Rijnenburg en Reijerscop Hoe kan het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop er uitzien?

Het college van burgemeester en wethouders heeft een conceptvoorstel gemaakt. Het conceptvoorstel bestaat uit een visie en een uitnodigingskader.

De visie op het energielandschap is een combinatie van de meest waardevolle en kansrijke onderdelen uit de 6 scenario’s voor het energielandschap. Het uitnodigingskader bevat de spelregels voor initiatiefnemers die de windmolens en/of zonnevelden gaan bouwen.

Conceptvisie energielandschap Rijnenburg en Reijerscop (pdf, 2,3 MB)
Concept uitnodigingskader op hoofdlijnen (pdf, 1,3 MB)

Conceptvoorstel van het college

Het voorstel gaat over 4 onderwerpen:

 • zonne-energie in Rijnenburg
 • windenergie in Rijnenburg en Reijerscop
 • verbetering van landschap, natuur en recreatieve routes
 • opbrengst energieproductie

Zonne-energie in Rijnenburg

Het opwekken van energie verandert ons landschap. De zonnevelden worden minder zichtbaar gemaakt door rietkragen. Langs de randen van de zonnevelden is ruimte voor natuurontwikkeling. De structuur van sloten en stroken land blijft behouden.

Locatiekeuze

Het gebied waar zonnevelden kunnen komen, ligt grotendeels in het noorden van Rijnenburg. Een belangrijke reden voor deze locatiekeuze is de nabijheid van het aansluitpunt op het energienet. Ook biedt het laaggelegen noordelijke gebied meer kans voor natuurontwikkeling rond de zonnevelden dan de meer zuidelijke hoger gelegen gebieden. Het college wil zelf ook grond beschikbaar stellen voor de productie van duurzame energie. Daarom is de Nedereindse Plas toegevoegd aan het gebied. Mogelijk is de zone langs de A12 nodig om energieproductie op de Nedereindse Plas haalbaar te maken.

Energieopbrengst

Dit conceptvoorstel maakt mogelijk dat initiatiefnemers maximaal 163 Megawatt (MW) energie kunnen opwekken door zonnepanelen in Rijnenburg. Daarvoor is ongeveer 227,5 ha nodig.


Windenergie in Rijnenburg en Reijerscop

Bewoners in en om de polders hebben hun zorgen gedeeld over de komst van windmolens. Zij maken zich vooral zorgen over de impact van geluid en slagschaduw op de omgeving. Daarom stelt het college strengere eisen, bovenop de wettelijke normen die er zijn voor de effecten die omwoners mogen ervaren van windmolens.

Locatiekeuze

Het gebied waar windmolens kunnen komen, is kleiner dan in de eerdere scenario’s. De afstand tot de woonwijken is groter omdat het college geluid en slagschaduw in de omgeving wil beperken.

Aanvullende maatregelen

Het college stelt onder andere de volgende maatregelen voor om geluid en slagschaduw
te beperken:

 • De gemeente maakt windmolens op minimaal 800 meter van de woonwijken mogelijk.
 • De gemeente stelt als eis aan de initiatiefnemers dat ze gebruik maken van de beste beschikbare techniek van dat moment voor windmolens (zo stil mogelijk).
 • De gemeente wil met initiatiefnemers afspreken dat bewoners van de polders de mogelijkheid krijgen om zelf aan te geven wanneer hinderlijke situaties bestaan.

Energieopbrengst

Dit conceptvoorstel geeft ruimte aan initiatiefnemers om maximaal 44 Megawatt (MW) energie op te wekken met windmolens in Rijnenburg en Reijerscop. Dat betekent dat er maximaal elf grote windmolens kunnen komen.


Verbetering van landschap, natuur en recreatieve routes

Het college stelt voor om in het gebied het landschap, de natuur en recreatieve routes te verbeteren.

Verbetering landschap en natuur

 • Behoud van bestaande landschapsstructuren met hoge ecologische waarde
 • Verbreden van sloten en vaarten, met brede rietkragen in de oever
 • Creëren van een ecologische zone rond de Middelwetering door moerasbermen met natuurvriendelijke oevers
 • Met grondeigenaren en de agrarische natuurvereniging Lopikerwaard de mogelijkheden verkennen om in delen van de polders agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer toe te passen. Hierdoor krijgen weidevogels meer kansen in gebieden waar ze geen last hebben van de zonnevelden en de windmolens
 • Sturen op natuurvriendelijk beheer van de plantengroei tussen en rond de zonnepanelen.

Verbetering recreatieve routes

Tijdens het ontwerpproces gaven betrokkenen aan dat zij graag meer fiets- en wandelroutes in het gebied willen. Het college wil hier graag gehoor aan geven en heeft 4 recreatieve routes voor ogen. Of ze alle 4 gerealiseerd worden, is afhankelijk van de financiële haalbaarheid. Slechts een deel van de routes kan worden betaald uit de opbrengsten van het energielandschap.

Voorgestelde recreatieve routes in volgorde van wenselijkheid:

 1. Versterking van de Ringkade
 2. Nieuwe verbinding Ringkade-Nedereindseweg
 3. Nieuwe fietsroute Reijerscop
 4. Nieuwe verbinding Strijkviertel-Nedereindseweg.

Roeiwater

In het noordelijke deel van Rijnenburg is in het conceptvoorstel ruimte voor roeiwater. Of dat er ook echt komt, kunnen we nu nog niet zeggen. Hier wordt op een later moment een besluit over genomen.

Andere functies in het gebied

 • Woningbouw blijft na 2030 gefaseerd mogelijk
 • De agrarische functie blijft in Reijerscop volledig behouden

Opbrengst energieproductie

Met het energielandschap kan voor 96.000 huishoudens elektriciteit worden opgewekt. Dat is bijna 10% van de huidige vraag naar warmte en elektriciteit in Utrecht en 10 keer zo veel duurzame energie als nu geproduceerd wordt in de gemeente.

Het energielandschap levert geld op voor energiebedrijven. Het college wil dat een deel van
de opbrengst van de energieproductie ten goede komt aan het gebied. De initiatiefnemers schrijven dit op in een participatieplan dat bestaat uit de volgende onderdelen:

Omgevingsfonds

Initiatiefnemers worden verplicht om een omgevingsfonds op te richten. In dit fonds moeten zij een halve cent per door windmolens geproduceerde MWh storten. Voor elf grote windmolens komt dit neer op circa € 1.200.000  opgeteld over een periode van vijftien jaar. Bewoners mogen meebeslissen over waar dit bedrag aan besteed wordt.

Omwonendenregeling

Initiatiefnemers worden verplicht om een financieel aanbod te doen aan de mensen die in de buurt van windmolens komen te wonen. Dit geldt zowel voor mensen die in de gemeente Utrecht wonen als voor mensen die in omliggende gemeenten wonen. Dit kan gaan om het aanbieden van groene stroom met korting, korting op de energierekening of een andere financiële vergoeding. Het wettelijke recht op een planschadevergoeding blijft bestaan, maar een eventuele planschadevergoeding wordt wel in mindering gebracht op de omwonendenregeling.

Sociale grondvergoedingen

Niet alleen grondeigenaren krijgen een vergoeding als op hun grond een windmolen wordt geplaatst. Ook andere grondeigenaren in de directe omgeving krijgen een vergoeding.

Delen in de winst

Bewoners en omwonenden kunnen investeren in de energieopwekking (windmolens en zonnevelden) en zo ook delen in de winst. We streven naar minimaal 50% eigenaarschap van inwoners en bedrijven.


Voorbeelden en impressie

In 3 voorbeelden is aangegeven hoe het energielandschap eruit zou kunnen komen te zien. De daadwerkelijke locaties van windmolens en/of zonnevelden wordt bepaald door de grondeigenaren en de initiatiefnemers die willen investeren in energieproductie. De uiteindelijke locaties kunnen dus afwijken van de locaties in de voorbeelden.

Voorbeeld 1 (pdf, 877 kB)

Voorbeeld 2 (pdf, 864 kB)

Voorbeeld 3 (pdf, 868 kB)

Via de link hieronder kunt u vanaf verschillende locaties in en om het gebied bekijken hoe het landschap er met windmolens en zonnevelden uit kan komen te zien.

Impressie van hoe het energielandschap er uit kan komen te zien volgens voorbeeld 1

Hulp en contact Rijnenburg en Reijerscop

Uw mening