Ondernemen en milieu

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of beperken. Hier leest u wat uw wettelijke plichten zijn en hoe wij dit controleren.

Wet milieubeheer en Omgevingswet

Bedrijven kunnen door bedrijfsactiviteiten hinder voor de omgeving veroorzaken en/of het milieu belasten. Om deze overlast en aantasting van het milieu zoveel mogelijk te beperken, geldt de Wet milieubeheer. Deze wet is een  kaderwet die alleen de hoofdlijnen aangeeft. De precieze milieuregels staan in de Omgevingswet.

Met de vergunningcheck op het omgevingsloket kunt u kijken of u een vergunning nodig hebt of dat u een melding moet doen.

Doe vergunningcheck

Meer over milieumelding en milieuvergunning

Bodemenergie

Wilt u een gebouw verwarmen of koelen met warmte of kou uit de bodem? Dan moet u dit melden of een vergunning aanvragen. Ga naar de pagina Bodemenergie: vergunning of melding.

Afvalwater of grondwater lozen

Zomaar afvalwater of grondwater lozen is verboden. Dit kan slecht zijn voor het milieu en de gezondheid. Sommige lozingen hoeft u alleen te melden, voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan.

Doe de vergunningcheck op het omgevingsloket om te kijken of u een vergunning nodig hebt of dat u een melding moet doen.

Gevaarlijke stoffen

Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, ze vervoeren of opslaan, moeten zich aan strenge regels houden. Voor het vervoer zijn afspraken gemaakt. Ga naar de pagina Gevaarlijke stoffen.

Informatie milieuregels

Met vragen over regels en nieuwe milieuwetten kunt u terecht bij Kenniscentrum InfoMil.

Controle

Als ondernemer moet u voldoen aan verschillende regels, ook op het gebied van de Wet milieubeheer. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid. U kunt hierop gecontroleerd worden.

Bij overtreding van de milieuregels ontvangt u een schriftelijke waarschuwing. Stellen de milieu-inspecteurs een overtreding vast? Dan krijgt u de tijd om deze te herstellen. Daarna controleren wij nog een keer. Als u bij een volgende controle nog steeds die regels overtreedt, dan gaan we over tot handhaving. Dit kan bestuursrechtelijk, privaatrechtelijk of strafrechtelijk zijn. De gemeente houdt zich aan een strak beleid. Wij werken samen met het Openbaar Ministerie, de Politie Milieudienst, de Brandweer en andere organisaties.

Wat kunt u nog meer nodig hebben op milieugebied?

Hieronder vindt u een opsomming van relevante producten voor 'ondernemen en milieu'.

Vervoer

Bodem, afval en verontreiniging

Geluid

Hulp en contact Ondernemen en milieu

Telefoon

14 030

E-mail

milieutoezicht@utrecht.nl