Toolbox bouwhinder Veilige omgeving

bouwplaats pelikaanstraat met voetganger en fietser

De omgeving van de werkzaamheden moet veilig zijn voor passanten en omwonenden en de bouwtechniek moet veilig zijn voor de werknemers op de bouwplaats.

Ruimte om veilig te kunnen werken betekent meestal aanpassingen in ruimte en/of plaats voor voetgangers, fietsers en auto’s. De tijdelijke situatie moet qua afmetingen, bebording, afzetting et cetera voldoen aan de veiligheidseisen, zowel voor de werknemers, de bewoners en passanten.

Om de veiligheid te garanderen, stellen we eisen aan de werkzaamheden.

  • De eisen die aan de veiligheid worden gesteld staan in het Bouwbesluit hoofdstuk 8 (pdf, 25 kB).
  • De maatregelen worden uitgevoerd conform de richtlijnen 'werk in uitvoering', CROW-publicatie 96b.
  • Het bouwterrein wordt afgezet met bouwhekken. Geleiding van het verkeer vindt plaats door toepassing van schrikhekken, barrières en bakens.
  • Hoe de opdrachtnemer omgaat met de veiligheid op de bouwplaats zelf staat beschreven in zijn V&G-plan, dat hij verplicht moet opstellen in het kader van de Arbowet.

Verkeersveiligheid

Sociale veiligheid

Voorbeelden en manieren om de omgeving veilig te houden

Hulp en contact

Bezoekadres
Stadsplateau 1

Postadres
Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Telefoon
14 030

E-mail
reactieformulier