Ondernemen Wettelijke verplichtingen

Naast de maatregelen die u vrijwillig kunt nemen om uw bedrijf duurzamer te maken, moet u ook aan een aantal door de wet voorgeschreven verplichtingen voldoen. De gemeente controleert of bedrijven aan deze wettelijke verplichtingen voldoen.

De belangrijkste wettelijke verplichtingen zijn:

Wet Milieubeheer

Bedrijven zijn verplicht om alle maatregelen te nemen die in 5 jaar of minder terug te verdienen zijn. Per sector is er een erkende maatregelenlijst. De gemeente controleert of u aan deze verplichting voldoet.

Energie-audit De Europese richtlijn

Energie Efficiency Directive (EED) verplicht alle grote ondernemingen om elke 4 jaar een energie-audit te maken. Dit heeft als doel om:

  • energieverbruik in kaart te brengen
  • mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te inventariseren en te kwantificeren.

Zij moeten hierover verslag uitbrengen aan het bevoegd gezag. Hebt u een erkend keurmerk of neemt u deel aan de Meerjarenafspraken (MJA)? Dan voldoet u automatisch aan deze verplichting. U hoeft dan geen energie-audit te maken.

Verplicht label C voor kantoren in 2023

Elk kantoor groter dan 100m2 moet in 2023 minimaal energielabel C hebben. De definitieve wetgeving is nu in voorbereiding.

Informatieplicht

Heeft uw organisatie een jaarverbruik van meer dan 50.000 kWh of 25.000 m³ (of 870 GJ bij stadsverwarming)? Dan moet u uiterlijk op 1 juli 2019 melden welke erkende maatregelen van bijlage 10 uit de Activiteitenregeling u hebt genomen.
Heeft uw organisatie ook een EED plicht? Dan moet u per 5 december 2019 aan de informatieplicht voldoen.

Meer informatie

Lees meer over wettelijke verplichtingen

Lees meer over toezicht en handhaving

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl

Twitter

@Energie030

Nieuwsbrief

Aanmelden