Rijnenburg en Reijerscop Stappen naar energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Sinds 2017 werkt de gemeente aan een invulling voor het energielandschap. Hieronder leest u welke stappen we zetten en wat er tot nu toe gebeurd is.

Overzicht van het proces

Stap 1 tot en met 7 zijn klaar.

Welke stappen zetten we?

8. Uitwerking plannen

Het plan van Rijne Energie wordt verder uitgewerkt. Verdere onderzoeken worden uitgevoerd zoals over geluid, slagschaduw en natuur. We maken een bestemmingsplan of omgevingsplan, het rapport over de gevolgen voor het milieu (milieueffectrapport) en de omgevingsvergunningen.

9. Besluitvorming bestemmingsplan

Als de functie van een plek verandert, moet het college en de gemeenteraad dit goedkeuren. Voor zonnevelden gebeurt dit met een omgevingsvergunning. Voor windmolens gebeurt dit met een bestemmingsplan of omgevingsplan. Voor beide besluiten krijgen inwoners en omwonenden de mogelijkheid hun mening te geven over de plannen via het indienen van een zienswijze.

10. Realisatie energielandschap

De initiatiefnemers kunnen aan de slag met het uitvoeren van hun participatieplan en het aanleggen van het energielandschap.

Welke stappen zijn gezet?

1. Werkbijeenkomsten

Tijdens deze bijeenkomsten voerden we samen met de omgeving, initiatiefnemers en andere belanghebbenden de opdracht van de raad uit: het ontwerpen van verschillende scenario’s voor de invulling van het energielandschap.

2. Besluit college conceptvoorstel

Het college heeft een conceptvoorstel gemaakt voor een visie en een uitnodigingskader op hoofdlijnen voor het energielandschap.

3. Reacties ophalen

Bewoners van Utrecht konden reageren op het conceptvoorstel van het college. Ook de buurgemeenten (Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort, Woerden), de provincie en de initiatiefnemers (energieproducenten en grondeigenaren) konden reageren. In deze fase werd het uitnodigingskader uitgewerkt.

4. Besluit college definitief voorstel

Het college heeft besloten hoe het definitieve voorstel voor een visie en voor een uitgewerkt uitnodigingskader er uitziet. Het voorstel is naar de Utrechtse gemeenteraad gegaan. Ook de reacties van bewoners, buurgemeenten, provincie en initiatiefnemers zitten hierbij.

5. Raadsbesluit

De raad heeft op 9 juli 2020 besloten dat we het energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop mogelijk maken en welke kaders hiervoor gelden. Voor het besluit was er een raadsinformatiebijeenkomst. Belanghebbenden konden hier inspreken en hun mening laten horen.

6. Indienen plannen

Het plan van Rijne Energie is goedgekeurd. Grondeigenaren konden zich aansluiten bij dit plan.
De plannen konden en kunnen uitgebreid worden tot 8 windmolens en 230 hectare zonneveld. Initiatiefnemers kunnen zich melden bij Rijne Energie.

7. Plannen toetsen

De gemeente beoordeelde de plannen die de initiatiefnemers hebben ingediend. Komen ze overeen met de visie en het uitnodigingskader die door de raad zijn vastgesteld?

Het college koos in februari 2021 het voorstel van Rijne Energie. Zij mogen als initiatiefnemer hun voorstel verder uitwerken.

Hulp en contact Rijnenburg en Reijerscop