Erfpacht afkopen voor bedrijven en ondernemers

De gemeente Utrecht is eigenaar van verschillende gebouwen en stukken grond. Sommige stukken grond zijn uitgegeven in erfpacht. Bent u eigenaar van een bedrijf of kantoor op gemeentelijke erfpachtgrond? Soms kunt u erfpacht (tijdelijk) afkopen.

Erfpachtvoorwaarden 1974 of 1983

Bent u erfpachter en gelden voor uw erfpachtrecht de voorwaarden 1974 of 1983? Dan gaat er na 50 jaar wat voor u veranderen. In november 2022 stuurden we een brief naar alle erfpachters die hiermee te maken krijgen. Wij onderzoeken de komende tijd welke aanpassingen in de voorwaarden 1974 nodig en wenselijk zijn. In de loop van 2023 ontvangen erfpachters bericht over hoe het ermee staat. De erfpachters met erfpachtvoorwaarden 1974 zijn uitgenodigd om hierover mee te praten en hun mening te geven. In de brief staat hoe dat kan.

Lees wat de veranderingen voor u betekenen en wat u nu al kunt doen

Wilt u de erfpachtvoorwaarden 1974 of 1983 ontvangen? Mail naar erfpacht@utrecht.nl of bel 14030.

Erfpachtrechten

Als erfpachter krijgt u het gebruiksrecht van de grond: het erfpachtrecht. Hiervoor betaalt u een vergoeding: de erfpachtcanon. De grond mag u gebruiken zoals in de akte van uitgifte in erfpacht staat vermeld. In Utrecht bestaan 3 soorten erfpachtrechten.

Soorten erfpachtrechten

Eeuwigdurende erfpachtrechten

De waarde van de grond is in 1 keer afbetaald. U hoeft als erfpachter in de toekomst geen erfpachtcanon meer te betalen aan de gemeente (bij onveranderd gebruik). Voor deze erfpachtrechten gelden de erfpachtvoorwaarden 1989.

Voortdurende erfpachtrechten

De erfpachter betaalt een jaarlijkse canon die om de 10 jaar wordt herzien. Of de erfpachter kan kiezen om de erfpachtcanon voor 50 jaar af te kopen. Voor deze erfpachtrechten gelden de erfpachtvoorwaarden 1974 of 1983.

Wat verandert er?

Voor erfpachtvoorwaarden 1974 of 1983 eindigt na 50 jaar het eerste erfpachttijdvak. Vanaf dat moment begint een nieuw erfpachttijdvak van 50 jaar. Voorafgaand aan dit nieuwe erfpachttijdvak kunnen we de erfpachtvoorwaarden aanpassen en actualiseren. Wij willen dit doen zodat we de erfpachtvoorwaarden kunnen aanpassen aan onder andere aangepaste wetgeving. Met ingang van het nieuwe erfpachttijdvak gelden de aangepaste erfpachtvoorwaarden voor uw erfpachtrecht. Ook stellen we voorafgaand aan het nieuwe erfpachttijdvak de nieuwe erfpachtcanon vast.

Wat kunt u al doen?

U kunt mogelijk in aanmerking komen voor het afkopen van de erfpachtcanon. U stapt dan over naar eeuwigdurende erfpacht (AV 1989). Door de hele afkoopsom te betalen, koopt u uw erfpachtcanon voor altijd af. U hoeft dan in de toekomst geen erfpachtcanon meer te betalen. Meer informatie hierover kunt u bij ons opvragen via erfpacht@utrecht.nl of telefonisch via 14030. Lees verder onder Erfpacht eeuwigdurend afkopen.

Tijdelijke erfpachtrechten

Deze erfpachtrechten hebben een einddatum. De erfpachter betaalt een jaarlijkse erfpachtcanon. Voor deze erfpachtrechten gelden de erfpachtvoorwaarden 1961.

Waar vind ik de erfpachtvoorwaarden?

Kijk voor de voorwaarden die voor u gelden in de akte van levering van het bedrijfsgebouw. Bent u van plan een bedrijfsgebouw te kopen? De verkoper, zoals een makelaar, moet u deze informatie geven.

Erfpachtcanon voor eeuwigdurend afkopen

Betaalt u op dit moment een jaarlijkse erfpachtcanon of is deze voor 50 jaar afgekocht? In veel gevallen bestaat de mogelijkheid deze canon voor eeuwigdurend af te kopen en het erfpachtrecht te wijzigen naar een voor eeuwigdurende erfpachtrecht tegen betaling van (een deel van de) de grondwaarde. Daarna hebt u als erfpachter het recht om de grond voor eeuwigdurend te gebruiken. Wij vragen dan (bij onveranderd gebruik) geen vergoeding meer. Wel moet u zich nog houden aan de afspraken in het erfpachtcontract. Bijvoorbeeld de afgesproken bestemming. De gemeente blijft eigenaar van de grond.

Wilt u weten of erfpachtcanon al voor eeuwigdurend is afgekocht? Kijk dan of dit zo is in de akte van levering van het erfpachtrecht.

Hoe werkt afkopen?

Voor het afkopen van het erfpachtrecht betaalt u 1 keer een afkoopsom aan de gemeente. Dit wordt vervolgens via de notaris vastgelegd in een akte. Wilt u hierover informatie? Neem dan contact op met de gemeente. Dat kan telefonisch via 14 030 of per e-mail via erfpacht@utrecht.nl.

Wijziging in gebruik of bebouwing erfpachtrecht

Wilt u de bebouwing of het in de erfpachtvoorwaarden vastgelegde gebruik aanpassen? Dat kan alleen met onze toestemming. Wij mogen hiervoor de economische meerwaarde van de grond in rekening brengen. Kort gezegd betekent dit dat de stijging van de waarde van de grond toekomt aan de grondeigenaar (de gemeente). Dit kan bij opnieuw ontwikkelen van een stuk grond, maar bijvoorbeeld ook bij het uitbreiden van een gebouw of parkeervoorziening, splitsing van een woning of bedrijfsgebouw in meerdere eenheden, splitsing van het erfpachtrecht in appartementsrechten, of wijziging van functie of huurcategorie.

Hoe bepalen we de hoogte van de economische meerwaarde?

Dit doen we door een onafhankelijke, gecertificeerd taxateur een taxatie te laten uitvoeren. Daarbij leggen we de actuele grondwaarde vast bij het toegestane en bij het nieuwe gebruik.

Het verschil is de economische meerwaarde, de erfpachter moet dan een bedrag betalen aan ons. Als er geen verschil is of het bedrag is negatief, dan hoeft de erfpachter niets aan ons te betalen en geven wij ook geen bedrag terug.

Vaststellen van jaarlijkse canon

Bij erfpachtrechten met een jaarlijkse canon stellen we bij een wijziging in het gebruik van de grond of de wijziging van de opstellen de jaarlijkse canon opnieuw vast. Ook hierbij kijken we naar de actuele grondwaarde. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ons, telefonisch via 14 030 of per email via erfpacht@utrecht.nl.

Bibob-onderzoek

Wilt u vastgoed kopen of huren van de gemeente? Dan kunnen we een Bibob-onderzoek doen. Zo willen we voorkomen dat we criminele activiteiten mogelijk maken. Ook willen we op die manier andere ondernemers beschermen.

Meer informatie over Bibob

Hulp en contact Erfpacht

Telefoon

14 030

E-mail

erfpacht@utrecht.nl