Onderwijshuisvesting Nieuwbouw International School Utrecht

Locatie buitenruimte van International School Utrecht

Samen met de Universiteit Utrecht en de International School Utrecht (ISUtrecht) willen we een nieuw schoolgebouw bouwen in het Utrecht Science Park. De school met 1.200 leerlingen komt dan aan de Cambridgelaan. ISUtrecht zit nu tijdelijk aan de Van Bijnkershoeklaan.

Geef uw reactie op het ontwerpbestemmingsplan

Van 16 september tot en met 27 oktober 2022 kunt u het ontwerpbestemmingsplan International School Utrecht bekijken en hierop reageren. U kunt het plan vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl of u kunt het bekijken op het stadskantoor (Stadsplateau 1). Hebt u er een mening over? Bekijk hoe u kunt reageren.

We bekijken alle reacties en kijken of we het bestemmingsplan moeten aanpassen. Daarna gaat het bestemmingsplan weer terug naar het college van burgemeesters en wethouders. Zij leggen het plan voor aan de gemeenteraad. We verwachten dat die op de helft van 2023 een besluit nemen.

Nieuwe tijdelijke locatie schooljaar 2023-2024

International School Utrecht (ISUtrecht) en de gemeente Utrecht hebben een nieuwe tijdelijke locatie gevonden voor het schoolgebouw op Papendorp. Het gaat om kavel N28, naast de Marinus van Tyruslaan. Vanaf het schooljaar 2023-2024 is dit tijdelijke onderdak gereed voor 1.200 leerlingen. Hierdoor krijgen alle leerlingen van de school (in de leeftijd van 4 tot 18 jaar) les op 1 locatie. In november 2022 begint de aannemer met voorbereidende werkzaamheden.

Stappen voordat we kunnen bouwen

We kijken eerst goed naar alle eisen en wensen voor dit gebouw en de omgeving.

 • Eerst is gekeken wat wel en niet haalbaar is: een haalbaarheidsstudie.
 • Met de adviezen uit deze studie is een bouwenvelop gemaakt: een document dat de beleidsregels bevat waaraan een bouwproject moet voldoen. Op basis daarvan worden overeenkomsten met ontwikkelaars gesloten.
 • Half 2019 is de concept-bouwenvelop openbaar gemaakt waarop ge├»nteresseerden konden reageren. We hebben 6 reacties ontvangen. Die zijn verwerkt in een reactienota (pdf, 255 kB).
 • Het gemeentebestuur heeft de bouwenvelop (pdf, 3,3 MB) en de bijbehorende reactienota in januari 2020 vastgesteld.
 • De bouwenvelop is een belangrijk kader voor het ontwerp van het gebouw en het bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting in de 2e helft van 2022 openbaar, zodat omwonenden en andere belanghebbenden hier op kunnen reageren.
 • De omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Als deze vergunning is verleend, kunnen we starten met de bouw van de school.
 • De bouw van de school start naar verwachting in het najaar van 2023. Planning is dat we het nieuwe schoolgebouw in 2025 kunnen opleveren.

Waarom in Utrecht Science Park

 • Met de ISUtrecht krijgt het Utrecht Science Park een breed onderwijsaanbod.
 • De internationale school krijgt een goede plek met genoeg ruimte om te kunnen groeien naar 1.200 leerlingen.
 • De nieuwbouw biedt de kans om een aansprekend gebouw te bouwen.
 • Het internationale vestigingsklimaat van de regio Utrecht (en het Utrecht Science Park) wordt hiermee versterkt.

Meer informatie over het Utrecht Science Park

Uitgangspunten bij de nieuwbouw

 • Realiseren van een schoolgebouw met sportvoorzieningen voor 1.200 leerlingen.
 • Een compact schoolgebouw met in het centrum ontmoetingsruimten die de community- en campusgedachte binnen het gebouw vormgeven.
 • Het nieuwe schoolgebouw wordt zorgvuldig ingepast in het gebied.

Wat biedt de International School Utrecht

De ISUtrecht is erop gericht om kinderen van internationaal werkende ouders die gemiddeld 3 jaar in Nederland zijn, passend onderwijs te bieden. Wereldwijd volgen kinderen eenzelfde curriculum in het Engels, zodat zij van land en school kunnen wisselen zonder dat ze hierdoor een achterstand oplopen. De ISUtrecht verzorgt tevens passend onderwijs voor Nederlandse kinderen die ofwel met hun familie terugkeren uit het buitenland, dan wel op korte termijn met hun ouders naar het buitenland vertrekken.

Meer informatie over de International School Utrecht

Hulp en contact Onderwijshuisvesting