Windmolens in Rijnenburg en Reijerscop

In poldergebied Rijnenburg en Reijerscop werken we samen met energiecoöperatie Rijne Energie aan een plan voor het plaatsen van windmolens. Vanaf 2035 komen er in dit gebied ook mogelijkheden voor woningbouw, ondernemen, maatschappelijke voorzieningen en sport.

Utrecht wil een schone en leefbare stad voor iedereen zijn. Een van de ambities is om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. De windmolens worden maximaal 270 meter hoog en leveren stroom op voor zo'n 27.000 huishoudens. Dat is 2 keer zoveel groene stroom als wat we nu in Utrecht produceren met zonnepanelen op daken. Hiermee helpt de stad om klimaatverandering tegen te gaan.

Bestemmingsplan goedgekeurd

Op 6 juni heeft de gemeenteraad akkoord gegeven voor het bestemmingsplan voor de windmolens in Rijnenburg. Energiecoöperatie Rijne Energie mag nu het eerste windpark binnen de gemeente Utrecht gaan bouwen.
In het bestemmingsplan staan een aantal belangrijke voorwaarden voor de windmolens:

  • Gebruik windmolens die zo min mogelijk geluid maken.
  • Zorg voor zo min mogelijk last van slagschaduw.
  • Bewoners krijgen ook een deel van de opbrengsten.

We onderzoeken nog of de windmolen die het meest oostelijk staat invloed heeft op de verkeersveiligheid. Het onderzoek doen we samen met Rijkswaterstaat. Deze windmolen ligt in de buurt van de snelweg. Komt er uit het onderzoek dat er geen gevolgen zijn voor de verkeersveiligheid? Dan kan deze windmolen daar komen.

Bekijk het bestemmingsplan

Over Rijne Energie

Rijne Energie is de energiecoöperatie die duurzame energie wil opwekken in de polders Rijnenburg en Reijerscop.

Hoe gaat het nu verder?

  • De bouw start op zijn vroegst in 2027.  

Bekijk wat de vervolgstappen zijn

Meer over de windmolens

De windmolens zullen tussen de 215 en 270 meter hoog worden. We kiezen voor hogere windmolens, omdat deze meer opbrengen. De windmolens in Houten zijn 150 meter hoog, maar leveren 5 keer minder energie dan deze windmolens. Goed om te weten: hogere windmolens zorgen voor bijna geen extra geluidshinder. Daarnaast hebben we vastgelegd dat we kiezen voor de stilste soort windmolens.

We willen zelf zoveel mogelijk schone energie opwekken. Dat doen we met een mix van onder meer windmolens en zonnevelden. Dat is ook hard nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Alleen zonnepanelen op daken van woningen of windmolens op zee zijn niet voldoende. Daarom is het nodig om windmolens binnen de grenzen van de gemeente te plaatsen.

We willen ervoor zorgen dat de windmolens goed passen in het gebied. Daarom hebben we eigen geluidsregels vastgesteld waar de windmolens aan moeten voldoen. Deze regels zijn strenger dan de vorige landelijke regels. Onze nieuwe regels voldoen aan de eisen van de rechter. De maximale geluidsbelasting is 45 dB Lden. Dat is het gemiddelde in decibel (dB) per etmaal (24 uur), waarbij geluid 's avonds en 's nachts zwaarder meetelt dan overdag. De meeste windmolens in Rijnenburg en Reijerscop blijven hier ver onder.

Ook hebben we vastgelegd dat we de stilste molens die op de markt zijn, zullen plaatsen. Tot slot moet uit geluidsmetingen blijken dat de windmolens op elk moment niet meer geluid maken dan dat ze volgens de fabrikant van de molens zouden mogen maken.

De afspraak is dat de windmolens stilgezet worden zodra er schaduw terecht komt op een woning door de wieken. Dat gebeurt vooral in de lente en de herfst. Het kan zijn dat er toch maximaal 2 minuten schaduw op een woning valt. Dat komt omdat de molen tijd nodig heeft om stil te komen te staan. Als u meer schaduw opmerkt, dan gaat er iets niet goed. U kunt dit melden. Wij passen dan de instellingen aan.


Op de website van Rijne Energie staat meer informatie. 

Onderzoek geluid, slagschaduw en natuur

De gemeente en Rijne Energie hebben onderzoek laten doen naar effecten op geluid, slagschaduw en natuur. De resultaten staan in het rapport over de gevolgen voor het milieu (milieueffectrapport, MER). Dit rapport is een bijlage bij het bestemmingsplan.

Bekijk de milieueffectrapportage

Opbrengsten voor de omgeving

We willen dat omwonenden voordeel hebben van de energie die de windmolens opwekken. Dat kan door lid te worden van de energiecoöperatie Rijne Energie. Woont u binnen een afstand van 1 kilometer van een van de windmolens? Dan krijgt u een eerste vergoeding. Daarna is dit 1 keer per jaar. Ook komt er elk jaar een bijdrage in een omgevingsfonds. Direct omwonenden beheren dit fonds.

Proces tot nu toe

In mei 2022 maakte Rijne Energie bekend dat ze 4 windmolens kunnen aanleggen. Daarna hebben ze het initiatiefvoorstel uitgewerkt naar een ontwerp. In juli 2022 hebben ze voor de eerste 4 windmolens de omgevings- en natuurvergunning aangevraagd. 

Bekijk het voorontwerp van Rijne Energie

Waarom is duurzame energie nodig?

In 2016 hebben 171 landen in Parijs het Klimaatakkoord ondertekend. De afspraak is dat elk land zijn best doet om de CO2-uitstoot te verminderen tot nul in 2050. Nederland zorgt met het opwekken van elektriciteit voor CO2-uitstoot. In het nationale klimaatakkoord van 2019 staat de afspraak dat elke regio aangeeft hoeveel duurzame energie geproduceerd kan worden.

Een stad als Utrecht gebruikt veel energie. Dus hebben we straks ook veel duurzame energiebronnen nodig om schone energie te leveren. Onze gemeente wil dan ook binnen de regio U16 een belangrijke bijdrage leveren aan de Regionale Energie Strategie U16. Met het energielandschap kunnen we een grote bijdrage leveren. Met energielandschap bedoelen we een gebied waarin we verschillende soorten duurzame energie met elkaar combineren. We wekken hier zelf energie op met bijvoorbeeld windmolens en zonnevelden. Het energielandschap in Utrecht kan voor maximaal 82.500 huishoudens zorgen voor elektriciteit. Dat is 20% van de huidige Utrechtse vraag naar elektriciteit.

Waarom in Rijnenburg en Reijerscop?

Utrecht wil maximaal bijdragen aan de energietransitie. Met energietransitie bedoelen we de overgang naar het opwekken van energie uit duurzame bronnen zoals wind en zon. Het poldergebied Rijnenburg-Reijerscop is 1 van de weinige plekken in Utrecht waar het mogelijk is om heel veel energie op te wekken. Het gebruiken van deze locatie is nodig om net als andere gemeenten bij te dragen aan de grote energie-opgave.

In juni 2022 presenteerde het college van burgemeester en wethouders hun coalitieakkoord met daarin de ambitie om een permanent energielandschap te maken in het noorden van Rijnenburg. Dat betekent dat het college zich volledig inzet op zoveel mogelijk schone energie op te wekken in Rijnenburg.

Waar liggen Rijnenburg en Reijerscop?

Rijnenburg en Reijerscop liggen in het landelijke gebied aan de zuidkant van de snelweg A12 en aan de westkant van de snelweg A2 bij knooppunt Oudenrijn.

Hulp en contact Rijnenburg en Reijerscop

X (eerder Twitter)

@energie030

Nieuwsbrief

Aanmelden