Chw ontwerpbestemmingsplan Thomas à Kempisplantsoen

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ‘Chw ontwerpbestemmingsplan Thomas à Kempisplantsoen’ (met de digitale naam NL.IMRO.0344.BPTHOMASAKEMPISPLA-ON01) met bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden (met als kenmerk HW1287) gemaakt.

Plangebied

Het plangebied van dit ontwerpbestemmingsplan wordt begrensd door de Vleutenseweg in het Zuidwesten, de ventweg evenwijdig aan de Thomas à Kempisweg in het Oosten en de weg Thomas à Kempisplantsoen in het Noorden. 

Doel

Het hoofddoel van het ontwerpbestemmingsplan is de nieuwbouw van maximaal 349 sociale- en middenhuurwoningen mogelijk maken in 2 gebouwen (een noord- en zuidgebouw) en de vergroening van de Thomas à Kempisweg, die buiten gebruik wordt genomen, planologisch te regelen. Ook maakt het plan een kantoorfunctie mogelijk op de begane grond van het noordgebouw en de eerste verdieping van het zuidgebouw van in totaal maximaal 179 m2 aan bruto vloeroppervlakte (b.v.o.). In het zuidgebouw wordt op de begane grond ook nog daghoreca (horeca in de categorie D2) ter grootte van circa 116 m2 b.v.o. mogelijk gemaakt en een buurthuis van circa 84 m2 b.v.o.. Daarnaast krijgen 12 woningen (op de eerste verdieping) in het zuidgebouw naast de functie Wonen de aanduiding 'zorginstelling'.

Geen milieueffectrapport (MER)

Dit project heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Er hoeft daarom geen milieueffectrapport (MER) opgesteld te worden. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten (m.e.r.-beoordelingsbesluit). 

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan 2 geluidsnormen:

  • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
  • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Om de ontwikkeling van het Thomas à Kempisplantsoen mogelijk te maken moeten de volgende hogere waarden worden vastgesteld: 

  • maximaal 62 dB vanwege de Vleutenseweg (de voorkeursgrenswaarde is 48 dB en de maximale grenswaarde is 63 dB)
  • maximaal 61 dB vanwege het Thomas à Kempisplantsoen/Cartesiusweg (de voorkeursgrenswaarde is 48 dB en de maximale grenswaarde is 63 dB)
  • maximaal 52 dB vanwege de Spinozaweg (de voorkeursgrenswaarde is 48 dB en de maximale grenswaarde is 63 dB)
  • maximaal 68 dB vanwege het spoor Utrecht-Woerden (de voorkeursgrenswaarde is 55 dB en de maximale grenswaarde is 68 dB)
  • maximaal 51 dB(A) vanwege industrieterrein Lage Weide (de voorkeursgrenswaarde is 50 dB(A) en de maximale grenswaarde is 55 dB(A)

De gemeente wil daarom hogere waarden vaststellen. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een “hogere waarden-besluit”.

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden (pdf, 198 kB) kunt u bekijken van vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024, op:

  • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het ontwerpbestemmingsplan)
  • op Ropublicceer.nl waar u kunt doorklikken naar het Chw ontwerpbestemmingsplan Thomas à Kempisplantsoen
  • de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. 

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden. U kunt dit op 3 manieren doen:

1. Per brief

Schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar: 

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Schrijf daarbij: zienswijze Chw ontwerpbestemmingsplan Thomas à Kempisplantsoen en/of ontwerpbesluit hogere waarden. 

2. Via een gesprek

Wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt). 

3. Digitaal via DigiD

U kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op deze website. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan
De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.