Chw ontwerpbestemmingsplan Papendorp

Vanaf 18 augustus 2023 kunt u uw mening geven over het Chw ontwerpbestemmingsplan Papendorp.

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan voor Papendorp gemaakt (Chw ontwerpbestemmingsplan Papendorp). De digitale naam van dit bestemmingsplan is NL.IMRO.0344.BPCHWPAPENDORP-ON01.

Plangebied

Papendorp is onderdeel van Leidsche Rijn en ligt tegen het knooppunt Oudenrijn. Het plangebied van het bestemmingsplan ligt globaal tussen de Dominee Martin Luther Kinglaan in het noorden, de Rijkswegen A2 en A12 in het westen en zuiden en het Amsterdam-Rijnkanaal langs de noordoostzijde. Vanwege de geplande fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal, maakt ook De Meernbrug onderdeel uit van het plangebied. De nieuw te ontwikkelen woonwijk Groenewoud maakt geen onderdeel uit van dit plan. De grens tussen beide gebieden is de Bevrijdingslaan, de Mercatorlaan en de Taatsendijk.

Doel

Papendorp is nu een hoogwaardige locatie voor bedrijven en kantoren. Het doel van het bestemmingsplan is het mogelijk maken van de ontwikkeling van Papendorp van een monofunctionele werklocatie naar een multifunctioneel stedelijk knooppunt en volwaardig woon- én werkgebied. Er gaat een complete en moderne wijk ontstaan, waarin wonen en werken gemengd zijn en dat zijn eigen voorzieningen heeft.

Het bestemmingsplan gaat over het plangebied van het door de gemeenteraad vastgestelde Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) Papendorp Noord en over het overige, bestaande deel van de bedrijven- en kantorenlocatie Papendorp. Het bestemmingsplan maakt het volgende programma voor Papendorp Noord mogelijk:maximaal 2.000 woningen, 75.000 m2 kantoren, 7.000 m2 kleinschalige bedrijvigheid, 4.500 m2 (commerciële) voorzieningen, 200 hotelkamers en een Mobiliteitshub XL met in deeerste fase ongeveer 2.000 autoparkeerplekken voor parkeren op afstand en 1.700 fietsparkeerplekken. Voor het bestaande deel van Papendorp maakt het nieuwe bestemmingsplan het mogelijk om nieuwe kantoren en andere stedelijke functies te realiseren. Papendorp kan daarmee als totaal nog meer een woon- en werkgebied worden.

Geen milieueffectrapport (MER)

Er is één m.e.r.-beoordeling opgesteld waarin de milieueffecten van de ontwikkeling van Papendorp en het naastgelegen Groenewoud zijn onderzocht. De ontwikkeling van Papendorp en Groenewoud heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het is daarom niet nodig een milieueffectrapport (een MER) op te stellen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders op 27 juni 2023 besloten (m.e.r.-beoordelingsbesluit).

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid

In de Wet geluidhinder (Wgh) staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen. In de wet staan 2 geluidsnormen:

  • Voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
  • Maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Bij dit project kunnen we op een aantal locaties niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden, vanwege wegverkeerslawaai (inclusief tram) en industrielawaai. Omdat er geen (kosten)effectieve mogelijkheden zijn om deze overschrijding met bron- en overdrachtsmaatregelen te verminderen, wil de gemeente een hogere waarde vaststellen. Het besluit dat hiervoor nodig is, heet een “besluit hogere waarden” (pdf, 194 kB). Met dit besluit wordt een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde toegestaan op de gevels van een deel van de nieuwe woningen in Papendorp. Het definitieve besluit hogere waarden wordt genomen voordat het Chw bestemmingsplan Papendorp wordt vastgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan en de besluiten bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan, het besluit om geen milieueffectrapport (MER) op te stellen (zie paragraaf 5.2 van de toelichting van het bestemmingsplan) en het ontwerpbesluit hogere waarden (nummer 1275) kunt u bekijken van vrijdag 18 augustus tot en met donderdag 28 september 2023 op:

  • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het bestemmingsplan)
  • op deze site waar u kunt doorklikken naar het Chw ontwerpbestemmingsplan Papendorp en het ontwerpbesluit hogere waarden
  • de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 18 augustus 2023 tot en met donderdag 28 september 2023 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden. U kunt dit op 3 manieren doen.

1. Per brief

Schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Schrijf daarbij: zienswijze Chw ontwerpbestemmingsplan Papendorp. Wilt u hierbij aangeven of uw zienswijze uitsluitend over het ontwerpbestemmingsplan gaat of is gericht tegen het ontwerpbesluit hogere waarden?

2. Via een gesprek

Wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14 030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).

3. Digitaal via DigiD

U kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. De link staat onder het kopje Ontwerpbestemmingsplan.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op de www.overheid.nl vindt u de wettekst.

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is de m.e.r.-beoordeling een voorbereidingsbesluit, waarop geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit belanghebbende rechtstreeks treft. U kunt wel een reactie geven op de m.e.r.-beoordeling via een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan. Meer informatie over de procedure van een m.e.r.-beoordeling leest u in artikel 7.19 van de Wet Milieubeheer. Waarom een m.e.r.-beoordeling nodig is staat in bijlage D, categorie D2.2 en D11.2 van het Besluit milieueffectrapportage. De eisen aan een m.e.r.-beoordeling staan in bijlage III van Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985).

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig