Windmolens in Rijnenburg en Reijerscop

In poldergebied Rijnenburg en Reijerscop werkt Rijne Energie samen met de gemeente aan een plan voor het plaatsen van windmolens. Vanaf 2035 komen er in dit gebied ook mogelijkheden voor woningbouw, ondernemen, maatschappelijke voorzieningen en sport.

Utrecht wil een schone en leefbare stad voor iedereen zijn. 1 van de ambities is om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. De windmolens worden maximaal 270 meter hoog en leveren stroom op voor zo'n 27.000 huishoudens. Dat is 2 keer zoveel groene stroom als wat we op dit moment in Utrecht produceren met zonnepanelen op daken. Hiermee helpt de stad om klimaatverandering tegen te gaan.

Bestemmingsplan 

In de zomer van 2023 konden buurtbewoners en iedereen die er iets mee te maken heeft reageren op de eerste versie van het bestemmingsplan. Hierop kwamen 117 reacties binnen. Deze reacties (zienswijzen) hebben geleid tot een aangepast bestemmingsplan. Op 15 februari 2024 stuurden we het aangepaste bestemmingsplan naar de gemeenteraad. Eén van de aanpassingen is dat we in overleg met Rijkswaterstaat de plek van de meest oostelijke windmolen verder onderzoeken vanwege verkeersveiligheid. Het bestemmingsplan en het reactiedocument vindt u hieronder.  

Het plan past verder binnen de voorwaarden die de gemeenteraad eerder heeft vastgesteld:  

  • Gebruikmaken van windmolens die zo min mogelijk geluid maken 
  • Zorgen voor zo min mogelijk last van slagschaduw 
  • Bewoners mee laten profiteren in de opbrengsten 

Bekijk het aangepaste bestemmingsplan

Over Rijne Energie

Rijne Energie is de energiecoöperatie die duurzame energie wil opwekken in de polders Rijnenburg en Reijerscop.

Hoe gaat het nu verder?

  • Op 15 februari 2024 stuurden we het nieuwe bestemmingsplan naar de gemeenteraad. De raad behandelt dit plan in het voorjaar 2024 om definitief vast te kunnen stellen. 
  • Als de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld maken we ook de besluiten over de vergunning en ontheffingen definitief. Deze maken we op hetzelfde moment bekend. Zo kunt u in 1 keer bezwaar maken bij de Raad van State over alle besluiten.  
  • Als alles volgens planning verloopt, start Rijne Energie in 2027/2028 met de bouw van de windmolens.  

Bekijk wat de vervolgstappen zijn

Meer over de windmolens

De windmolens zullen tussen de 215 en 270 meter hoog worden. We kiezen voor hogere windmolens, omdat deze meer opbrengen. De windmolens in Houten zijn 150 meter hoog, maar leveren 5 keer minder energie dan deze windmolens. Goed om te weten: hogere windmolens zorgen voor bijna geen extra geluidshinder. Daarnaast hebben we vastgelegd dat we kiezen voor de stilste soort windmolens.

We willen zelf zoveel mogelijk schone energie opwekken. Dat doen we met een mix van onder meer windmolens en zonnevelden. Dat is ook hard nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Alleen zonnepanelen op daken van woningen of windmolens op zee zijn niet voldoende. Daarom is het nodig om windmolens binnen de grenzen van de gemeente te plaatsen.

We willen ervoor zorgen dat de windmolens goed passen in het gebied. Daarom hebben we eigen geluidsregels vastgesteld waar de windmolens aan moeten voldoen. Deze regels zijn strenger dan de vorige landelijke regels. Onze nieuwe regels voldoen aan de eisen van de rechter. De maximale geluidsbelasting is 45 dB Lden. Dat is het gemiddelde in decibel (dB) per etmaal (24 uur), waarbij geluid 's avonds en 's nachts zwaarder meetelt dan overdag. De meeste windmolens in Rijnenburg en Reijerscop blijven hier ver onder.

Ook hebben we vastgelegd dat we de stilste molens die op de markt zijn, zullen plaatsen. Tot slot moet uit geluidsmetingen blijken dat de windmolens op elk moment niet meer geluid maken dan dat ze volgens de fabrikant van de molens zouden mogen maken.

De afspraak is dat de windmolens stilgezet worden zodra er schaduw terecht komt op een woning door de wieken. Dat gebeurt vooral in de lente en de herfst. Het kan zijn dat er toch maximaal 2 minuten schaduw op een woning valt. Dat komt omdat de molen tijd nodig heeft om stil te komen te staan. Als u meer schaduw opmerkt, dan gaat er iets niet goed. U kunt dit melden. Wij passen dan de instellingen aan.


Op de website van Rijne Energie staat meer informatie. 

Onderzoek geluid, slagschaduw en natuur

De gemeente en Rijne Energie hebben onderzoek laten doen naar effecten op geluid, slagschaduw en natuur. De resultaten staan in het rapport over de gevolgen voor het milieu (milieueffectrapport, MER). Dit rapport is een bijlage bij het bestemmingsplan.

Bekijk de milieueffectrapportage

Opbrengsten voor de omgeving

De gemeente Utrecht wil ook dat omwonenden voordeel hebben van de duurzame energie, die de windmolens opwekken. Om dit voor elkaar te krijgen wordt de lokale energiecoöperatie Rijne Energie 50% eigenaar van het windpark. 

Rijne Energie heeft op dit moment 750 leden die investeren en meedelen in de winst die met het windpark wordt gemaakt. Leden van Rijne Energie willen dat een deel van deze winst naar mensen met energiearmoede gaat. Omwonenden van de polders Rijnenburg en Reijerscop krijgen een vergoeding tussen ruim 100 en een paar 1.000 euro per jaar. Ook gaat er elk jaar ongeveer 45.000 euro in een omgevingsfonds dat direct omwonenden beheren. 

Proces tot nu toe

In mei 2022 maakte Rijne Energie bekend dat ze 4 windmolens kunnen aanleggen. Daarna hebben ze het initiatiefvoorstel uitgewerkt naar een ontwerp. In juli 2022 hebben ze voor de eerste 4 windmolens de omgevings- en natuurvergunning aangevraagd. 

Bekijk het voorontwerp van Rijne Energie

Waarom is duurzame energie nodig?

In 2016 hebben 171 landen in Parijs het Klimaatakkoord ondertekend. De afspraak is dat elk land zijn best doet om de CO2-uitstoot te verminderen tot nul in 2050. Nederland zorgt met het opwekken van elektriciteit voor CO2-uitstoot. In het nationale klimaatakkoord van 2019 staat de afspraak dat elke regio aangeeft hoeveel duurzame energie geproduceerd kan worden.

Een stad als Utrecht gebruikt veel energie. Dus hebben we straks ook veel duurzame energiebronnen nodig om schone energie te leveren. Onze gemeente wil dan ook binnen de regio U16 een belangrijke bijdrage leveren aan de Regionale Energie Strategie U16. Met het energielandschap kunnen we een grote bijdrage leveren. Met energielandschap bedoelen we een gebied waarin we verschillende soorten duurzame energie met elkaar combineren. We wekken hier zelf energie op met bijvoorbeeld windmolens en zonnevelden. Het energielandschap in Utrecht kan voor maximaal 82.500 huishoudens zorgen voor elektriciteit. Dat is 20% van de huidige Utrechtse vraag naar elektriciteit.

Waarom in Rijnenburg en Reijerscop?

Utrecht wil maximaal bijdragen aan de energietransitie. Met energietransitie bedoelen we de overgang naar het opwekken van energie uit duurzame bronnen zoals wind en zon. Het poldergebied Rijnenburg-Reijerscop is 1 van de weinige plekken in Utrecht waar het mogelijk is om heel veel energie op te wekken. Het gebruiken van deze locatie is nodig om net als andere gemeenten bij te dragen aan de grote energie-opgave.

In juni 2022 presenteerde het college van burgemeester en wethouders hun coalitieakkoord met daarin de ambitie om een permanent energielandschap te maken in het noorden van Rijnenburg. Dat betekent dat het college zich volledig inzet op zoveel mogelijk schone energie op te wekken in Rijnenburg.

Waar liggen Rijnenburg en Reijerscop?

Rijnenburg en Reijerscop liggen in het landelijke gebied aan de zuidkant van de snelweg A12 en aan de westkant van de snelweg A2 bij knooppunt Oudenrijn.

Hulp en contact Rijnenburg en Reijerscop

X (eerder Twitter)

@energie030

Nieuwsbrief

Aanmelden