Wijzigingsplan Nedereindseweg 516, Rijnenburg vastgesteld

De gemeente Utrecht heeft het wijzigingsplan Rijnenburg, wijzigingsplan Nedereindseweg 516, met digitale naam NL.IMRO.0344.WPRIJNNEDEREIND516-VA01 vastgesteld. Ook is het bijbehorende besluit hogere waarde (HW1286) genomen op grond van de Wet geluidhinder.

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Nedereindseweg in Rijnenburg. Het plangebied bestaat uit het perceel aan de Nedereindseweg 516 en is begrensd door een watergang en de Nedereindseweg in het zuiden en agrarische percelen in het westen, noorden en oosten.

Doel

Het doel van het wijzigingsplan is de agrarische bestemming ter plaatse van de Nedereindseweg 516 te wijzigen in de bestemming wonen.

Wijzigingen in het bestemmingsplan bij de vaststelling

Het college van burgemeester en wethouders heeft bij de vaststelling van het wijzigingsplan het plan gewijzigd. De wijzigingen zijn:

  • aanpassing van het plangebied omdat een klein deel van het perceel verkocht bleek te zijn
  • enkele verwijzingen in de regels klopten niet en zijn aangepast
  • het ontwerp hogere waarde besluit in de bijlage bij de toelichting is vervangen door het definitieve hogere waarde besluit

Alle wijzigingen vindt u in het vaststellingsrapport.

Besluit hogere waarde geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan 2 geluidsnormen:

  • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
  • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden, vanwege de Rijksweg A2. De gemeente heeft daarom een hogere waarde vastgesteld. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een 'hogere waardebesluit (pdf, 115 kB)'.

Het wijzigingsplan bekijken

U kunt het wijzigingsplan, het besluit hogere waarde en het vaststellingsrapport bekijken van vrijdag 16 februari 2024 tot en met donderdag 28 maart 2024, op:

Beroep instellen bij de rechter

Bent u het niet eens met het wijzigingsplan of het besluit hogere grenswaarde? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het wijzigingsplan of het besluit hogere grenswaarde. De termijn van 6 weken gaat in op de dag nadat deze ter inzage zijn gelegd. U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan.

Zet al uw argumenten in het beroepschrift. 

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het wijzigingsplan of het besluit hogere grenswaarde gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het wijzigingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening? Kijk dan op de website raadvanstate.nl.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig