Rijnenburg en Reijerscop Hoe kan het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop er uitzien?

Het college wil in de polders Rijnenburg en Reijerscop voor minimaal 20 jaar plaats bieden voor een energielandschap met maximaal acht windmolens en ongeveer 230 hectare zonnevelden. Dit staat in het definitieve voorstel van het college.

Definitief voorstel

Het definitief voorstel van het college bestaat uit een visie en een uitnodigingskader.

Visie energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Uitnodigingskader energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

De visie op het energielandschap is een combinatie van de meest waardevolle en kansrijke onderdelen uit de 6 scenario’s voor het energielandschap.

Het uitnodigingskader bevat de spelregels voor initiatiefnemers die de windmolens en/of zonnevelden gaan bouwen.

Het college heeft het voorstel op 16 januari 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad. Samen met onderzoeksrapporten en reacties. De gemeenteraad neemt in 2020 een besluit over het voorstel.

  Van concept naar definitief voorstel

  Het college heeft het voorstel op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van het conceptvoorstel.

  Bekijk de wijzigingen

  Windenergie in Rijnenburg en Reijerscop

  Bewoners in en om de polders hebben hun zorgen gedeeld over de komst van windmolens. Zij maken zich vooral zorgen over de impact van geluid en slagschaduw op de omgeving. Daarom stelt het college strengere eisen, bovenop de wettelijke normen voor maximale geluidbelasting en slagschaduw.

  Locatiekeuze

  Het gebied waar windmolens kunnen komen ligt in het noordelijke deel van Rijnenburg en Reijerscop. In dit gebied kunnen maximaal 8 windmolens in een rij staan. Het gebied is zo gekozen dat deze windmolens op een zo groot mogelijke afstand van de woningen staan. Op deze manier vinden we een balans tussen een hoge energieproductie en zo weinig mogelijk hinder.

  Aanvullende maatregelen

  Het college stelt de volgende maatregelen voor om hinder van geluid en slagschaduw te beperken:

  • De gemeente eist van initiatiefnemers dat ze gebruik maken van geluidarme windmolens (beste beschikbare techniek).
  • Windmolens komen op een afstand van minimaal 800 meter van de omliggende woonwijken van De Meern, Nieuwegein en IJsselstein.
  • De gemeente wil met initiatiefnemers afspreken dat zij er voor zorgen dat bewoners van de polders zelf invloed krijgen op het voorkomen van hinderlijke situaties.
  • De gemeente wil dat initiatiefnemers elk jaar een rapport maken over het functioneren van de windmolens.  

  Energieopbrengst

  Er is ruimte voor maximaal 8 grote windmolens in Rijnenburg en Reijerscop. Hiermee kunnen initiatiefnemers elektriciteit maken voor 36.000 woningen.


  Zonne-energie in Rijnenburg

  Het opwekken van energie verandert ons landschap. De zonnevelden worden minder zichtbaar gemaakt door rietkragen of andere beplanting. Langs de randen van de zonnevelden is ruimte voor natuurontwikkeling. De structuur van sloten en stroken land blijft behouden.

  Locatiekeuze

  Het gebied waar zonnevelden kunnen komen, ligt grotendeels in het noorden van Rijnenburg. Een belangrijke reden voor deze locatiekeuze is de nabijheid van het aansluitpunt op het elektriciteitsnet. Ook is hier meer kans voor natuurontwikkeling rond de zonnevelden, omdat het gebied lager ligt dan de zuidelijke gebieden. Het college wil zelf ook grond beschikbaar stellen voor de productie van duurzame energie. Daarom is de Nedereindse Plas toegevoegd aan het gebied. Mogelijk is de zone langs de A12 nodig om energieproductie op de Nedereindse Plas haalbaar te maken.

  Energieopbrengst

  Er is ruimte voor ongeveer 230 hectare zonnevelden in Rijnenburg. Hiermee kunnen initiatiefnemers elektriciteit maken voor 46.500 woningen.


  Verbetering van landschap, natuur en recreatieve routes

  Het college stelt voor om in het gebied het landschap, de natuur en recreatieve routes te verbeteren.

  Verbetering landschap en natuur

  De meeste waardevolle elementen van het landschap nemen we als uitgangspunt voor de inrichting van het energielandschap. Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling van natuur en het voorkomen van negatieve gevolgen van de energieproductie op de natuur.

  • Bestaande landschapsstructuren met hoge ecologische waarde blijven zo veel mogelijk behouden.
  • We maken een ecologische zone rond de Middelwetering door moerasbermen met natuurvriendelijke oevers.
  • We sturen op extra groen langs de snelwegen, kades, recreatieve routes en als omzoming van de zonnevelden.
  • We sturen op natuurvriendelijk beheer van de plantengroei onder, tussen en rond de zonnepanelen.

  Verbetering recreatieve routes

  Tijdens het ontwerpproces gaven betrokkenen aan dat zij graag meer fiets- en wandelroutes in het gebied willen. Het college wil hier graag gehoor aan geven en heeft 4 recreatieve routes voor ogen. Of ze alle 4 gerealiseerd worden, is afhankelijk van de financiële haalbaarheid. Slechts een deel van de routes kan worden betaald uit de opbrengsten van het energie-landschap.

  Voorgestelde recreatieve routes:

  1. Versterking van de Ringkade
  2. Nieuwe verbinding Ringkade-Nedereindseweg
  3. Nieuwe fietsroute Reijerscop
  4. Nieuwe verbinding Strijkviertel-Nedereindseweg.

  Andere functies in het gebied

  • De agrarische functie blijft in Reijerscop volledig behouden.
  • Woningbouw maakt geen deel uit van dit voorstel, maar blijft na 2030 mogelijk.
  • Het realiseren van roeiwater maakt geen deel uit van dit voorstel. Er is wel ruimte voor gereserveerd waardoor roeiwater in de toekomst wel mogelijk blijft.

  Opbrengst energieproductie

  Het energielandschap kan jaarlijks voor 82.500 huishoudens elektriciteit opleveren, ofwel 275.000 MWh. Dat is bijna 20% van de huidige vraag naar elektriciteit in Utrecht.  

  Het college wil dat een deel van de opbrengst van de energieproductie ten goede komt aan het gebied. Initiatiefnemers moeten in hun plannen beschrijven hoe ze hiervoor willen zorgen. Dit gaat in ieder geval over de volgende maatregelen.

  Delen in de winst

  Bewoners van de polders en inwoners van een aantal gemeenten krijgen de kans om te investeren in de energieopwekking. Zo kunnen zij ook delen in de winst. Het gaat om bewoners van de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort en Woerden. We streven naar minimaal 50% eigenaarschap door bewoners uit deze gemeenten.

  Omgevingsfonds

  Initiatiefnemers moeten een omgevingsfonds oprichten. In dit fonds storten zij 50 cent per door windmolens geproduceerde MWh. Bewoners in een bepaald gebied mogen meebeslissen over waar het geld aan wordt besteed.

  Sociale grondvergoedingen

  Grondbezitters en bewoners in de omgeving van windmolens profiteren mee van de opbrengst van de windmolens. De vergoeding voor grondeigenaren wordt verdeeld. Dus over de grondeigenaren die een windmolen op hun grond krijgen en de andere grondeigenaren in het gebied.

  Regeling voor omwonenden

  Bewoners die in de nabijheid van een windmolen wonen, krijgen van initiatiefnemers een vergoeding. Die is afhankelijk van de afstand tussen hun woning en de windmolen.

  Hulp en contact Rijnenburg en Reijerscop

  Uw mening