Museumhotel en uitbreiding nijntje museum

Fase project

In voorbereiding

Geplande bouw

2024

In het zuidelijk deel van het Museumkwartier ligt de Lange Nieuwstraat. Daar heeft zorginstelling Altrecht een deel van haar panden verkocht. Het gebouw aan de Lange Nieuwstraat 237 en het gebouw op het binnenterrein en zijn nu in bezit van VORM Ontwikkeling.

Wat komt er?

De ontwikkelaar wil in het monumentale gebouw een museumhotel maken. In de binnentuin breidt het Centraal Museum het nijntje museum uit. De verbouwing van het nijnje museum is bijna klaar. De opening is op de verjaardag van nijntje op 21 juni.

Ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning Museumhotel

Voor het Museumhotel is een wijziging in het bestemmingsplan nodig. In het voorjaar van 2022 heeft het Ontwerpbestemmingsplan Museumhotel ter inzage gelegen. We hebben 6 reacties (zienswijzen) ontvangen. Die gaan vooral over de parkeerdruk in de omgeving van het Museumhotel, de behoefte aan een hotel en geluidsoverlast van bezoekers. We hebben een samenvatting gemaakt van de zienswijzen en daarop gereageerd. Dat staat in het vaststellingsrapport. We passen het bestemmingsplan op een paar onderdelen aan. In het najaar van 2023 neemt de gemeenteaad een besluit over het bestemmingsplan, met het vaststellingsrapport. Daarna kunt u het vaststellingsrapport bekijken via deze website.

Reacties op de uitgangspunten en voorwaarden

Voor deze ontwikkeling hebben we een bouwenvelop opgesteld. Daarin staan de uitgangspunten en randvoorwaarden om een hotel te maken en het museum uit te breiden. Wij hebben hierin ook de verbeterpunten, ideeën en wensen van de buurtbewoners opgenomen.

Er zijn 22 reacties binnengekomen, waarvan 1 namens 13 huishoudens. Hieronder staan de thema’s met een korte toelichting op de verschillende vragen van dat thema en daaronder het antwoord. De thema’s zijn gesorteerd op volgorde van het aantal reacties. Eén reactie kan meerdere thema’s bevatten.

petitie ondertekend door 13 huishoudens

Bezwaar tegen de hoofdentree van het Museumhotel aan de Lange Nieuwstraat vanwege eventueel te verwachten overlast van hotelbezoekers. Bewoners stellen als alternatief een entree via het binnenterrein voor.

Om eventuele overlast te verminderen gaan we samen met de hotelexploitant tegen die tijd met bewoners in gesprek. Het rijksmonumentale gebouw aan de Lange Nieuwstraat heeft 1 ingang. De Lange Nieuwstraat is de meest zichtbare en logische toegang voor het Museumhotel. De voordeuren van alle gebouwen aan de Lange Nieuwstraat liggen traditioneel aan de straatzijde. De binnenhoven zijn rustiger. Een hoofdingang via het binnenterrein kan niet omdat dit geen openbaar terrein is. Dit terrein is in eigendom van stichting Altrecht. Via het binnenterrein kan wel een tweede toegang voor de horeca in het hotel komen. De hoofdingang van het Museumhotel komt aan de Lange Nieuwstraat.

10 reacties

Bezwaar tegen omvang van het hotel. Roep om kleinschaliger initiatief. Hotelstop in beleid tegenover het plan voor dit Museumhotel. Verwachte overlast door hotel. Corona stelt noodzaak voor een nieuw hotel ter discussie.

Van april 2020 tot 2023 geldt in Utrecht een tijdelijke pas op de plaats voor nieuwe hotelontwikkelingen. Dit betekent dat er geen nieuwe hotels meer gerealiseerd mogen worden tenzij het een doelgroepenhotel of een bijzonder hotelconcept betreft. Het Museumhotel met 84 kamers was al vóór deze 'pas op de plaats' in de planvoorraad voor nieuwe hotels opgenomen. Daarnaast is het bijzondere hotelconcept met een plan onderbouwd. Dit concept voor realisatie van een bijzonder hotelconcept met 84 kamers is door de gemeente akkoord bevonden. In coronatijden plannen maken voor een nieuw hotel roept vragen op, maar in de toekomst kijken kan niemand. De plannen voor dit hotel gaan al terug tot 2017 en het hotel is er ook niet van vandaag op morgen. Na vaststelling van de bouwenvelop moet er een bestemmingsplan opgesteld worden en het bestemmingsplan moet vastgesteld worden. Voor deze trajecten is tijd nodig. Vervolgens start de bouw en dit betekent dat het hotel op zijn vroegst in 2023 opengaat. Dat is over 2 jaren. De verwachting nu is dat de hotelmarkt dan weer hersteld is. VORM en de hotelexploitant zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en zien geen bezwaren om dit plan door te zetten. De levensvatbaarheid is getoetst en dit is een (financieel) risico voor de initiatiefnemers.

9 reacties

Bezwaar tegen extra parkeerbehoefte door hotel. Er is nu al (te) weinig parkeergelegenheid. Bewoners zetten vraagtekens bij parkeren op afstand door hotelbezoekers.

Er komen géén extra parkeerplaatsen voor het Museumhotel en de uitbreiding van het nijntje museum. Dit voldoet aan het gemeentelijk beleid. Uit de parkeertoets (op basis van de nota Stallen en Parkeren) blijkt dat de beoogde functie minder parkeerplaatsen nodig heeft dan de oude functie ‘ziekenhuis’. De meeste bezoekers van het nijntje museum komen naar verwachting met het openbaar vervoer of te voet of per fiets. De uitbreiding van het museum heeft dus geen effect op het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de buurt. Het Museumhotel communiceert naar alle gasten dat er geen parkeergelegenheid in de directe omgeving is. Bezoekers die toch met de auto komen kunnen bij parkeergarage Vaartsche Rijn parkeren. Van daar kunnen zij lopend, per fiets of per taxi het hotel bereiken.

8 reacties

Bezwaar tegen volume (hoogte) van de nieuwbouw van het Museumhotel.

Uitgangspunt voor het bepalen van de maximale hoogtes is dat de nieuwbouw vanaf straatniveau niet zichtbaar mag zijn. Op pagina 20 van de bouwenvelop is te zien hoe de maximale massa is opgebouwd door deze zichtlijnen. Op pagina 21 van de bouwenvelop zijn de maximale bouwhoogtes vastgelegd. De nieuwbouw van het hotel wordt maximaal 19,3 meter hoog. De nieuwbouw voor het museum wordt maximaal 14,5 meter hoog. In de directe omgeving zijn meerdere modernere gebouwen. De hoogste daarvan is het gele VMX gebouw van stichting Altrecht. De gebouwen rondom zijn respectievelijk 15, 16 en 25 meter hoog. De kaprichting is in lijn met de bestaande bebouwing. Dit geeft een rustige uitstraling. De commissie Welstand en monumenten heeft ingestemd met de plannen. In de bouwenvelop zijn de maximale hoogte en de stedenbouwkundige kwaliteit en samenhang van beide nieuwbouwvolumes geborgd.

3 reacties

Bezwaar tegen vormgeving nieuwbouw en de inpassing in de historische omgeving.

In de directe omgeving zijn meerdere modernere gebouwen. De nieuwbouw van het hotel en het bestaande (historische) gebouw worden verbonden door een glazen tussendeel. De architectuur is bewust anders van karakter omdat het stedenbouwkundig geen onderdeel is van het bouwblok. De dakrand, detaillering van de gevelopeningen en ook de materiaalkeuze zijn hierop geselecteerd. Ook zorgen zij voor een rustige, natuurlijke en authentieke uitstraling. De commissie Welstand en monumenten heeft ingestemd met de plannen. In de bouwenvelop zijn de stedenbouwkundige kwaliteit en samenhang van beide nieuwbouwvolumes geborgd.

2 reacties

Bezwaar tegen het uitbreiden van bebouwing in de binnentuin ten koste van groen.

De nieuwbouw voor het hotel komt in plaats van een bestaand gebouw. Dit gaat dus niet ten koste van groen. De uitbreiding van het nijntje museum vindt plaats in de binnentuin. Dit gaat ten koste van groen. Dit groen is nu een private binnentuin van het nijntje museum. Het binnenterrein van Altrecht en de binnentuin tussen beide nieuwe gebouwen worden geheel nieuw ingericht. Nu is het binnenterrein vooral in gebruik als verkeersruimte met veel verharding. Straks wordt de inrichting zo groen mogelijk. De verschillende functies (zoals fietsenstalling, afval, opslag) worden zoveel mogelijk in de bebouwing opgenomen. Bestaande bomen blijven zoveel mogelijk behouden en er komen nieuwe bomen bij. Het terrein wordt met een minimum aan verharding ingericht om klimaatverandering aan te kunnen. De nieuwe inrichting van het binnenterrein is aanzienlijk groener dan de huidige inrichting. Het binnenterrein en de binnentuin zijn dan toegankelijker voor bezoekers en nodigen meer uit tot verblijven.

2 reacties

Verzoek om hier huizen te bouwen in plaats van een hotel.

In een eerdere fase is woningbouw op deze locatie onderzocht. Dit is al vrij snel als optie afgevallen om planologische en ruimtelijke redenen. In de omgeving van de locatie is er een mix van functies. Het geldend bestemmingsplan ‘Binnenstad’ uit 2010 geeft dat goed weer. Vooral de bestemming ‘Gemengd’ en de bestemming ‘Wonen’ komen veel voor. Echter in de directe omgeving van de locatie geldt enkel de bestemming ‘Maatschappelijk’. Deze bestemming ligt over een redelijk groot gebied en hoort bij Altrecht; een specialist in geestelijke gezondheidszorg. Een aantal woningen in een klein deel van het geheel is geen logische ontwikkeling. Bewoners en mensen met een geestelijke gezondheidszorg wonen en verblijven dan door elkaar heen. Het ligt dan meer voor de hand om een groter deel met woningen in te vullen, maar dat is op deze locatie niet goed mogelijk.

De transformatie van het rijksmonument aan de Lange Nieuwstraat naar woningen stuit daarnaast ook stuiten op ruimtelijke en financiële beperkingen.

2 reacties

Verzoek om aanvullende maatregelen te nemen om geluidsoverlast van de warmtepomp tegen te gaan.

Dit is ook tijdens de informatiebijeenkomst aangekaart. Door de ontwikkelaar zijn aanvullende maatregelen getroffen om overlast te voorkomen. De installaties worden onder het dak geplaatst. Op deze wijze wordt geluidsoverlast en het zicht op installaties tegengegaan.

2 reacties

Verzoek om de stoep van de Agnietenstraat te verbreden door het hekwerk te verwijderen.

Van de afdeling erfgoed mogen zowel de stoep als het hekwerk niet worden veranderd omdat deze monumentale waarden hebben. Deze zijn een wezenlijk onderdeel van de oorspronkelijke opzet van het gebouw. Stoep en hek moesten nieuwsgierige passanten op afstand houden. De vormgeving van het hekwerk sluit aan op de geleding en architectuur van de gevel. Het hekwerk heeft ook hoge monumentwaarden door de ambachtelijke uitvoering, onder ander herkenbaar aan de traditionele pengatverbindingen en de koppeling van de stijlen in de regels door toognagels.

1 reactie

Verzoek om zonnepanelen en groene daken toe te voegen.

Het materiaalgebruik op het dak dient in lijn te zijn met de uitgangspunten van de bouwenvelop en zal definitief goedgekeurd worden door welstand. Indien de initiatiefnemer zonnepanelen wenst dienen deze in het dakvlak opgenomen te worden. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt zijn zonnepanelen mogelijk mits deze geen monumentwaarden schaden en vanaf straatniveau niet zichtbaar zijn. Over het toepassen, schaal/maat, de hoeveelheid, verhouding, type zonnepaneel etcetera zal welstand beslissen.

Met de vergroening van het binnenterrein en de binnentuin wordt openbaar groen aan het Museumkwartier toegevoegd. De klimaatadaptieve inrichting van het binnenterrein gaat ook hittestress en wateroverlast tegen. De nieuwbouw wordt met een houten opbouw gemaakt en is samen met de gevel circulair opgebouwd.

1 reactie

Verzoek om laden en lossen van goederen en halen en brengen van hotelgasten op binnenterrein af te handelen.

Het binnenterrein is eigendom van Altrecht. De logistiek voor het Museumhotel en stichting Altrecht wordt zoveel mogelijk gecombineerd en/of op elkaar afgestemd bij en op het binnenterrein. Voor halen en brengen en afzetten van hotelbezoekers is ter hoogte van de inrit voldoende ruimte. Door het stopverbod en de beperkte breedte van de weg is het niet wenselijk om dit direct voor de ingang van het Museumhotel te doen. Het private eigendom van het binnenterrein maakt dat het binnenterrein voor het halen en brengen geen geschikte locatie is.

Op basis van de ontvangen reacties is de bouwenvelop niet gewijzigd. Op 8 december 2020 is de bouwenvelop vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Lees de raadsbrief

Belangrijkste punten uit de bouwenvelop

 • Het gebouw aan de Lange Nieuwstraat wordt verbouwd en het gebouw op het binnenterrein wordt gesloopt.
 • Er komen 2 nieuwe gebouwen op het binnenterrein. 1 voor het hotel: voor hotelkamers en horeca. En 1 voor het museum: voor tentoonstellingsruimte, museumcafé en theater.
 • Het hotel krijgt een bijzonder concept: een museumhotel. Daarvoor is er een samenwerking met het Centraal Museum.
 • Het binnenterrein wordt opnieuw ingericht en wordt daardoor groener.

Bekijk de bouwenvelop museumhotel en uitbreiding nijntje museum (pdf, 11,2 MB)

Video: Museumhotel en uitbreiding nijntje museum

We leggen in de video kort de belangrijkste onderdelen van de concept-bouwenvelop uit.

Planning

Wanneer doen we wat?
WanneerWat
Maart 2022 - maart 2023Verwerken en beantwoorden reacties op het ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning
Mei 2023College beoordeelt ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning
21 juni 2023Opening nijntje museum
September 2023Raad neemt besluit over bestemmingsplan en verlenen omgevingsvergunning
Oktober 2023Publiceren en 6 weken beroepstermijn bestemmingsplan
Januari 2024Begin bouw Museumhotel

Wat is al gebeurd?

 • 2022 tot april 2023: Verbouwing en uitbreiding van het nijntje museum
 • 22 februari 2022: informatiebijeenkomst voor omwonenden
 • 28 januari t/m 10 maart 2022: Reageren op het ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning
 • Oktober 2021: omgevingsvergunning uitbreiding nijntje museum is verleend.
 • 8 december 2020: vaststelling bouwenvelop door college van burgemeester en wethouders.
 • Oktober 2020: conceptversie van de bouwenvelop gedeeld en mogelijkheid om te reageren.
 • 14 oktober 2019: informatieavond voor de buurt (pdf, 78 kB).
 • 26 juni 2019: college van B en W stelt startdocument (pdf, 1,4 MB) vast en informeert de gemeenteraad (pdf, 49 kB) over het plan.
 • 2017 tot en met juni 2019: afstemmen over plannen tussen gemeente, VORM Ontwikkeling en Centraal Museum.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur