Bereikbare omgeving tijdens bouw

Bouwvakker steekt de weg over in de buurt van de bouwplaats

De B in BLVC gaat over de bereikbaarheid van de stad en de buurt, met de auto, het openbaar vervoer, op de fiets, over het water of te voet en voor bewoners, ondernemers, aannemers, nood- en hulpdiensten en alle anderen die tijdens de uitvoering van of naar het gebied willen.

Problemen met de bereikbaarheid ervaren de bewoners als de meest vervelende klacht bij bouwwerkzaamheden. Klachten hebben bijvoorbeeld betrekking op bouwverkeer dat zich niet aan de afgesproken bouwroute houdt of op onoverzichtelijke of gevaarlijke verkeerssituaties. Tijdens bouw- of sloopwerkzaamheden, moet de bereikbaarheid van de buurt gegarandeerd blijven. Daarvoor zijn maatregelen nodig. Ook zijn er mogelijkheden om de overlast van bouwverkeer voor omwonenden of bedrijven te beperken.

De bouwprojecten leiden tot omvangrijke goederenstromen. Het afvoeren en aanleveren van materialen betekent het af- en aanrijden van vrachtwagens. Deze goederenstroom loopt naast de stroom aan personeel die werken op de bouwplaats. Beiden hebben invloed op de bereikbaarheid en veiligheid. Kijk voor een voorbeeld op de website van A naar Beter.

Verkeersmaatregelenplan

Maak een verkeersmaatregelenplan. Dit mailt u naar de gemeente, afdeling Bureau Bereikbaarheid via tijdelijkeverkeersmaatregelen@utrecht.nl. Bij grotere plannen adviseren wij via de mail een afspraak te maken om een en ander door te spreken. In het verkeersmaatregelenplan staat hoe u het bouwverkeer zo stuurt dat de extra verkeersbewegingen minimaal zijn. Door, of in overleg met, de gemeente komt er bewegwijzering voor het bouw- en het bestemmingsverkeer.

Geef onderbouwd aan hoe verkeersstromen tijdens de werkzaamheden worden omgeleid. Teken álle tijdelijke verkeervoorzieningen per fase in op kaartmateriaal:

 • omleidingsroutes
 • afzettingen
 • bebordingsplan
 • dwarsdoorsneden

Geef onderbouwd aan of verkeersregelaars worden ingezet. Is er voldoende aandacht voor looproutes en tijdelijke verharding (plankieren)?

De volgende werkzaamheden die gaan over de bereikbaarheid vallen onder de verantwoordelijkheid van de aannemer:

 • Toegankelijk houden van de omgeving, ook voor, tijdens en na het transporteren van materialen, materieel;
 • Bereikbaar houden van eventuele brandkranen en nutsvoorzieningen;
 • Beschikbaar houden van calamiteitenroutes;
 • Beschikbaar houden van bus-, auto-, fiets- en voetgangersroutes;
 • Toepassen van bebording en afbakening;
 • Coördinatie van de asbestsanering en verhuisbewegingen;
 • Coördinatie van de werkzaamheden van bouwwerken in de omgeving met de aannemer van deze werkzaamheden;
 • Gemotoriseerd transport wordt in het voetgangersgebied begeleid door een verkeersregelaar
 • Geef de tijden aan waarin wordt aan- of afgevoerd.
 • Geef de eventuele alternatieve transportmiddelen aan, zoals over water.
 • Zorg voor bevoorrading vanuit een centraal depot.
 • Inventariseer open locaties voor op- en overslag bouwmaterialen.
 • Regel een pendeldienst voor bouwpersoneel.
 • Zorg voor duidelijke bewegwijzering voor bouwverkeer.
 • Zorg voor bufferplaatsen zodat bouwverkeer niet hoeft te wachten op de openbare weg rondom de bouwplaatsen.
 • Achteruitrijden van vrachtverkeer alleen met permanente inzet van verkeersregelaars en zoveel mogelijk met uitgeschakeld geluids-waarschuwingssysteem. Het gaat hierbij om alle bij de bouw gebruikte voertuigen die zijn uitgerust met een waarschuwingspieper voor het achteruit rijden.
 • Bekijk de omgeving en infrastructuur. Het kan zijn dat de aanvoer van materiaal door kleinere vrachtwagens moet worden gedaan.
 • Om het werkterrein zo goed mogelijk bereikbaar te houden voor de aannemer, moet het straatmeubilair - als dat aanwezig is - te worden verwijderd en opgeslagen. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste afhandeling, de benodigde toestemmingen van de opdrachtgever en de gemeente en voor de kosten voor het tijdelijk verwijderen, opslaan, en het weer terug plaatsen van dit straatmeubilair.
 • Fietsenrekken (en fietsparkeervakken) in de omgeving moeten gehandhaafd en bereikbaar blijven of verplaatst worden.
 • Het parkeren van het personeel van de bouwer mag geen extra parkeerdruk opleveren voor de directe omgeving.

Hulp en contact Bouwen en verbouwen