Openbare ruimte

De openbare ruimte is wat u ziet als u de voordeur uitstapt. In de Utrechtse openbare ruimte zijn duizenden objecten, zoals bomen, bankjes, prullenbakken, parken, speeltoestellen, pleinen, wegen en tunnels. We investeren volop in het onderhoud en beheer zodat de buitenruimte schoon en veilig blijft.

Meld rommel of overlast in de openbare ruimte

Video: Wat is de openbare ruimte?

 • 250 kilometer aan vijvers en kleine watergangen
 • 140.000 park- en straatbomen en bijna 190 hectare bos en bosplantsoen
 • 36 parken
 • 65 kilometer aan kades
 • 800 bruggen
 • 210 verkeerslichten
 • 6300 prullenbakken
 • 13 miljoen m2 aan wegen, fiets- en voetpaden
 • 57.000 lantaarnpalen
 • 103.000 straatnaam- en verkeersborden
 • 1300 kilometer riolering
 • 5.100 speeltoestellen

Wegen, bruggen en kades

Utrecht telt meer dan 500 bruggen en kades. Deze vormen een belangrijke schakel voor de bereikbaarheid van de stad. Niet alleen voor het verkeer op de weg, maar ook voor de vaart op de Utrechtse wateren.

Behalve de bruggen van het hoofdwegennet, beheert de gemeente ook veel kleine bruggen in parken en op de landgoederen. Ook alle wegen en fietspaden binnen de gemeentegrenzen worden door de gemeente geïnspecteerd en beheerd. Jaarlijks krijgen zo’n 100 woonstraten en grote wegen klein of groot onderhoud.

Goed onderhoud is voor zowel bruggen, wegen als kades van groot belang. De veiligheid van gebruikers staat hierbij voorop.

De Utrechtse werven
Wegwerkzaamheden

Straatlantaarns en verkeerslichten

Licht in de stad heeft een belangrijke functie in de uitstraling van een stad. Niet alleen zorgt verlichting voor sociale veiligheid, verkeersveiligheid en een goede doorstroming, licht bepaalt ook grotendeels de sfeer van een stad in de avond en nacht. De gemeente maakt gebruik van de nieuwste technieken om de stad energiezuinig te verlichten.

Bij uitval van straatverlichting kunt u dat melden of bellen via telefoonnummer 14 030 (ook buiten kantooruren bereikbaar).

Borden, banken en speeltuinen

Utrecht heeft een diverse collectie aan zogenoemd straatmeubilair: banken, straatnaamborden, verkeersborden, afvalbakken, bloembakken, fietsrekken. Bij de plaatsing van straatmeubilair wordt niet alleen gelet op het gebruik, maar ook op de uitstraling, de duurzaamheid en het onderhoud dat het meubilair nodig heeft.

Daarnaast inspecteren en onderhouden we ook de speeltuinen. Waar mogelijk denken we met bewoners na over de inrichting van een speelplek.

Sport- en beweegplekken

De stad als speelveld

Sport- en beweegplekken moeten passen bij wat de doelgroep echt nodig heeft. Ook moeten ze van goede kwaliteit zijn. Bij het maken van sport- en beweegplekken in de openbare ruimte gebruiken we 7 regels: 

In het verleden legden we vaak eerst een sportplek aan. Daarna zorgden we pas dat mensen de plek ook echt gingen gebruiken. Nu willen we dat graag andersom aanpakken. We willen graag dat mensen samen gaan sporten in de wijk. Samen met SportUtrecht zetten we onder andere buurtsportcoaches in om dat te stimuleren. Daarbij kijken we wat inwoners willen en nodig hebben en welke ruimte ze daarvoor nodig hebben. We kijken daarbij niet alleen naar bewonersinitiatieven. Hier geldt dat we ongelijk investeren in gelijke kansen. Daarmee bedoelen we dat we meer doen op plekken waar het nodig is. Om zo te zorgen dat iedereen in onze stad gelijke kansen krijgt. We geven voorrang aan plekken waar: 

 • de knelpunten het grootst zijn;
 • inwoners wat aanmoediging nodig hebben om te gaan sporten en bewegen;
 • inwoners liever sporten en bewegen in de openbare ruimte. In plaats van gebruik maken van het traditioneel sport- en beweegaanbod. 

Het onderzoek naar de beweegvriendelijke openbare ruimte en de wijkspeelruimtescans geven ons inzicht in:  

 • wie er in een wijk of buurt wonen;
 • wat de sport- en beweegbehoefte van een wijk of buurt is;
 • wat voor plekken er al in de wijk of buurt zijn. 

Die informatie gebruiken we om te bepalen welke plek waar past. Daarbij zorgen we dat het aanbod blijft passen bij wat de mensen in een wijk of buurt nodig hebben. Hierbij kijken we waar en op welke manier we plekken kunnen inrichten waar iedereen kan sporten en bewegen.

Bij het inrichten van de openbare ruimte willen we verschillende functies combineren. Dit is een uitdaging, omdat onze openbare ruimte drukbezet is. Gelukkig biedt sport en bewegen veel kansen voor slimme verbindingen. Bijvoorbeeld met groen en klimaatadaptatie. We zoeken verbinding met het onderwijs en met sportverenigingen, terwijl kunst en cultuur in de openbare ruimte en urban sports elkaar heel erg kunnen versterken. 

