Vaststelling bestemmingsplan gasleiding bedrijventerrein Lage Weide - De Wetering

De gemeente Utrecht heeft het Chw bestemmingsplan gasleiding bedrijventerrein Lage Weide – De Wetering op 28 maart 2024 vastgesteld. De digitale naam van dit bestemmingsplan is NL.IMRO.0344.BPCHWGASBEDLAGEWET-VA01.

Plangebied

Het plangebied ligt langs de Rijksweg A2 en voor het grootste deel binnen het bedrijventerrein Lage Weide en het bedrijventerrein De Wetering. De gasleiding loopt vanaf het afsluiterschema binnen het bedrijventerrein Lage Weide (nabij Reactorweg 45) tot aan het afsluiterschema binnen het bedrijventerrein Proostwetering (gelegen tussen Proostwetering 107 en 111). Een afsluiterschema maakt onderdeel uit van een leidingnetwerk en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de leiding gasvrij gemaakt kan worden. Het tracé heeft een lengte van ongeveer 2,6 km.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch-juridisch mogelijk maken van een nieuwe gasleiding. Deze gasleiding wordt aangesloten op de nieuwe gasleiding die aangelegd wordt van Hoornaar tot het meet- en regelstation Reijerscop.

Met de aanleg van de gastransportleiding wordt de transport en het gebruik van hoogcalorisch gas mogelijk gemaakt. Dit levert een bijdrage aan één van de maatregelen van de Rijksoverheid om de gaswinning in Groningen terug te dringen. Op 1 oktober 2024 gaat het Groningergasveld definitief dicht. Gas uit Groningen is laagcalorisch. Laagcalorisch gas is laag in energie, maar heeft een hoog gehalte stikstof. Hoogcalorisch gas heeft minder stikstof, maar heeft daarom meer energie. Hoogcalorisch gas wordt vooral uit het buitenland gehaald. Uiteindelijk moet iedereen overstappen op alternatieve energiebronnen, maar op korte termijn zijn niet alle gebruikers daar al klaar voor. De bestaande gasleiding is alleen geschikt voor het transport van laagcalorisch gas en om deze reden wordt de nieuwe gasleiding voor hoogcalorisch gas aangelegd.

Wijzigingen in het bestemmingsplan bij de vaststelling

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan het plan gewijzigd. De ligging van de gasleiding is op enkele punten met 2 tot 8 meter verschoven vanwege kruisingen met de ligging van leidingen van Stedin. Daarnaast is een gebiedsaanduiding toegevoegd om te laten zien waarbinnen de strook een boringsvrije zone geldt. Met deze aanduiding wordt aangegeven waar het verboden is om zonder toestemming van de provincie dieper te graven dan 40 meter onder het maaiveld.

Het vaststellingsbesluit en bestemmingsplan bekijken

U kunt het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en het vaststellingsrapport bekijken vanaf 12 april 2024 tot en met 24 mei 2024 op:

Beroep instellen bij de rechter

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u binnen zes weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. De termijn van zes weken gaat in op de dag nadat de stukken ter inzage zijn gelegd. U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan. Zet al uw argumenten in het beroepschrift.

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep.

Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening? Kijk dan op de website raadvanstate.nl.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig