Ondernemen Beheer Inrichting Gebruik (BInG)

Fotoimpressie van een openbare ruimte in Utrecht

De staat, functionaliteit, aanblik en beleving van de openbare ruimte in Utrecht bepalen sterk de leefomgeving van mensen die er wonen, werken of Utrecht bezoeken. De gemeente Utrecht wil daarom de samenhang in het gebruik, de veiligheid en het onderhoud van alle grote en kleine veranderingen in de openbare ruimte zo veel mogelijk versterken.

Meer kwaliteit en samenhang in de openbare ruimte

We streven naar een goede afstemming en balans tussen het ontwerp, de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Om dit te borgen is de zogenaamde BInG-toets (Beheer Inrichting Gebruik) openbare ruimte in het leven geroepen.

Meld uw project aan

De BInG-toets

Wat is de BInG-toets?

De BInG-toets is een integrale toets voor alle veranderingen die in de openbare ruimte van Utrecht plaatsvinden. Naast het toetsen op beheer wordt er ook getoetst op inrichting en gebruik.

De toetsingscommissie

De toetsing wordt gedaan door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers vanuit verschillende ambtelijke afdelingen op het gebied van veiligheid, gebruik en beheer. Dit zijn o.a. de politie, de brandweer en de beheerders.

Deze commissie beslist in de ontwerpfase (toetsing vindt niet in alle fasen van het project plaats) of er wel of geen goedkeuring gegeven wordt voor verdere uitvoering van een project. De commissie bespreekt de resultaten uit de toetsing met de projecteigenaar. Er is 25 minuten per project beschikbaar tijdens de vergadering. Na een korte toelichting vanuit het project (5 à 10 minuten) volgt er een rondje vragen en opmerkingen vanuit de diverse vakdisciplines. Dit resulteert in een definitief toetsingsrapport, per planfase.
Bij de vergadering zijn 17 leden aanwezig.

Wanneer en waar toetst de commissie?

De commissie vergadert op vaste data, 1 keer per 2 weken op een donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur op het stadskantoor. Deze vergadering is online, zo lang het niet mogelijk is om op het stadskantoor te vergaderen door het coronavirus. Het gaat hier om donderdagen in de even weken.

Hoe toetst de commissie?

De commissie toetst aan de hand van verschillende vastgestelde kaders, waarvan de belangrijkste zijn: 

De toets bestaat uit een integrale afweging op de verschillende disciplines en expertises (zoals wegen, riolering, kunstwerken en groen) die deel uitmaken van de openbare ruimte. Met deze werkwijze wil de gemeente knelpunten voor specifieke ontwerpen in de openbare ruimte in een zo vroeg mogelijk stadium aan het licht brengen.

Hulp en contact Commissie BInG

Telefoon

14 030