelijk dat de crisis voorlopig voortduurt. Financieel balanceert de gemeente op een dunne lijn, zeker als de crisis verder verergert. Dat betekent dat er mogelijk nog moeilijker keuzes en maatregelen nodig zijn in de nabije toekomst. Daarom bouwt het college in het crisismaatregelenpakket enige flexibiliteit in en blijft steun van het Rijk ook in de toekomst noodzakelijk.

Schrijnende gevolgen verlichten
Het college blijft samen met haar partners werken aan een gezonde, leefbare stad waarin iedereen mee kan doen. Om de schrijnende gevolgen van de crisis te verlichten, perspectief te bieden en herstel te bevorderen kiest het college voor vier maatregelenpakketten om de stad zo goed mogelijk door de coronacrisis te helpen. Een deel van het geld hiervoor komt uit de gemeentebegroting, een deel van partners en de Rijksoverheid.

1.    Essentiële voorzieningen in stad, wijk en buurt (13,5 miljoen euro)
Het college wil ervoor zorgen dat voorzieningen op het gebied van sport, welzijn, cultuur, erfgoed en evenementen zoveel als mogelijk blijven voortbestaan in de stad, de wijken en de buurten. Er is 13,5 miljoen euro beschikbaar om voorzieningen die dreigen om te vallen door de crisis te ondersteunen. Dat gebeurt op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden als in 2020.

2.    Versterken bestaanszekerheid (18,7 miljoen euro)
Ook in Utrecht worden mensen die in een kwetsbare situatie zitten, extra hard in de portemonnee geraakt door de coronacrisis omdat zij bijvoorbeeld geen of zeer beperkte buffers hebben. Daarnaast komen nieuwe groepen in de problemen, vooral jongeren, flexwerkers en kleine zelfstandigen. In gezinnen zijn vaak kinderen hiervan de dupe, wat gevolgen heeft voor hun ontwikkeling. 
Het college wil daarom de bestaanszekerheid voor Utrechters versterken door sneller zorg dichtbij en op maat te realiseren, extra in te zetten op een kansrijke start voor kinderen, schulden vroegtijdig tegen te gaan en door toename van overlast en (ondermijnende) criminaliteit te voorkomen. 

3.    Werken, opleiden en begeleiden (55,9 miljoen euro)
Ook wordt ingezet op meer werk, begeleiding van mensen bij het vinden van werk en/of omscholing van mensen naar banen die nu en in de toekomst zekerheid op werk bieden. Ook wil het college het investerings- en vestigingsklimaat voor bedrijven versterken en zorgen voor voldoende financieringsmogelijkheden voor bedrijven die ondanks corona toch nog kunnen groeien.  

4.    Investeren met maatschappelijk rendement (28,4 miljoen euro)
Het college wil met een crisis-investeringsprogramma investeren in de belangrijkste transities: wonen, energie, klimaat, groen en mobiliteit. Een aantal projecten wordt naar voren gehaald en versneld uitgevoerd. Dit levert extra werkgelegenheid op en is een stimulans voor de economie. Het gaat om projecten gericht op een groene leefomgeving, mobiliteit, het verduurzamen van woningen en extra woningen voor mensen in een kwetsbare positie. 

Vervolg
De begroting wordt in de commissievergaderingen van  17,18 en 19 november in de gemeenteraad besproken. Op donderdag 3 december neemt de gemeenteraad naar verwachting een besluit.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht