Vaststelling Chw bestemmingsplan Marco Pololaan 111 – 117, Kanaleneiland

De gemeente Utrecht heeft het bestemmingsplan Chw bestemmingsplan Marco Pololaan 111 – 117, Kanaleneiland, met digitale naam NL.IMRO.0344.BPCHWMARCOPOLO111-VA01 vastgesteld voor het plangebied Marco Pololaan 111- 117 in Utrecht.

Plangebied

Het plangebied ligt in de Utrechtse wijk Kanaleneiland, aan de zuidoostkant van Utrecht. Het plangebied is begrensd door de Marco Pololaan aan de noordoostelijke zijde en de Da Costa School aan de noordwestelijke zijde. Verder is het plangebied omsloten door het Marco Polopark.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is het mogelijk maken van een gezondheidscentrum met in de eerste bouwlagen sociale huurwoningen voor ouderen en begeleid wonen. Daarboven worden appartementen gerealiseerd in twee afzonderlijke torens van 6 en 12 bouwlagen. In deze torens komen huurwoningen in de midden- en vrije huursector. De ontwikkeling voorziet in een totaal van 240 woningen. Onder het gebouw komt een volledig verdiepte parkeergarage en op maaiveldniveau komt een groene inrichting. De bestaande bebouwing wordt gesloopt.

Wijzigingen in het bestemmingsplan bij de vaststelling

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan het plan gewijzigd. Hieronder zijn de belangrijkste ambtshalve wijzigingen kort beschreven.

  • Bij de uitwerking van het ontwerp van de te realiseren bebouwing is naar voren gekomen dat aan de bebouwing balkons buiten het bouwvlak zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan waren voorzien. Om deze mogelijk te maken is hiertoe een aanduiding op de verbeelding met de daarbij behorende regel opgenomen. Door deze aanduiding zijn de balkons op specifieke locaties toegestaan en is de maximale oppervlakte en diepte ervan beperkt.
  • In de toelichting van het bestemmingsplan is de informatie over de bestaande en ter compensatie geplande bomen uitgebreid. Daarbij is visueel inzichtelijk gemaakt welke bomen behouden kunnen worden, welke bomen niet behouden kunnen worden en waar de bomen ter compensatie ongeveer zullen worden geplaatst.
  • Om de stikstofdepositie als gevolg van deze ontwikkeling goed in kaart te brengen is het van belang dat de berekeningen hiervoor zijn gebaseerd op de meest actuele versie van de AERIUS-Calculator. Op 5 oktober 2023 is hiervan een nieuwe versie uitgebracht. De berekeningen voor het bestemmingsplan zijn daardoor ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan opnieuw, met de meest actuele versie van AERIUS, berekend. De uitkomst ervan is nog steeds dat er geen beschermde natuurgebieden worden getroffen door deze ontwikkeling.

Er zijn 4 zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Deze zienswijzen zijn samengevat in het vaststellingsrapport en van een antwoord voorzien. De zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

In het vaststellingsrapport kunt u alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan terugvinden.

Het vaststellingsbesluit en bestemmingsplan bekijken

U kunt vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan, en het vaststellingsrapport bekijken van vrijdag 12 januari 2024 tot en met donderdag 22 februari 2024 op:

Beroep instellen bij de rechter

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u, binnen zes weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. De termijn van zes weken gaat in op de dag nadat de stukken ter inzage zijn gelegd. U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan.

Zet al uw argumenten in het beroepschrift.

Voor dit bestemmingsplan geldt de Crisis- en herstelwet. Dit betekent in dit geval dat u na afloop van de beroepstermijn van 6 weken geen nieuwe argumenten mag aanvoeren.

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep.

Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening? Kijk dan  op Raad van State/hoger-beroep.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig