Chw ontwerpbestemmingsplan Helling 12-14

Vanaf 15 december 2023 kunt u uw mening geven over het Chw ontwerpbestemmingsplan Helling 12-14

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan (Chw ontwerpbestemmingsplan Helling 12-14) gemaakt. De digitale naam van dit nieuwe ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0344.BPCHWHELLING1214-ON01.

Plangebied

Het plangebied is het gebied waarover het ontwerpbestemmingsplan gaat. Het plangebied ligt in de wijk Zuid in de buurt Rotsoord. Tegenover de Helling 12-14 ligt het Poppodium De Helling en hotel Moxy. Aan de andere kant ligt een brandweerkazerne en een politiekantoor. Om het plangebied heen liggen de straten Helling, Briljantlaan en Vondellaan.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch-juridisch mogelijk maken van het bouwen van een appartementencomplex. Er worden in totaal 56 woningen gerealiseerd, waarvan 13 middenhuur appartementen, 9 atelierwoningen (ook middenhuur) en 34 vrije sector huurappartementen. De 9 atelierwoningen komen in de plint van het appartementencomplex. Deze atelierwoningen zijn bedoeld voor kunstenaars en creatieve ondernemers. Daarnaast worden onder andere een fietsenstalling, nieuwe openbare ruimte met groen en een wadi mogelijk gemaakt.

Geen milieueffectrapport (MER)

Dit project heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Er hoeft daarom geen milieueffectrapport (een MER) opgesteld te worden. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in het m.e.r.-beoordelingsbesluit.

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen. Gezoneerde industrieterreinen zijn industrieterreinen met een vastgelegde geluidzone. De bedrijven kunnen hierbinnen veel lawaai maken. In de wet staan 2 geluidsnormen:

 • Voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
 • Maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde van 55 dB wordt door het railverkeerslawaai van het spoor Utrecht – Arnhem / Den Bosch met 2 dB op de te openen delen van de gevels van de woningen overschreden.

Omdat er eigenlijk geen manieren zijn om deze overschrijding met bron- en overdrachtsmaatregelen te verminderen, wil de gemeente voor de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde een hogere waarde vaststellen. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een ’hogere waarden-besluit’. Aan de woningen zullen (bouwkundige) maatregelen worden uitgevoerd om een geluidsluwe gevel te creëren. Hiermee wordt aangesloten bij de ontheffingscriteria en de voorwaarden uit het gemeentelijke beleid voor het verlenen van hogere waarden.

Het ontwerpbestemmingsplan en de besluiten bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan, het besluit om geen milieueffectrapport (MER) op te stellen en het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u bekijken van vrijdag 15 december 2023 tot en met vrijdag 26 januari 2023 op:

 • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het bestemmingsplan);
 • op deze site waar u kunt doorklikken naar het Chw ontwerpbestemmingsplan, het besluit over het milieueffectrapport en het ontwerpbesluit hogere waarden;
 • de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 15 december 2023 tot en met vrijdag 26 januari 2023 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en het ontwerpbesluit hogere waarden. U kunt dit op 3 manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:

  De gemeenteraad van Utrecht
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht
  Schrijf daarbij: zienswijze Chw ontwerpbestemmingsplan Helling 12-14

  Wilt u hierbij aangeven of uw zienswijze uitsluitend gericht is tegen het ontwerpbestemmingsplan, het m.e.r.-beoordelingsbesluit of is gericht tegen het ontwerpbesluit hogere waarden?
 2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
 3. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig