Kinderopvang

Gaat uw kind naar een kinderopvang of bent u hiernaar op zoek? Bekijk dit in het Landelijke Register Kinderopvang. Met kinderopvang bedoelen we dagopvang voor 0 – 4 jaar (kinderdagverblijven), buitenschoolse opvang voor 4 -12 jaar, gastouderbureaus en opvang door gastouders. Lees hieronder ook over het toezicht op de kinderopvang, vergoedingen, toeslagen en verenigingen.

Toezicht Kinderopvang

Kinderopvang moet een veilige en gezonde omgeving zijn voor een goede en gezonde ontwikkeling van het kind. In de gemeente Utrecht controleert de Inspectie kinderopvang of kinderopvanglocaties voldoen aan de eisen van de Wet kinderopvang en treedt op als het nodig is.

Landelijk Register Kinderopvang

Zoekt u kinderopvang? Of wilt u onderzoeksrapporten van de Inspectie kinderopvang lezen? Een overzicht van alle geregistreerde kinderopvang en bijbehorende inspectierapporten vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Lees meer op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Klachten

Bent u niet tevreden over de kwaliteit van de kinderopvang? Bespreek dit dan eerst met de kinderopvangvoorziening zelf. Misschien komen jullie samen tot een oplossing. Zo niet, dan kunt u een klacht indienen via de klachtenregeling van de kinderopvangvoorziening. Is het nog niet opgelost? Dien dan een klacht in bij de geschillencommissie.

Signalen en meldingen

Signaleert u dat een kinderopvangvoorziening niet voldoet aan de eisen van de Wet kinderopvang? Meld dit dan bij de Inspectie kinderopvang. Dit kan ook anoniem. Doe dit zo concreet mogelijk:

Vermoeden van kindermishandeling of misbruik

Hebt u een vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik door een medewerker van een kinderopvang? Meldt dit bij de directie van de kinderopvangvoorziening. De directie is verplicht om contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het onderwijs. U kunt ook zelf contact opnemen met de vertrouwensinspecteur via 0900 – 111 31 11.

Kinderopvang die bij het kind past

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld op het gebied van taal- en of ontwikkeling of op het gebied van zorg:

  • voorschoolse educatie: opvang voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar die de taal nog niet (goed genoeg) kennen
  • kinderopvang-plus, pilot groep Vriendjes kinderopvang in Overvecht: voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 5 jaar is voor kinderen die op dit moment geen passende plek hebben binnen de reguliere kinderopvang of voorschool. In 2022 en 2023 kijken we of uitbreiding naar andere wijken mogelijk is.
  • buitenschoolse opvang-plus (BSO-plus): BSO voor kinderen van 4 tot 13 jaar die extra ondersteuning nodig hebben. Dat gebeurt binnen de gewone kinderopvang. Lees meer over BSO-plus bij deze organisaties voor kinderopvang: Vriendjes, Kind en Co Ludens, Partou, Gro-up

Meer informatie voor ouders

Hulp en contact Kinderopvang

Telefoon

030 - 286 26 70

E-mail

secretariaatonderwijs@utrecht.nl

Postadres

Gemeente Utrecht
Afdeling Onderwijs
Postbus 16200
3500 CE Utrecht