Toolbox bouwhinder

Man op bouwplaats staalconstructie

Bent u (project)ontwikkelaar, architect of bouwer? Met de adviezen in deze toolbox houdt u bouwoverlast zo beperkt en dragelijk mogelijk voor de omgeving.

Bouwprojecten hebben invloed op de leefomgeving. Er is altijd een bepaalde mate van overlast; van geluid of stof bijvoorbeeld. De gemeente heeft onderzoek gedaan hoe de bouwoverlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Waarom deze toolbox?

De gemeente Utrecht heeft een nieuwe werkwijze ontwikkeld om bouwhinder en overlast voor omwonenden beperkt houden, maar ook ruimte te bieden aan stedelijke ontwikkeling. Een onderdeel daarvan is het werken met een nieuw Utrechts Bouwveiligheidsplan (BLVC). Het plan is een instrument om alle betrokken partijen bij de ontwikkeling van de bouwplannen vroegtijdig te informeren, mee te laten denken en te adviseren. Hiermee wordt getracht vanaf de aanvang van het project in een zo vroeg mogelijk stadium rekening te houden met het bouwproces en het beheersen van de impact die het project kan hebben op de omgeving.

Werkzaamheden in de openbare ruimte zijn van invloed op de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de directe omgeving. Daarbij speelt de communicatie met die omgeving een belangrijke rol. Daarom heet het plan ook wel 'BLVC-plan': plan voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Het Utrechtse Bouwveiligheidsplan is bedoeld om in kaart te brengen en te beschrijven welke maatregelen nodig zijn om een goede balans te creëren tussen veilig en efficiënt bouwen en het handhaven van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de omgeving.

Wilt u gaan bouwen? Dan is een bouwveiligheidsplan (BLVC) verplicht

Als bouwer moet u verplicht een bouwveiligheidsplan aanleveren. Een bouwveiligheidsplan is nodig voor de uitvoering van werkzaamheden volgens het besluit bouwwerken leefomgeving. Met dit plan beperkt u de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk. Ook zorgt u ervoor dat de straat of buurt tijdens de bouw bereikbaar blijft. Daarnaast geeft u aan wie er bij problemen waarvoor aanspreekbaar is.

Bekijk de checklist voor het bouwveiligheidsplan

Wanneer hebt u een Utrechts Bouwveiligheidsplan nodig?

Aan de hand van onderstaande vragenlijst ziet u:

  • of de bouw- of sloopwerkzaamheden tot overlast leiden
  • wat de bouwwerkzaamheden zijn
  • wat de tijdstippen zijn waarop de werkzaamheden plaatsvinden
  • wat de situatie ten opzichte van woningen is

Als u een van de vragen met 'ja' beantwoordt, kunnen de werkzaamheden tot hinder leiden. U bent dan verplicht een Utrechts Bouwhinderplan op te stellen.

Vragen

  • Is het project > € 1.000.000 (excl. btw) aan totale projectkosten?
  • Gaat er een omvangrijke, ingrijpende sloop aan vooraf?
  • Duurt het project langer dan 1 jaar?
  • Heeft het project een gevoelige bestemming of zijn er veel zienswijzen?
  • Veroorzaken de werkzaamheden overlast (overdag, 's avonds, 's nachts)?

Veiligheidsplan meesturen bij aanvraag omgevingsvergunning

U stuurt het veiligheidsplan mee bij uw aanvraag van de omgevingsvergunning via het omgevingsloket.

Hulp en contact Bouwen en verbouwen