Stappen naar energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Sinds 2017 werkt de gemeente aan een invulling voor het energielandschap. Hieronder leest u welke stappen we zetten en wat er tot nu toe gebeurd is.

Overzicht van het proces

Stap 1 tot en met 10 zijn klaar.

Welke stappen zetten we nog?

10. Raadsbesluit bestemmingsplan

De gemeenteraad neemt een besluit. Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld. 

11. Uitvoering energielandschap

Rijne Energie kan subsidie aanvragen en samen met bewoners concreet invulling geven aan de bewonersvergoeding, het gebiedsfonds en de sociale grondvergoedingen. De aanleg van het energielandschap wordt voorbereid en is naar verwachting in 2026 in werking.

Welke stappen zijn gezet?

1. Raadsbesluit startdocument

De gemeenteraad heeft ingestemd met het startdocument voor het energielandschap. Dit was het startsein voor het verdere onderzoek naar de mogelijkheden voor wind- en zonne-energie in Rijnenburg en Reijerscop.

2. Scenario’s energielandschap

In werkbijeenkomsten voerden we samen met de omgeving, initiatiefnemers en andere belanghebbenden de opdracht van de raad uit: het ontwerpen van verschillende scenario’s voor de invulling van het energielandschap.

3. Collegebesluit visie en uitnodigingskader

Het college heeft besloten hoe het definitieve voorstel voor een visie en voor een uitgewerkt uitnodigingskader er uitziet. Het voorstel is naar de Utrechtse gemeenteraad gegaan. Ook de reacties van bewoners, buurgemeenten, provincie en initiatiefnemers zitten hierbij.

4. Raadsbesluit visie en uitnodigingskader

De raad heeft op 9 juli 2020 besloten dat we het energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop mogelijk maken en welke kaders hiervoor gelden. Voor het besluit was er een raadsinformatiebijeenkomst. Belanghebbenden konden hier inspreken en hun mening laten horen.

5. Keuze Rijne Energie

Het plan van Rijne Energie is goedgekeurd. Grondeigenaren konden zich aansluiten bij dit plan.
De plannen konden en kunnen uitgebreid worden tot 8 windmolens en 230 hectare zonneveld. De gemeente beoordeelde de plannen die de initiatiefnemers hebben ingediend. Komen ze overeen met de visie en het uitnodigingskader die door de raad zijn vastgesteld? Het college koos in februari 2021 het uitnodigingskader die door de raad zijn vastgesteld? Het college koos in februari 2021 het voorstel van Rijne Energie. Zij mogen als initiatiefnemer hun voorstel verder uitwerken.

6. Start milieuonderzoek

Het plan van Rijne Energie is verder uitgewerkt. Verschillende alternatieven voor het energielandschap werden onderzocht op onderwerpen zoals geluid, slagschaduw en natuur in een planMER. Voor het voorkeursalternatief werden verschillende varianten onderzocht in een projectMER. De procedure voor de milieueffectrapportage is gestart met een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) waarin de onderzoeksaanpak is beschreven. Inwoners hebben zienswijzen ingediend op deze NRD, en de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage heeft haar advies uitgebracht. De MER wordt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.

7. Keuze locaties

Rijne Energie heeft locaties voor windmolens en een zonneveld voorgesteld, op basis van overeenkomsten met grondeigenaren. Dit is het voorgenomen voorkeursalternatief. Bewoners en belanghebbenden konden vragen stellen en reageren op het voorgenomen voorkeursalternatief en de milieuonderzoeken die hiervoor gedaan zijn. Grondeigenaren konden het aangeven als ze nog mee wilden doen.

8. Ontwerp energielandschap

Voor de eerste 4 windmolens is de plek van de molenlocaties en tijdelijke en permanente toegangswegen bepaald. Deze zijn opgenomen in het Voorontwerp.

9. Collegebesluit bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Als de functie van een plek verandert, moet het college dit eerst goedkeuren. Daarna volgt de gemeenteraad (stap 10). De functie die een gebied mag hebben, staat in een bestemmingsplan. Binnen de regels voor het bestemmingplan kan een omgevingsvergunning afgegeven worden met gedetailleerdere regels. Hierover besluit het college. 

Rijne Energie heeft aangegeven dat ze de wijziging van het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, de natuurvergunning en de watervergunning in 1 procedure wil vatten. Dit houdt in dat deze besluiten tegelijk ter inzage worden gelegd en dat er ook 1 mogelijkheid is om bezwaar te maken. 

Omgevingsvergunning en natuurvergunning aangevraagd 

In juli 2022 heeft Rijne Energie voor de eerste 4 windmolens een omgevings- en natuurvergunning aangevraagd. De gemeente heeft beoordeeld dat de omgevingsvergunning voldoet aan het beleid van de gemeente zoals onder andere opgenomen in het uitnodigingskader voor het energielandschap. De provincie heeft beoordeeld dat de aanvraag voor de natuurvergunning voldoet aan de regels die zijn opgenomen in de Wet natuurbeheer. 

Aangepast bestemmingsplan naar de gemeenteraad 

Tot en met 6 juli 2023 konden inwoners reageren op de eerste versie van het bestemmingsplan voor windmolens in Rijnenburg en Reijerscop (zienswijze indienen). Hierop kwamen 117 reacties binnen. Deze reacties hebben geleid tot een aangepast bestemmingsplan.  

Op 15 februari 2024 stuurden we het aangepaste bestemmingsplan naar de gemeenteraad. Eén van de aanpassingen is dat we in overleg met Rijkswaterstaat de plek van de meest oostelijke windmolen verder onderzoeken vanwege verkeersveiligheid. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend heeft een reactie gekregen. 

Hulp en contact Rijnenburg en Reijerscop

X (eerder Twitter)

@energie030

Nieuwsbrief

Aanmelden