We willen levendige wijken en buurten. Aantrekkelijke plekken waar mensen sporten en spelen maken de wijk of buurt gezelliger en veiliger. Het zorgt voor verbinding en verbetert de gezondheid. We maken daarom centrale plekken in de wijk waar we meerdere sport- en spelfuncties samenvoegen. Zo zorgen we dat inwoners samen gaan sporten, spelen en bewegen. Dat ze elkaar inspireren en elkaar ontmoeten.

We vinden het belangrijk dat inwoners sportplekken in de stad ook echt gebruiken. Nieuwe trends en ontwikkelingen volgen elkaar heel snel op. Daarnaast hebben inwoners en (urban) sporters soms ingewikkelde en hele speciale wensen. Gelukkig hebben we heel veel betrokken sportende inwoners in de stad. We vragen deze inwoners om vanaf het begin mee te denken bij het maken van sportplekken. Zo sluiten deze plekken goed aan bij wat inwoners willen en nodig hebben en voelen inwoners zich vanaf het begin mede-eigenaar van een sportplek. Hierbij letten we extra op groepen die minder sporten en bewegen, zoals meisjes en senioren.

Sporten en bewegen kan overal in de openbare ruimte. Actief verplaatsen door de stad zorgt ook voor gezond sport- en beweeggedrag. Daarom willen we ook kijken hoe we inwoners kunnen stimuleren om te fietsen of te lopen. Of dat nou is om een rondje hard te lopen of om op de fiets boodschappen te doen.

Soms gebruiken sporters een plek anders dan bedoeld. Denk aan de Croeselaan waar dagelijks heel veel skaters actief zijn. Daarom willen we de openbare ruimte zo inrichten dat mensen overal kunnen bewegen. Ook op plekken waar geen speciale sport- en beweegplekken zijn. Door bijvoorbeeld brede stoepen te maken en veel recreatief groen te gebruiken.

Beleid en onderzoek

Bij het maken van deze 7 regels gebruikten we verschillende beleidsdocumenten en onderzoeken. 

Kabels, leidingen en riolering

In de Utrechtse grond ligt een onzichtbare wereld van kabels, leidingen en rioolbuizen. Deze voorzieningen zijn essentieel voor het transport van onze basisbehoeften, zoals drink- en afvalwater, elektriciteit en gas. De gemeente zorgt voor het onderhoud van de riolering. Nutsbedrijven onderhouden kabels en leidingen.

Opbreekvergunning openbare grond aanvragen

Aanleggen glasvezelnetwerk

Storing aan elektriciteit, gas of stadsverwarming?

 • Stedin (elektriciteit en gas)
 • Eneco (stadsverwarming), ook voor klanten van andere aanbieders

Storing aan waterleiding?

Problemen met riool?

Water

Water is op veel plekken in de stad aanwezig. Onzichtbaar in waterleidingen, het riool en in de grond, maar ook zichtbaar zoals in sloten, grachten en soms plassen. De gemeente zorgt voor een goede doorstroming van water in de stad en dus ook voor de kwaliteit van het water. Staat het water heel hoog in grachten of sloten? Blijven plassen te lang staan of ziet u waterverontreiniging (olie, gevaarlijk afval of zwerfafval in het water)?

Doe een melding

Doe ook een melding als er veel regenwater vanaf de openbare grond uw terrein op stroomt. Komt het water vanaf bijvoorbeeld de buren of een naastgelegen bedrijf, los het dan samen met hen op.

Aanpak onderhoud

Duurzaam

We zorgen voor een zo lang mogelijke levensduur van de openbare ruimte door regelmatig onderhoud en beheer. Bruggen en viaducten kunnen 60 tot 70 jaar mee, bomen en wegen gemiddeld 30 jaar en rioolbuizen gaan zo’n 70 jaar mee. Watergangen (sloten, grachten) houden we schoon door te baggeren en de oevers maaien we. Hoe meer bewoners de openbare ruimte gebruiken, hoe sneller de kwaliteit ervan achteruit gaat en hoe meer onderhoud er nodig is. En hoe duurzamer de materialen die bij de inrichting gebruikt zijn, hoe langer de kwaliteit goed blijft en hoe minder onderhoud nodig is.

Gezonde stedelijke leefomgeving

We zorgen niet alleen dat de openbare ruimte heel en veilig is. We willen ook dat de ruimte past bij een gezond, stedelijke leefomgeving. We houden bijvoorbeeld rekening met klimaatverandering. En we zorgen dat materialen opnieuw gebruikt kunnen worden.

We willen dat bewoners tevreden zijn met de kwaliteit van de openbare ruimte. Als iets vervangen moet worden, dan vervangen we het niet automatisch door hetzelfde. We kijken waar op die plek behoefte aan is.

Meer over onze aanpak van het onderhoud van de buitenruimte kunt u lezen in de nota beheer openbare ruimte (pdf, 6,6 MB).

 

Hulp en contact Onderhoud openbare ruimte

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier