Veilige omgeving tijdens bouw

bouwplaats pelikaanstraat met voetganger en fietser

De omgeving van de werkzaamheden moet veilig zijn voor passanten en omwonenden en de bouwtechniek moet veilig zijn voor de werknemers op de bouwplaats.

Ruimte om veilig te kunnen werken betekent meestal aanpassingen in ruimte en/of plaats voor voetgangers, fietsers en auto’s. De tijdelijke situatie moet qua afmetingen, bebording, afzetting et cetera voldoen aan de veiligheidseisen, zowel voor de werknemers, de bewoners en passanten.

Om de veiligheid te garanderen, stellen we eisen aan de werkzaamheden.

 • De veiligheidseisen staan in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, hoofdstuk 7.
 • Het bouwterrein wordt afgezet met bouwhekken. Geleiding van het verkeer vindt plaats door toepassing van schrikhekken, barrières en bakens.
 • Hoe de opdrachtnemer omgaat met de veiligheid op de bouwplaats zelf staat beschreven in zijn V+G-plan, dat hij verplicht moet opstellen in het kader van de Arbowet.

Verkeersveiligheid

Aandachtspunten voor de verkeersveiligheid bevinden zich vooral op de grens van het bouwterrein en de omgeving. Juist omdat er sprake is van een tijdelijke situatie waaraan de weggebruikers moeten wennen, is extra aandacht vereist.

 • Om verkeersveiligheid te waarborgen moet de opdrachtnemer extra maatregelen treffen, zoals het inzetten van verkeerregelaars;
 • Is er een school in de buurt, houdt dan rekening met schooltijden en laat geen materialen aan of afvoeren tijdens ingaan en uitgaan van de school;
 • Vrachtwagens mogen het bouwterrein alleen vooruit verlaten;
 • De poorten in de bouwhekken moeten altijd afgesloten zijn en er moet permanent toezicht zijn door verkeersregelaars bij het op- en afrijden van het bouwterrein.

Sociale veiligheid

Vooral in de avond en ‘s nacht zijn er plekken die als sociaal onveilig worden ervaren. Deze situatie mag tijdens de bouw zeker niet verslechteren. Daarom geldt:

 • De opdrachtnemer moet bij het inrichten van de bouwplaats onoverzichtelijke en donkere hoeken in de openbare ruimte voorkomen;
 • Als buitenverlichting wordt toegepast, moet de richting van de lampen regelbaar zijn;
 • Bij het gebruik van buitencamera’s moet hiervoor een apart plan gemaakt worden;
 • Bij de inrichting van de bouwplaats moet minimaal hetzelfde verlichtingsniveau worden gehandhaafd als in de omringende openbare ruimte;
 • Eventuele omleidingsroutes voor voetgangers en fietsers moeten voorzien zijn van goede verlichting.

Voorbeelden en manieren om de omgeving veilig te houden

 • Houd ruimte om de bouwplaats open.
 • Maak openingen in schuttingen.
 • Zorg voor verlichting.
 • Plaats valschermen tegen vallend materiaal.
 • Rijd niet achteruit met vrachtwagens.

Hulp en contact Bouwen en verbouwen