Werkzaamheden en bouwprojecten in Hoge Woerd

Op deze pagina:


(Zorg)woningen ’t Zand Hoge Woerd

Vlakbij het Castellum Hoge Woerd, op het terrein bij ’t Zand 44-46, komt nieuwbouw. Een ontwikkelaar wil aan beide zijden van ’t Zand 44 in totaal 3 of 4 woningen laten bouwen. Op de achterliggende kavel van ’t Zand 46a, waar nu nog kassen en een loods staan, komt een woonzorggebouw met 30 woningen voor ouderen met dementie. De ontwikkelaar heeft een omgevingsvergunning aangevraagd.

Bestemmingsplan onherroepelijk

Van 25 maart tot 6 mei 2022 is het bestemmingsplan gepubliceerd. Er is geen beroep ingediend, waardoor het bestemmingsplan per 6 mei 2022 onherroepelijk (definitief) is.

Op 17 februari 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 't Zand 46a e.o. Hoge Woerd vastgesteld. Het college heeft daarvoor, op 25 januari, besloten om het raadsadvies voor te leggen aan de raad.

In december 2021 heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘t Zand 46a e.o. Hoge Woerd ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

Bouwenvelop met reactienota vastgesteld

Voordat de ontwikkelaar mag bouwen, moest het bestemmingsplan aangepast worden. De gemeentelijke eisen en randvoorwaarden waaraan het plan moet voldoen staan in de bouwenvelop. Het college van burgemeester en wethouders stelde de bouwenvelop met reactienota op 20 april 2021 vast.

We hebben het concept van de bouwenvelop gepresenteerd tijdens een digitale informatieavond op 12 november 2020. De ontwikkelaar lichtte zijn plan toe. Na gesprekken tussen de gemeente, ontwikkelaar en omwonenden is de bouwenvelop op enkele punten aangepast. Het woonzorggebouw is 2 meter naar het noorden verschoven richting de parkeerplaats. Daarnaast zijn de bergingen achter de noordelijke kavels verschoven richting de woningen. Alle reacties staan in de reactienota, als bijlage achterin de bouwenvelop.

Lees de bouwenvelop (pdf, 6 MB)

Planning

  • Onbekend: sloop en start van de bouw

Wat is er al gedaan?

  • 2023: omgevingsvergunning aangevraagd
  • 25 maart tot en met 5 mei 2022: publicatie bestemmingsplan 
  • 17 februari 2022: vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad
  • 25 januari 2022: college besluit tot voorleggen advies vaststellen bestemmingsplan aan de gemeenteraad
  • 5 november tot en met 16 december 2021: ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan
  • 20 april 2021: Bouwenvelop vastgesteld door college van B en W
  • 12 november 2020: Digitale informatieavond over concept bouwenvelop
  • 10 december 2019: Informatieavond Castellum over het initiatiefplan

Waar ligt het (project) precies?

Hulp en contact Leidsche Rijn groeit

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijngroeit@utrecht.nl