Rijnenburg en Reijerscop Hoe gaan we het doen?

Conceptvoorstel van het college

We hebben verschillende scenario’s uitgewerkt voor het energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop. Het college heeft de scenario’s gebruikt om een conceptvoorstel voor het gebied te maken. Buurgemeenten (Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort, Woerden), bewoners uit Utrecht en de buurgemeenten, de provincie en de initiatiefnemers kunnen t/m 19 mei 2019 reageren op de conceptvisie van het college.

Rond de zomer van 2019 verwerken we de reacties en neemt het college van B en W een tweede besluit. Ditmaal over het definitieve voorstel dat zij voorlegt aan de Utrechtse gemeenteraad.

Over het algemeen duurt het na een collegebesluit nog 3 maanden voordat de gemeenteraad een besluit neemt. Dit zal naar verwachting in het najaar van 2019 zijn.

Overzicht van het proces

Het proces bestaat uit de volgende stappen:

1. Werkbijeenkomsten (2016-2019)

Tijdens deze bijeenkomsten voerden we samen met de omgeving, initiatiefnemers en andere belanghebbenden de opdracht van de raad uit: het ontwerpen van minimaal 4 verschillende scenario’s voor de invulling van het energielandschap.

2. Besluit college conceptvoorstel

Het college heeft een conceptvoorstel gemaakt voor een visie en een uitnodigingskader voor het energielandschap.

3. Reacties ophalen

Bewoners van Utrecht kunnen reageren op het conceptvoorstel van het college. Ook de buurgemeenten (Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort, Woerden), de provincie en de initiatiefnemers (energieproducenten en grondeigenaren) kunnen reageren. In deze fase wordt het uitnodigingskader concreet gemaakt.

4. Besluit college definitief voorstel (zomer 2019)

Dit is het collegebesluit waarmee een definitief voorstel voor een visie en een nader uitgewerkt uitnodigingskader naar de Utrechtse gemeenteraad gaat. Ook de reacties van bewoners, buurgemeenten, provincie en initiatiefnemers zitten hierbij.

5. Raadsbesluit (najaar 2019)

Dit is het moment waarop de raad besluit of het energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop mogelijk gemaakt gaat worden en welke kaders hiervoor dan gelden.

6. Indienen plannen

Op basis van de vastgestelde visie en het uitnodigingskader kunnen de initiatiefnemers hun plannen indienen: waar willen zij windmolens en/of zonnevelden realiseren, welke bijdrage kunnen zij leveren aan de ontwikkeling van landschap, natuur en recreatie en hoe ziet hun participatieplan eruit?

7. Toetsing plannen

De gemeente bekijkt de plannen die de initiatiefnemers hebben ingediend. Komen ze overeen met de visie en het uitnodigingskader die door de raad zijn vastgesteld?

8. Uitwerking plannen

Dit is het moment dat de plannen van de initiatiefnemers concreet worden uitgewerkt. Dus het moment dat de plannen worden gemaakt over het eindresultaat. Het bestemmingsplan, de milieueffectrapportage en de omgevingsvergunning worden opgesteld.

9. Besluitvorming bestemmingsplan

De raad neemt een besluit over het bestemmingsplan. Voordat de raad hierover een besluit neemt krijgen inwoners en omwonenden van Rijnenburg en Reijerscop de mogelijkheid om via zienswijzen
hun mening te geven over de plannen.

10. Realisatie energielandschap (2021)

De initiatiefnemers kunnen aan de slag met de realisatie van het energielandschap en uitvoering van hun participatieplan.

Hulp en contact Rijnenburg en Reijerscop

Uw mening