Stikstof beperken op de bouwplaats

Mobiele werktuigen op de bouwplaats dragen voor een belangrijk deel bij aan vervuilende stoffen in de lucht. Ze zorgen bijvoorbeeld voor een toename van stikstof. De kwaliteit van de lucht in Utrecht willen we verbeteren.  

Utrecht heeft daarom het convenant SEB (Schoon en Emissieloos bouwen) ondertekend, dat samen met de bouwsector tot stand is gekomen. De Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen bij dit convenant is het uitgangspunt voor het beoordelen op de stikstofemissiereductieplicht in het Besluit bouwwerken leefomgeving (artikel 7.19a).  

Lees meer over het convent en de routekaart op opwegnaarseb.nl

Wat betekent dit?  

  • U moet bij de vergunning een formulier inleveren waarop u aangeeft welke maatregelen u neemt. Hierop kunt u noteren welke mobiele werktuigen u plant in te zetten. Deze moeten stageklasse IIIa of hoger hebben. Dit zijn (meestal) machines die vanaf 2010 op de markt zijn.  
  • In het BLVC-plan geeft u nader aan welk materieel u inzet. Houd de documentatie van deze machines gereed op de bouwplaats.  
  • Toezichthouders kunnen hier naar vragen en er op controleren. Hebt u te oude of vervuilende machines op de bouwplaats? Dan moet u maatregelen nemen en voor schonere mobiele werktuigen zorgen. Ook als de stageklasse onduidelijk is.   

Lees meer informatie op opwegnaarseb.nl

Hulp en contact Bouwen en verbouwen