Vaststelling Chw bestemmingsplan Tuindorp

Chw bestemmingsplan Tuindorp vastgesteld

De gemeente Utrecht heeft het Chw bestemmingsplan Tuindorp vastgesteld. De digitale naam van dit plan is NL.IMRO.0344.BPCHWTUINDORP-VA01.

Plangebied

Het plangebied ligt aan de noordoostkant van de stad en bestaat uit de wijken Tuindorp en Tuindorp Oost. Het plangebied heeft de volgende grenzen: in het noorden- noordoosten de rand met de spoorlijn Utrecht - Amersfoort/Hilversum, in het oosten het Salvador Allendeplein, in het zuiden de Kardinaal de Jongweg en in het oosten de Kögllaan en de spoorlijn Utrecht - Amersfoort/Hilversum.

Het plangebied is vooral een laagdynamisch woongebied: de belangrijkste functie is wonen met verspreid over het gebied andere functies zoals maatschappelijke, recreatieve, kantoren en wijkcentrum functies.

Doel

In het Chw bestemmingsplan Tuindorp staan regels die gericht zijn op het beheren van de leefomgeving in het plangebied. Met deze nieuwe regels worden de volgende doelen bereikt:

  • uniformering van de regels
  • functietoedeling in de systematiek van het toekomstige omgevingsplan
  • beleidsarm omzetten van de regels van de beheersverordeningen, wat inhoudt dat het nieuwe bestemmingsplan zo veel mogelijk het bestaande gebruik en de bestaande bouwmogelijkheden overneemt
  • door het gebruik van nieuwe termen (onder andere als gevolg van de komst van de Omgevingswet en het gebruiken van nieuwe standaarden en definities) en doordat beheersverordeningen en bestemmingsplannen verschillen in opzet, kunnen er kleine veranderingen optreden in de juridische regeling ten opzichte van de vorige regeling. Die veranderingen hebben geen bijzondere gevolgen voor de bestaande gebruiks- en bouwrechten. Een uitzondering hierop is de beperking van de mogelijkheden voor de vestiging van flitsbezorgdiensten conform de regeling in het Algemene regelplan Utrecht.

Wijzigingen in het bestemmingsplan bij de vaststelling

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan het plan gewijzigd. Dit zijn dus wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Alle wijzigingen staan in hoofdstuk 3 van het vaststellingsrapport.

Het gaat om de toevoeging van het woord ‘uitsluitend’ in artikel 15.2 onderdeel 4 (Wonen) om duidelijker te maken dat op de locaties met de aanduiding ‘garagebox’ geen woningen zijn toegestaan. Ook is in artikel 31 de peildatum van het overgangsrecht aangepast zodat dit overgangsrecht in overeenstemming is met het Besluit ruimtelijke ordening. Daarnaast zijn twee amendementen van de gemeenteraad over de herplantplicht bij het kappen van bomen in het bestemmingsplan verwerkt (in artikel 30, lid 30.4 en 30.7).

Het vaststellingsbesluit en bestemmingsplan bekijken

U kunt het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en het vaststellingsrapport bekijken van vrijdag 6 oktober tot en met donderdag 16 november 2023 op:

Beroep instellen bij de rechter

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u, binnen 6 weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. De termijn van 6 weken gaat in op de dag nadat de stukken ter inzage zijn gelegd.

U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan.

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening? Kijk dan bij de Raad van State voor meer informatie.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig