Wijkaanpak Overvecht

Samen met bewoners, professionals en ondernemers in Overvecht hebben we de wijkaanpak Samen voor Overvecht ontwikkeld. Deze aanpak is het vervolg op het plan de Versnelling van Overvecht.

Samen voor Overvecht

In de afgelopen 3 jaar is door gemeente, bewoners en maatschappelijke partners gewerkt aan het vergroten van de leefbaarheid en de veerkracht van Overvecht en haar bewoners. Dit noemden we toen ‘de Versnelling Overvecht’.

De aanpak van de Versnelling wordt nu versterkt en uitgebreid naar een brede wijkaanpak: Samen voor Overvecht. Kansen voor Overvecht staan centraal in deze aanpak.

De aanpak gaat over:

 • wonen, leefomgeving en buurten
 • veiligheid
 • welzijn en gezondheid
 • meedoen (werk, scholing, ondernemerschap)

Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen.

Ambitiedocument

In het ambitiedocument staat:

 • wat we willen bereiken
 • welke kansen er in de wijk liggen
 • hoe we op de lange termijn werken aan de wijk
 • hoe we communiceren over Overvecht en de wijkaanpak

Hieronder leest u in het kort wat er in het ambitiedocument staat.

Bekijk het ambitiedocument Samen voor Overvecht (pdf, 4 MB)

Actieprogramma

In het actieprogramma staat:

 • hoe we werken aan onze ambities en kansen
 • welke stappen zijn gezet
 • welke initiatieven in 2020 gaan lopen

Samen voor Overvecht bundelt krachten met bewoners en partners van Overvecht die het verhaal van Overvecht vertellen. En meedenken met de plannen voor Overvecht en de ontwikkeling van de wijk. Het actieprogramma is op 6 december 2019 naar de gemeenteraad verstuurd.

Bekijk het actieprogramma Samen voor Overvecht (pdf, 1 MB)

Resultaten voorjaar 2023

Bewoners zijn nu posi­tiever over hun wijk dan 4 jaar geleden. Van een onvoldoende zijn we naar een krappe voldoende gegaan. Maar die vooruitgang wordt niet altijd gezien of gevoeld. De laatste armoedecijfers zijn van voor de koopkrachtcrisis. We krijgen van zowel bewoners als van professionele partners als DOCK, de buurtteams, de Armoedecoalitie en de Voedselbank zorgelijke signalen. Steeds meer bewoners hebben financiële problemen. We zien ook dat de verschillen met andere wijken in Utrecht op veel terreinen nog erg groot zijn. Daarom gaan we de komende jaren meer doen aan de aanpak van armoede en schulden, het begeleiden van mensen naar werk en hulp aan jongeren bij het zoeken naar een goede stageplek.

 • De Orinocodreef kreeg een nieuwe, veiligere inrichting: een fietsstraat met meer ruimte voor groen en bredere stoepen.
 • Nadat het bestemmingsplan voor de Ivoordreef was vastgesteld, zijn we gestart met de bouw van 307 woningen. Ook de bouw van de 67 middenhuurappartementen aan de Jagerskade ging van start.
 • Woonin, Portaal, JoU, DOCK, buurtteam, Project O, gemeente en SVO De Dreef startten een buurtaanpak om de kwetsbare buurt 3S-dreven leefbaarder te maken. Het Ondernemersfonds stelde een buurthost aan die verbindingen legt en voorlichting geeft over ‘schoon’ en ‘heel’.
 • 12 wijkambassadeurs zetten zich met project Schoon in voor een schone buurt. In samenwerking met basisschool De Schakel, Matheusschool en de Marcusschool zijn er ideeën bedacht om zwerfafval tegen te gaan. In totaal zijn 16 containers mooier gemaakt met de boodschap: gooi afval in de prullenbak.
 • Stichting Durf te Dromen organiseerde een succesvolle Beroepenmarkt voor Overvecht. De markt was er voor ongeveer 260 leerlingen van het Trajectum College, het Pouwer College en leerlingen uit groep 7 en 8 van 4 basisscholen uit Overvecht.
 • De ontdekhal van TEC Utrecht in Overvecht (kans Energie voor jongeren) brengt zoveel mogelijk kinderen spelenderwijs in aanraking met techniek. In 2022 bezochten 55 basisscholen met 1.405 leerlingen de Ontdekhal. Daarnaast bezochten 375
  middelbare scholieren en 2.795 andere bezoekers de Ontdekhal.
 • Speciaal voor ouders die hun kinderen niet altijd een goed en gezond ontbijt kunnen geven, zijn er ontbijttassen. Wekelijks deelt Toekomstpunt 330 onbijttassen uit.
 • Speciaal voor ouders die hun kinderen niet altijd een goed en gezond ontbijt kunnen geven, zijn er ontbijttassen. Wekelijks deelt Toekomstpunt 330 onbijttassen uit.
 • De Weggeefbus in Overvecht is een soort buurthuis op wielen. De bus brengt voedsel en spullen naar mensen die het nodig hebben en gaat in gesprek om te bekijken of zij verdere ondersteuning nodig hebben. Tot nu toe zijn er al zo’n 150 families in Overvecht geholpen.
 • De Kans Sociaal renoveren en slim wegnemen van geldzorgen grijpt de vernieuwing van sociale huurwoningen in 10-hoogflats in 3 buurtaanpakken in Overvecht aan om met bewoners in gesprek te gaan. Ook zorgmijders worden hiermee bereikt. De woningcorporaties Woonin en Portaal verwezen in 2022 ongeveer 130 bewoners door naar sociale partners.
 • Met Fit gaaf verbetert een team van onder meer fysiotherapeuten, coaches, huisartsen, Sport Utrecht en diëtisten de gezondheid van kinderen met overgewicht. In 2022 kregen 91 kinderen hier begeleiding bij.
 • Met het bewonersinitiatief ‘Buurtmaaltijden’ maken actieve wijkbewoners wekelijks gezonde maaltijden klaar voor wijkbewoners die zich in een kwetsbare positie bevinden. Vrijwilligers brengen deze bij mensen thuis en maken tijd voor een praatje aan de voordeur. De maaltijden worden gebruikt om wijkbewoners met een afstand tot de samenleving weer mee te laten doen. Wekelijks bereikt Buurtmaaltijden meer dan 95 wijkbewoners.
 • Er zijn 167 Knock and Talk-gesprekken gevoerd met ondernemers om hen voor te lichten over criminaliteit en om signalen op te vangen.
 • Van de 15 jeugdgroepen in Overvecht zijn er 2 die veel overlast veroorzaakt hebben in 2022. Hier hebben politie en toezicht en handhaving (boa’s) tegen opgetreden. Daarnaast legde jongerenwerk contact op straat en bood activiteiten, begeleiding en hulp aan. 1 van de 2 groepen veroorzaakte onder andere hierdoor in januari 2023 geen overlast meer.
 • In 2022 is Focus met 237 jongeren uit Overvecht in gesprek geweest. Van deze 237 jongeren hebben er op dit moment 4 een startkwalificatie; 35 een schoolinschrijving; 83 werk met een inkomen, 22 een uitkering en in begeleiding bij werk en inkomen; 26 een inkomen als ZZP’er en 36 nog in begeleiding bij Focus.
 • In 2022 hielp de Werkwinkel 219 mensen met stappen richting werk of scholing. 58 mensen startten met een baan, vrijwilligerswerk, BBL-plek of een opleiding.
 • Rondom de ronde van Spanje (La Vuelta) organiseerden Project O, The Social Collective, Sport Utrecht, Shoppingcenter Overvecht, gemeente Utrecht en diverse lokale ondernemers een Spaanse markt in Overvecht: Mercado. Naar schatting kwamen er 3.000 bezoekers naar de markt.
 • Via Project O, waar bewoners met een U-pas goedkoop een fiets kunnen kopen, zijn 1100 fietsdeals gesloten.
 • Om de veiligheid te vergroten en betrouwbare ondernemers te beschermen is op het bedrijventerrein Nieuw Overvecht in 2022 een vergunningplicht ingevoerd voor de autobranche. De vergunningplicht geeft ons meer zicht op personen of bedrijven die strafbare dingen hebben gedaan.

Ambities

Met de wijkaanpak Samen voor Overvecht werken we aan 5 ambities.

Plezierig wonen in een meer gemengde wijk

 • Meer woningaanbod voor verschillende mensen
 • Een schone, groene, gezonde en veilige woonomgeving

Perspectief voor jeugd versterken

 • Inzet op taal en ontwikkeling, van zwangerschap tot 4 jaar
 • Mogelijkheden voor de toekomst voor jongeren vergroten, in school en werk

Veilige buurten

 • Jongeren kiezen het goede pad en jongerenoverlast neemt af
 • Tegengaan van ondermijnende criminaliteit

Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat

 • Een stevige sociale basis
 • Extra aandacht voor bereiken van alle inwoners
 • Snellere en betere aanpak geldzorgen
 • Een goede samenwerking tussen hulpverleners zodat bewoners gezond blijven en goede zorg en ondersteuning krijgen

Meedoen en ondernemen

 • Aantrekkelijk ondernemersklimaat maken
 • Meer kansen voor werk, scholing en ondernemerschap

Principes

Samen mét Overvechters

Plannen, acties, ontwikkelingen en resultaten bespreken we mét bewoners en ondernemers van Overvecht. We vragen Overvechters naar hun behoeften, welke kansen er zijn en werken mee aan ideeën en initiatieven van de wijk. Ook bespreken we samen de resultaten en de ontwikkelingen van de wijkaanpak Samen voor Overvecht.

Denken vanuit mogelijkheden

We zien kansen, uitdagingen en mogelijkheden. Op creatieve en positieve manieren zoeken we naar nieuwe en duurzame mogelijkheden om de problemen in de wijk aan te pakken.

Meerdere ambities

Alle activiteiten die wij samen in Overvecht uitvoeren dragen bij aan meerdere ambities.

Verbetering laten zien

We laten letterlijk zien op plekken in Overvecht dat er samen wordt gewerkt aan een betere wijk en maken elk jaar een verslag van de voortgang. We werken aan concrete en zichtbare resultaten in de wijk.

Positieve communicatie

Wij communiceren positief over Overvecht om het imago van de wijk te versterken. Communicatie heeft als doel om bewoners en professionals te verbinden, enthousiasmeren en activeren om zich samen in te zetten voor de wijk.

Aanpak

In 10 jaar krachtwijkenaanpak en 3 jaar Versnelling Overvecht hebben we veel geleerd over wat wel en niet werkt in Overvecht. Deze lessen nemen we mee. De kern van Samen voor Overvecht is dat we werken aan verbinden van kansen en partijen vanuit een concrete plek in de wijk. We hanteren het motto: ‘plek, kans, coalitie’.

Plek

Werken op buurt, straat of portiekniveau.

Kans

Kansen op sociaal, fysiek, veiligheid en economisch vlak verbinden waardoor ze meer effect hebben (1+1 = 3). Elke kans draagt bij aan meerdere ambities.

Coalitie

Coalities per kans sluiten om samen een zo groot mogelijk effect te realiseren.

Kansen voor Overvecht

We gaan aan de slag met 10 concrete kansen in Overvecht. Met deze kansen werken we aan het bereiken van de ambities die we in Overvecht hebben.

Centrumgebied Overvecht

In het centrumgebied van Overvecht ontwikkelen en bouwen we samen met de eigenaren van het winkelcentrum, ondernemers, bewoners en andere vastgoedeigenaren een nieuw centrumgebied.

Bedrijventerrein Nieuw-Overvecht

Ondernemers, gemeente en politie werken samen aan een veiliger terrein en een aantrekkelijker ondernemersklimaat. Ze hebben daarvoor samen een ontwikkelrichting met 5 actielijnen opgesteld. 

Energie voor jongeren

Bouw = Wouw en de Ontdekhal in de wijk maken jonge Overvechters enthousiast en moedigen ze aan voor werk of opleiding in bouw of duurzame techniek. 

Sociaal renoveren en snel en slim wegnemen van geldzorgen

Tijdens de renovatie van 10-hoogflats in Overvecht krijgen bewoners, die dat nodig hebben, hulp aangeboden op het gebied van schulden, gezondheid en werk.

Buurtaanpakken

In de buurtaanpakken Zambesidreef, 3S-dreven en THEMA-dreven werken bewoners, ondernemers en professionals samen aan een buurt waar bewoners prettig en veilig samenleven. Een buurt waarin de kracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen.

Project O

Project O werkt samen met Overvechters, Ondernemers, Organisaties en Overheid aan Opgaven in de wijk. Bijvoorbeeld vervoersarmoede, van het gas af.

NOA bij Tamarinde

NOA is een ontmoetingscentrum waar Leger des Heils, ROC Midden Nederland, UW bedrijven, Voedselbank Overvecht, Werkwinkel en WIJ 3.0 samenwerken en inwoners terecht kunnen  voor voedsel, werk en zingeving.

Ontwikkelingen rondom Gagelsteede

Rondom Gagelsteede werkt de gemeente samen met partners om de omgeving te verbeteren. De vernieuwing van Gagelsteede, nieuwbouw voor Careyn, het Groene Lint en een onderzoek naar woningbouw door Werkplaats Overvecht.

Sportpark Vechtzoom

De verenigingen SV Vechtzoom, UNO en UFO hebben plannen uitgewerkt voor sportpark Vechtzoom. Daarmee willen ze de verbinding met de bewoners van het Antoniuskwartier, andere Overvechters en de maatschappelijke partners versterken.

Sporten en bewegen

Sportaanbieders, SportUtrecht en partners zetten zich in om bewoners te laten sporten en bewegen. SportUtrecht is onderdeel van het netwerk in de wijk en organiseert en ondersteunt sport- en beweegactiviteiten waaraan iedereen mee kan doen.

Meedoen?

Hebt u een goed idee voor Overvecht dat aansluit bij de ambities waaraan we werken? Of wilt u aansluiten bij een van de 10 kansen? Neem dan contact met ons op via overvecht@utrecht.nl.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Met de nieuwsbrief van wijk Overvecht houden we u op de hoogte over de aanpak, en over wat er nog meer speelt in de wijk.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Netwerkbijeenkomst Samen voor Overvecht - 7 oktober 2019

Met elkaar kijken we terug op het eerste jaar Samen voor Overvecht. Hoe staan we ervoor en wat is er al bereikt? Maar vooral kijken we vooruit. Wat is er nodig om nog meer resultaat te boeken voor Overvecht? Bekijk hieronder een impressie van de dag.


Hulp en contact Wijkbureau Overvecht

Telefoon

14 030

E-mail

overvecht@utrecht.nl

Wijkwethouder

Rachel Streefland
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Zamenhofdreef 17, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

Maandag: 11.00 – 17.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 – 17.00 uur