Wijk Noordwest

De wijk Noordwest bestaat uit de buurten Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd.

Contact met het wijkbureau

Hebt u vragen over uw buurt, wilt u iets melden of hebt u een goed idee voor uw wijk? Dan kunt u terecht bij het wijkbureau.

Bel, stuur een e-mail of kom langs

Servicepunt

Spreekt u niet goed Nederlands? Bent u doof of slechthorend? Vindt u het internet best lastig? Of weet u niet precies waar u uw vraag moet stellen? Ook dan kunt u langskomen bij het wijkbureau of het stadskantoor. Samen komen we er wel uit.

Wijkveiligheidsplan Noordwest

Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in zijn of haar eigen buurt. Met samenwerkingspartners, zoals politie en zorgprofessionals, zetten we ons hiervoor in. Het wijkveiligheidsplan vormt hierin de rode draad. In het plan staan de belangrijkste punten binnen het veiligheidswerk en de laatste veiligheidscijfers.

Bekijk het wijkveiligheidsplan Noordwest (pdf, 664 kB)

De Veiligheidsagenda 2023-2026 is vastgesteld door de gemeenteraad. De veiligheidsagenda zet de hoofdlijnen en belangrijkste punten op een rij. We richten ons in Noordwest vooral op:

 • Veiligere Wijken: buurtaanpak Geuzenwijk
 • Het onder controle houden van maatschappelijke onrust
 • Tegengaan verstorende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit
 • Vergroten digitale veiligheid en online weerbaarheid

Algemeen beeld veiligheid

De criminaliteitscijfers zijn in 2023 op verschillende manieren veranderd ten opzichte van 2022.

 • De totale criminaliteit was in 2023 in Noordwest ongeveer gelijk aan 2022 (+1%);
 • De dalende trend op het gebied van woninginbraak en autokraak in Noordwest zet zich gestaag voort, met een daling van -28% en -32% in 2023 ten opzichte van 2022;
 • Fietsendiefstal is het afgelopen jaar gestegen met +24%. Waar in de rest van de stad het aantal geweldsincidenten stijgt, daalt dit juist in Noordwest. Dit is een positieve ontwikkeling voor de wijk.
 • We zien in de openbare ruimte de cijfers van alcohol- en drugsoverlast stijgen. De problematiek wordt integraal aangepakt via een combinatie van handhaving en zorgmaatregelen;
 • In Noordwest is de stijging van overlast van dak- en thuislozen minder hoog dan stedelijk (+16% t.o.v. +39%). Toch is het een ontwikkeling waar we ons zorgen om maken en die vraag om aandacht.
 • Het aantal jongerenoverlastmeldingen is ongeveer gelijk gebleven in Noordwest, maar het absolute aantal meldingen is hoog, daarom houden we hier ook onze aandachtfocus op;
 • Bij ondermijnende criminaliteit is zowel de onderwereld (criminelen) als de bovenwereld (de rest van de samenleving) betrokken. Ondermijnende criminaliteit is niet altijd zichtbaar, ook niet in cijfers, maar komt onder andere aan de oppervlakte via ernstig geweld, drugshandel, illegaal gokken en illegale prostitutie. We investeren extra in een integrale programmatische en gebiedsgerichte aanpak van ondermijnende criminaliteit op de Amsterdamsestraatweg. Vanuit de wijk zoeken we nadrukkelijk de samenwerking op met de bewoners, ondernemers en professionals die wonen, ondernemen en actief zijn in de gebieden;
 • Op het gebied van cybercrime signaleren we een stijgende lijn in de cijfers en specifiek een stijging van meldingen digitale fraude (+30%);
 • Jaarlijks zien we vanaf september de meldingen van vuurwerkoverlast in de wijk toenemen. Noordwest was in 2023 de wijk met het hoogste aantal meldingen van vuurwerkoverlast (671) in de stad.

Noordwest: samen aan een mooiere wijk werken

Hulp en contact Wijk Noordwest

Telefoon

14 030

E-mail

noordwest@utrecht.nl

Wijkwethouder

Dennis de Vries
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

De Speler, Thorbeckelaan 18B, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 – 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag