Vaststelling Chw bestemmingsplan Zuilense Vecht, Utrecht

De gemeente Utrecht heeft het Chw bestemmingsplan Zuilense Vecht, Utrecht, met digitale naam NL.IMRO.0344.BPZUILENSEVECHTUTR-VA01vastgesteld. Ook is het bijbehorende besluit hogere waarden (HW1221) genomen op grond van de Wet geluidhinder.

Zuilense Vecht is een gezamenlijk project met de gemeente Stichtse Vecht. Het bestemmingsplan Zuilense Vecht, Stichtse Vecht is ook vastgesteld en wordt apart bekendgemaakt.

Plangebied

Zuilense Vecht is het sportparkgebied dat ingeklemd ligt tussen de Utrechtse wijk Zuilen, de wijk Op Buuren in Stichtse Vecht, de Burgemeester Norbruislaan en de Amsterdamsestraatweg. Zuilense Vecht ligt dus in zowel de gemeente Utrecht als in de gemeente Stichtse Vecht. Het totale plangebied van Zuilense Vecht omvat het gebied gelegen tussen het Amsterdam-Rijnkanaal, de Burgemeester Norbruislaan, de Sportparkweg en de Jan van Zutphenlaan/Theo Thijssenplein.

Het plangebied van de gemeente Utrecht is gelegen tussen de Amsterdamsestraatweg, de Burgemeester Norbruislaan, de Jan van Zutphenlaan/Theo Thijssenplein en de Zuilenselaan (de gemeentegrens).

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is om de volgende nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken: woningbouw (maximaal 300 woningen) inclusief de mogelijkheid tot het realiseren van zorgwoningen en/of een zorginstelling, sportfuncties, maatschappelijke functies, horeca en een park, bestaande uit een sportieve strip, de sportvelden en de clubhuizen. 
Met dit bestemmingsplan wordt het huidige gesloten, monofunctionele en matig functionerende gebied veranderd in een toekomstbestendig multifunctioneel Sportief Park dat goed aansluit op de omgeving. Ook komt er een aantrekkelijk fiets- en wandelpad tussen de gemeente Stichtse Vecht en de gemeente Utrecht.

Wijzigingen in het bestemmingsplan bij de vaststelling

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan het plan gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

 • de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer – parkeren’ is op de verbeelding aangepast
 • in het ontwerpbestemmingsplan staat bij artikel 19 lid 19.2 onder 5a “als de eigenaar van de woning deze verhuurt aan maximaal 2 personen”. Vanwege de gewijzigde Huisvestingsverordening is dit gewijzigd in “als de eigenaar van de woning deze verhuurt aan maximaal 3 personen”
 • vanwege een nieuwe Aerius versie zijn de stikstofdepositieberekeningen geactualiseerd. De geactualiseerde versies vervangen de versies van het ontwerpbestemmingsplan
 • vanwege een gewijzigd inzicht is de geurparagraaf aangepast.

Een volledig overzicht van de wijzigingen vindt u in het vaststellingsrapport.

Hogere waarden geluid 

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan 2 geluidsnormen:

 • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
 • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Concreet gaat het bij Zuilense Vecht om de volgende Hogere Waarden (pdf, 186 kB):

Voor woningen

 • maximaal 55 dB(A) vanwege industrielawaai Lage Weide (voorkeursgrenswaarde is 50 dB(A), maximale geluidsbelasting is 55 dB(A))
 • maximaal 57 dB vanwege de Amsterdamsestraatweg (voorkeursgrenswaarde is 48 dB, maximale geluidsbelasting is 63 dB)
 • maximaal 53 dB vanwege de Burgemeester Norbruislaan/Sweserengseweg (voorkeursgrenswaarde is 48 dB, maximale geluidsbelasting is 63 dB)

Voor onderwijs

 • maximaal 56 dB vanwege spoorweglawaai (voorkeursgrenswaarde is 53 dB, maximale geluidsbelasting is 68 dB)
 • maximaal 53 dB(A) vanwege industrielawaai Lage Weide (voorkeursgrenswaarde is 50 dB(A), maximale geluidsbelasting is 60 dB(A))

De gemeente heeft daarom een hogere waarden besluit genomen. 

Het vaststellingsbesluit en bestemmingsplan bekijken

U kunt vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en het vaststellingsrapport bekijken van vrijdag 19 januari 2024 tot en met donderdag 29 februari 2024 op:

Beroep instellen bij de rechter

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan of het besluit hogere grenswaarden? Dan kunt u, binnen 6 weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en/of het besluit hogere grenswaarden. De termijn van 6 weken gaat in op de dag nadat de stukken ter inzage zijn gelegd (op donderdag is de publicatiedatum, vrijdag is de dag van de terinzagelegging, dus de beroepstermijn start op zaterdag 20 januari en eindigt op vrijdag 1 maart 2024).

U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan.

Zet al uw argumenten in het beroepschrift.

Crisis- en herstelwet

Voor dit bestemmingsplan geldt de Crisis- en herstelwet. Dit betekent in dit geval dat u na afloop van de beroepstermijn van 6 weken geen nieuwe argumenten mag aanvoeren.

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden niet tot er een beslissing is genomen over het beroep.

Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening? Kijk dan  op Raad van State/hoger-beroep.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig