Vaststelling bestemmingsplan Johan Wagenaarkade 1-10bis, Halve Maan – zuid

Bestemmingsplan Johan Wagenaarkade 1-10bis, Halve Maan – zuid vastgesteld

De gemeente Utrecht heeft het bestemmingsplan NL.IMRO.0344.BPJOHANWAGENAARKADE1TM10B-VA01 vastgesteld voor het plangebied Johan Wagenaarkade 1-10bis, Halve Maan – zuid. Ook is het bijbehorende besluit hogere waarden (HW1241) genomen op grond van de Wet geluidhinder en is de omgevingsvergunning voor de bouw van 54 appartementen met registratienummer HZ_WABO-20-44829 (pdf, 1.6 MB)verleend.

Plangebied

Het plangebied ligt tussen de Johan Wagenaarkade, de Petristraat en de Hendrika van Tussenbroeklaan.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is de nieuwe ontwikkeling van maximaal 54 sociale huurwoningen op deze plek planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Hogere waarden-besluit geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en te beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan 2 geluidsnormen:

  • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
  • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden omdat verdergaande geluidsbeperkende maatregelen stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële aard. De gemeente heeft daarom een hogere waarde vastgesteld. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een “hogere waarden-besluit” (pdf,108 kB).

Samenloop van procedures (coördinatie)

De procedures voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn tegelijk doorlopen, gecoördineerd. U kunt tegen deze besluiten ook tegelijkertijd beroep instellen (artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening).

Het bestemmingsplan bekijken

U kunt het bestemmingsplan, het besluit hogere waarden, de omgevingsvergunning en het vaststellingsrapport bekijken van vrijdag 25 maart tot en met donderdag 5 mei, op:

- ruimtelijkeplannen.nl;

- Op deze site waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan Johan Wagenaarkade 1-10bis, Halve Maan – zuid;

- de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Beroep instellen bij de rechter

Heeft u zelf met dit bestemmingsplan, het besluit hogere grenswaarden of de omgevingsvergunning te maken? En bent u het niet eens met het bestemmingsplan, het besluit hogere grenswaarden of de omgevingsvergunning? Dan kunt u, als belanghebbende, binnen 6 weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan, het besluit hogere grenswaarden of de verlening van de omgevingsvergunning. De termijn van 6 weken gaat in op de dag na deze publicatie.

U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U betaalt hiervoor griffierechten. U kunt niet via e-mail in beroep gaan.

Zet al uw argumenten in het beroepschrift.

Voor dit bestemmingsplan geldt de Crisis- en herstelwet. Dit betekent in dit geval dat u na afloop van de beroepstermijn van 6 weken geen nieuwe argumenten mag aanvoeren.   

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan, , de omgevingsvergunning of het besluit hogere waarden gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan, of de omgevingsvergunning niet tot er een beslissing is genomen over het beroep.

Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening? Kijk dan bij de Raad van State voor meer informatie.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig