Vaststelling bestemmingsplan Overvecht-Noordelijke stadsrand, 2e herziening

De gemeente Utrecht heeft het bestemmingsplan Overvecht-Noordelijke stadsrand, 2e herziening op 7 december 2023 vastgesteld. De digitale naam van dit bestemmingsplan is NL.IMRO.0344.BPOVERNRD2EHERZIEN-VA01.

Plangebied

Het plangebied is het gebied waarover het bestemmingsplan gaat. Het plangebied bestaat uit een klein perceel (kadastraal perceel bekend als gemeente Utrecht, sectie AA, nummer 167) met een breedte van ongeveer 3 meter. Het perceel is gelegen achter de woning aan de St.-Anthoniedijk 107 in de wijk Overvecht. 

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is om de bestemming van het perceel van ‘Recreatie’ naar ‘Wonen-3’ te wijzigen. Het perceel wordt namelijk momenteel als achtertuin gebruikt terwijl de huidige bestemming (de bestemming ‘Recreatie’) van het bestemmingsplan Overvecht-Noordelijke stadsrand dit niet toelaat. Vanwege de sloot die om het perceel heen ligt, is het perceel niet voor anderen bereikbaar. Dit perceel kan daarom niet gebruikt worden voor recreatie. Door de bestemmingswijziging wordt aangesloten bij het huidig gebruik als achtertuin.

Wijzigingen in het bestemmingsplan bij de vaststelling

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan het plan niet gewijzigd. 

Het vaststellingsbesluit en bestemmingsplan bekijken

U kunt het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en het vaststellingsrapport bekijken vanaf 15 december 2023 tot en met 25 januari 2024 op:

Beroep instellen bij de rechter

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. De termijn van 6 weken gaat in op de dag nadat de stukken ter inzage zijn gelegd. U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan.

Zet al uw argumenten in het beroepschrift. 

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening? Kijk dan  op Raad van State/hoger-beroep.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig