Erfpacht appartementen omzetten naar eigenaren

Bent u eigenaar van een appartement (flat, studio, maisonnette, galerij-, portiek-, duplex-, beneden- of bovenwoning) op gemeentelijke erfpachtgrond? Dan hebben u en de medebewoners van het appartementencomplex een aandeel in het (in appartementsrechten gesplitste) erfpachtrecht. Wilt u samen met uw mede-eigenaren dit (hele) erfpachtrecht omzetten naar eigendom?

Dan kan de bloot-eigendom worden gesplitst. De appartementsrechten worden dan verkocht en overgedragen aan de eigenaren. Samen bent u dan volledig eigenaar van de grond die hoort bij het appartementencomplex.

De aanvraag voor de omzetting kan alleen door- of namens de vereniging van eigenaren (vve) van het appartementencomplex worden ingediend (niet door 1 of meerdere individuele eigenaren).

Voorwaarden

Wilt u een aanvraag doen voor omzetting? Dan moet voldaan zijn aan de onderstaande voorwaarden:

 • De leden van de vve hebben unaniem ingestemd met het besluit om de gemeente te verzoeken het bloot-eigendom aan de vve te leveren en te laten splitsen.
 • De erfpachtcanon van alle leden van de vve moet eeuwigdurend zijn afgekocht.
 • In de erfpachtvoorwaarden is het vastgelegde gebruik wonen.
 • Tenminste 70% van de bruto vloeroppervlakte van het appartementencomplex is bestemd voor de functie ‘wonen’.
 • Het complex staat in een gebied waarin wonen de hoofdfunctie is. Bekijk de grijze gebieden op de kaart (pdf, 13 MB).
 • Het complex maakt geen deel uit van een winkelcentrum.

Erfpachtrechten van sociale woningbouw of (beleggers)huurwoningen kunnen niet worden omgezet. 

Aanvraag levering aan appartementseigenaren

Alleen de vve kan de aanvraag indienen 

Neem als vve contact op met de afdeling Erfpachtbeheer via e-mail erfpacht@utrecht.nl. Vervolgens sturen wij een aanvraagformulier waarmee u de aanvraag voor omzetting indient. Met het aanvraagformulier stuurt u de volgende documenten mee terug:

 • volmacht van de appartementseigenaren aan de vve voor de medewerking aan de overeenkomst voor de aankoop van de bloot-eigendom
 • splitsingsreglement
 • recent uittreksel KvK van de vve
 • kopie ID van de aanvrager namens de vve

De vve ontvangt een factuur voor de behandelingskosten nadat de aanvraag is ingediend: € 925 per appartementsrecht en € 925 per complex. Na ontvangst van de betaling ontvangt de vve binnen 4 weken een aanbiedingsbrief en de koopovereenkomst.

Vervolg aanvraag

 • De vve tekent de koopovereenkomst namens alle appartementseigenaren en stuurt deze naar de gemeente
 • De vve vraagt de notaris om een akte van levering van de bloot-eigendom, de splitsingsakte en de volmachten voor alle appartementseigenaren op te stellen. Opgemerkt wordt dat de vve hierbij zelf verantwoordelijk is voor de unanimiteit van alle appartementseigenaren.
 • Elke appartementseigenaar informeert zijn eigen hypotheekverstrekker over de wijziging van het onderpand van erfpachtrecht naar vol eigendom en stuurt de akkoordverklaring door naar de notaris.

Een gemachtigde vertegenwoordiger van de vve tekent namens alle appartementseigenaren de akte van levering van de bloot-eigendom nadat:

 • de vve en de gemeente de akte van levering van de bloot-eigendom akkoord bevinden
 • alle appartementseigenaren akkoord zijn met de splitsingsakte.

De vve betaalt de afrekening van de notaris. Tenslotte ontvangt iedere appartementseigenaar een kopie van de akte van levering. Zij zijn nu mede-eigenaar van de grond.

Kosten voor omzetting naar eigendom

De erfpachters/appartementseigenaren betalen geen prijs voor de grond omdat de erfpachtcanon eeuwigdurend is afgekocht (zie voorwaarden). Wel betaalt de vve en elke erfpachter/appartementseigenaar de gemeentelijke behandelingskosten:

 • gemeentelijke behandelingskosten per appartementencomplex € 925
 • een bijdrage van € 925 per appartementsrecht.

Deze kosten worden gefactureerd nadat de aanvraag is ontvangen.

Ook betaalt de vve dan wel de erfpachters/appartementseigenaars de overige kosten voor omzetting (‘kosten koper’). De kosten koper hebben betrekking op de kosten van:

 • de notaris voor het opstellen en passeren van de akte van levering van de bloot-eigendom en de splitsingsakte ‘Bloot-eigendom’ (splitsingsreglement)
 • de bijbehorende kadastrale kosten (inschrijven van de akten in het kadaster)
 • eventueel de kosten voor een (aanvullende) hypotheekakte.

Een aantal kostenposten komt voor gezamenlijke rekening van de erfpachters/appartementseigenaren. De kosten per erfpachter/appartementseigenaar zijn dus afhankelijk van het aantal leden van de vve. Wij adviseren de vve een kostenopgave op te laten vragen bij 1 of meerdere notarissen.

Belastingen

Over de gemeentelijke behandelingskosten van € 925 betaalt u geen overdrachtsbelasting. Alleen als het appartementencomplex minder dan 2 jaar geleden in gebruik is genomen betaalt u 21% omzetbelasting (in plaats van 2% overdrachtsbelasting) over de gemeentelijke behandelingskosten.

Veelgestelde vragen

Bekijk de erfpachtvoorwaarden in de notariële akte van levering van het erfpachtrecht.

Bekijk in erfpachtvoorwaarden of is vastgelegd dat het gebruik sociale woningbouw of een (beleggers)huurwoning is. Is het in de erfpachtvoorwaarden vastgelegde gebruik niet beperkt tot het gebruik als (beleggers)huurwoning of sociale woningbouw? Dan kan het erfpachtrecht worden omgezet naar vol eigendom. Dit is bijvoorbeeld het geval als het in de erfpachtvoorwaarden vastgelegde gebruik 'wonen' is.

Verhuurt de erfpachter een woning particulier? En blijkt uit de erfpachtvoorwaarden dat het gebruik als koopwoning ook is toegestaan? Dan kan het erfpachtrecht bij deze woning ook worden omgezet naar vol eigendom.

Bekijk op de kaart (pdf, 13 MB) de grijze woongebieden waar het erfpachtrecht omgezet kan worden naar vol eigendom.

Bekijk op de kaart (pdf, 13 MB) de grijze woongebieden waar het erfpachtrecht omgezet kan worden naar vol eigendom. De daarbuiten gelegen gebieden, dus ook winkelcentra, komen niet in aanmerking voor omzetting.

Ligt uw woning niet in een gebied met hoofdfunctie ‘wonen’, maar voldoet u wel aan alle overige voorwaarden? Dan kunt u mogelijk toch in aanmerking komen voor omzetting. 

Neem hiervoor contact op met erfpacht@utrecht.nl. Als u van de gemeente te horen krijgt dat uw woning alsnog in aanmerking komt voor omzetting, dan kunt u uw aanvraag indienen.

De omzetting van eeuwigdurend afgekochte erfpacht naar vol eigendom is niet van invloed is op de WOZ waarde. Bij het bepalen van de waarde van uw woning wordt uitgegaan van het bedrag dat uw woning op de waardepeildatum zou opbrengen op de markt.

Dit is de vrije verkoopwaarde of de waarde in het economisch verkeer. Met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals erfpacht) wordt bij de WOZ-waardering geen rekening gehouden. Lees meer informatie hierover op de website van de Belastingen gemeente Utrecht.


Bloot-eigendom
Als erfpachter hebt u het gebruiksrecht van de grond. De gemeente is de eigenaar van de grond. Het eigendom dat de gemeente heeft, dus zonder gebruiksrecht, heet ‘bloot-eigendom’.
Erfpachtcanon
Als erfpachter betaalt u een vergoeding voor het gebruiken van de grond. Deze vergoeding heet 'erfpachtcanon'.

Hulp en contact Erfpacht

Telefoon

14 030

E-mail

erfpacht@utrecht.nl